Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 26

                                          гр.Кюстендил, 13.02.2017год.

                                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на единадесети януари  през две хиляди  и седемнадесета  година в състав:

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

с участието на секретаря Л.С., като разгледа докладваното от съдията     адм. дело №340 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК  и е образувано по жалба на Д.А.Ц. *** срещу предписания на кмета на Община Кюстендил, обективирани в писмо №94-00-3749 от 02.11.2016год. Релевирани са  доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт поради  допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по чл.26 и чл.35 от АПК, както и във връзка с участието на лицето К.Ц., което е с влошено здравословно състояние; поради нарушение на изискванията за форма и съдържание по чл.59, ал.2, т.4 от АПК и поради противоречие с материалноправните разпоредби на подзаконовите нормативни актове, приети от Общински съвет – Кюстендил, а именно Наредбата за поддържане и опазване  чистотата на територията на Община Кюстендил и Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил – отменителни основания по чл.146,т.2,3 и 4 от АПК.  Отрича се наличието  на предпоставките, предвидени в цитираните нормативни актове за издаване на оспорените предписания с искане за отмяната им. Допълнително жалбоподателят счита, че с издадения акт е осъществен тормоз  по см. на §1, т.1 от ДР на Закона за защита от дискриминация. Претендират се деловодни разноски.  

            Ответникът – кметът на Община Кюстендил,  чрез пълномощника си юк М., изразява становище за недопустимост на оспорването, считайки  че оспореното писмо няма характер на индивидуален административен акт. Алтернативно  поддържа доводи за неоснователност на жалбата.  

            Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:    

            Административното производство, приключило с издаване на оспорения акт, е започнало по жалба рег. №94-00-3749/07.10.2016г. с адресат кмета на Община Кюстендил, подадена от трето лице Е.Е.С. - съсед на оспорващия, обитаваща втория етаж на жилищната сграда в имота на улица „М.“ №** в гр.Кюстендил.  В жалбата е посочено, че Д.Ц. и съпругата му К.Ц., живеещи на първия етаж на сградата в имота,  отглеждат в двори си куче и кокошки без да са поискали  за това съгласието на съседа си; че животните създават шум и пречат на нормалния сън ; че  при отглеждането на животните се замърсява двора, вкл. съседния двор, което е предпоставка за разпространение на заболявания.

Сезираният с жалбата административен орган  назначава проверка на място, за която уведомява жалбоподателя и съпругата му с писмо №94-00-3749/12.10.2016г.      На 28.10.2016г. е извършена проверка от длъжностни лица от общинската администрация – главен експерт „Екология“ и двама  главни  специалисти „Контрол на строителството“ в присъствието на К.Ц., като резултатите от същата са обективирани в Констативен протокол №204 от посочената дата. В последния е отразено следното: в съсобствения имот  Д. и К.Ц. отглеждат кокошки  в заграждение, отстоящо на повече от 6 метра от жилищната сграда; че в имота има кучешка колиба, но кучето  в момента на проверката е изведено на разходка / по сведение на К.Ц./; че не се установява замърсяване на загражденията на кокошките и на местата на обитаване на кучето.  Комисията предлага прилагане на разпоредбите на Наредбата за поддържане и опазване  чистотата на територията на Община Кюстендил и Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил. 

            При горните обстоятелства, кметът на Община Кюстендил издава оспорения акт в писмо №94-00-3749 от 02.11.2016г., в който възпроизвеждайки съдържанието на разпоредби от Наредбата за поддържане и опазване  чистотата на територията на Община Кюстендил и на Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил, нарежда на Д.А.Ц. и К.С.Ц.  следното: 1. Да представят в община Кюстендил копие от ветеринарномедицински паспорт, копие от квитанция  за  платена  годишна  такса  и копие от декларация за регистриране на куче; 2. Да предприемат необходимите мерки за недопускане неконтролиран контакт на кучето с хора и други животни; 3. Да осигурят условия и поведение на кучето, ненарушаващи спокойствието на гражданите, както и да предприемат необходимите мерки за предотвратяване бягство на кучето или създаване на опасност за хората или други животни; 4. Да почистват и хигиенизират редовно мястото на обитаване на кучето; 5. Да почистват и  хигиенизират редовно дворното  си място и заграждението на птиците, като не допускат  задържането на оборска тор и замърсяване на съседни имоти. Административният орган определя срок за изпълнение на горните предписания, като указва на адресатите на същите, че при неизпълнение ще бъде образувано административнонаказателно производство и ще бъдат наложени административни наказания.    

            По делото липсват данни относно датата на съобщаване на издадения  на 02.11.2016г. акт на оспорващия, но предвид датата на постъпване на жалбата - на 09.11.2016г., следва да се приеме за спазен срока за оспорване по чл.149, ал.1 от АПК.          При  така  установената  фактическа  обстановка, съдът  намира  от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена от активно легитимирано лице с правен интерес, в срока по чл.149, ал.1 от АПК  и е редовна от външна страна. Оспореното писмо представлява  индивидуален  административен акт, който пряко засяга права и закони интереси на жалбоподателя. Същото създава задължения за своя адресат да извърши определени действия  и да представи определени документи, като при евентуално неизпълнение е предвидена санкция. По съдържание и правни последици писмото следва да се квалифицира като задължителни предписания на административен орган, издадени след извършена проверка  и  с оглед констатациите на същата, с цел недопускане на нарушения на нормативните изисквания при отглеждане на животни. Обстоятелството, че  дадените предписания са елемент от евентуална процедура по реализиране на административнонаказателна отговорност, не променя характера им на индивидуални  административни актове, пряко пораждащи  правни последици за своите адресати / вж. в този смисъл Определение №16113/17.12.2012г. на ВАС по адм. дело №14624/2012г., І отд./. Доводите в обратния смисъл на представителя на ответника съдът счита за неоснователни.   

Разгледана по същество , жалбата е  неоснователна.

Оспореният административен отказ, проверен изцяло по реда на чл.168, ал.1 от АПК съобразно критериите визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, е валиден административен акт, издаден при спазване на установената форма и на административнопроизводствените правила, в съответствие с приложимите материалноправни  разпоредби  и целта на нормативния акт. По отношение на компетентността на органа следва да се констатира, че са налице изискванията за материална и териториална компетентност на кмета на Община Кюстендил съгласно специалните правила на §2 от ПР на  Наредбата за поддържане и опазване  чистотата на територията на Община Кюстендил и на §6 от ДПЗР на  Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил. Визираните правни норми възлагат организацията по прилагане и контрола за изпълнение на подзаконовите нормативни актове, включително на предвидените в същите забрани и задължения във връзка с отглеждането на животни,  на кмета на общината. Идентични правомощия се възлагат на кметовете на общини и с разпоредбите на чл.178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.59,ал.3,т.2 от Закона за защита на животните. 

От процесуална страна, следва да се констатира изпълнение на задълженията по чл.26 от АПК за уведомяване на заинтересованите собственици за постъпилата жалба и за насрочената проверка, видно от изпратеното писмо №94-00-3749 от 12.10.2016г.,  както  за  събиране на относимите към предмета на  жалбата  доказателства, видно от съдържанието на съставения Констативен протокол №204/28.10.2016г.  Изводите са, че административният орган е изпълнил задължението си по чл.35 от АПК  за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая. С присъствието на К.Ц. при проверката е обезпечено участието на засегнатите лица, респ. защитата на техните права и интереси. Възраженията на жалбоподателя за допуснати  нарушения на административнопроизводствените правила са неоснователни. Не се  доказват  твърденията  в жалбата за влошено здравословно състояние на К.Ц., което да възпрепятства адекватна защита.

  Оспореният административен акт има предвидените в нормата на чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК форма и съдържание, включително  изложение на фактическите и правни основания за постановяването му. Възпроизведени са оплакванията в жалбата, във връзка с която е започнало административното производство, както и произтичащите от общинските наредби  задължения на собствениците на животни.   

Съдът, като разгледа по същество спора, установи съответствие на дадените от административния орган предписания с приложимите материалноправни разпоредби  на подзаконовите нормативни актове.  Относимите към казуса наредби -  Наредбата за поддържане и опазване  чистотата на територията на Община Кюстендил и Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил са нормативни административни актове, приети от Общински съвет – Кюстендил на осн. чл.76, ал.3 от АПК, с които  се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В случая с процесните наредби, в относимите за казуса части, са регламентирани  правата и задълженията на собствениците на животни, вкл. на кучета, във връзка с регистрацията и отглеждането  им, както и във връзка с опазването на чистотата на територията на Община Кюстендил и на сигурността и спокойствието на гражданите на Община Кюстендил. Горните  правила и забрани съответстват на законовите норми, с което е изпълнено изискването  на чл.76, ал.3 от АПК при упражняване на нормотворческата компетентност на общинските съвети.

Извън изложеното, проверката поотделно на всяко от предписанията на административния орган в оспореното писмо, обосновава изводи за законосъобразност  на същите. Основното възражение на жалбоподателя  е срещу констатациите на административния орган за това, че отглежда куче и кокошки, респ. че е надлежен адресат на предписаните задължения. Релевираните в тази връзка доводи са неоснователни и в противоречие със събраните доказателства. В административното производство  е съставен  Констативен протокол №204/ 28.10.2016г., който   съставлява официален свидетелстващ документ  с материална доказателствена сила, с която се ползва и пред съда /арг. чл.179, ал.1 ГПК , чл. 171, ал.1 от АПК/.  Съдържащите се в него факти и обстоятелства  са считат  за установени, а жалбоподателят не е доказал своите възражения, каквото задължение им съгласно чл.154, ал.1 ГПК вр. с чл.144 АПК.   Идентични на констатираните  обстоятелства за отглеждане на животни от оспорващия, са изложени и в жалбата на съсобственика на поземления имот Е.С., с която е инициирано административното производство.   Изводите са, че оспорващият е лице, което отглежда животни  и  в това си качество е адресат на  оспорените предписания.   

Съгласно пункт първи от същите,  оспорващият е задължен да представи документи за ветеринарномедицинска и административна регистрация на кучето, което отглежда в дома си, както и за заплатена годишна такса.  Задължението е предвидено в чл.12, т.13 от   Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил, респ. на чл.173, т.1, пр.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Доколкото факта на отглеждането на куче  от жалбоподателя е безспорно  установен, то  са налице нормативните предпоставки за издаване на предписанието.

На второ място, с пункт втори и трети  от оспореното писмо, е наредено на жалбоподателя да предприеме мерки за недопускане неконтролиран контакт на кучето с хора и други животни и да осигури условия и поведение на кучето, ненарушаващи спокойствието на гражданите, вкл. да предприеме мерки за предотвратяване бягство на кучето или създаване на опасност за хората или други животни. Касае се за задължителни предписания за извършване на действия по отношение на отглеждането  на куче, с цел обезпечаване сигурността на други хора и животни. Нормативното основание за горните задължения са разпоредбите на чл.12, т.1-4 и т.14, пр.2 от Наредбата за регистрация, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Кюстендил, с които са детайлизирани разпоредбите на чл.172, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и на чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на животните. Налице е съответствие с материалноправните норми, регламентиращи задълженията на лицата, отглеждащи кучета, каквото качество има жалбоподателя, поради което  предписанието е законосъобразно.

На трето място, в пункт 4 и пункт 5 от оспореното писмо са вменени задължения на оспорващия във връзка с почистване и хигиенизиране на местата, където отглежда животни – куче и кокошки, както и за опазване от замърсяване на съседните имоти. Предписанието е издадено  в изпълнение на забранителните разпоредби  на чл.18, т.4 и т.23 от Наредбата за поддържане и опазване  чистотата на територията на Община Кюстендил при наличие на предвидените  предпоставките, поради което е законосъобразно.  Доколкото същото има превантивна цел, а именно недопускане на нарушения, констатациите при проверката  за липса на замърсяване  не се отразява върху правилността на предписаните задължения.  

Неоснователни  са релевираните доводи за упражнен тормоз по см. на чл.5 вр. с §1, т.1 от ДР на Закона за защита от дискриминация, спрямо съпругата на жалбоподателя. Освен, че е недопустимо да са обосновава  незаконосъобразност на административен акт  с аргументи за нарушения на чужди права,  недоказано е нежелано поведение на администрацията, основаващо се на защитените признаци по чл.4, ал.1 от ЗЗДискр., изразено физически, словесно или по друг начин, което да има за цел  или резултат накърняване на достойнството на лицето.           

  С оглед изложеното, съдът счита оспорения административен акт за законосъобразен и оспорването му с жалбата на Д.Ц. като неоснователно,  подлежи на отхвърляне.

  Водим от горното и на осн. чл. 172, ал.2 от АПК, Административният съд

                                                      

Р   Е   Ш   И:

           

ОТХВЪРЛЯ  като неоснователна жалбата на Д.А.Ц. ***  срещу задължителни предписания на кмета на Община Кюстендил, обективирани в писмо №94-00-3749 от 02.11.2016год.        Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

                                                  

Административен  съдия: