Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 10

гр.Кюстендил, 16.01.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар А.М., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№343/2016г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                Д.К.С.,***, настоящ адрес *** оспорва ЗППАМ №16-1139-000518/31.08.2016г. на началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимата глоба. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на административно производствените правила и противоречието му с материалния закон.

                 Ответникът не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №710367/30.08.2016г. и издадено въз основа на него НП №16-1139-001808/19.09.2016г. за това, че на 30.08.2016г. в гр.Кюстендил по ул.Гороцветна в посока съдебната палата управлява мотоциклет Чуанл ЦЛ 150 с ДК №**** с регистрационен номер, поставен не на определеното за това място, както и без СУМПС и КТ към него. След справка в АИС-КАТ е установено, че нарушителят има неплатени административни наказания „глоба“ по следните наказателни постановления – НП №16-1139-000012/15.01.2016г., влязло в сила на 12.05.2016г., НП №16-1139-000690/28.04.2016г., влязло в сила на 12.05.2016г. и НП №16-1139-691/28.04.2016г., влязло в сила на 12.05.2016г. /същите са приложени по делото/.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 02.11.2016г., а жалбата е депозирана на 10.11.2016г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за неоснователна, по следните съображения:

                  Оспорената ЗППАМ №16-1139-000518/31.08.2016г. представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП /относимата редакция ДВ бр.101/2015г./. Издадена е от компетентен орган с оглед разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-91/23.01.2015г. и в предписаната от закона форма.

                  Правилно е приложен и материалния закон. Временно отнемане на СУМПС на водач, съгласно чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП, се извършва при управление на МПС в нарушение на разпоредбата на чл.157, ал.8 от същия закон, като действието на мярката е обусловено от настъпване на прекратително условие - заплащане на дължимата глоба /правното положение според относимата редакция на нормата/. Според разпоредбите на чл.190, ал.3 и чл.157, ал.8 от ЗДвП, в едномесечен срок от влизането в сила на НП или съдебното решение или определение на съда при обжалване, се дължи заплащане на наложеното административно наказание „глоба“, като за този едномесечен период НП заменя контролния талон. След изтичането на визирания срок водачът на превозното средство няма право да го управлява, легитимирайки се с НП, т.е. фикцията, която нормата на чл.157, ал.8 от ЗДвП създава, е обвързана със срок от един месец, поради което след неговото изтичане лицето, явяващо се водач на МПС, не притежава документ, потвърждаващ валидността на свидетелството за правоуправление.

В случая съдът, с оглед писмените доказателства, приема за безспорно установено нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, а оттук и правилно отнасяне на казуса към хипотезата на чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП. Изхождайки от съдържанието на АУАН №710367/30.08.2016г. и издадено въз основа на него НП №16-1139-001808/19.09.2016г., на 30.08.2016г. жалбоподателят е имал качеството водач на МПС, доколкото е управлявал мотоциклет  Чуанл ЦЛ 150 с ДК №**** без СУМПС и КТ към него. А видно от НП №16-1139-000012/15.01.2016г., влязло в сила на 12.05.2016г., НП №16-1139-000690/28.04.2016г., влязло в сила на 12.05.2016г. и НП №16-1139-691/28.04.2016г., влязло в сила на 12.05.2016г.  на С. са наложени административни наказания „глоба“, които не са платени /срав. и справка за нарушител/. Следователно неплащането в срока по чл.190, ал.3 от ЗДвП на наложените с тези НП глоби, само по себе си представлява нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП и следователно е годно основание за отнемане на свидетелството за управление на основание чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП. С оглед датата, на която НП са влезли в сила – 12.05.2016г. и датата, на която е установено административното нарушение – 30.08.2016г., към момента на издаване на оспорената заповед - 31.08.2016г., е изминал визирания в чл.190, ал.3 от ЗДвП едномесечен срок за заплащане на глобите, поради което при налагането на ПАМ е съдът приема, че е осъществен фактическият състав на хипотезата на чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП. В този смисъл административният орган правилно и законосъобразно е издал оспорения акт и същия не страда от пороците по чл.146 от АПК, т.е. липсват основания за неговата отмяна.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.С.,***, настоящ адрес *** срещу ЗППАМ №16-1139-000518/31.08.2016г. на началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимата глоба.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: