Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     24.02.2017 г.

 

 

Номер                 32                        2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                              В     И М Е Т О          Н А           Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд,

на десети февруари                                                                    2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                      Членове: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                                     ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Л.С. и с участието на

Прокурора: Йордан Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 358/2016 г. по описа на АдмС - Кюстендил за 2016  г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 185 чл. 196 от Административно - процесуалния кодекс.

       Делото е образувано по протест на Марияна Сиракова – Прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу чл. 73 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил /Наредбата/, приета с Решение №. 364/29.01.2009 г., в последствие многокротно изменяна. Протестиращият прокурор навежда доводи за незаконосъобразност  поради противоречие с чл. 15 ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, съгласно който общинската наредба трябва да съответства на нормативните разпоредби от по – висока степен. Съгласно чл. 73 от Наредбата не подлежат на обжалване НП, с които е наложена глоба до 100 лв. вкл. или имуществена санкция до 200 лв. вкл., или обезщетението за причинени вреди е на стойност до 1000 лв. включително. Твърди се, че визираната разпоредба е идентична по съществото си с нормата на чл. 189 ал. 13 от ЗДвП /не подлежат на обжалване НП и ел. фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. вкл./, която е обявена за противоконституционна с Решение № 1/01.03.2012 г. по Конституционно дело № 10/2011 г. на Конституционния съд на Р. България. Иска се цитираната разпоредба – чл. 73 от Наредбата да се обяви за нищожна.

       Ответникът - Общински съвет - Кюстендил не се представлява по делото и не изразява становище по протеста.

       Представителят на прокуратурата счита, че жалбата е основателна, оспореният текст от Наредбата е незаконосъобразен и следва да бъде обявен за нищожен, съобразно с  решението на Конституционния съд на Р. България.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

       Предмет на оспорване по настоящето дело е чл. 73 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил, приета от ОС - Кюстендил с Решение № 364/29.01.2009 г. Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл. 185 - 194 от АПК. Съгласно чл. 187 ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно чл. 186 ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат  гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Касае се за неопределен и неограничен брой адресати,спрямо които нормативната разпоредба има многократно правно действие /арг. чл. 75 ал. 1 от АПК/. Съгласно ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу акта и в този аспект протестът на прокурор Сиракова се явява процесуално допустим.

      Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби. Предвид изложеното, съдът намира, че Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил е издадена от компетентен  орган - Кюстендилския общински съвет, в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на Община Кюстендил. При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са  изискванията на чл. 75 ал. 3 и 4 от АПК - посочен е вида на акта /Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен главният му предмет /определяне на обществения ре на територията на Община Кюстендил/. Като структура, форма и  обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

      Правото на общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, е регламентирано в чл. 8 от Закона за нормативните актове. Подзаконовите нормативни актове приемани от общинските съвети, се основават на нормативните актове от по - висока степен. Те могат да уреждат обществени отношения от местно значение, само и единствено при условията и границите, определени от по - високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. С оглед на горецитираното, съдът ще обсъди обжалваната разпоредба от  Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил, в аспекта на материалната й законосъобразност. Обжалваната разпоредба, в частта, в която е протестирана, има следното съдържание:

 

      Глава шеста: Административно – наказателни разпоредби

 

-         чл. 73. Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително, или имуществена санкция до 200 лева включително, или обезщетението за причинени вреди е на стойност до 1000 лв. включително.

-          

-         На основание чл. 76 ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен,обществени отношения с местно значение. В този смисъл следва да се съпоставят атакуваните разпоредби от Наредбата със съществуващи законови разпоредби в специалните закони.

      Протестът се явява основателен. При преценката си съдът съобразява мотивите на  Решение № 1/01.03.2012 г. по Конституционно дело № 10/2011 г. на КС на Р. България, поради аналогичността на разгледаната хипотеза.  

      Съдебният контрол за законност като същностен на правовата държава и на принципа за разделение на властите елемент, предпоставя като своя закономерна последица изискването достъпът до правораздаване да бъде открит.  Ограничението да се обжалват НП и така да се допусне осъществяване на правораздаване без да е гарантирана възможност за достъп до съд, противоречи на чл. 119 от Конституцията на Р. България. Доколкото налагането на глоби по повод извършени административни нарушения е наказателноправно по своята природа, правото на защита по чл. 56 от Конституцията, тълкуван в светлината на чл. 6 § 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и и основните свободи /КЗПЧОС/, включва задължителен достъп до съд във всички онези случай, когато се налагат административни глоби на граждани.

      Следователно като е наложил цитираните ограничения в чл. 73 от Наредбата, ОС е преуредил по незаконосъобразен начин неща, които са в противоречие с Конституцията на Р. България и  КЗПЧОС /. 6 § 1/.

      Извън горецитираното, спазени са изискванията на чл. 73 ал. 3 от АПК, чл. 37 ал. 3 от ЗНА и чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА - на официалната страница на Община Кюстендил е публикуван на 05.01.2009 г Проект на Наредба за обществения ред на територията на Община Кюстендил.

      В аспекта на проверката за спазване на административнопроизводствените правила за приемането на оспорената разпоредба съдът счита, че е спазена и процедурата по приемане на Наредбата. Проектът за същата е внесен в ОС - Кюстендил от Кмета на  общината с докладна записка вх. № 61-00-12 от 20.01.2009 г., която отговаря на изискванията за съдържание в чл. 28 ал. 2 от ЗНА - посочени са причините, които налагат приемането й и целите, които се поставят. Проведено е заседание на 29.01.2009 г. на ОС - Кюстендил при необходимия, съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗМСМА кворум и след дискусия в съответствие с разпоредбата на чл. 77 от АПК, на която са обсъдени предложението на вносителя, становищата и предложението на направените предложения в зала от общинските съветници, наредбата е приета с мнозинство от 25 гласа “за”, 1 глас “против”, 1 глас “въздържал се”, което е повече от половината от броя на присъствалите общински съветници – 31 и обуславя редовно взето решение по реда на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА. Текстът на приетата наредба е удостоверен от Председателя на ОС - Кюстендил, съобразно изискването на чл. 78 ал. 1 т. 2 от АПК и чл. 34 т. 3 от ЗНА. Спазени са и императивните изисквания на  чл. 26 ал. 2 от ЗНА. Изработването на проект за нормативен акт, вкл. подзаконов нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност /чл. 26 ал. 1 от ЗНА/. Гаранция за спазването им е именно задължението за публикуване на проекта за нормативен акт, както и законодателно регламентираният 14 - дневен срок за заинтересованите лица за предложения и становища. В случая е спазен визираният срок, доколкото проекта на Наредбата е публикуван на официалната страница на Община Кюстендил на 05.01.2009 г. /лист 51 по делото/, а разглеждането и приемането на Наредбата е включено в дневния ред на заседанието на 29.01.2009 г.

     Предвид всички гореизложени съображения, съдът счита подаденият протест за  основателен и постановява решение, съгласно изложените по – горе мотиви.

          

     Водим от горното и на основание чл. 193 ал. 1 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                Р  Е  Ш  И:

      

     ОТМЕНЯ като незаконосъобразен чл. 73 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 374/29.01.2009 г. по протокол № 20 от 29.01.2009 г. на Общински съвет – Кюстендил.

     Решението може да се обжалва и протестира пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.      

     След влизане на решението в сила, същото да се обяви от Председателя на ОС -Кюстендил, по начина, по който е обявена оспорената Наредба.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: