Р Е Ш Е Н И Е

        136                                                             28.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети юли                                                                           две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря Ирена Симеонова

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 361 по описа на съда за 2016г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.121, ал.1, т.1 във вр. с чл.124, ал.1 от ЗДСл.

Н.Б.М., ЕГН ********** *** със съдебен адрес:*** чрез адв.Р.Б. *** обжалва заповед №РД 07-143/18.11.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ /ОДЗ/ - Кюстендил. Релевират се основанията за оспорване по чл.146, т.3, т.4 и т.5 от АПК. Същественото нарушение на административнопроизводствените правила се свързва с прекратяване на служебното правоотношение по време на действие на утвърдено, не невлязло в действие ново щатно разписание на длъжностите. Нарушението на материалния закон е във връзка с липсата на реално съкращаване на длъжността „главен експерт“ и несъответствие на новото щатно разписание с чл.7, ал.2 от НПКДА. Несъответствието с целта на закона е във връзка с неспазване на чл.2, ал.6 от ЗА и чл.18 от ЗДСл. Моли се за отмяна на заповедта и присъждане на деловодни разноски.

            В с.з. представителят на жалбоподателя поддържа жалбата, като навежда допълнителни основания за материална незаконосъобразност на акта, свързани с: липса на доклад с прецизен анализ на необходимостта от съкращаване на длъжността, липса на изготвени длъжностни характеристики по новото щатно разписание от 21.11.2016г., липсата на извършен подбор при съкращаването и липсата на възлагане на част от функциите на длъжността по длъжностната характеристика на друг служител.

            В с.з. и писмени бележки вх.№2879/17.07.2017г. пълномощникът на ответния орган оспорва жалбата като неоснователна и прави възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение от жалбоподателя.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

С оспорената заповед № РД 07-143/18.11.2016г. на директора на ОДЗ Кюстендил на основание чл.106, ал.1, т.2 и чл.108 от ЗДСл и утвърдено със заповед №РД-05-388/16.11.2016г. на директора длъжностно разписание на Дирекцията в сила от 21.11.2016г. е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя, считано от 21.11.2016г. на длъжността „главен експерт“ в ОДЗ - Кюстендил, Главна дирекция „Аграрно развитие“ с придобит I младши ранг поради съкращаване на длъжността. Заповедта е връчена на адресата на 21.11.2016г., а жалбата е подадена на 25.11.2016г. / вж. л.3 и л.14/.

Със заповед №РД-05-68/16.03.2016г. на директора на ОДЗ, съгласувано с министъра на земеделието и храните, е утвърдено длъжностно разписание на ОДЗ в сила от 24.03.2016г. с общата численост на персонала от 56 бройки /вж. л.31-33/. ОДЗ е структурирана в обща и специализирана администрация и самостоятелни длъжности за директор и главен секретар. Общата администрация е организирана в Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ /АПФСДЧР/. В тази дирекция няма разкрити щатни бройки за длъжността „главен експерт“. Специализираната администрация е обособена в Главна дирекция „Аграрно развитие“ /ГД „АР“/ и 5 териториални звена „Общински служби по земеделие“ /ОСЗ/. В ГД „АР“ има разкрити 4 бройки за посочената длъжност. В ОСЗ бройките са общо 6 – 3 в ОСЗ - Дупница с офис Сапарева баня и по 1 в ОЗС - Бобов дол, ОСЗ - Кочериново с офиси Рила и Бобошево и ОСЗ - Кюстендил с офиси Трекляно. В ОСЗ – Невестино няма разкрита щатна бройка за длъжността. Така, общата численост на бройките за длъжността в ОДЗ е 10 по служебно правоотношение. В ДГ „АР“ освен тази длъжност има 1бр. длъжност за „главен директор“, 2бр. длъжности за „старши експерт“, 1бр. длъжност за „младши експерт“, 1бр. длъжност за „главен инспектор“ /всички по служебно правоотношение/ и 2бр. длъжности за „главен специалист“ /по трудово правоотношение/ или общо 11 щатни бройки.

От поименното разписание на длъжностите в ОДЗ в сила от 24.03.2016г. /вж. л.27-30/ е видно, че бройките за длъжността „главен експерт“ са заети, както следва:

1/ 4-те бройки в ГД „АР“ - от А.Д.С., Дора Симеонова Гаврилова, Евелина Стефанова Нешева и жалбоподателя;

2/ 3-те бройки в ОСЗ - Дупница - от ТБ Л, Л С Р и Г Д. П,

3/ 1-та бройка в ОСЗ - Бобов дол – от С С Т,

4/ 1-та бройка в ОСЗ - Кочериново с офиси Рила и Бобошево – от Н К З и

5/ 1-та бройка в ОСЗ - Кюстендил с офис Трекляно – от К В П.

Въз основа на посоченото длъжностно разписание директорът на ОДЗ е утвърдил ново поименно разписание на длъжностите в сила от 14.11.2016г. /вж. л.23-26 и писмото на л.45/. В ГД „АР“ органът е извършил преназначаване на служителите А.Д.С. и Л.Р.Р. като първата от „главен експерт“ е преназначена на длъжността „старши експерт“, а втората от „старши експерт“ е преназначена на длъжността „главен експерт“. Така, 4-те бройки на длъжността „главен експерт“ са заети от Л.Р.Р., Д С Г, Е СН и жалбоподателя.

Със заповед №РД-05-388/16.11.2016г. на директора на ОДЗ, съгласувано с министъра на земеделието и храните, е утвърдено ново длъжностно разписание на ОДЗ в сила от 21.11.2016г. с обща численост на персонала от 54 бройки /вж. л.19-21 и л.22/. Структурата на ОДЗ е идентична с тази по предходното длъжностно разписание. Общата численост за длъжността „главен експерт“ в ОДЗ е намалена на 9 щатни бройки по служебно правоотношение. Щатните бройки за длъжностите в ГД „АР“ са намалени от 11 на 9: 1 щатна бройка „главен директор“, 3 „главен експерт“, 2 „старши експерт“, 1  „главен инспектор“, 1 „старши инспектор“ и 1 „главен специалист“. Съгласно Доклад изх.№РД-04-4290/07.10.2016г. на директора на ОДЗ Кюстендил до министъра на земеделието и храните промяната в щатното разписание е резултат от намаляване на числения състав в ГД „АР“ с 2 щатни бройки /по 1 за „главен експерт“ и „младши експерт“/ и трансформиране на длъжност „главен специалист“ /заемана по трудово правоотношение/ в „старши инспектор“ /по служебно правоотношение/. Съображенията касаят направен прецизен анализ относно обема и сложността на работа във връзка с възложените на ОДЗ нови дейности, функции и задачи, произтичащи от разпоредбите на ЗРКЗГТ /Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника/. Анализът не е обективиран в писмена форма /вж. л.56/.

Съгласно поименното разписание на длъжностите в ОДЗ, в сила от 21.11.2016г. в ГД „АР“ 3-те бройки за длъжността „главен експерт“ са заети от Л.Р.Р., Д С Г и Е С Н /вж. л.15-18/. 

Съгласно приложените на л.60-248 писмени документи, представляващи част от служебното досие на жалбоподателя, се установява, че:

1/със заповед №РД-07-021/05.02.2010г. на директора на ОДЗ на основание чл.82, ал.1 от ЗДСл М. е преназначен от длъжност „главен експерт“ в отдел „Регионална политика“ на длъжност „главен експерт“ в ГД „АР“, считано от 05.02.2010г. с ранг III младши /вж л.60/;

2/със заповед №РД-07-047/01.06.2011г. на директора на ОДЗ М. е преназначен на длъжност „главен експерт“ в Дирекция „АПФСДЧР“ в ОДЗ, считано от 01.06.2011г. с ранг II младши /вж. л.101/;

3/със заповед №РД-07-045/30.03.2012г. на директора на ОДЗ М. е повишен в I младши ранг, считано от 01.04.2012г. /вж. л.124/;

4/със заповед №РД-07-77/23.03.2016г. на директора на ОДЗ, считано от 24.03.2016г. на основание чл.82, ал.1 от ЗДСл, щатното разписание от 24.03.2016г. и съгласие на М. последният е преназначен на длъжността „главен експерт“ в ГД „АР“ на ОЗД, считано от 24.03.2016г. с ранг I младши /вж. л.216 и л.217/, която е заемал до издаване на оспорената заповед;

5/за заеманите длъжности са връчени на М. длъжностни характеристики, както следва:

-на 05.03.2010г. за длъжността „главен експерт системен администратор“ в ГД „АР“ в ОДЗ /вж. л.70-73/. Основната цел на длъжността е администриране на приложен GIS софтуер – АЛИС за осигуряване на достоверна информация за ползването и баланса на земеделските земи и бързо достъпна база данни – основа за взимане на управленски решения и изготвяне на концепции. В основните задължения на длъжността по т.5.1-5.7 и т.5.9 и т.5.10 се включват поддържане на хардуера и софтуера в ОДЗ, на интернет страницата на Дирекцията, ефикасността на електронния обмен на информацията, включително нейното съхранение и защита, внедряване на съвременно компютърни и комуникационни системи и мрежи, подобряване на информационното осигуряване, спазване на поверителността на информацията, приемане на окончателни цифрови модели на ползване от ОСЗ, тестването им, изготвяне на доклад за грешките и несъответствията и предаване на тествания цифров модел за ползване в МЗХ и дейности по съдействие, организация и контрол на дейността на служителите от ОСЗ във връзка с изграждането и поддържането на СИЗП. Останалите задължения са свързани с изготвяне и поддържане на база данни на земеделските производители, водене на регистрите в СИЗП и контрол върху регистрацията в СИЗП. Изискванията за длъжността включват висше образование, образователна степен бакалавър и професионална област – електроника, автоматика, информационни технологии; комуникации; математика; информатика.

-на 13.06.2011г. за длъжността „главен експерт системен администратор“ в Дирекция „АПФСЧР“ в ОДЗ /вж. л.104-107/. Основната цел на длъжността, нейните задължения, видът образование, степен и професионална област са идентични с горната длъжностна характеристика.

-на 01.08.2012г. за длъжността „главен експерт“ в Дирекция „АПФСЧР“ в ОДЗ, идентична с горната /вж. л.139-142/.

-на 28.03.2016г. за длъжността „главен експерт“ в ГД „АР“ в ОЗД, като са запазени основната цел /отговорност за правилното функциониране на необходимите средства за обработка и пренасяне на данни – хардуера и софтуера на ОЗД/, преките задължения по т.5.1-5.7, т.5.9 и т.5.10, останалите задължения по отношение подпомагане на земеделските производители, тяхната регистрация и поддържане на регистрите в СИЗП, като към тях са прибавени провеждане на информационни срещи и кампании по отношение политиката на МЗХ, проверки по жалби и сигнали на ФЛ и ЮЛ с отговори и становища по тях, изготвяне на отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието в областта с предложения за развитие на отделните подотрасли. Запазени са и изискванията за ниво на образование, образователна степен и професионална област /вж. л.218-221/.

Със заповед №РД-05.17/10.02.2015г. на основание чл.3, ал.3, т.1 и ал.4 и чл.27 от УП на ОДЗ директорът на ОДЗ – Кюстендил е определил жалбоподателя като длъжностно лице, отговарящо за оперативно изпълнение на дейностите по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронно правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК /вж. л.7/.

От прегледа на представените по делото длъжностни характеристики за длъжността „главен експерт“ в ГД“АР“, връчени през 2012г. и 2016г. на служителите Е С Н, Л Р Р и А.Д.С. е видно, че основната цел на длъжността е различна от целта на длъжността по длъжностните характеристики, връчени на жалбоподателя. Целта на длъжностните характеристики при тримата служители е осигуряване изпълнението на ЗСПЗЗ, ЗВСЗГГФ и ЗОЗЗ на територията на областта, анализ на процесите и решаване на проблемите на растениевъдството и животновъдството, изпълнение на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, събиране, обобщаване и предоставяне в МЗХ на оперативна информация, обработка на молбите и жалбите на гражданите и ЮЛ. В преките задължения на лицата не се включват задълженията на М. по т.5.1-57 и т.5.9-5.10, включват се останалите негови задължения и са добавени много други с преобладаващо значение във връзка с приложение на посочените в основната цел нормативни документи. Изискванията за заемане на длъжността включат висше образование, образователна степен – бакалавър и професионална област – аграрни науки, технически науки, информатика, екология, икономика и право, респ. инженерство, селско стопанство. /вж. л.249-262/.

От прегледа на представените по делото длъжностни характеристики за длъжността „главен експерт“ в ОСЗ – Кочериново, Дупница, Бобов дол и Кюстендил /вж. л.278-306/, връчени през 2016г. се установява, че основната цел на длъжността е различна от целта на длъжността по длъжностните характеристики на жалбоподателя. Целта е подпомагане дейността на началника на ОСЗ чрез събирани и систематизиране на информацията и осигуряване технически административното обслужване на гражданите, като същевременно се осъществява ръководство и контрол на дейността на ОСЗ за реализиране на целите на ГД „АР“. Преките задължения са идентични с тези за длъжността в ГД „АР“, заемани от Е Н, Л Р и А С, като професионалната област на образование е зооинженерство, ветеринарна медицина, право.

Длъжностната характеристика за длъжността „старши експерт“ в ГД „АР“ от 2016г. има основната цел за длъжността „главен експерт“, но преките задължения включват и други правомощия по приложение на нормативните правила с идентични професионални области на образование /вж. л.263-267/.

Длъжностната характеристика за длъжността „главен инспектор“ в ГД „АР“ от 2016г. има основна цел организиране и контрол на дейността по регистрация, промяна, прекратяване и отчисляване на земеделската, горската техника, вкл. превозните средства и машините за земни работи на територията на областта, като преките задължения са свързани с изпълнение на правомощията на ОДЗ, възложени по ЗРКЗГТ /вж. л.272-274/.

Съгласно писмо от пълномощника на ответника вх.№1211/04.04.2017г. до съда, не са изготвяни нови длъжностни характеристики за посочените длъжности във връзка с новото длъжностно разписание на ОДЗ от 21.11.2016г., т.к. няма изменения в характера и организацията на работа в звената на администрацията по см. на чл.8, ал.1 от Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители /вж. л.309/

От основното и допълнително заключение на вещо лице М.К.В. се установява, че:

1/след одобряване на длъжностното разписание на ОДЗ от 24.03.2016г. има изготвени поименни разписания със следните свободни длъжности: към 24.03.2016г. свободните бройки в ГД „АР“ са „старши експерт“ и „специалист“; към 18.04.2016г., 25.05.2016г. и 04.07.2016г. свободна е длъжността „старши експерт“; към 18.07.2016г. няма свободни бройки, т.к. на тази длъжност е назначена Анелия Стоянова; към 02.08.2016г. свободна е бройка за длъжността „главен специалист“, а към 07.11.2016г. свободни са две бройки - за „главен експерт“ и „главен специалист“, като на 14.11.2016г. длъжността „главен експерт“ е заета от Л.Р.Р.  на основание извършен вътрешен подбор, като са свободни бройките за „старши експерт“ и „главен специалист“. След съкращаване на жалбоподателя свободните бройки в ГД „АР“ са „старши експерт“ и „старши инспектор“, като след проведен конкурс на 10.01.2017г. на длъжността „старши инспектор“ е назначена Витка Страхилова Видинова. Съгласно поименно разписание от 11.01.2017г. в ГД „АР“ свободна бройка има за длъжността „старши експерт“, като на 06.04.2017г. след конкурс на тази длъжност е назначен Ален Иванов Асенов с основни задължения по оказване на съдействие на лицата по схемите и мерките за подпомагане, полски обследвания, участие в комисии, извършване на проверки за установяване на щети и др. В длъжностната характеристика за длъжността, връчена на Асенов и приложена на л.388-392 от делото, липсват специфичните задължения, възложени на жалбоподателя, противно на твърдението му в с.з. на 19.06.2017г. /вж. л.401/. Съгласно поименно разписание от 06.04.2017г. в ГД „АР“ няма свободни щатни бройки и числеността е от 9 служители.

2/не е извършван подбор преди съкращаването на жалбоподателя;

3/от извършеният анализ на задълженията за длъжностите на лицата, работещи във всички звена на ОДЗ след съкращаване на жалбоподателя вещото лице установява, че на различни служители е възложено участие в дейности по внедряване на нови програмни системи за работа с данни от КВС, специализирани карти и регистри, поддържане и актуализиране на базата данни в регистрите, обслужващи дейността на дирекцията и участие в процесите по информационно обслужване на администрацията, но на нито един служител не са възложени задълженията на жалбоподателя по т.1.5-1.6 и т.5.10 от длъжностната характеристика, представляващи специфични длъжностни функции по поддържане на софтуера и хардуера в ОДЗ.

Заключенията на вещото лице съдът намира за обективни и достоверни, т.к. съответстват на писмените доказателства по делото. Страните не ги оспорват.

Описаната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените по-горе доказателства.

С оглед така установената фактическа обстановка по делото, съдът намира жалбата за допустима. Активната процесуална легитимация на жалбоподателя се извежда от нормата на чл.121, ал.1 от ЗДСл, даваща право да оспори акта, с който е прекратено служебното правоотношение. Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК във вр. с препращането от чл.124, ал.1 от ЗДСл пред компетентния за разглеждането й съд по см. на чл.132, ал.1 и чл.133, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът намира, че заповедта е издадена от компетентен орган. Съгласно чл.106, ал.1 от ЗДСл органът по назначаването е нормативно овластен да прекрати служебното правоотношение с държавния служител. Този орган в случая е директора на ОДЗ - Кюстендил с оглед правомощието му по чл.3, ал.3, т.8 от УП на ОДЗ /обн. ДВ, бр.7/26.01.2010г., изм. и доп./ да назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях. Страните не спорят относно компетентността.

Спазена е формата на акта по чл.108, ал.1 от ЗДСл. Оспорената писмена заповед съдържа правното основание за прекратяване на служебното правоотношение, дължимите обезщетения и придобития ранг на държавна служба.

Не е налице нарушение на процесуалните правила при издаване на заповедта. Спазени са общите норми на чл.35 и чл.36 от АПК за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за прекратяване на служебното правоотношение на служителя и са събрани всички относими по случая доказателства. При издаване на заповедта е съобразено новото длъжностно разписание на ОДЗ, в сила от 21.11.2016г. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за прекратяване на служебното правоотношение по време на действие на утвърдено, не невлязло в сила ново щатно разписание на длъжностите. Заповедта за прекратяване е издадена преди влизане в сила на новото щатно разписание, но е съобразена с неговото действие, т.к. прекратяването е предприето с дата 21.11.2016г. Това е допустима правна техника по формиране волеизявлението на органа. По същият начин стои въпросът и с утвърждаване на новото длъжностно разписание. Утвърждаването е осъществено със заповедта на органа от 16.11.2017г. Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение от 16.11.2017г. е съобразена с правните последици, породени от изявлението на органа по утвърждаване на длъжностното разписание и разпореденото действие занапред на разписанието. Утвърждаването на длъжностното разписание е в правомощията на директора на ОДЗ съгласно чл.3, ал.3, т.6 от УП на ОДЗ съгласувано с министъра на земеделието и храните. Длъжностното разписание е по образец и със съдържанието по чл.11, ал.1 и ал.2 от НПКДА.

Заповедта е издадена при спазване на материалния закон.

За да бъде законосъобразно прекратяването на служебното правоотношение по чл.106, ал.1, т.2 от ЗДСл следва да е налице съкращаване на заеманата от жалбоподателя длъжност в администрацията на ОДЗ. При преценка за спазване на това изискване се изхожда от легалната дефиниция на понятието “длъжност” по чл.2, ал.1 от НПКДА. Съгласно посочената правна норма длъжността е нормативно определена позиция и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика. От тук следва извода, че за е налице съкращаване на длъжността в кумулативен порядък е необходимо: 1/длъжността да не съществува като нормативно определена позиция в длъжностното разписание и 2/длъжността да не съществува и като система от функции, задължения и изисквания по длъжностна характеристика. Във връзка с последното условие допустима форма на съкращаване е намаляване на бройките, определени за изпълнение на длъжността. Тежестта за доказване на съкращаването принадлежи на органа по назначаване.

От анализа на длъжностните разписания в ОДЗ в сила от 24.03.2016г. и 21.11.2016г. е видно, че е спазено нормативното изискване в Приложението по чл.6, ал.2 от УП на ОДЗ за численост на персонала от 54 щатни бройки. Структурата на отделните административни звена в длъжностното разписание е в съответствие с чл.6, ал.3 от УП на ОДЗ. Съгласно чл.2, ал.1 и ал.4 от УП на ОДЗ Дирекциите са специализирани териториални администрации към министъра на земеделието, които го подпомагат при провеждане на държавната политика в областта на земеделието и горите и при прилагане на ОСП на ЕС на територията на областта. Съгласно чл.6, ал.1 от УП административните звена са обособени в обща и специализирана администрация. Общата администрация е организирана в дирекция „АПФСДЧР“, а специализираната в ГД „АР“, в състава на която се включват ОСЗ на територията на областта като териториални звена /вж. чл.7, ал.1 и чл.9, ал.1 и 2 от УП на ОДЗ/. В рамките на общата администрация в дирекция „АПФСДЧР“ се включа обезпечаването на информационното обслужване на администрацията, съгласно чл.13, т.15 от УП във вр. с чл.7, ал.1, т.7 от ЗА. В правомощията на специализираната администрация в чл.14 от УП се включват дейности по подпомагане осъществяването на правомощията на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност /вж. чл.5, ал.3 от ЗА/. Системата от функции, задължения и изискванията за длъжността се утвърждават с длъжностната характеристика по аргумент от чл.2, ал.1 от НПКДА. В длъжностната характеристика на жалбоподателя за длъжността „главен експерт“ по действащите в администрацията длъжностно и поименни щатни разписания до 21.11.2016г. е въведена като основна цел на длъжността отговорността за правилното функциониране на хардуера и софтуера на администрацията с основни задължения  тяхното функциониране, ефикасността на електронния обмен на информацията, внедряването на съвременни компютърни и комуникационни системи и мрежи и приемане на цифрови модели. Тези задължения съответстват на целта на длъжността. Останалите задължения, преценени във връзка с целта на длъжността, са допълващи, т.к. не определят същността на трудовите функции на служителя. Посочената основна цел на длъжността е в съответствие с възлаганите допълнителни задължения от органа по назначаване, видно от заповед №РД 05-17/10.02.2015г. на директора на ОДЗ. Основните трудови функции на жалбоподателя са различни от трудовите функции, възложени на останалите служители по длъжностните характеристики за същата длъжност, изпълнявана в ГД „АР“ и в ОСЗ, като именно функциите на тези други служители отговарят на дейността на ГД и звената й като специализирана администрация по чл.14 от УП на ОДЗ. В същото време не е имало друг служител на друга длъжност с възложени идентични с жалбоподателя основни функции и задължения. Следователно, с премахването на 1 щатна бройка за длъжността „главен експерт“ по новото длъжностно щатно разписание от 21.11.2016г. длъжността като нормативно определена позиция не съществува /от 4 служители са останали 3-ма в ГД „АР“ при запазване на останалите бройки в ОСЗ/, като са престанали да съществуват заложените в длъжностната характеристика трудови функции за длъжността. Дейностите по обезпечаване на информационното обслужване на администрацията по чл.13, т.15 от УП на ОДЗ преди съкращаването и след него по длъжностни характеристики са продължили да се осъществяват в един и същи обем от други служители на други длъжности, съгласно допълнителното заключение на вещото лице, като няма данни функциите на жалбоподателя в някакъв обем да са прехвърлени от органа на тези или други служители от администрацията, респ. на външно звено. Това не е сторено и с последващите назначения на служители след съкращаване на жалбоподателя, съгласно основното заключение на вещото лице. Функциите на жалбоподателя след съкращаване на длъжността не са прехвърлени в пълен обем към друга длъжностна позиция, нито са извадени от длъжността и комбинирани с други с цел създаване на нови длъжности или за допълване характеристиките на заварени такива.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за обратното. Новото длъжностно разписание от 21.11.2016г. съответства на чл.7, ал.2 от НПКДА, разглеждано като проява на притежаваната от органа оперативна самостоятелност с оглед възможността да внася промени в структурата на отделните звена и във вида и броя на длъжностите, заемани от държавните служители, при която възможност може да съкрати едни и/или да открие други длъжности. Тази оперативна самостоятелност на органа не подлежи на съдебен контрол. В доклада от 07.10.2010г. органът е обосновал решението, че от откритите 4бр. щатни позиции за длъжността „главен експерт“ са необходими само 3бр., като експертните длъжности са намалени за сметка на инспекторските с оглед задълженията на последните по длъжностна характеристика да прилагане на ЗРКЗГТ. Този закон не е обект на прилагане в дейността на експертните длъжности. Действията на органа целят оптимизация на работата, поради което е изпълнена целта на закона. Липсата на писмен прецизен анализ за необходимостта от промените не е задължителен елемент от фактическият състав на съкращаването. Докладът от 07.10.2016г. мотивира достатъчно ясно и еднозначно волята на органа по това съкращаване. Липсата на промяна във функционалните задължения на съществуващите в администрацията длъжности не налага изготвяне на нови длъжностни характеристики. ЗДСл не задължава органа да извърши подбор при съкращаването на няколко еднакви длъжности. Органът не е приел и вътрешни правила за такъв подбор.

            Изложеното налага на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК съдът да отхвърли оспорването.

Поради изхода от спора жалбоподателят няма право на деловодни разноски.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на Н.Б.М. /с посочени лични данни/ срещу заповед №РД 07-143/18.11.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: