Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 46

гр.Кюстендил, 10.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№364/2016г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Михаил Крушовски – прокурор при Районна прокуратура – Дупница е депозирал протест срещу Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница, приета с решение №144/30.09.2008г. и изменена с решение №165/30.10.2008г. на Общински съвет – Дупница в частта по чл.36, ал.1, т.4 и чл.47, ал.2. Иска се отмяната им, като се претендира материална незаконосъобразност.

            Ответникът не изразява становище по протеста.        

            Заключението на прокурора от Окръжната прокуратура - Кюстендил е за основателност на протеста, доколкото оспорените разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висока степен.

             Във връзка с императивните изисквания на АПК, раздел ІІІ, гл.Х, съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181, ал.1 и 2 във вр.с чл.188 от АПК чрез обявление в ДВ бр.11/2017г., чрез поставяне на копие от него на определеното място в КАС и публикуване на интернет страницата на ВАС. Няма присъединили се лица към оспорването, нито встъпили страни при условията на чл.189, ал.2 от АПК.

               Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

  На 30.09.2008г. след проведено заседание на Общински съвет - Дупница, обективирано в Протокол №10/30.09.2008г., на което е извършено обсъждане на проекта и предложенията за измененията му, е взето решение №144 за приемане на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница. Процедурата, предхождаща разглеждането и приемането на Наредбата включва изготвянето на проект на подзаконовия нормативен акт, докладна записка за проект на решение №458/01.09.2008г., публикуване на същата, ведно с проекта на акта на интернет страницата на институцията на 01.09.2008г., обсъждане на проекта от ПК по икономическа политика /протокол №65/04.09.2008г./. Приетата Наредба е разгласена на официалния сайт на Община Невестино. С решение №165/30.10.2008г. на Общинския съвет Наредбата е изменена, но не и в частта на оспорените разпоредби /вж. писмо изх. №17/16.01.2017г. – л.60/.

 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира протеста за допустим, като подаден срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред-гл.Х, раздел ІІІ от АПК, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да го разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения подзаконов нормативен акт, съдът счита следното:

 Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. А съгласно ал.2 на същата разпоредба прокурорът може да подаде протест срещу акта. С оглед ТР №4/16.07.2009г. на ВАС по т.д.№2/2009г. протеста, подаден от прокурор в районна прокуратура за отмяна на нормативни административни актове на местните органи за власт и управление е процесуално допустим.  В този аспект прокурорът при ДРП притежава процесуалната легитимация за оспорване на Наредбата, тъй като съгласно чл.16, ал.1, т.1 от АПК във вр.с чл.127, т.5 от Конституцията на РБългария прокурорът следи за спазване законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни и съдебни актове; започва или встъпва във вече образувани производства когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.

Наредбата за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от компетентността на Общинския съвет като орган на местната власт и местното самоуправление. С него се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение при условия и граници, определени от закона, като детайлизира приложението му. Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в чл.75-80 от АПК, а за неуредените въпроси се прилага субсидиарно ЗНА /арг. чл.80 от АПК/.

Наредбата е издадена от компетентен орган – Общински съвет - Дупница, който е овластен за това от Конституцията /чл.141, ал.4/, ЗМСМА /чл.21, ал.2 във вр.с ал.1, т.7/ и ЗУТ /чл.56, ал.2/. Наредбата е издадена на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и е приета на заседанието от 30.09.2008г., при условията на явно поименно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници, което се явява в съответствие с изискванията на чл.27, ал.4 и ал.5 във вр.с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

При изпълнение на приложимите по арг. от чл.80 от АПК норми от ЗНА /глави ІІІ и ІV/ съдът счита, че Общински съвет - Дупница не е допуснал съществени нарушения във връзка със спазване на административнопроизводствените правила по издаване на нормативния акт. Установява се от представените писмени доказателства, че е спазена процедурата по изработване на проект на наредбата, въз основа на докладна записка на кмета на Общината №458/01.09.2008г.; налице е съгласуваност със съответните постоянни комисии – протокол №65/04.09.2008г.; разглеждането, обсъждането и гласуването е извършено при спазване правилата по ЗМСМА. Относно публикуване на интернет сайта на Общината на проекта и докладната е ангажирано писмено доказателство, от което е видно, че това е сторено на 01.09.2008г. Към проекта за подзаконовия нормативен акт не са налични мотиви, но от сочените такива, както и с оглед визираните законови разпоредби, на основание на които се предлага приемането на Наредбата в докладната записка на кмета на Общината, може да се изведе волята на компетентния орган за необходимостта от приемането на акта.

След анализ на оспорените разпоредби от Наредбата във връзка с нормите от ЗЗДетето, ЗМСМА и ЗАНН, съдът счита следното:

Съпоставката на разпоредбата на чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата с чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗЗДетето води до извода за незаконосъобразност на същата. Законовата норма на чл.8, ал.3 от ЗЗДетето въвежда задължение за родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст. В случаите, когато родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст /чл.8, ал.4 от ЗЗДетето/. Нормата на чл.8, ал.3 и 4 от ЗЗДетето е императивна, поради което по аргумент от нея въведената забрана с Наредбата в чл.36, ал.1, т.4 не може да преурежда по различен начин в подзаконовия нормативен акт законовите ограничителни мерки досежно закрилата на децата на обществени места. Приложението на делегацията от чл.21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.15, ал.1 от ЗНА не дава възможност за облекчаване/ограничаване достъпа на непълнолетни лица в питейни заведения. Подзаконовата норма не е съобразена с нормативния акт от по-висока степен както по отношение диференцирането на лицата на малолетни и непълнолетни, т.е. на лица ненавършили 14 години и на лица навършили 14, но ненавършили 18 години /чл.3 и чл.4 от ЗЛС/, така и по отношение на часовото ограничение за посещаване на обществени места от тези лица със или без придружител. Въведената от нормата на чл.36, ал.1, т.4 от Наредбата забрана за достъп на непълнолетни, т.е. на лица ненавършили 18 години без пълнолетен придружител в питейни заведения след 23.00 ч. през летния сезон и след 22.00 ч. през зимния сезон, нарушава правилото на чл.15, ал.1 от ЗНА за съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативните актове от по-висока степен. По този начин създадените ограничителни мерки за достъп на непълнолетни лица в питейни заведения на територията на Община Дупница чрез разпоредбата на Наредбата не постигат принципите на закрила на децата, свързани със защитата им от опасности за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие, ведно със съблюдаване отговорността на родителите и лицата, на които са възложени тяхното отглеждане и възпитание, доколкото с разпоредбата на чл.5б от ЗЗДетето се предвижда специализирана закрила на децата на обществени места. Същата следва да се осъществява от МВР, Д"СП", кметовете, регионалните управления на образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните здравни инспекции и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви. В този смисъл с оспорената разпоредба от Наредбата се нарушава установения правов ред във връзка с принципа за специализирана закрила на децата на обществени места, залегнал в ЗЗДетето и Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места /чл.2 и чл.7/.

  С разпоредбата на чл.47, ал.2 от Наредбата се предвижда наказателните постановления за установени нарушения по този подзаконов нормативен акт да се издават от кмета на Общината или упълномощени от него длъжностни лица. Правото на органите да имат компетентността на административнонаказващи е регламентирано законово в чл.47 от ЗАНН и чл.22, ал.5 от ЗМСМА досежно кметовете на Общини или техни заместници. Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1, б.“а“ от ЗАНН административни наказания могат да налагат …и кметовете на Общини, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение. А ЗМСМА, в чл.22, ал.5, предвижда възможността при нарушаване на наредби, наказателни постановления да се издават от кмета на Общината или от негов заместник. Под понятието „заместник“ съдът счита, че следва да се разбира лице, което при отсъствието на титуляра изпълнява неговите правомощия по заместване, между които и делегираните от закона на АНО /арг. от чл.39 от ЗМСМА/. Само такова лице би могло да издава наказателни постановления с оглед правилото на чл.47, ал.2 от ЗАНН и нормата на чл.22, ал.5 от ЗМСМА, доколкото за определен период заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем, като върши това от името на замествания орган /срав. ТР №4/2004г. по т.д.№ТР-4/2002г. на ОС на ВАС/. Следователно съпоставката на оспорената разпоредба от Наредбата със законовата регламентация сочи на незаконосъобразност на чл.47, ал.2 от Наредбата в частта на израза „или упълномощени от него длъжностни лица“, тъй като законовия акт от по-висока степен не предвижда възможност за делегиране на правомощия за издавена на НП.

  Във връзка с гореизложените мотиви съдът ще отмени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.36, ал.1, т.4 /изцяло/ и чл.47, ал.2 от Наредбата относно израза „или упълномощени от него длъжностни лица“, на основание чл.193, ал.1, пр.2 от АПК. В останалата част нормата на чл.47, ал.2 от Наредбата е съответна на материалния закон, поради което протеста ще се отхвърли като неоснователен.

 С оглед изхода от спора, съгласно чл.143, ал.1 от АПК, съдът присъжда разноски в полза на оспорващата страна Районна прокуратура - Дупница в размер на 20 лв. - такса за обявление в ДВ, платими от ответника.

            Воден от горното и на основание чл.193 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разпоредбите на чл.36, ал.1, т.4 от Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Дупница, приета с решение №144/30.09.2008г. и изменена с решение №165/30.10.2008г. на Общински съвет – Дупница и чл.47, ал.2 от същата относно израза „или упълномощени от него длъжностни лица“. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурора при Районна прокуратура – Дупница за останалата част от нормата на чл.47, ал.2 от Наредбата.

            ОСЪЖДА Общински съвет - Дупница да заплати на Районна прокуратура - Дупница разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет/.

            Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

             

                       

                                 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

                                                         

                                             ЧЛЕНОВЕ: