Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 02.05.

 

64

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                   Година                                       Град

 

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ           

 

На тридесет и първи март, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                                                           МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.                                                                                                        

С участието на секретаря Л.С.

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 374/16г. по описа и  ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Производството е по чл. 185 и сл. АПК – оспорване на подзаконов нормативен акт.

Образувано е по протест на Прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил, с който се иска отмяна на разпоредбите на чл. 10, ал. 6 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Бобов дол, приета с решение № 199 по протокол № 13 от заседание на Общински съвет Бобов дол, проведено на 29.12.2014г.

Счита се, че оспорената разпоредба е в противоречие с чл. 45, ал. 3 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/, тъй като с нея са въведени размери на административно наказание, различни от предвидените в цитирания специален закон за същото нарушение, възпроизведено като такова в чл. 10, ал. 5 от наредбата, напълно съответстваща на чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗЗД. Счита се, че оспорените разпоредби от общинската наредба са в нарушение на  чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, съгласно който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висок ранг.

Ответникът – Общински съвет Бобов дол не се представлява в проведеното открито съдебно заседание.

Прокурорът от Окръжна Прокуратура Кюстендил дава заключение за допустимост и основателност на оспорването, което изцяло поддържа. Развива аналогични съображения.

            Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Бобов дол, чийто текст е оспорен в настоящото производство, е приета с решение на Общински съвет Бобов дол № 199 по протокол № 13 от 29.12.2014г. Решението е прието при следните обстоятелства: съгласно представения препис-извлечение от протокол № 13 от 29.12.2014г. на заседанието на Общинския съвет Бобов дол на тази дата при приемане на решение № 199 са присъствали 11 общински съветници, 10 от които са гласували „за“ приемане на наредбата.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бобов дол, Общински съвет Бобов дол се състои от 13 общински съветници.

Съгласно разпечатка от интернет – страницата на община Бобов дол, проектът за наредба и мотивите за приемането й са публикувани на сайта на община Бобов дол на 13.12.2014г.

Предложението за приемане на оспорената наредба е внесено в Общински съвет Бобов дол с докладна записка на кмета на община Бобов дол рег. индекс и дата 08-00-295/13.12.2014г. Към докладната записка са приложени мотивите на вносителя.

По делото са представени доказателства за обсъждане проекта за наредба в постоянните комисии на Общинския съвет, както следва: Постоянна комисия по устройство и развитие на територията и общинска собственост; Постоянна комисия по земеделие, горско, водно стопанство и екология; Постоянна комисия по образование, култура, религия, младежта и спорта.

Решението на Общински съвет Бобов дол за приемане на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бобов дол е обявено на интернет-страницата на общината. В това действие се изразява разгласяването по смисъла на чл. 78, ал. 3 от АПК на приетия нормативен административен акт. Осъществяването му сочи завършване на фактическия състав по приемането му.

Оспореният текст на чл. 10, ал. 6 е със следното съдържание:

При нарушаване на забраната по чл. 10, ал. 5, административнонаказателна отговорност носят родителите/настойника, попечителя или лицето, полагащо грижи за детето, като глобата е в размер наот 200 до 600 лева, а при повторно нарушение – от 600 до 1000 лева. При установяване на такова нарушение се уведомяват незабавно органите на МВР, дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

След като извърши служебна проверка за допустимостта на оспорването, Административният съд счита следното:

Оспорването е допустимо, осъществено е от прокурор при Окръжна прокуратура Кюстендил, при упражняване на компетентността му по чл. 186, ал. 2 АПК. Отнася се до нормативен административен акт, фактическият състав по приемането на който е осъществен изцяло. Т.е. налице е подзаконов нормативен акт на общинския съвет, който е породил своето действие, респективно годен е за съдебно обжалване. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на оспорването.

По основателността на подадения протест, Съдът счита следното:

Необходимо е по свой служебен почин решаващият орган да провери законосъобразността на нормативния административен акт не само на посочените, а на всички основания за законосъобразност – чл. 168, ал. 1 по препр. от чл. 196 АПК.

Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Бобов дол е прието от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и изискванията за форма.

Въз основа на извършения по-горе анализ на писмените доказателствени средства се формира изводът, че са спазени изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА и чл. 28, ал. 2 и 3 от с.з.. Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗНА преди издаване или приемане на нормативен акт, проектът за него, заедно с мотивите, съответно докладът, се публикува на интернет – страницата на съответната институция, като на заинтересуваните лица се предоставя най – малко 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА има императивен характер, представлява гаранция за предоставяне възможност на заинтересуваните лица да участват с предложения и становища в процеса по издаване на нормативния акт, което от своя страна е необходимо за спазване повелителното правило на чл. 77 от АПК. Т. е. неизпълнение на изискването по чл. 26, ал. 2 от ЗНА по препр. от 80 АПК във всички случаи, включително и при оспорване на отделна разпоредба от нормативен акт или на негови изменения, представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и има за своя последица незаконосъобразност на акта. В разглеждания случай, проектът за нормативен акт, ведно с приложени към него мотиви за приемането му, е публикуван на сайта на Община Бобов дол на 13.12.2014г. и от датата на публикуване до датата на заседанието, на което наредбата е приета от Общинския съвет – 29.12.2014г., е изтекъл срок не по-малък от 14 дни.  

Гаранция за законосъобразността на производството по приемане на подзаконовия нормативен акт е и разпоредбата на чл. 28, ал. 2, т. 1- 5 от ЗНА относно критериите, на които следва да отговарят мотивите към нормативния акт. По-горе се прие за установено, че това изискване също е спазено.

Въз основа на събрания като доказателство по делото протокол от заседание на Общински съвет Бобов дол от 29.12.2014г., се установява, че при разискванията, предложенията и гласуването на оспореното решение са били налице необходимите кворум и мнозинство, а проектът за наредба е обсъден и приет предварително от съответните постоянни комисии към Общинския съвет.

Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА урежда, че общинските съвети приемат наредби в изпълнение на правомощията си. Съгласно чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 АПК Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

В оспорената разпоредба на чл. 10, ал. 6 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Бобов дол е предвидена административнонаказателна отговорност за нарушаване забраната по чл. 10, ал. 5 от същата наредба. Чл. 10, ал. 5 пресъздава съдържанието на чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. За нарушаване на чл. 8, ал. 3 и 4 от ЗЗД в чл. 45, ал. 3 от с.з. е предвидена адмнистративнонаказателна отговорност, както следва „глоба“ или имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение – „глоба“ или имуществена санкция от 500 до 1 000 лева.

По-горе Съдът цитира съдържанието на оспорената разпоредба на чл. 10, ал. 6 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Кюстендил.

Езиковото тълкуване и сравнителният анализ между чл. 45, ал. 3 от ЗЗД и чл. 10, ал. 6 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Бобов дол формират извод, че оспорената разпоредба от подзаконовия нормативен акт не съответства на цитираната законова разпоредба.  Различна е структурата на санкционната част, различни по размер са предвидените наказания „глоба“, налице е несъответствие и между уредбата на въпроса за субектите на предвидената административнонаказателна отговорност, респективно относно предвиждане възможността за носене на обективна отговорност по реда на чл. 83 от ЗАНН с налагане на имуществена санкция. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и нормативните актове от по-висока степен. Констатираното несъответствие на чл. 10, ал. 6 от наредбата с чл. 45, ал. 3 от ЗНА мотивира извод за материална незаконосъобразност на оспорената разпоредба и като резултат отмяната й.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168, ал. 1 по препр. от чл. 196 и на основание чл. 193, ал. 1 АПК, като взе предвид мотивите си за материална незаконосъобразност на протестираната разпоредба,

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

ОТМЕНЯ чл. 10, ал. 6 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Бобов дол, приета с решение № ,99 по протокол № 13 от заседание на Общински съвет Бобов дол, проведено на 29.12.2014г.

 

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщенията.

 

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

В случай, че срещу настоящото съдебно решение не постъпи жалба или протест или те бъдат отхвърлени, решението да се публикува на интернет – страницата на община Бобов дол.

                                                           

                                                                    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                       

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                               

 

2.