Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     13.04.2017 г.

 

 

Номер                          49               2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                              В     И М Е Т О          Н А           Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд,

на тридесет и първи март                                                           2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                      Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                      МИЛЕНА АЛЕКСОВА-С.

 

Секретар: Л.С. и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 379/2016 г. по описа на АдмС - Кюстендил за 2016  г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 185 чл. 196 от Административно - процесуалния кодекс.

       Делото е образувано по протест на Марияна Сиракова – Прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу чл. 46 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново /Наредбата/, приета с Решение №. 70/29.11.2001 г., в последствие многократно изменяна, вкл. с Решение № 5 от Протокол № 2/05.02.2016 г. Протестиращият прокурор навежда доводи за незаконосъобразност  поради противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, съгласно който общинската наредба трябва да съответства на нормативните разпоредби от по – висока степен. Съгласно чл. 46 ал. 1 т. 3 от Наредбата е предвидено, че се наказва с глоба от 50 до 150 лв. собственик или управител на питейно, увеселително, игрално заведение или заведение за обществено хранене, който не изпълнява задълженията си по чл. 20 от настоящата Наредба. Твърди се, че визираната разпоредба е в противоречие с нормата на чл. 45 ал. 2 от Закона за закрила на детето. Иска се цитираната разпоредба – чл. 46 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 от Наредбата да се отмени като незаконосъобразна

       Ответникът - Общински съвет - Кочериново не се представлява по делото и не изразява становище по протеста.

       Представителят на прокуратурата счита, че жалбата е основателна, оспореният текст от Наредбата е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

       Предмет на оспорване по настоящето дело е чл. 46 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 20 от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, приета от ОС - Кюстендил с Решение № 70/29.11.2001 г. /изм. и допълвана/. Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл. 185 - 194 от АПК. Съгласно чл. 187 ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно чл. 186 ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат  гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Касае се за неопределен и неограничен брой адресати,спрямо които нормативната разпоредба има многократно правно действие /арг. чл. 75 ал. 1 от АПК/. Съгласно ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу акта и в този аспект протестът на прокурор Сиракова се явява процесуално допустим.

      Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби. Предвид изложеното, съдът намира, че Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново е издадена от компетентен  орган - Кочериновския общински съвет, в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на Община Кочериново. При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са  изискванията на чл. 75 ал. 3 и 4 от АПК - посочен е вида на акта /Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен главният му предмет /опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново/. Като структура, форма и обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

      Правото на общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, е регламентирано в чл. 8 от Закона за нормативните актове. Подзаконовите нормативни актове приемани от общинските съвети, се основават на нормативните актове от по - висока степен. Те могат да уреждат обществени отношения от местно значение, само и единствено при условията и границите, определени от по - високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. С оглед на горецитираното, съдът ще обсъди обжалваната разпоредба от  Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, в аспекта на материалната й законосъобразност. Обжалваната разпоредба, в частта, в която е протестирана, има следното съдържание:

 

      Глава трета: Административно – наказателни разпоредби

 

-         чл. 46 ал. 1 „Наказва се с глоба от 50 лв. до 150 лв.: т. 3 Собственик или управител но питейно, увеселително, игрално заведение или заведение за обществено хранене, който не изпълнява задълженията си п очл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от настоящата Наредба“; /чл. 20 от Наредбата регламентира задълженията на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете да го придружават на обществени места, в съответствие с императивните разпоредби на чл. 8 ал. 2 и ал. 4 от Закона за закрила на детето/.

 

-         На основание чл. 76 ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен,обществени отношения с местно значение. Идентично е правилото на чл. 8 от Закона за нормативните актове. В този смисъл следва да се съпоставят атакуваните разпоредби от Наредбата със съществуващи законови разпоредби в специалните закони.

      Протестът се явява основателен.

      Съгласно чл. 45 ал. 2 от Закона за закрила на детето /ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. бр. 14 от 2009 г., доп. Бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г. изм. бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г./ „Който допусне от 22.00 ч. до 06.00 ч. дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл. 8 ал. 3 и 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лева, а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкциа от 5000 до 8000 лева“. В конкретният случай е налице разпоредба в специален закон, какъвто е Законът за закрила на детето, който въвежда императивни изисквания и разпоредби, съврзани със закрилата на детето, поради което е извън правомощията на общинския съвет да регламентира същите обществени отношения по различен начин. Размерите на глобите предвидени в наредбата не съответстват на размерите на глобите предвидени в закона /същите са многократно намалени/ и са в явно противоречие с нормативна регламентация от по – висок ранг /закон/. Изложеното прави оспорената разпоредба от Наредбата незаконосъобразна и съдът ще я отмени.           

      В аспекта на проверката за спазване на административнопроизводствените правила за приемането на оспорената разпоредба съдът счита, че е спазена процедурата по приемане на изменение и допълване на Наредбата, с която е приета оспорената разпоредба. Проектът за същата е внесен в ОС - Кочериново от Кмета на  общината с докладна записка вх. № РД-01-03-104 от 29.12.2015 г., която отговаря на изискванията за съдържание в чл. 28 ал. 2 от ЗНА - посочени са причините, които налагат приемането й и целите, които се поставят. Проведено е заседание на 05.02.2016 г. на ОС - Кочериново при необходимия, съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗМСМА кворум и след дискусия в съответствие с разпоредбата на чл. 77 от АПК, на която са обсъдени предложението на вносителя, становищата и предложението на направените предложения в зала от общинските съветници, наредбата е приета с мнозинство от 11 гласа “за”, 0 гласа “против”, 0 гласа “въздържал се”, което е повече от половината от броя на присъствалите общински съветници – 11 и обуславя редовно взето решение по реда на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА. Текстът на приетата наредба е удостоверен от Председателя на ОС - Кочериново, съобразно изискването на чл. 78 ал. 1 т. 2 от АПК и чл. 34 т. 3 от ЗНА.

     Не са спазени обаче императивните изисквания на  чл. 26 ал. 3 от ЗНА. Изработването на проект за нормативен акт, вкл. подзаконов нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност /чл. 26 ал. 1 от ЗНА/. Гаранция за спазването им е именно задължението за публикуване на проекта за нормативен акт, както и законодателно регламентираният 14 - дневен срок за заинтересованите лица за предложения и становища, което в случая не е спазено или поне не се представят доказателства за това. Посочените нарушения в процедурата са съществение и на самостоятелно основание водят до незаконосъобразност на оспорените текстове. При условието на чл. 171 ал. 4 от АПК съдът е указал на ответника, че не сочи доказателства за изпълнение на посочените законови правила. Указанията не са изпълнени и по аргумент от чл. 161 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, с оглед доказателствената тежест на органа в съдебното производство по смисъла на чл. 170 ал. 1 във вр. с чл. 196 от АПК, съдът приема за недоказано изпълнението на посочените задължения на органа.

       Предвид всички гореизложени съображения, съдът счита подаденият протест за  основателен и постановява решение, съгласно изложените по – горе мотиви.

        На основание чл. 143 ал. 1 от АПК, Общински съвет – Кочериново дължи заплащане на Окръжна прокуратура – Кюстендил на деловодни разноски в размер на 20 лева такса за публикуване на оспорването в Държавен вестник.

 

       Водим от горното и на основание чл. 193 ал. 1 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                Р  Е  Ш  И:

      

     ОТМЕНЯ като незаконосъобразен чл. 46 ал. 1 т. 3, в частта „чл. 20“ от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, изменен с Решение № 5/05.02.2016 г. по Протокол № 2 от 05.02.2016 г. на Общински съвет – Кочериново.

     ОСЪЖДА Общински съвет – Кочериново да заплати на Окръжна прокуратура – Кюстендил деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева.

     Решението може да се обжалва и протестира пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.      

     След влизане на решението в сила, същото да се обяви от Председателя на ОС -Кочериново, по начина, по който е обявена оспорената Наредба.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: