Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                               16.05.2017 г.

 

 

Номер    77                                  2 0 1 7 г.                                        гр. Кюстендил        

 

                             В       И М Е Т О    Н А      Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на осемнадесети април                                                                 2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

 

                                                             Административен съдия: И. ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Л.С.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело номер 384 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       

        Делото е образувано по жалба на Л.Л.К. и И.Д.К. *** против Отказ на Гл. архитект на Община Кюстендил за издаване на виза за проектиране за „Жилищна сграда с магазини и гаражи“ в поземлен имот с ид. 4112.504.1160 от КККР на Кюстендил с изх. № 94-00-4303/01.12.2016 г.  Жалбоподателите поддържат, че отказът на Гл. архитект на Община Кюстендил е незаконосъобразен, неправилен и немотивиран, издаден при неспазване на установената форма и съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон. Молят отказът да бъде отменен и Гл. архитект да се произнесе по административната преписка с произтичащите от това законни последици. Претендират се направените съдебни разноски. Представена е  и писмена защита

        Ответникът, чрез процесуалният си представител,  изразява становище за неоснователност на  жалбата.

        По делото е приета и съдебно - техническа експертиза, изготвена от в.л. арх. Б., която съдът приема за компетентно изготвена и ще я кредитира като такава.

        Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения отказ на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите на чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество - за основателна, поради което ще я уважи.

        Настоящият съдебен състав намира, че процесният отказ за издаване на виза за проектиране е постановен в противоречие с приложимите материално – правни норми.

        В конкретната хипотеза, ответникът – Гл. архитект на Община Кюстендил се произнася по направеното заявление от жалбоподателя с писмо изх. № 94-00-4303/01.12.2016 г., с което отказва да издаде виза за проектиране за „Жилищна сграда с магазини и гаражи“ в поземлен имот с ид. 41112.504.1160 от кадастралната карта и кадастралните регистри на Кюстендил.

        По делото са представени писмени доказателства за сезирането на административния орган с такова искане, както и съответните документи към него, подробно описани в заявлението с вх. № 94-00-4303/18.11.2016 г., а именно: нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 176, том І, рег. № 1048, нот. дело № 113 от 2012 г.; нотариален акт за продажба на недвижим имот № 137, том ІІІ, рег. № 7357, дело № 450 от 2015 г., договор за покупко – продажба на общински недвижим имот по реда на закона за общинската собственост рег. № Д-00-152/24.02.2016 г.; скица на поземлени мит № 15-330907/07.07.2016 г. Представени са и Протокол № 6/04.03.2015 г. на ОбЕСУТ Кюстендил, както и Становище вх. № 1250/06.04.2017 г. от „Г.А.К.“ ООД ***.

        В производството по делото не са оспорени горецитираните документи, които се ползват с доказателствена сила.

        От анализа на приложимите разпоредби на чл. 140 ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ следва извод, че визата за проектиране е или копие от действащия ПУП – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ или конкретизира и допълва предвижданията на действащия  застроителен план. С оглед на това визата за проектиране има отношение и е част от ПУП – ПР. Според определението, дадено в чл. 12 ал. 1 от ЗУТ „застрояване“ е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлените имоти, като в съответствие с чл. 25 от ЗУТ застрояването в УПИ се определя с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според предвиждането на ПУП могат да се разполагат или по които задължително се разполагат сградите в приземното им ниво.  

        В процесния случай със Заявление с вх. № 94-00-4303/18.11.2016 г., жалбоподателите, в качеството им на възложители по чл. 140 ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 161 от ЗУТ, са поискали издаването на виза за проектиране по чл. 140 ал. 2 от ЗУТ „за жилищна сграда с магазини и гаражи“ в УПИ № ІІ – 1160, 1161, кв. 396, м. „Румена войвода“ по плана на гр. Кюстендил. От приетата и неоспорена от страните съдебно – техническа експертиза, която съдът кредитира като обективно и компетентно изготвена, се установява, че спрямо процесният имот е издадена Заповед № РД-00-1085/14.09.2012 г. на Кмета на Община Кюстендил, с която е одобрен проект за изменение на действащия план за регулация и застрояване /ИПРЗ/, предвиждащ изменение на УПИ І – „за жилищни нужди, обществено обслужване и озеленяване“ и УПИ ІІ – 7281, 7333, кв. 396 по плана на гр. Кюстендил, идентични с имоти с ид. 41112.504.1160, 41112.504.1161 и 41112.504.1163 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил и промяна на предназначението на част от съществуващите озеленени площи в УПИ І „за жилищни нужди, обществено обслужване и озеленяване“ на основание чл. 62а ал. 3 т. 2 от ЗУТ, като е одобрено изменение и на ПЗ с определени допустими стойности на застрояване. На практика за цитирания поземлен имот – собственост на жалбоподателите е налице влязъл в сила и приложен план за регулация и застрояване. Влязлата в сила заповед на кмета /31.10.2012 г./ е дала основание да бъде издадено Разрешение за строеж, въз основа на което е било реализирано и застрояване в посочените допустими и конкретно определени за това параметри. Въз основа на описаната устройствена процедура за създаване на УПИ І-1160, 1161, кв. 395, одобрена с Решение № 61/26.03.2004 г. на ОбС – Кюстендил, в кадастралната карта на града е нанесен поземлен имот № 2126, видно от скица № 15-330907/07.07.2016 г. В същата скица е нанесена съществуваща едноетажна сграда, изградена в съответствие с действащия ПУП – ПРЗ. За същата пред АГКК е представено  и удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект „Кафе – аператив“№ 31/25.08.2010 г. В този смисъл от представените доказателства се установява, че ПИ № 2127, съставен от ПИ 1160 и 1161 е урегулиран, с извършен законен строеж на едноетажна сграда и с приложена регулация и имотът следва да се изключи от обхвата на зоната за урегулиране на неурегулирани имот, или на такива с неприложена първа регулация с прилагането на чл. 16 от ЗУТ. Следователно, процесният имот няма да бъде засегнат от предстоящо изменение на ПУП за кв. „Румяна войвода“ гр. Кюстендил, разрешен за изработване с Решение № 315/30.05.2013 г. на ОбС – Кюстендил и не са налице основанията на чл. 135 ал. 6 от ЗУТ. В този смисъл е и писменото становище на самата фирма, на която ответникът е възложил изработката на изменението на ПУП за цитирания квартал /лист 70 - 71 по делото/.  

        В случая, неправилно е приложен и чл. 133 от ЗУТ. Съгласно чл. 133 ал. 6 от ЗУТ, план – извадка не се изработва за части от територията, за които изработваният проект за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащия подробен устройствен план. В тези случаи задължително се издава виза за проектиране. Характерът на застрояването не се променя в дадената разработка, като не може да се приеме твърдението на ответника, че предвижданията в проекта за изменение на ПУП „значително се различават“ от заложените по ПУП, одобрен със Заповед № РД-00-1085/14.09.2012 г. на Кмета на Община Кюстендил. Именно с тази влязла в сила заповед са били заложени параметрите, по които е било издадено разрешението за строеж и с което жалбоподателите са се съобразили изцяло.

        Поради гореизложеното, настоящият съдебен  състав, приема че Отказът на Гл. архитект на Община Кюстендил, обективиран в писмо изх. № 94-00-4303/01.12.2016 г., следва да бъде отменен, а преписката следва да се върне на административния орган за произнасяне, съобразно изложеното по – горе. При това следва да ползва събраните по настоящето дело доказателства, както и нови представени пред него такива и като се ръководи съобразно тук изложените указания по тълкуване и прилагане на закона.  

        Предвид изхода на делото и направеното искане за присъждане на разноски от жалбоподателите, както и на основание чл. 143 ал. 1 от АПК, ответникът следва да им заплати направените разноски, съобразно представените доказателства за това.

 

        По тези съображения и на основание чл. 172 ал. 2, във връзка с чл. 173 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                          Р  Е  Ш  И:

 

        Отменя Отказ на Главния архитект на Община Кюстендил, обективиран в писмо изх. № 94-00-4303/01.12.2016 г., във връзка със заявление вх. № 94-00-4303/18.11.2016 г. на Л.Л.К. и И.Д.К., с адрес: ***.

        Връща преписката на  административния орган за произнасяне по направеното заявление, съобразно дадените указания за приложение на закона.

        Осъжда Община Кюстендил да заплати солидарно на Л.Л.К., ЕГН ********** и И.Д. Корларов, ЕГН ********** ***, сумата от 1560 / хиляда петстотин и шестдесет/ лева, направени по делото разноски.                

        Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: