Р  Е  Ш  Е  Н   И   Е

                                              18.05.2017 г.

 

Номер       80                           2 0 1 7 година                        гр. Кюстендил

 

                              В    И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на втори май                                                                      2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                          Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: А.М.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 389 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 215 ал. 1 и сл. от Закона за устройство на територията.

         М.Х.Е. ***, е подал жалба срещу Заповед № 3401/01.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница, с която при констатациите за незаконен строеж по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, респективно на основание чл. 225а ал. 1 от ЗУТ и правомощията му по чл. 223 ал. 1 т. 8 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат строеж “Масивни едноетажни жилищни сгради”, изградени в имот с идентификатор 68789.19.132 по кадастралната карта на гр. Дупница, с административен адрес: гр. Дупница, ул. “Отец Полихроний” № 17. Изложени са доводи за незаконосъобразност и неправилност на административния акт. Прави се искане за отмяна на обжалваната заповед.

         Ответната страна – Кметът на Община Дупница, чрез процесуалният си представител оспорва жалбата, като счита същата за неоснователна. Представен е и писмен отговор в същия смисъл.

         Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна, поради което и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК ще я отхвърли. Съображенията за това са следните:

         По преписка с № 24-00-429/04.07.2016 г. на РО НСК Кюстендил е установено незаконно строителство, като е издадена и Заповед № РД-14-587/22.12.2004 г. на Зам. началник на ДНСК, с която е наредено на М.Х.Е. да премахне назаконен строеж „Масивна едноетажна жилищна сграда“ на посочения по – горе адрес. При контролна проверка на 04.08.2015 г. служители на РДНСК Югозападен район            е установено, че към масивната сграда е изградено стоманобетоново стълбище към южната част, достигащо до покривната плоча и от южната и източната страна на сградата са изградени пристройки. При нова проверка на 02.08.2016 г. служители на Община Дупница установили, че е изградена още една жилищна сграда, започваща откъм южната страна на съществуващата с размери 7.50/5.50 и височина до стоманобетоновата плоча 2.80 м. На половината от покривното продтранство е направен надзид с височина 1.50 м. и покрив, изградено е и стоманобетоново стълбище към южната част, достигащо до стоманобетоновата плоча и съставили Констативен протокол от 02.08.2016 г. и впоследствие Констативен акт № 7/01.09.2016 г. връчен на Е. на 13.10.2016 г. Срещу същия е подадено възражение от жалбоподателя с вх. № 94-М-810/20.10.2016 г., което не е било уважено, тъй като не са представени книжа и документи, доказващи законността на извършеното строителство.

         Основният строеж първоначално изграден пък представлява масивна сграда с размери 8.80/4.70 м. и височина 2.20 м.. Конструкцията е изпълнена от ивични бетонови основи, 6 броя стоманобетонови колони, носеща тухлена зидария и покривна стоманобетонова плоча. Сградите са захранени с ел. енергия и вода и се използват за живеене. Извършените строежи са направени през 2003 г. и след 2004 г. от М.Х.Е., видно от приложената към преписката възражение срещу Констативния акт № 7/01.09.2016 г.

         Имотът, в който е разположен строежа е общинска собственост, съгласно договор за отдаване под наем на общински терен от 15.03.2001 г.

        Установен е строеж – V категория, незаконен по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ, действащ при извършените проверки. При извършената последваща проверка от служители на Община Дупница на процесния строеж, след препращане на жалбата от страна на РДНСК Югозападен район, както бе посочено по – горе, с Констативен акт № 7/01.09.2016 г. е установен горецитираният незаконен строеж, с който е започнало и административното производство по реда на чл. 225а ал. 2 от ЗУТ. При проверката е присъствал М.Х.Е., който е подписал констативния акт. Срещу същият, както бе посочено и по-горе, е постъпило възражение от същия в законовоустановения 7 – дневен срок /вх. № 94-М-810/20.10.2016 г./, което не е било уважено, тъй като не са представени изискващите се строителни книжа и документи, доказващи законосъобразността на изграждането на строежа.

         Въз основа на съставеният констативен акт е образувано и административно производство по реда на чл. 225а ал. 2 от ЗУТ.

         Във връзка с обстоятелствата, установени при извършените проверки и отразени в приложените към административната преписка констативен протокол и акт, инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница, издава Заповед № 3401/01.11.2016 г., в която по смисъла на чл. 225 ал. 2 от ЗУТ, е констатиран незаконен строеж и на основание чл. 225а ал. 1 от ЗУТ и правомощията му по чл. 223 ал. 1 т. 8 от ЗУТ е наредил да се премахне незаконен строеж “Масивни едноетажни сгради”, изградени в имот с идентификатор 68789.19.132 по кадастралната карта на гр. Дупница, подробно описани, като имотът е собственост на Община Дупница.               

         Издаденият административен акт е връчен на 08.12.2016 г. Жалбата е подадена с вх. № 94-М-312-5/13.12.2016 г., т.е. в срока по чл. 215 ал. 4 от ЗУТ, поради което се явява процесуално допустима.            

         По делото са представени и приети писмени доказателства: вх. № 5305/28.12.2016 г.; вх. № 649/16.02.2017 г., вх. № 821/06.03.2017 г.; вх. № 1405/18.04.2017 г., съгласно текста.

         Вещото лице по назначената и приета СТЕ /вх. № 1517/25.04.2017 г./ арх. А. дава заключение, че процесният строеж е изграден без в техническата служба на община Дупница да има издавани строителни книжа, съответно удостоверение за търпимост, за процесните строежи. За същите не е подавано и заявление по § 184 ал. 2 от ПЗРЗИДЗУТ.  Не са налице основните изисквания за законност на строежа – съответствие с устройствен план и наличие на строителни книжа. Заключението на вещото лице не е оспорено от страните и съдът го възприема като обективно и компетентно изготвено.     

         Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК. По отношение компетентността на издателя на акта, която е предпоставка за неговата валидност, констатациите са за наличие на териториална и материална компетентност на органа в лицето на кмета  на община Дупница.

         По съществото на спора, съдът счита за установено, че са налице основанията  по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ. По делото се установява, че изграденият  строеж, съгласно представените по делото констативен акт и протокол, е извършен без необходимите строителни книжа и документи /няма представени писмени доказателства за това/, в нарушение на чл. 137 ал. 3, чл. 148 ал. 1, чл. 169 ал. 1 и чл. 182 ал. 1 от ЗУТ. Изрично са посочени нарушените разпоредби на ЗУТ, действащи към момента на извършване на проверката, което изрично се потвърждава и в приетата съдебно – техническа експертиза от в.л. арх. А., която не е оспорена от страните. Вещото лице в експертизата изрично уточнява, че  за „строежа не е подавано заявление по § 184 ал. 2 от ПЗРЗИДЗУТ, както и че процесният строеж не е нанесен в кадастралната карта на гр. Дупница /скица на лист 30 по делото/. За района е действащ Регулационен план, одобрен със Заповед № 1837/24.08.1958 г. на Зам. министър на комуналното сторанство и благоустройство, но съгласно същия, имотът е разположен извън регулацията и в този смисъл е налице несъответствие с устройствен план. Жалбоподателят не е представил изисканите му строителни  документи за извършеният строеж, въпреки предоставената му възможност за това /писмо изх. № 94- М-527-1/13.07.2016 г. – лист 21 по делото/. Самията Е. в молбата – възражение към Констативен акт № 7/01.09.2016 г, сочи че процесните сгради са изградени преди и през 2003 г. В случаят обаче, независимо от времето на изграждане на строежа, същият се явява недопустим както по правилата и нормите, действали по време на извършването му, ако се приме, че същите са изградени преди 2003 г., така и по действащите към момента норми, съгласно чл. 40 ал. 2, чл. 37 ал. 1 и чл. 55 от ЗТСУ /отм./, чл. 224 ал. 1 от ППЗТСУ /отм./, съответно чл. 137 ал. 3 и чл. 148 ал. 1, чл. 169 ал. 1 и чл. 182 ал. 1 от ЗУТ. Не се представят доказателства в Община Дупница да е подавано заявление от жалбоподателят за узаконяване в срока, съгласно изискванията на § 27 от ПЗР на ЗИД ЗТСУ - 31.12.1998 г., нито по реда и в сроковете на §184 ал. 2 от ПЗР на ЗИД ЗУТ, нито по реда и сроковете на § 127 ал. 1 от ПЗР на ЗУТ и съответно няма произнасяне на Гл. архитект на общината в тази връзка. В този смисъл, процесният строеж не може да се приеме за “търпим”, съгласно разпоредбите на § 16 ал. 1 от ПР на ЗУТ.

         Съгласно § 5 т. 36 от ДР на ЗУТ, ”строителни книжа” са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строеж, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво. В случая, за процесните сгради, същите не са налице и не се представят такива.

         Горното квалифицира процесният строеж като незаконен по смисъла на чл. 225 ал.  2 т. 2 от ЗУТ.              

         С оглед на изложеното е налице цитираната хипотеза от ЗУТ и атакуваният административен акт се явява законосъобразен и правилен, съобразен с целта на закона.

             

         Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

 

 

                                              Р  Е  Ш  И:

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Х.Е., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, срещу Заповед № 3401/01.11.2016 г. на Кмета на Община Дупница.    

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: