Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     06.04.2017 г.

 

 

Номер      45                                   2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                              В     И М Е Т О          Н А           Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд,

на десети март                                                                              2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                      Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                      МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

 

Секретар: И.С. и с участието на

Прокурора: Йордан Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 5/2017 г. по описа на КнАдмС за 2017  г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по реда на чл. 185 чл. 196 от Административно-процесуалния кодекс.

       Делото е образувано по протест на Юлиян Крумов – Прокурор при РП - Дупница срещу т. 43 от Тарифа към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня /Наредбата/,

 приета с Решение № 26 по Протокол № 15/07.12.2012 г./ изм. и допълвана/. Протестиращият навежда доводи за незаконосъобразност  поради противоречие с чл. 6 ал. 1 и 2 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 74 ал. 1 т. 8 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Твърди се, че приетата от ОС – Сапарева баня, посочена по – горе разпоредба от Тарифата към Наредбата, противоречи на закона. Иска се цитираната разпоредба в т. 43 от Тарифа към Наредбата да се отмени като незаконосъобразна, тъй като е въведено изискване като административна услуга, предоставяна от сектор ГРАО, която се заплаща. Цената се посочва в съответното разрешително.

       Ответникът - Общински съвет – Сапарева баня не се представлява по делото и не изразява становище.

       Представителят на прокуратурата счита, че протестът е основателна, оспореният текст от Тарифа към Наредбата е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

       Предмет на оспорване по настоящето дело е т. 43 от Тарифа към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня /публикувана на интернет – страницата на Община Сапарева баня – раздел Административни услуги предоставяни от сектор „ГРАО“/, приета от ОС – Сапарева баня с Решение № 26/07.12.2012 г. /изм. и допълвана/. Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл. 185 - 194 от АПК. Съгласно чл. 187 ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно чл. 186 ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат  гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Касае се за неопределен и неограничен брой адресати,спрямо които нормативната разпоредба има многократно правно действие /арг. чл. 75 ал. 1 от АПК/. Съгласно ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу акта и в този аспект протестът на прокурор Крумов се явява процесуално допустима.

      Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби. Предвид изложеното, съдът намира, че Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня е издадена от компетентен  орган - Общински съвет – Сапарева баня, в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на Община Сапарева баня. При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са  изискванията на чл. 75 ал. 3 и 4 от АПК - посочен е вида на акта /Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен главният му предмет /определяне на реда за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня/. Като структура, форма и  обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

      Правото на общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, е регламентирано в чл. 8 от Закона за нормативните актове. Подзаконовите нормативни актове приемани от общинските съвети, се основават на нормативните актове от по - висока степен. Те могат да уреждат обществени отношения от местно значение, само и единствено при условията и границите, определени от по - високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. С оглед на горецитираното, съдът ще обсъди обжалваната разпоредба от Тарифата към Наредбата за определянето на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, за която се твърди, че е в противоречие с чл. 6 ал. 1 и 2 от  Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 74 ал. 1 т. 8 от ЗУТ. Обжалваната разпоредба, в частта, в която е протестирана, има следното съдържание:

 

      Административни услуги предоставени от сектор „ГРАО“

                     

       В Тарифа /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги територията на Община Сапарева баня, т. 43 има следното съдържание:

 

-         т. 43. Издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари след извършена процедура на съгласуване от инвеститор и/или оператор, като в него е посочена цената.

          

      На основание чл. 76 ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен,обществени отношения с местно значение. В този смисъл следва да се съпоставят атакуваните разпоредби от Наредбата със съществуващи законови разпоредби в специалните закони.

      Протестът е основателен, по отношение на т. 43  от Тарифа към Наредбата. В чл. 6 ал. 1 б. “а” – “к” от ЗМДТ изчерпателно са установени видовете такси, които общината събира. Сред видовете такси не е посочена такса за „издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари“. Принципно извън изброените услуги в чл. 6 ал. 1 от ЗМДТ остават онези, за които не се плаща такса и за тях ОС определя цена на пазарен принцип, предвид чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ. Следователно като е определил такса за издаване на разрешително за разкопаване на улици и тротоари, след извършена процедура на съгласуване от инвеститор и/или оператор, като в него е посочена цената, ОС е установил вид такса, каквато законодателят не е установил със закон, а тя е различна от посочените в чл. 6 ал. 1 такси. С подзаконов нормативен акт е недопустимо да се създават императивни норми за заплащането на цена за право на разкопаване на улици и тротоари, като постоянен финансов източник в полза на Община Сапарева баня. В този смисъл т. 43 от Тарифа към Наредбата се явява незаконосъобразна и като такава ще бъде отменена.

      Съгласно разпоредбата на чл. 72 ал. 1 от Закона за устройство на територията, строи телно – монтажните дейности или строително – ремонтните такива, свързани с разкопаване на улични, тротоарни настилки, вътрешно – квартални пространства и др. се извършва въз основа на разрешение за строеж. Съгласно разпоредбата пък на чл. 74 ал. 1 т. 8 от ЗУТ, съответния строител е длъжен за своя сметка да извърши възстановителни работи в сроковете, определени от общинската администрация. Друго основание за издаване на разрешение, свързано с посочените дейности не съществува и такава  услуга, за която средва да се заплаща съответна такса, според разпоредбите на ЗМДТ, както бе посочено и по – горе или друг специален закон – няма.  

      В аспекта на проверката за спазване на административнопроизводствените правила за приемането на оспорената разпоредба съдът счита, че е спазена и процедурата по приемане на Наредбата. Проектът за същата е внесен в ОС Сапарева баня с докладна записка вх. № П-2154 от 22.11.2012 г., която отговаря на изискванията за съдържание в чл. 28 ал. 2 от ЗНА - посочени са причините, които налагат приемането й и целите, които се поставят. Проведено е заседание на 07.12.2012 г. на ОС – Сапарева баня при необходимия, съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗМСМА кворум и след дискусия в съответствие с разпоредбата на чл. 77 от АПК, на която са обсъдени предложението на вносителя, становищата и предложението на направените предложения в зала от общинските съветници, наредбата е приета с мнозинство от 13 гласа “за”, 0 гласа “против”, 0 гласа “въздържали се”, което е повече от половината от броя на присъствалите общински съветници – 13 и обуславя редовно взето решение по реда на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА. Текстът на приетата наредба е удостоверен от Председателя на ОС – Сапарева баня, съобразно изискването на чл. 78 ал. 1 т. 2 от АПК и чл. 34 т. 3 от ЗНА. Спазени са и императивните изисквания на  чл. 26 ал. 2 от ЗНА. Изработването на проект за нормативен акт, вкл. подзаконов нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност /чл. 26 ал. 1 от ЗНА/. Гаранция за спазването им е именно задължението за публикуване на проекта за нормативен акт, както и законодателно регламентираният 14 - дневен срок за заинтересованите лица за предложения и становища. В случая е спазен визираният срок, доколкото проекта на Наредбата е публикуван на официалната страница на Община Сапарева баня на 22.11.2012 г., а разглеждането и приемането на Наредбата е включено в дневния ред на заседанието на 07.12.2012 г.  

     Предвид всички гореизложени съображения, съдът счита подаденият протест за  основателен и постановява решение, съгласно изложените по – горе мотиви.

     На основание чл. 143 ал. 1 във вр. с чл. 196 от АПК, ОС – Сапарева баня дължи заплащане на сторените от РП – гр. Дупница деловодни разноски в размер на 20 лв. – такса за публикуване на оспорването в ДВ.    

     Водим от горното и на основание чл. 193 ал. 1 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                Р  Е  Ш  И:

      

     ОТМЕНЯ по протест на Юлиян Крумов – Прокурор при РП – Дупница, т. 43 от Тарифа към Наредба за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня, приета с решение № 26 от 07.12.2014 г. по протокол № 15 от 07.12.2012 г. на Общински съвет – Сапарева баня. 

     ОСЪЖДА Общински съвет – Сапарева баня да заплати на Районна прокуратура – гр. Дупница, деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева.

     Решението може да се обжалва и протестира пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.      

     След влизане на решението в сила, същото да се обяви от Председателя на ОС – Сапарева баня, по начина, по който е обявена оспорената Наредба.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: