Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 38

                                              гр.Кюстендил, 10.03.2017год.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на  десети февруари  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА  ПЕТРОВА

                                                                                                          И.  ДЕМИРЕВСКИ

при секретаря Л.С. и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от  съдия  Стойчева  кас. адм. дело  18 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Общинска служба по земеделие - гр.Кюстендил с офис с.Трекляно оспорва с  касационна жалба  решението на КРС от  16.12.2016год.  по адм. дело №578/2016год. в частта, с която е отменено като незаконосъобразно решение №23/03.07.1996г.  на Поземлена комисия – Кюстендил в частта, с която на осн. чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на Л. Т. Т. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следните имоти: нива от 2,734 дка, седма категория,  в местността «М.»  в землището на с.Д., имот №056024 по  картата на землището и нива от 0,979 дка, седма категория, в местността «М.»  в землището на с.Д., имот №056037 по картата на землището, като е постановено изпращане на преписката на административния орган за произнасяне  съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Изложени са доводи за неправилност  на съдебиня акт в оспорената му част  поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно отменително осноавние по чл.209, т.3, предл.1 от АПК.  Възразява се срещу изводите на районния съд за наличие на доказателства за съществуващи и възстановими  стари реални граници по отношение на процесните земеделски имоти, доколкото се оспорват констатации на вещото лице по назначената експертиза.   Прави се искане за отмяна на решението в оспорената му част  и  за постановяване на друго по съществото на спора с отхвърляне на жалбата.

            Ответникът И.Л.Т. ***, чрез пълномощника си адв. С.М., изразява становище за неоснователност на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.        

      Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на  доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

            Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд в частта, с която е отменено като незаконосъобразно решение №23/03.07.1996г.  на Поземлена комисия – Кюстендил в частта, с която на осн. чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на Л. Т. Т. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следните имоти: нива от 2,734 дка, седма категория, в местността «М.» в землището на с.Д., имот №056024 по  картата на землището и нива от 0,979 дка, седма категория, в местността «М.» в землището на с.Д., имот №056037 по картата на землището, като е постановено изпращане на преписката на административния орган за произнасяне  съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

            С оглед релевираните с жалбата против административия акт, доводи срещу местоположението на възстановените зедемелски имоти, съдът е събрал гласни и писмени доказателства и е приел  заключение на вещо лице. От анализът им  в съвкупност  се установяват  съществуващи на терена стари реални граници на процесните земеделски земи по см. на чл.18а от ППЗСПЗЗ, както и на възстановими на терена стари реални граници на същите по см. на чл.18б от ППЗСПЗЗ. Горното е обосновало правните изводи за незаконосъобразност на оспореното решение като постановено в противоречие с разпоредбата на чл.10а, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 и чл.231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за неоснователна.

Настоящата инстанция, счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно, поради което и на осн.чл.221 ал.2 предл.1 от АПК го оставя в сила. При служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218, ал.2 от АПК, не се констатират основания за нищожност и недопустимост на решението и несъответствие с материалния закон. Въззивният съд е събрал и коментирал относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализирал правнозначимите факти, в резултат на което  е изложил законосъобразни правни изводи. Не е налице  релевираното касационното основание по чл.209, т.3, предл.1 от АПК - нарушение на материалния закон. Изложените в касационната жалба възражения за наличие на визирания порок на решението са неоснователни.  След като е определил предмета на съдебен контрол и е преценил  релевираните от  правоимащия наследник оплаквания срещу местоположението на възстановените  имоти, съдът е приложил относимата  материалноправна норма на чл.10а, ал.1 от ЗСПЗЗ, регламентираща приоритетния способ за земеделска реституция. По делото се доказват  по безспорен начин предвидените в нормата предпоставки за възстановяване на собствеността върху спорните  земеделски земи в реални граници, тъй като в случая  такива съществуват, респ.  е възможно да бъдат установени от наличен картен материал.    В  показанията на разпитаните свидетели се съдържат данни за  граници на имотите, представляващи дере от запад  и слог от север, които съвпадат с посочените в протокола за делба, удостоверяващ правото на собственост на Л. Т. Т.. Идентични  констатации прави и вещото лице в представеното експертно заключение. От друга страна, вещото лице съпоставяйки площта и  границите на  земеделските земи по документите за собственост на правоимащото лице, идентифицира същите върху кадастралния план на Водния синдикат «Елешница» - Кюстендилско от 1937г., т.е. наличен   е  източник на данни за   установяване на възстановими на терена стари реални граници по см. на чл.18б от ППЗСПЗЗ. От анализа на събраните доказателства  се установяват  съществуващи на терена стари реални граници на процесните земеделски земи по см. на чл.18а от ППЗСПЗЗ, както и на възстановими на терена стари реални граници на същите по см. на чл.18б от ППЗСПЗЗ. Предвид горното, като е възстановил правото на собственост върху имоти с различно местоположение и граници, административният орган е постановил решение в противоречие с материалния закон - отменително основание по чл.146, т.4 от АПК. Правните изводи на районния съд за отмяна на административния  акт са законосъобразни, а постановеното решение е правилно, поради което  касационната инстанция го оставя в сила.

Предвид неоснователността на касационното оспорване и искането на ответника, в негова полза се присъждат сторените деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300,00лв., платими от ОСЗ-Кюстендил. 

Водим  от гореизложеното и на осн.чл.221 ал.2 от АПК във вр. с чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ,  Административният съд

                                                                  Р   Е   Ш   И:

            ОСТАВЯ  В СИЛА решението на Кюстендилския  районен съд от 16.12.2016год., по адм. дело №578/2016год. в частта, с която е отменено решение №23/03.07.1996г.  на Поземлена комисия – Кюстендил в частта, с която на осн. чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на Л. Т. Т. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на следните имоти: нива от 2,734 дка, седма категория,  в местността «М.» в землището на с.Д., имот №056024 по  картата на землището и нива от 0,979 дка, седма категория, в местността «М.» в землището на с.Д., имот №056037 по картата на землището, като е постановено изпращане на преписката на административния орган за произнасяне  съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.

            В останалата част решението на КРС е влязло в сила.

            ОСЪЖДА  Общинска служба по земеделие - гр.Кюстендил с офис с.Трекляно да заплати на И.Л.Т. ***, деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300,00лв.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                  Председател:

 

                                                                         Членове: 1.                            2.