Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 56

                                           гр.Кюстендил, 21.04.2017год.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

                                                

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и втори март  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                 

                                                                  Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при участието на секретаря Л.С., като  разгледа докладваното от   съдията  адм. дело №23 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във  вр. с чл.112, ал.4 от Закона за здравето.

            Д.И.Л. ***, чрез процесуалния  си пълномощник  адв. С.  Б.,  оспорва  Експертно решение №0725 от 25.10.2016год.  на НЕЛК – Специализиран състав по хирургични болести, с което е отменено Експертно решение №0747 от 29.03.2016г. на ТЕЛК общи заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД - гр.Дупница и е върнато за ново произнасяне. Изложени са доводи за нищожност на  атакувания административен акт  поради  липса на времева компетентност  на  органа  с оглед неспазване на срока  по чл. 113, ал.1 от ЗЗ. Прави се искане за прогласяване  нищожността на оспореното решение.     

Ответникът – Национална експертна лекарска комисия, чрез процесуалния си представител юк В. А., изразява писмено становище за неоснователност на жалбата, като счита оспорения административен акт за законосъобразен – постановен при спазване на процесуалните правила, в съответствие с доказателствата по преписката и приложимите разпоредби на Закона за здравето  и  Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУОРОМЕРКМЕ/. Оспорва се възражението в жалбата  за липса на времева компетентност на органа с доводи за неприложимост на хипотезата на чл.113 от ЗЗ. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованата страна - Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз“ – гр.София, представлявана от изпълнителния директор Л. Р., изразява писмено становище за неоснователност на жалбата.

Останалите заинтересовани страни  -  ТЕЛК общи  заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД-гр.Дупница, СИМП Медицински център „Асклепий“ ООД– ОЛКК-гр.Дупница,  Агенция за хора с увреждания – гр.София, ТП на НОИ – София град, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София град, не са изразили становище по жалбата.

  Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

          Административното производство, приключило с издаване на оспорения административен акт, е започнало по жалба на Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз“ – гр.София в качеството на осигурител на Д.И.Л..   Предмет на жалбата е Експертно решение №0747 от 29.03.2016г. на ТЕЛК общи  заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД - гр.Дупница, което е издадено по обжалване от същия осигурител на  болничен лист № Е20153770176   от 15.01.2016г. на ОЛКК  при СИМП Медицински център „Асклепий“ ООД - гр.Дупница.  С последния, който е издаден като продължение, е разрешен отпуск за временна работоспособност на жалбоподателката Л. за периода от 16.01.2016г. до 04.02.2016г. или общо 20 дни при домашен амбулаторен режим по причина общо заболяване с диагноза „абсцес на кожата, фурункул и карбункул с други локализации“.  С ЕР на ТЕЛК е потвърден болничния лист по съображения за това, че на 15.01.2016г. е извършен преглед на лицето в МЦ „Асклепий“, където е поставена посочената диагноза и предвид естеството на заболяването и работата на лицето е прието, че отпуска по болест от 20 дни с обжалвания болничен лист е необходим и достатъчен. 

 Издаденото ЕР е съобщено на осигурителя ИА „ОСЕС“ – София с писмо на РЗИ - РКМЕ -Кюстендил, получено на 12.04.2016г.  На 26.04.2016г., т.е. в срока по чл.112, ал.1, т.3 от ЗЗ,  от  ИА  е подадена жалба   с вх.№977,978  по регистъра на РЗИ - РКМЕ – Кюстендил, с която се обжалват цитираното ЕР №0747 от 29.03.2016г. на ТЕЛК, както и  ЕР №0753 от 29.03.2016г. на ТЕЛК. Сочат се доводи за възникнали основателни съмнения относно целта на издадените болнични листове, потвърдени с ЕР. С жалбата се възразява и срещу реда за издаване на болничните листове, вкл. на болничен лист № Е20153770176   от 15.01.2016г.   на ОЛКК  при СИМП Медицински център „Асклепий“ ООД - гр.Дупница.

            Сезирана с жалбата на осигурителя, НЕЛК – Специализиран състав по хирургични болести,  издава оспореното Експертно решение   №0725 от 25.10.2016год., с което  на осн. чл.51, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ, отменя Експертно решение №0747 от 29.03.2016г. на ТЕЛК общи  заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД - гр.Дупница и връща за ново произнасяне. Прието е, че ТЕЛК е нарушила изискванията на чл.40, ал.3 от ПУОРОМЕРКМЕ като не е изискала служебно първичната медицинска документация от органите издали болничния лист и от личния лекар на лицето, а именно медицинската документация  за осъществена хирургична интервенция, съгласно отразеното в Амбулаторен лист №024/15.01.2016г. на д-р А. Д.; за проследяване на  състоянието на лицето след интервенцията, както и за състоянието в предходен период, доколкото болничният лист е продължение.  Допълнително НЕЛК сочи, че в ЕР на ТЕЛК липсват мотиви относно конкретните обстоятелства дали основание за направеното експертно заключение за продължаване на временната  неработоспособност с 20 дни. Като основание за отмяна на обжалваното ЕР на ТЕЛК са приети и нарушения на разпоредбата на чл.24, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ във връзка  териториалната компетентност на ЛКК по постоянния адрес на освидетелстваното лице, който в случая не е установен. 

            Постановеното ЕР на НЕЛК- Специализиран състав по хирургични болести е съобщено на жалбоподателката на 26.11.2016г., видно от приложената разписка на Star Post, а жалбата е подадена на 01.12.2016г.

            Към медицинското експертно досие на жалбоподателката  Д.И.Л., изпратено с писмо №Кн-Изх-1439/24.02.2017г. на РКМЕ към РЗИ – Кюстендил и прието като доказателство по делото, е приложена многобройна медицинска документация на лицето, вкл. Амбулаторен лист №024/15.01.2016г. на д-р А. Д., който е обсъждан в оспореното ЕР на НЕЛК, както и болничен лист №Е20164397791, издаден от лекар от ГППМП Кооперация Студентска- София, с който на жалбоподателката е разрешен отпуск за временна нетрудоспособност в размер на 4 дни от 12.01.2016г. до 15.01.2016г. при домашен амбулаторен режим на лечение поради заболяване с диагноза „остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена“, който е първичният болничен лист, обсъждат в оспореното ЕР на НЕЛК. 

Преценката на събраните доказателствени средства, обосновава следните правни изводи:

            Жалбата е процесуално допустима - депозирана е в преклузивния срок по  чл.149, ал.1 АПК вр. с чл.112, ал.1, т.4 от ЗЗ и от страна в административното производство, чийто права и интереси се засягат пряко от  оспорения административен акт.  Същата е редовна, като изпълняваща изискванията на чл.150 от АПК. 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, както и валидността и законосъобразността на оспорения административен акт с оглед критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, отхвърля оспорването. Съображенията са следните:   

            Предмет на обжалване е  Експертно решение №0725 от 25.10.2016год.  на НЕЛК – Специализиран състав по хирургични болести, с което  по жалба на осигурителя на освидетелстваното лице по чл.112, ал.1, т.4 от ЗЗ, е отменено Експертно решение №0747 от 29.03.2016г. на ТЕЛК общи заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД - гр.Дупница и е върнато ЕР за ново произнасяне. Оспореното решение е издадено от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по     чл. 49, ал.1  от ПУОРОМЕРКМЕ,  при спазване на  процесуалноправните разпоредби по издаването му  и в съответствие  с  материалния закон.

Противно на соченото от оспорващата,  издателят на оспореното експертно решение  притежава  степенна, материална, териториална и времева компетентност. Основното и единствено възражение в жалбата за нищожност на  атакувания административен акт  поради  липса на времева компетентност  на  органа  с оглед неспазване на срока  по чл. 113, ал.1 от ЗЗ, е неоснователно. Визираната разпоредба на чл.113 от ЗЗ е неотносима към случая, доколкото НЕЛК като орган  на медицинската експертиза се е произнесла по жалба на заинтересован орган  – ИА „ОСЕС“  в качеството на осигурител на освидетелстваното лице Д.Л.. Следователно административното производство е по реда и условията на чл.112, ал.1, т.4 от Закона за здравето,  когато не са предвидени времеви ограничения на компетентността на органа. Относим е общия срок за произнасяне по чл.47, ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ, който  е инструктивен, а не преклузивен. Предвиденият тримесечен срок, преклузивен по характер, е в хипотезата на чл.113, ал.1 от ЗЗ и е приложим само при служебно произнасяне на НЕЛК, т.е. в  случаите, когато НЕЛК  „по своя инициатива“  упражнява  контрол  на решенията на по-долустоящите органи на медицинската експертиза. Изводите са за наличие на времева компетентност на издателя на оспореното ЕР, а проверката на същото сочи на наличие и на материална компетентност  на НЕЛК - Специализиран състав по хирургични болести, съобразена с изискванията на чл. 49, ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ предвид водещата диагноза на освидетелстваното лице. С оглед на горното, издаденият административен акт е валиден.

Проверено служебно  при усл. на чл.168, ал.1 АПК  и относно другите  основания по чл.146 от АПК, оспореното решение са приема за законосъобразно. Същото е надлежно мотивирано съгласно изискванията на чл.49, ал.1 от ПУОРОМЕРКМЕ, постановено е въз основа на проверка на събраната медицинска документация /арг. чл.50, ал.1 от  ПУОРОМЕРКМЕ/ и в съответствие с  приложимите материалноправни  разпореди на ЗЗ и  ПУОРОМЕРКМЕ.  За да отмени оспореното ЕР на ТЕЛК, административният орган е приел, че  ТЕЛК е нарушила изисквания на ПУОРОМЕРКМЕ за събиране и цялостна проверка на съществуващата медицинска документация, за мотивиране на необходимостта от отпуск за временна неработоспособност със съответната продължителност, както и за спазване на правилото по чл.24, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ. Изводите за  незаконосъобразност на оспореното ЕР на ТЕЛК, основани на горната проверка, са законосъобразни и правилни. В нарушение на изискването по  чл.40, ал.3 от ПУОРОМЕРКМЕ, ТЕЛК се е произнесла без да изиска служебно първичната медицинска документация от органите издали болничния лист и от личния лекар на лицето. Видно от изложеното в отмененото ЕР №0747/29.03.2016г. на ТЕЛК общи заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД - гр.Дупница, проверката по жалбата срещу болничния лист                  № Е20153770176  от 15.01.2016г. на ОЛКК  при СИМП Медицински център „Асклепий“ ООД - гр.Дупница, е извършена въз основа на наличната медицинска документация. Същата не е конкретизирана, а от констатациите на ТЕЛК е  видно, че  липсва детайлна преценка на медицинската документация относно следното: за осъществената хирургична интервенция, включително на отразеното в Амбулаторен лист №024/15.01.2016г. на д-р А. Д.; за проследяване на  състоянието на лицето след интервенцията, както и за състоянието на лицето в предходен период, доколкото болничният лист е продължение. В резултат на констатирания пропуск във връзка с проверената медицинска документация,  в ЕР на ТЕЛК липсват съображения относно конкретните обстоятелства дали основание за направеното експертно заключение за продължаване на временната  неработоспособност с 20 дни.  Както обосновано е прието в ЕР на специализираната НЕЛК, липсват мотиви за направените от ТЕЛК изводи за това, че отпуска по болест, даден с обжалвания болничен лист е „необходим и достатъчен“.  Използваният  израз, цитирам „… предвид естеството на заболяването и работата на лицето“, с който се обосновава потвърждаването на болничния лист, не  покрива  изискванията за надлежно мотивиране и не дава отговор на възраженията на жалбоподателя – осигурител. Предвид констатираните грешки и пропуски в решението на ТЕЛК, в съответствие с правомощието си по чл.51, т.3 ПУОРОМЕРКМЕ,  административният орган е отменил обжалвания акт и го е върнал за ново произнасяне. Оспореното решение на НЕЛК е законосъобразно и жалбата като неоснователна подлежи на отхвърляне.  

      Извън горното и за пълнота на изложението следва да се посочи, че като основание за отмяна на обжалваното ЕР на ТЕЛК са приети и нарушения на разпоредбата на чл.24, ал.2 от ПУОРОМЕРКМЕ във връзка  териториалната компетентност на ЛКК по постоянния адрес на освидетелстваното лице, който в случая се счита за неустановен. В тази част доводите на административния орган са неправилни. Визираното ограничение касае само освидетелстването на лицата по чл.24, ал.1, т.3 от  ПУОРОМЕРКМЕ, сред които безспорно не попада жалбоподателката.  Независимо от последната констатация, оспореното ЕР на НЕЛК е правилно.

С оглед изхода по делото, както и на осн. чл. 143, ал.4 АПК вр. с чл. 78, ал.8 от ГПК, съдът осъжда жалбоподателката да заплати юрисконсултско възнаграждение в полза  на НЕЛК в размер на 80,00лв., определено  при усл. на чл.37 от ЗПП вр. с чл.27в от Наредбата за заплащането на правната помощ.    

Водим от гореизложеното и на осн.чл.172, ал.2 АПК вр. с чл.112, ал.4 от Закона за здравето,  Административният съд

                                                                Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на  Д.И.Л. ***, ЕГН **********,   срещу  Експертно решение №0725 от 25.10.2016год.  на НЕЛК – Специализиран състав по хирургични болести, с което е отменено Експертно решение №0747 от 29.03.2016г. на ТЕЛК общи заболявания  към МБАЛ „Св. И.Р.“ ЕООД - гр.Дупница и е върнато за ново произнасяне.

ОСЪЖДА  Д.И.Л. ***, ЕГН ********** да  заплати на НЕЛК – гр.София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ №15,  юрисконсултско  възнаграждение в размер на 80,00лв.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                          

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: