Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           73             Година  2015, 12.05., град  Кюстендил

 

Административен съд Кюстендил                                                        

На дванадесети април                                                                        Година       2017

В  открито съдебно заседание в следния състав:                                       

    СЪДИЯ : ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

Секретар: С.К.

Като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. д. № 24 по описа за 2017г., ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Производството е по чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

            И.Г.С. *** оспорва отказ за предоставяне на обществена информация, материализиран в решение № 02 от 16.01.2017г. на кмета на община Кюстендил, по заявление рег. индекс и дата ДО-1/03.01.2017г. В жалбата са развити подробни съображения за материална незаконосъобразност на оспореното решение, представляваща порок на акта по смисъла на чл. 146, т. 4 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/. Счита се, че не са налице основанията, посочени в оспореното решение.

Ответникът по жалбата –  кметът на община Кюстендил, представляван по делото от юрисконсулт В, оспорва основателността й. Счита се, че оспореният акт е процесуално и материалнозаконосъобразен.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, прие за установено следното от фактическа страна:

Производството пред ответника е започнало с подаване на заявление рег. индекс и дата ДО-1/03.01.2017г., с което жалбоподател е поискал от кмета на община Кюстендил предоставяне на достъп до обществена информация, представляваща и под формата на “преглед на оригиналите на първичните счетоводни, касови и банкови документи, годишните, тримесечните и месечните оборотни ведомости с информация за: причините за изплащането и размера на сумите, изплатени от община Кюстендил на държавни, общински, обществени организации, сдружения, търговски дружества и физически лица /без информация за плащания за финансови операции с гриф „държавна тайна“ или класифицирани по закона, без плащания, породени от трудови договори, социални плащания и подпомагания/ за времето от 01 януари, 2016г. до 31 декември, 2016г., включително“. Заявителят изрично е посочил, че не желае да получава информация с лични данни на трети лица.

Последвало е издаване на решение № 02/16.01.2017г. С последното е отказан искания достъп до обществена информация. Развити са съображения, че достъпът до данните от исканата информация и редът за осъществяване на финансов контрол са регламентирани в Закона за Сметната палата и Закона за публичните финанси. Прието е, че е налице хипотезата на чл. 4, ал. 1, предл. второ от Закона за достъп до обществена информация, съгласно която всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда на ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсенето, получаването и разпространяването й. Посочено е, че съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за Сметната палата /ЗСП/, Сметната палата е специализиран орган, осъществяващ одит на бюджетите на общините и във връзка с тази си дейност извършва финансов одит на годишните финансови отчети на община Кюстендил на основание чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСП. Посочено е, че финансовият одит, извършван по реда и при условията на ЗСП, включва проверка на сметките и финансовата документация с цел установяване законосъобразността и редовността на водената счетоводна отчетност, както и законосъобразността на събирането, съхраняването, управлението, разходването и отчитането на имущество. Редът за приемане годишния отчет за изпълнение бюджета на общините, включително и публичното му обсъждане и огласяване и реквизитите му, в това число и одитното становище на Сметната палата за заверката на годишния финансов отчет, са уредени в чл. 140 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Цитиран е чл. 170 от ЗПФ, съгласно който редът, начинът, сроковете за изготвяне, представяне и публикуване на годишните финансови отчети на бюджетните организации се определят от министъра на финансите. Така мотивиран, кметът на община Кюстендил е отказал искания достъп до обществена информация.

            Оспореното решение е съобщено на жалбоподателя на 25.01.2017г. чрез писмо и разписка /л. 7, 8 от делото/. Жалбата е подадена от С. на 26.01.2017г.

След като извърши служебна проверка за допустимостта на оспорването, Административният съд счита следното:

Жалбата е предявена в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК. Отговаря и на останалите изисквания за редовност и допустимост, като изхождаща от страната, инициирала административното производство по издаване на оспорения отказ и насочена срещу акт, подлежащ на съдебно оспорване.   Разгледана по същество, предявената жалба е основателна.

            Оспореният отказ за достъп до обществена информация е издаден от компетентен орган – кметът на община Кюстендил, който е задължен субект по см. на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ.

В производството по издаване на отказа, материализиран в решение №02/16.01.2017г., не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Законосъобразна е и формата на оспорения акт. По аргумент от чл. 34, респективно чл. 38 от ЗДОИ, компетентният административен орган се произнася по искане за достъп до обществена информация с акт в писмена форма, наречен “решение”, който следва да съдържа определени реквизити. Съгласно чл. 38 от ЗДОИ в решението за отказ се сочат правното и фактическо основание за издаването му. Това е специален случай на общото изискване за мотивиране на индивидуалните административни актове чрез излагане на правните и фактически основания за издаването им. Фактическите основания са онези правнозначими обстоятелства, които са предвидените в приложимата материалноправна норма предпоставки за издаване на акта и обосновават съдържанието на материализираното в него властническо волеизявление. Оспореното решение съдържа изложение на онези отрицателни материалноправни предпоставки, които според

 

 

преценката на органа съставляват съобразно приложимата норма пречки за предоставяне на достъп до обществена информация и са фактически основания на издадения отказ.

Оспореният пред съда отказ е и материално незаконосъобразен.

Съображенията на кмета на община Кюстендил не съставляват нито едно от основанията за отказ по чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ.

Оспореният отказ е мотивиран с наличие на хипотезата по чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ, а именно наличие на специален ред за търсене, получаване и разпространяване на информацията, до която е поисканият достъп. Счетено е, че този специален ред е предвиден в Закона за Сметната палата и Закона за публичните финанси, респективно, че редът по ЗДОИ е неприложим.

Аргументацията на кмета на община Кюстендил, основаваща се на разпоредби в Закона за Сметната палата, не сочи наличие на друг специален ред за търсене, получаване и разпространяване на съответната информация. Цитираните разпоредби касаят правомощията на Сметната палата да извършва одит по отношение бюджетите на общините /чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗСП/, извършването на финансов одит на годишните финансови отчети на общините /чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗСП/ и публично оповестяване на одитните доклади чрез интернет - страницата на Сметната палата /чл. 59, ал. 2 от ЗСП/. Съгласно §1, т. 1 от ДР на Закона за Сметната палата „одит“ е проверката, която включва действията по събиране и анализиране на финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности и на отчетността в одитирания обект с цел подобряването им. Съгласно § 1, т. 2 „финансов одит“ е изразяване на независимо одитно мнение доколко годишният финансов отчет на бюджетната организация дава вярна и честна представа за неговото финансово състояние и имущество в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност. Като се изхожда от цитираните легални дефиниции на понятията „одит“ и „финансов одит“ и правомощията на Сметната палата по отношение бюджетите на общините съгласно чл. 6, ал. 1, т. 4, чл. 54, ал. 1, т. 2 и чл. 59, ал. 2 от ЗСП, се формира изводът, че компетентността на Сметната палата по контрол и проверка изпълнението на общинските бюджети и предвиденото публично оповестяване на резултатите от този контрол, не съставляват особен, предвиден в специален закон ред за търсене, получаване и разпространяване на информацията, достъпът до която е отказан. Цитираните разпоредби от ЗСП уреждат специален ред за осъществяване на „одит“, вкл. и „финансов одит“ по отношение бюджетите на общините, тяхното изпълнение и отчитането им. Те не разкриват обаче наличие на особен ред по см. на чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ за търсене, получаване и разпространяване на тази информация, в качеството й на обществена информация по см. на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Липсва такава специална уредба и по ЗПФ. Както в чл. 140, така и в чл. 170 от ЗПФ, са уредени правоотношения по осъществяване на контрол върху изпълнението на общинските бюджети чрез съответните финансови отчети и предвидените в чл. 140 от с.з. процедури по внасяне и приемането им от съответния общински съвет.

Изводът е, че анализираната нормативна уредба, както в ЗСП, така и в ЗПФ, урежда съвършено различни обществени отношения от уредените в ЗДОИ. Регламентира обществените отношения по осъществяване на проверка и контрол относно изпълнението на общинските бюджети и не съставлява уредба на достъпа до съдържащата се в съответните първични счетоводни документи, респективно изготвени финансови отчети, информация във връзка с разходването на средства от общинските бюджети.

Липсата на специален ред, сочи приложимостта на общия, предвиден в ЗДОИ. Не е налице предпоставката за неприложимост на реда по ЗДОИ и постановения на това основание отказ. Следва материална незаконосъобразност на решение № 02/16.01.2017г. и като последица отмяната му. Следва връщане на преписката и задължаване на кмета на община Кюстендил да предостави искания достъп до обществена информация по подаденото заявление – чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ.

 

Воден от изложените съображения и основание чл. 172, ал. 2, чл. 173, ал. 2 от АПК и чл. 41, ал. 1 ЗДОИ

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД РЕШИ :          

 

            ОТМЕНЯ решение № 02 от 16.01.2017г. на кмета на община Кюстендил, по заявление рег. индекс и дата ДО-1/03.01.2017г. за достъп до обществена информация, подадено от И.Г.С. *** и Връща преписката на кмета на община Кюстендил за предоставяне на искания със заявление вх. № ДО-1/03.01.2017г. достъп до обществена информация.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.                  

 

                                                                                                          СЪДИЯ: