Р Е Ш Е Н И Е

             131                                                        24.07.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на десети юли                                                                              две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         Административен съдия: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Ирена Симеонова

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

административно дело № 27 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл.8, ал.11 във вр. с чл.45, ал.12 от ЗМСМА.                                                                                                                                          

„А.Б.“ ЕООД, ЕИК 109530047 със седалище и адрес на управление *** със законен представител управителя А.Е.Е. и адрес за призоваване: с.гр, ул.“Б“ №6 обжалва заповед №З-833/15.12.2016г. на кмета на Община Бобов дол. Релевира се основанието по чл.146, т.4 от АПК. Противоречието с материалния закон е във връзка с твърдението, че изискването за Сертификат е неотносимо и неизпълнимо спрямо предмета на търга. Конкретно се сочи, че:

1/търгът е за наем на терен за продажба на дребно на кафе и разтворими напитки, предварително произведени и пакетирани за реализация от други производители;

2/сделката е вещно-правна, поради което не е дължим международен сертификат;

3/дружеството има въведена система за безопасност на храните, която може да изисква и контролира БАБХ, като доказателство за системата се изисква при регистрацията на обекта;

4/кафе-автоматите са сертифицирани устройства, за което обстоятелство не са изискани документи в търга. Моли се за отмяна на заповедта.

            В с.з. представителят на жалбоподателя поддържа жалбата. Допълва, че ОбС не е разрешил въведеното изискване за Сертификат, за който е необходимо повече време от разполагаемото при втория търг и че има и други системи за самоконтрол. Претендират се деловодни разноски.

            В писмен отговор вх.№950/16.03.2017г. и с.з. ответникът и неговият пълномощник оспорват жалбата като неоснователна. Претендират деловодни разноски.

            ЗаинтерЕ.аната страна „Т.Г.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***Яков Крайков“ №2 не изразява становище по жалбата.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата, становищата на страните и събраните доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическата обстановка по спора:

С решение №171 по Протокол №8/19.09.2016г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС във вр. с чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОбС е задължил кмета на Община Бобов дол да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, с площ 1кв.м., за монтаж и експлоатация на един брой кафе машина – автомат, при начална тръжна месечна наемна цена 3.00лв. на кв.м. и месечни разходи за ток, вода и охрана, в размер на 50лв., без ДДС, намиращ се на първи етаж на административната сграда на Общинска администрация – Бобов дол, за срок от 5 години. /вж. л.31/. Проектът за решение е внесен с ДЗ на кмета от 09.09.2016г., от която е видно, че има проведен предходен търг по решение №57 от Протокол №3/31.03.2016г. на ОбС, в който спечелилият участник „Т.Г.“ е загубил правата поради невнасяне в срок на дължимите суми. Провеждането на първия търг се е наложило поради изтичане на сключения между Общината и „А.Б.“ ЕООД договор №6/01.04.2011г. за отдаване под наем на недвижимия имот. Заложените от ОбС параметри по двата търга са еднакви. В ДЗ на вносителите на проекто-решенията и в разискванията на общинските съветници по тяхното приемане не са заложени конкретни изисквания за обема и вида на тръжната документация /вж. л.238-248/

Въз основа на решението на ОбС и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14 от ЗОС и чл.62, ал.2  от общинската Наредба, със заповед №З-778/24.11.2016г. кметът на Община Бобов дол е открил процедурата за търга със заложените параметри от ОбС, определяйки допълнително размер на депозит, стъпка на наддаване, дата и място на провеждане на търга, цена на тръжната документация, крайния срок за нейното закупуване, срокът за оглед на обекта и дата на повторен търг при неявяване на кандидатите /вж. л.21/.

Със заповед №З-777/24.11.2016г. кметът е утвърдил и тръжната документация, съдържаща тръжните условия, образец на заявление за участие, декларация за запознаване с документацията и проекто-договор. В т.10 от документацията са утвърдени необходимите документи, между които и Сертификат ISO 22000:2005 „Внедрена система за управление на безопасността на храните“ /вж. л.22-30/. Утвърдената от кмета тръжна документация при предходния търг не е включвала Сертификата.

Със заповед №З-817/09.12.2016г. кметът е назначил комисия за провеждане на търга /вж. л.36/. Изготвен е списък на подадените предложения от „А.Б.“ ЕООД и „Т.Г.“ ЕООД, вписани в регистъра на общината /вж. л.37-40/.

В тръжната документация на „А.Б.“ ЕООД са подадени всички документи с изключение на посочения Сертификат. Вместо него са приложени писмо от директора на ОДБХ – Кюстендил изх.№4196/29.08.2016г. и декларация от дружеството. В писмото на ОДБХ се сочи, че дружеството притежава 20бр. вендинг-машини /кафе-автомати/, регистрирани по чл.12, ал.1 от ЗХ, като регистрацията се извършва след представяне на доказателства за внедрена Система за управление на безопасността на храните, която е въведена за автоматите. В декларацията се потвърждава наличието на системата /вж. л.46-57/.

В тръжната документация на „Т.Г.“ ЕООД са подадени всички документи, включително Сертификат ISO 22000:2005 за търговия с топли напитки чрез вендинг автомати, Продуктова категория : F1,J с дата на първоначално одобрение 26.07.2016г., валиден  до 25.07.2019г., издаден от B V. Издателят е удостоверил, че системата за управление на дружеството е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление в документа. /вж. л.67-79/.

Проведеният търг е обективиран в Протокол от 09.12.2016г. на комисията. Констатирано е, че офертата на „А.Б.“ ЕООД не отговаря на изискванията в тръжната документация поради липса на Сертификат. Дружеството не е допуснато до участие в наддаването, осъществено с „Т.Г.“ ЕООД с достигната месечна наемна цена от 9.00лв. без ДДС, с което търгът е приключил /вж. л.59-61/.

С оспорената заповед №З-833/15.12.2016г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.69, ал.1 от общинската Наредба и Протокола на комисията, кметът е определил на първо място в класирането фирма „Т.Г.“ ЕООД, като единствен участник в търга поради недопускане на „А.Б.“ ЕООД /вж. л.62-63/. Заповедта е съобщена на жалбоподателя на 09.01.2017г., а жалбата по делото е подадена на 23.01.2017г. /вж. л.64 и л.3/.

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Бобов дол от 2008г. /Наредбата/ условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси са уредени в едноименната Глава шеста – чл.60-71 /вж. л.80-132/. Съгласно чл.62, ал.1-2, ал.6 и ал.9 решението за провеждане на търга се взима от ОбС в случаите по чл.8 от ЗОС, след което кметът открива процедурата по търга със заповед, съдържаща описанието на предмета на търга, началната цена, специалните условия, произтичащи от закона или решението на ОбС, датата, мястото и часа на търга и повторния такъв, размера на депозита, стъпката на наддаване, размера и начина на плащане на таксата, срока за подаване на предложенията и извършване на огледа и другите тръжни условия. Решението на ОбС се публикува в един ежедневник, а определени от кмета длъжностни лица приемат предложенията и водят регистър. Съставът на комисията е уреден в чл.63, ал.1 от Наредбата, съответстващ на утвърдения такъв от кмета. Условията и реда за провеждане на търга включват подаване в деловодството на общинската администрация в запечатан плик на заявление за участие, декларация за оглед на обекта, документ за внесен депозит и закупена тръжна документация, удостоверение за актуално състояние, пълномощно, удостоверение от Общината за наличие или отсъствие на задължения /за местни данъци, такси и други общински вземания/, проект на договор, подписан от участника на всяка страница и други документи, посочени в тръжната документация /вж. чл.64, ал.1/. Съгласно нормата на чл.65, ал.5, т.3 от Наредбата не се допускат до участие в търга, кандидати, които не са представили необходимите документи по чл.64, ал.1 и/или има задължения по чл.64, ал.1, т.7. Съгласно чл.68, ал.1 от Наредбата тръжната комисия изготвя протокол за проведения търг, който се подписва от нейните членове и представителите на допуснатите участници. Въз основа на резултатите от търга, кметът издава заповед, с която определя класирането до трето място, спечелилия участник и отстранените участници /вж. чл.69, ал.1/.

От приетата съдебно-техническа експертиза на вещо лице д-р В.К.В. се установява, че стандарт ISO 22000 определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителни продукти, която съчетава следните общопризнати съществени елементи за осигуряване на безопасност на всички нива на хранителната верига до крайния етап на консумация: взаимен обмен на информация, управление на системата, програми-предпоставки и принципи на НАССР. Предназначението на стандарта е да определи изискванията, които дават възможност на организацията да планира, внедри, прилага и поддържа системата за управление безопасността на храните, да доказва съответствие с приложимите нормативни изисквания, да оценява изискванията на клиентите, да доказва съответствие с договорените с клиентите изискванията, да извършва обмен на информация с клиенти, доставчици и други заинтерЕ.ани страни от хранителната верига, да получи сертификация на своята система от външна организация, да извършва самооценяване или да декларира съответствие със стандарта. Стандартът е приложим във всички организации, независимо от тяхната големина, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига. Сертификатът по стандарта е обективно, независимо признато доказателство за ефективност на внедрената система. Това налага извод за приложимост на стандарта при избор на доставчик на храни. Заключението на вещото лице съдът намира за обективно и достоверно, т.к. съответства на приложимото законодателство. Страните не го оспорват.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от посочените доказателства.

            С оглед установената фактическа обстановка, жалбата е допустима. Оспорената заповед е акт по управление на публичната общинска собственост по см. на чл.14, ал.7 от ЗОС и има правната характеристика на индивидуален административен акт по легалната дефиниция на чл.21, ал.1 от АПК. Оспорването е предприето от легитимиран от закона правен субект. Жалбоподателят е заявител в проведената тръжна процедура със засегнати права от недопускането му до участие в търга. Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК пред компетентния за разглеждането й административен съд във вр. с препращането от чл.45, ал.12 от ЗМСМА.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            В резултат на служебната проверка по чл.168, ал.1 от АПК съдът констатира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган. В правомощие на кмета по чл.14, ал.7 във вр. с ал.2 от ЗОС е определянето на спечелилия търга правен субект и отстраняването на подалите документи лица, които не отговарят на изискванията за неговото провеждане. Страните не спорят относно компетентността.

            Заповедта е издадена в предписаната от закона писмена форма. Има предвиденото в  чл.69, ал.1 от общинската Наредба съдържание. Наредбата е издадена по делегацията от чл.8, ал.4 от ЗОС и съдържа нормативна уредба на условията и реда за провеждане на търговете с общинско имущество. В заповедта е посочен органа-издател, формирани са фактически и правни основания за нейното издаване, има ясна разпоредителната част с волята на органа по разпоредените права и неговия подпис.

            При издаване на заповедта са спазени общите процесуални правила в ЗОС и специалните такива в общинската Наредба. Съгласно нормата на чл.14, ал. 7 от ЗОС е взето решение от ОбС за провеждане на търга с посочените в него параметри по отношение конкретизацията на общинския имот, неговото предназначение, площ, начална тръжна наемна цена, стойност на допълнителни разходи и срок на наема. Кметът е спазил правилата на чл.62, чл.64 и чл.65 от Наредбата – издал е заповед за откриване на процедурата по провеждане на търга с параметрите по решението на ОбС, определил е другите тръжни условия, публикувал е обявлението за търга, назначил е комисия за неговото провеждане, осигурил е материално-техническите условия за подаване на офертите от участниците в търга, като въз основа на резултатите от търга е издал оспорената заповед, съобразявайки се с Протокола на комисията по чл.69, ал.1 от Наредбата. Протоколът има посочената в чл.68, ал.1 от Наредбата писмена форма за доказване /съдържа установените фактически обстоятелства по проведения от комисията търг, носи подписите на членовете на комисията, допусната до участие фирма и е утвърден от кмета/. Спазени са изискванията на общите правила по чл.35 и чл.36 от АПК – органът е изяснил фактите и обстоятелствата от значение за случая и е събрал всички необходими доказателства. Заповедта на кмета е издадена при спазване на принципа за истинност по чл.7 от АПК.

Оспорената заповед е съответна на материалния закон.

            Нормата на чл.14, ал.7 от ЗОС не въвежда императивни правила за вида и обема на тръжната документация за участие в търга. По реда на законовата делегация от чл.8, ал.4 от ЗОС тези правила са уредени в общинската Наредба. Относимата правна регламентация е в нормата на чл.62, ал.2 от Наредбата, даваща право на кмета със заповедта за откриване на търга да определи други тръжни условия, на които следва да отговарят кандидатите /вж. чл.62, ал.2, т.11/. Част от тези тръжни условия са документите по чл.64, ал.1, т.8 от Наредбата. Документите се посочват в тръжната документация, утвърдена от кмета. Този начин на правна регламентация е израз на предоставената от ОбС оперативна самостоятелност на кмета във всеки конкретен случай с оглед предмета на търга, неговия обем и други характеристики да определи какви документи ще се изискат от кандидатите за изпълнение на целите по чл.11, ал.1 от ЗОС – управление на  общинските имоти в интерес на населението и с грижата на добър стопанин. В контекста на изложеното, основният спорен въпрос по делото е дали изискването в тръжната документация за притежаване от кандидатите на Сертификат ISO 22000:2005 „Внедрена система за управление на безопасността на храните“ е съобразено с предмета на търга.

            Предметът на търга е отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост за монтаж на кафе машина – автомат. Следователно, на отдадения под наем имот спечелилият търга ще продава храна, която е необходимо да отговаря на изискванията на ЗХ /Закон за храните/ във вр. с целите по чл.11 от ЗОС. Съгласно чл.18 от ЗХ производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат системи за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки. Легална дефиниция на понятието „система за управление на безопасността на храните“ /СУБХ/ дава нормата на §1, т.56 от ДР на ЗХ, в която се включва притежаването на система, съответстваща на изискванията на Кодекс Алиментариус или на БДС ISO 22 000. Според заключението на вещото лице стандартът ISO 22 000 е СУБХ, която съчетава общопризнати съществени елементи за осигуряване на безопасност на всички нива на хранителната верига до крайния етап на консумация, независимо от големината на организацията, която я прилага и дава възможност на тази организация да получи сертификация на системата. Сертификатът по стандарта е обективно, независимо признато доказателство за ефективността на внедрената система. Наемателят на общинския терен, експлоатиращ кафе машина-автомат, следва да упражнява дейността в съответствие с изискването на чл.18 от ЗХ, т.е да притежава СУБХ, а самото притежание се удостоверява със съответния Сертификат. В случая сертифицирането по БДС ISO 22 000 е съответно на предлаганите хранителни продукти от търговеца. Вярно е, че не е единствено, но в рамките на оперативната самостоятелност на кмета е да определи и заложи в тръжните документи конкретното изискване към СУБХ по отношение на този стандарт, стига същият да е относим към предмета на предлаганите услуги, да е законово допустим и в пълна степен отговарящ на добрите търговски практики. Сертификат ISO 22 000 е международно признат като обективно и независимо доказателство за ефективността на внедрената СУБХ. Следователно, със Сертификатът се постига общ подход към осигуряване и поддържане на безопасността на храните. Чрез него всяка организация може да гарантира, че не допуска на пазара хранителни продукти, които са опасни за здравето и че поддържа система за установяване и решаване на проблеми, свързани с безопасността на хранителните продукти. Всички организации по хранителната верига без значение на националност и търговска форма могат да се снабдят със Сертификата. Изводът от изложеното е, че въвеждането на изискване за притежаване на Сертификат по стандарта не води до предимство на едни кандидати в процедурата пред други и не ограничава неоправдано правата на едните спрямо другите. Търгът е публично обявен и в него няма пречка за участие по териториален или национален признак на лица с предмет на дейност, включен в предмета на бъдещия договор за наем, а наличието на Сертификата се изисква като гаранция за доброто и качеството изпълнение на предмета на поръчката в максимална степен. В оперативната самостоятелност на кмета е да залага такива изисквания в документацията, които да гарантират качество на предлаганите храни без да дават предимство или да ограничават участието на кандидатите.

            Възраженията на жалбоподателя за обратното са неоснователни. Вярно е, че търгът е за наем на терен за продажба на дребно на кафе и разтворими напитки, предварително произведени и пакетирани за реализация от други производители, но тези продукти са част от хранителната верига, поради което организацията, която ги предлага следва да има изградена СУБХ, доказателство за която може да бъде Сертификат ISО 22 000. Видът на договора се определя от правни норми, които не изключват приложението на изискванията на ЗХ с оглед предлаганите на общинския терен услуги, попадащи в обхвата на ЗХ, синхронизиран с европейския правопорядък. Редът за регистрация на обекта по чл.12, ал.1, т.3, б.“б“ от ЗХ не води до отпадане на необходимостта от притежаване на Сертификата в рамките на тръжната процедура. Наличието на документа в тръжната процедура е доказателство за техническите възможности на кандидатите в максимална степен за съответствието на тяхната дейност с целите по чл.11 от ЗОС. Дали кафе-автоматът отговаря на изискванията за качество на техниката е въпрос без връзка със сертифицирането на СУБХ. Въвеждането на изискването за Сертификат във втория търг и липсата му в първия е въпрос на оперативна самостоятелност на органа. Документът е допустим, целево оправдан и не дава предимство на участниците в търга. Притежаването на Сертификата е израз на определено ниво на конкурентноспособност, т.е. на качество на предлаганите хранителни услуги. В прерогативите на всеки стопански субект е да прецени дали Сертификатът му е необходим и кога, предприемайки грижите на добър търговец за своите работи.

            Изводът от изложеното е, оспорената заповед е законосъобразен акт. Оспорването е неоснователно, поради което ще се отхвърли.

С оглед изхода от спора жалбоподателят няма право на деловодни разноски.

На основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят дължи на Община Бобов дол деловодни разноски в размер на 320лв. за адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХЪРЛЯ оспорването в жалбата на „А.Б.“ ЕООД /с посочени данни/ срещу заповед №З-833/15.12.2016г. на кмета на Община Бобов дол.

            ОСЪЖДА „А.Б.“ ЕООД /с посочени данни/ да заплати на ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ деловодни разноски в размер на 320лв. /триста и двадесет лева/.

            Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: