Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                  10.07.2017 г.

 

         Номер              118                                2 0 1 7 година                                   гр. Кюстендил

 

                                                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилският административен съд

на двадесети юни                                                                                               2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                  Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Ирена Симеонова 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 32 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по чл. 145 и сл. от АПК.

       К.Д.Г. ***, обжалва като незаконосъобразно Решение № 166 от Протокол № 8/30.09.2016 г. на Общински съвет – Дупница, в което е дадено съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Дупница и А.Г.Е., К.Д.Г. и Д.Г.Г., в „Поземлен имот с идентификатор 68789.16.450, гр. Дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-10-70/16.05.2005 г. на Началника на СГКК – Кюстендил, адрес на поземления имот: гр. Дупница, ул. „С.П.“ № 4, с площ на целия имот от 350 кв.м. трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2228, квартал 97, парцел ХІІІ, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ-2228, квартал 97 по регулационния план на гр. Дупница, утвърден със Заповед № 374/30.04.1991 г., „чрез продажба на частта на общината, която е 320/350 ид. части, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4560/07.07.2016 г., на съсобствениците, при квоти по ½ ид. ч. за всяка от страните, срещу заплащане на цена в размер на 17 200 лв.

       В жалбата се излагат доводи за неправилност и незаконосъобразност на Решение № 166 от Протокол № 8/30.09.2016 г. на ОС – Дупница. Твърди се, че изразеното съгласие за прекратяване на съсобственост в заявлението от 18.07.2016 г. е във връзка с друга процедура. Счита, че са допуснати и процесуални нарушения при прекратяването на съсобствеността  между общината и физическите лица. Оспорването се поддържа пред съда от процесуалния представител на жалбоподателя, като се претендират и направените деловодни разноски..

       Ответната страна – ОС – Дупница не изразява становище по делото.

       Заинтересованата страна по делото А.Г.Е., лично и чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, като счита решението на ОС – Дупница за законосъобразно и обосновано. Претендира сторените разноски по делото.

       Заинтересованата страна Д.Г.Г. не изпраща представител и не изразява становище по делото.

       Заинтересованата страна Община Дупница, чрез процесуалният си представител изразява становище за недопустимист на жалбата, алтернативно за нейната неоснователност.

       Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, приема за установено следното:

       На 30.09.2016 г. е проведено заседание на Общински съвет – Дупница, оформено с Протокол № 8 от същата дата, на което е приет дневен ред, включващ и оспореното  и протестирано решение № 166.

       Решение № 166/30.09.2016 г. на  ОС – Дупница е прието с 26 гласа “за”; 0 гласа “против” и 0 глас “въздържал се” от присъствалите 26 общински съветници, при общ брой на общинските съветници 33.

       С Решение № 166/30.09.2016 г. на ОС – Дупница, се дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Дупница и А.Г.Е., К.Д.Г. и Д.Г.Г., в ПИ с ид. 68789.16.450, гр. Дупница, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-10-70/16.05.2005 г. на Началника на СК – Кюстендил, адрес на ПИ: гр. Дупница, ул. „С.П.“ № 4, с площ на целия имот от 350 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 2228, квартал 97, парцел ХІІІ1, представляващ УПИ ХІІІ-2228, кв. 97 по регулационния план на гр. Дупница, утвърден със Заповед № 374/30.04.1991 г., чрез продажба на частта на общината, която е 320/350 ид. части, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4560/07.07.2016 г., на собствениците, при квоти по !/2 ид. части за всяка от страните3, срещу заплащане на цена в размер на 17 200 лв.

       Решението е взето във връзка с докладна вх. № 523/17.09.2016 г. на Кмета на Община Дупница.       

       Жалбоподателят е субект на правото на съдебно оспорване, упражнил е правото си надлежно, което прави жалбата допустима.

       Така установеното от фактическа страна води до следните правни изводи, както следва:

       Разпоредбата на чл. 21 ал. 1 т. 1 – т. 24 от ЗМСМА, определя правомощията на общинските съвети на общините като органи на местното самоуправление, в чието изпълнение съгласно ал. 2, ОС приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Редът за приемането на тези актове е регламентиран в гл. трета на ЗМСМА, както и в правилника, който приема ОС на основание чл. 21 ал. 3 от закона. Освен това, съгласно чл. 45 ал. 12 от ЗМСМА, за неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете, се прилагат правилата за административното производство, установени със закон, който се счита специален на общия ЗМСМА.

       Процесното решение на ОС е административен акт, редът за чието приемане е уреден в общите правила на ЗМСМА, респективно в Правилника по чл. 21 ал. 3  от ЗМСМА. Относно формата и съдържанието му като такъв акт са приложими общите правила на АПК /чл. 59/ и проверката за формалната му законосъобразност предполага преценка наличието на фактически и правни основания, т. е. мотиви за приемането му. Проверката за съответствието с материалния закон като част от изискванията за законосъобразност по чл. 146 от АПК, предполага съпоставянето на неговия предмет с правната регламентация на съответните обществени отношения с разпоредбите в приложимия специален закон или съответните подзаконови нормативни актове.

       Решението е прието по точка 30 от дневния ред на заседанието на ОС – Дупница на 30.09.2016 г., по докладна записка вх. № 523/17.09.2016 г. на Кмета на Община Дупница, която е били разгледана в ресорните постоянни комисии на ОС – по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси комисията по ТСУ. Докладната записка съдържа предложение да се даде съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Дупница и частни лица в УПИ ХІІІ-2228, кв. 97 по регулационния план на гр. Дупница, ПИ с ид. 68789.16.450 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дупница.

       Председателят на постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси е представил становището на комисията – с 6 гласа „за" комисията е приела проекта за решение по докладната записка, а комисиято по ТСУ е приела проекта за решение – с 5 гласа „за“ , без гласове „против“ и „въздържали се“ и в двете комисии.

       По предложението на самото заседание не са били направени разисквания и коментари от общински съветници и кмета на общината.

       Проекта за решение по докладната записка от кмета на общината е включен в дневния ред за гласуване и приет, съответно с гласовете на 26 общински съветници “за”, 0 “против” и 0 “въздържал се”, от общо присъствали при гласуването 26 общински съветници от общо 33 /лист 45 от делото/, т.е. изпълнени са изискванията на закона в чл. 27 ал. 3 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, за вземане с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, което е отразено в протокола.

       Проектът за дневния ред на заседанията на ОС се подготвя от Председателя му най – малко 5 дни преди заседанието, съгласно чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ОС – Дупница /приет с Решение № 4/27.11.2015 г./, като кметът или общинските съветници могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред и след този срок. Предложението изпълнява изискването за своевременно представяне, въведено с разпоредбата на чл. 71 от Правилника – внесено е на 17.09.2016 г. Спазването на тези изисквания води до процесуално - правна законосъобразност на приетото решение.

       Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и в чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове.

       Оспореният административен акт  е приет съобразно правомощията на ОС, предвидени в чл. 21 ал. 1 т. 5 от ЗМСМА, в необходимата писмена форма и с изискуемото се мнозинство, съгласно Правилника на ОС – Дупница. В случая, решението е гласувано по предложение на кмета на общината, разгледано е от ресорните постоянни комисии, включено е в дневния ред на заседанието на ОС на 30.09.2016 г. и е прието с необходимото мнозинство от 26 съветници гласували “за”, от общ брой 33 съветници, при присъствали 26 съветници. Тези установени фактически и правни обстоятелства не обективират наличие на предпоставките за незаконосъобразност на решението на ОС - Дупница.

       С разпоредбата на чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА законодателят е предоставил правомощия на общинския съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните прпавомощия на кмета на общината или районите.

       Оспореното решение е прието от ОС – Дупница на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и представлява акт – решение по разпореждане с имот – частна общинска собственост и като такова, съгласно чл. 8 ал. 11 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ подлежи на контрол и съдебно оспорване по реда на чл. 45 ал. 3 от ЗМСМА.

       Процедурата по прекратяване на съсобственост е образувана по изразено изрично желание на собствениците на построената в посочения имот двуетажна масивна жилищна сграда, а именно А.Г.Е. /заявление вх. № 94-А-381/30.06.2016 г./, собственица на първия жилищен етаж и К. и Д. Гюрови – съпрузи /заявление вх. № 94-К-405/18.07.2016 г./, собственици на втория жилищен етаж, за закупуване на ½ ид.ч. от УПИ.

       Преписката за закупуване на УПИ с ид. № 68789.16.450 е започнала по молба на А.Г.Е. до кмета на общината с вх. № 94-А-381/16.04.2015 г., с която е поискала на основание чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, да й бъде продадена ½ ид.ч. от ПИ, тъй като е собственица на построена в имота жилищна масивна сграда. Тъй като не получила становище по направеното от нея искане, подала жалба срещу мълчалив отказ нва Община Дупница до Административен съд – Кюстендил. По образуваното адм. дело № 310/2015 г. съдът се е произнесъл с Решение № 45/01.03.2016 г., като е отменил мълчаливия отказ на кмета на Община Дупница да се произнесе по подадената молба за продажба на ½ ид. ч. от подробно описания УПИ и е върнал преписката с указания до административния орган. В изпълниение на тези указания на съда е и продължилата процедура за прекратяване на съсобствеността на заявителите. От доказателствата по делото е видно, че Е. и Г. са получили покана да закупят полгащата им се 1/2 ид. част от общинската част в подробно описания ПИ. След като е получено такова съгласие от А.Е. и К.Г., каквито са доказателствата по делото, общината е възложила на лицензиран оценител да направи оценка на стойността на поземления имот. С писмо изх. № 94-А-381/7/19.04.2016 г. А.Е. е уведомена, че в изпълнение на Решение № 45/01.03.2016 г. на Административен съд – Кюстендил, е издадено Становище от Гл. архитект на Община Дупница за законноста на съществуващата сграда в УПИ с ид. № 68789.16.450.4 по КККР и че предстои снабдяване с актуална служебна документация относно продажбата, като следва да се внесе в касата на общината депозит за определяне цената на имота от лицензиран оценител. Такава оценка е направена и същата е приложена по делото /лист 112 – 116/. При така определената цена и изрично заявеното желание от страна на съсобствениците на сградата, кметът на общината внесъл докладна в ОС и същият постановил оспореното в настоящето производство решение, като със същото прекратил съсобствеността между Община Дупница и собствениците на построената сграда в УПИ и упълномощил кмета на община Дупница да извърши процедурата и сключи договора за прекратяване на съсобственост при продажна цена, съгласно утвърдената пазарна оценка в размер на 17 200 /седемнадесет хиляди и двеста лева/.    

       Оспореното решение на ОС – Дупница е и материалнозаконосъобразно.Изпълнени са изискванията на приложимата норма – чл. 41 ал. 2 от ЗОС, според която разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по – ниски от данъчните им оценки. В случая пазарната цена е определена в размер на 17 200 лв., а данъчната такава е в размер на 4 160 лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал. 1 от ДОПК.

       Не е извършено нарушение и на НРПУРОИ. Чл. 50 регламентира продажбата на земя частна общинска собственост на собственик на законно построена върху нея сграда, без търг или конкурс и при условие, че за общинската земя е отреден УПИ с предвиждане, съответстващо на учреденото и реализирано право на строеж, в какъвто смисъл е и становището на Гл. архитект на Община Дупница. Чл. 59 ал. 1 регламентира способите за прекратяване на съсобствеността върху недвижими имоти между Общината и физически или юридически лица, в това число и по т. 3 – продажба частта на общината. След получаване на решението на ОС – Дупница, съгласно чл. 59 от Наредбата, кметът на общината издава заповед и сключва договор за прекратяване на съсобствеността на съответното основание. В случая няма никакво противоречие. Чл. 50 от Наредбата  се явява привилегирован текст за продажба на УПИ, като всички законови изисквания за тази продажба са били изпълнени. Изрично с писмо изх. № 94-К-405/1/24.06.2016 г., жалбоподателят Г., като съсобственик в описания имот е отправена покана да за закупи ½ ид. час от общинската част в описания ПИ с ид. 68789.16.450. Същият с писмо вх. № 94-К-405/2/18.07.2016 г. дава своето съгласие за това. ОС – Дупница се е съобразил с изразеното желание на съсобствениците и е постановил своето решение, съобразявайки се с изискванията на ЗОС             и НРПУРОИ.        

       Решението е взето от ОС – Дупница в условията на оперативна самостоятелност, като доказателствата по делото установяват, че същото е в съответствие с изискванията, установени с Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и останалите подзаконови нормативни актове. Оспореният акт е издаден на законово основание, предшестван е от становище на водещите комисии, взет е с необходимото мвнозинство и не е налице несъответствие с целта на закона.

       Отделно от гореизложеното, съдът ще отбележи, че ако жалбоподателят не желае да заплати определената от оценителя дължима сума определена за закупуване на съответната ½ от общинската част на ПИ, то естествено няма да има сключен договор с кмета на общината, като никой не може да задължи същият да сключва такъв договор. В този смисъл, правата на жалбоподателя и съпругата му – съсобственици на описания поземлен имот, не са нарушени.   

       По всички изложени съображения, съдът счита оспореното Решение №  166/30.09.2016 г. на ОС – Дупница за прието от компетентен орган, при спазване на изискванията за кворум за провеждане на заседание на ОС и необходимото мнозинство за вземане на решения, в предвидената писмена форма и в съответствие с материалния закон.

       Изложените мотиви водят до правния извод за законосъобразност на оспореното  решение на ОС – Дупница и съдът ще отхвърли жалбата срещу него.  

       С оглед изхода на делото, направеното искане в с.з. и в писмена защита, приложения договор за правна защита и съдействие с. К № 0000020179 от 24.03.2017 г. и на основание чл. 143 от АПК, съдът ще присъди направените разноски по делото на заинтересованата страна, в размер на 600 лв. адвокатско възнаграждение.

 

       Водим от горното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

 

 

                                     Р  Е  Ш  И:

 

       ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Г., с адрес: *** срещу Решение № 166 от Протокол № 8/30.09.2016 г. на проведено заседание от 30.09.2016 г. на  Общински съвет – Дупница.

       ОСЪЖДА К.Д.Г., ЕГН **********, с адрес ***:С.П.“ № 4, ет. 2, да заплати на А.Г. ***, сумата от 600 /шестстотин/ лева, направени разноски по делото.        

       Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

       Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

                                                                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: