Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № 47

гр.Кюстендил, 10.04.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на шести април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар С.К., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№33/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                Й.В.Г., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-1139-000025/28.01.2017г. на началник сектор ПП Кюстендил към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на административно производствените правила и противоречието му с материалния закон.

                 Ответникът не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №828619/28.01.2017г. за това, че на същата дата около 17.00ч., гр.Кюстендил по ул.“Цар Михаил“, в посока данъчното управление, управлява собствения си лек автомобил Ягуар S с рег.№Кн1138ВВ след употреба на алкохол – при проверка с техническо средство Алкотест дрегер 7510 фабр.№АRDM0266 е отчетено 2.36 промила наличие на алкохол у водача. Издаден е талон за изпращане на медицинско изследване, но кръв не е дадена от същия.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 02.02.2017г., а жалбата е депозирана на 07.02.2017г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за неоснователна, по следните съображения:

                  Оспорената ЗППАМ №17-1139-000025/28.01.2017г. представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП. Издадена е от компетентен орган с оглед разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-91/23.01.2015г. и в предписаната от закона форма.

                  Правилно е приложен и материалния закон. Временно отнемане на СУМПС на водач, съгласно чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП, се извършва при управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух - до решаване на въпроса за отговорността му, но за не повече от 18 месеца.

В случая съдът, с оглед писмените доказателства – АУАН /АУАН не е оспорен и се ползва с презумптивна доказателствена сила по см. на чл.189, ал.2 от ЗДвП/, докладна записка изх.№1910314-104/28.01.2017г., ТИМИ, писмо до КРП изх.№1910314-104/29.01.2017г., приема за безспорно установено извършено от Й.Г. нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, а оттук и правилно отнасяне на казуса към хипотезата на чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП. Предназначението на ПАМ с превантивен характер е да осуети възможността на дееца да извърши други подобни нарушения, като тази мярка не съставлява вид административно наказание. Релевантният за приложението на чл.171, т.1, б.“б“ ЗДвП юридически факт е фактът на допуснато административно нарушение, което е установено и подведено под приложимата материалноправна норма за ангажиране на административната/наказателната отговорност на жалбоподателя. За да наложи ПАМ, за компетентния орган е достатъчен съставеният надлежно АУАН с констатирано от компетентните лица нарушение, което при условията на обвързана компетентност го задължава да наложи посочената мярка. В този смисъл административният орган правилно и законосъобразно е издал оспорения акт и същия не страда от пороците по чл.146 от АПК, т.е. липсват основания за неговата отмяна.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.В.Г., ЕГН ********** *** срещу ЗППАМ №17-1139-000025/28.01.2017г. на началник сектор ПП Кюстендил към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: