Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     22.05.2017 г.

 

 

Номер      85                                   2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                              В     И М Е Т О          Н А           Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд,

на втори май                                                                               2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Иван Демиревски                                                                                                                                       

 

 

Секретар: А.М.

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 35/2017 г. по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

       

       Съдебното производство е образувано въз основа на жалба на С.М.К. ***, срещу Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от  30.04.2016 г., публикуван на 14.05.2016 г., на Комисия назначена със Заповед № 792/22.04.2016 г. на Кмета на Община Дупница, в частта му по т. 10 и т. 13. С Определение № 15/03.02.2017 г. по адм. дело № 97/2016 г. на смесен 5 – членен състав на ВКС и ВАС, за компетентен да разгледа спора е определен Административен съд – Кюстендил. Оспорващият навежда доводи, че протоколът в тези му точки е незаконосъобразен и неправилен, издадена при груби нарушения на нормите на закона. Изложени са следните съображения: нарушен е чл. 37и ал. 4 от ЗСПЗЗ, тъй като не са разпределени правилно пасищата, мерите и ливадите, като е нарушено изискването същите да се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни.  Моли се, съдът да отмени Протоколът в т.10 и т. 13 и да се извърши справедливо разпределение на пасищата, мерите и ливадите, като се претендират и сторените деловодни разноски. Направено е и особено искане за спиране на атакувания протокол, по което искане съдът се е произнесъл с Определениие № 96/13.02.2017 г., с което го е отхвърлил.

      Ответникът, чрез процесуалният си представител е направил искане за недопустимост на жалбата, поради просрочие на същата, алтернативно ако се приеме за допустима, да се отхвърли като неоснователна.

      По делото са разпитани свидетелите С.Г.С. и К. С. М..

      Приета е и съдебно – техническа експертиза, изготвена от в.л., изготвена от в.л. Т.К., неоспорена от страните, която съдът приема за компетентно изготвена и ще я кредитира като такава.

      Жалбата като подадена в срок, съобразно приложените доказателства за това и насочена срещу годен за съдебно оспорване административен акт, се явява процесуално допустима за разглеждане.

      Разгледана по същество е неоснователна.   

      Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

      От съдържанието на административната преписка е видно, че жалбоподателят е подал заявление по чл. 37и ал. 5 от  ЗСПЗЗ с вх. № 94-С-212/01.03.2016 г. като собственик на животновъден обект с рег. № 2644-0059, регистриран в ИИС на БАБХ в землището на с. Бистрица, Община Дупница. Към заявлението е приложил документите по чл. 99 ал. 1 от ППЗСПЗЗ.

      Процедурата по чл. 37и от ЗСПЗЗ във вр. с чл. 98–чл. 100 от ППЗСПЗЗ е специална. Касае предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ без търг или конкурс на правоимащите лица по чл. 37и ал. 1 от ЗСПЗЗ. Осъществява се в два етапа. През първият етап Комисията по чл. 37и ал. 6 от ЗСПЗЗ определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на ал. 4 от закона и извършва разпределение на имотите за всяко землище. Етапът завършва с изготвяне на протокола на Комисията. Съгласно чл. 37и ал. 8 от ЗСПЗЗ протоколът подлежи на съдебно обжалване по отношение площта на разпределените имоти. Вторият етап включва сключване на договора за наем или аренда от Кмета на общината, съответно Директора на ОДЗ, с правоимащите лица въз основа на протокола на Комисията. В случая по делото, процедурата по отношение на жалбоподателя касае първия етап.

      Настоящият състав на съда счита, че обжалваният административен акт, в частта, в която е обжалван, не противоречи на целта на закона, не съществува противоречие на административния акт с материаноправна разпоредба.  Обжалваният акт е издаден от компетентен орган, в предписаната от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила.

      Към момента на извършване на разпределението на площи от общинския поземлен фонд, е действала редакцията на чл. 37и ал. 4 ЗСПЗЗ /ДВ, бр. 61/11.08.2015 г.; изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.; доп. ДВ, бр. 61/2015 г./,       съгласно която пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основаниое пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. В оспореният протокол в т. 10 е посочен заявителят С.Г.С. ***, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 26440070, регистрирани в ИИС в землището на с. Бистрица, Община Дупница. Същият притежава общо 19 бр. животински единици /ЖЕ/ и съгласно чл. 37и ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 190 дка от І до VІІ ли 380 дка от VІІІ от Х категория; не притежава и няма наети земеделски земи с НТП – пасища, мери и ливади. Комисията допуска до разпределение С.Г.С. и предлага да получи имоти подробно описани в т. 10.1 до 10.13 – всички във землището на с. Бистрица, ливади – ІV категория, общо с площ: 78.527 дка. В т. 13 е посочен заявителят С.М.К. ***, собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни № 2622-0058, регистрирани в ИИС в землището на с. Бистрица, Община Дупница. Същият притежава общо 35 бр. животински единици /ЖЕ8 и съгласно чл. 37и ал. 4 от ЗСПЗЗ има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 350 дка от І до VІІ или 700 дка от VІІІ до Х категория; притежава до 50.999 дка от І до VІІ или 58.416 дка от VІІІ до Х категория наети земеделски земи с НТП – пасища, мери и ливади. Комисията допуска до разпределение С.М.К. и предлага да получи имоти подробно описани в т. 13.1 до 13.3 – всички в землището на с. Бистрица, пасища и ливада, общо с площ: 12 677 дка.          

      С Решение № 18 от 26.02.2016 г., прието на основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във вр. с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 37и ал. 3 и ал. 12, чл. 37о ал. 1 т. 2 и чл. 37о ал. 4 от ЗСПЗЗ на ОбС – Дупница е приет Годишен план за паша на Община Дупница за стопанската 2016 – 2017г. Със Заповед № 792/22.04.2016 г., в изпълнение на нормативно определените си правомощия Кметът на Община Дупница е назначил Комисия, която да разгледа подадените заявления по чл. 37и от ЗСПЗЗ, да определи необходимата за всеки кандидат площ и да разпредели имотите за всяко землище. С тези си действия, административният орган е спазил предвидената процедура, регламентирана в чл. 37и от ЗСПЗЗ, като съдът не констатира допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, включително и относно състава на комисията, като такива нарушения не бяха доказани в съдебното производство.

      Съдът счита, че извършеното разпределение на оспорените т. 10 и т. 13 от Протокола, е съобразено с критериите по чл. 37и ал. 4 от ЗСПЗЗ, съобразно броя и вида на регистрираните селскостопански животни в определените от закона граници – до 10 дка за една животинска единица в имоти от първа до седма категория, какъвто е конкретният казус. Броя и вида на регистрираните селскостопански животни е заявен от жалбоподателя в Приложение № 1 към подаденото от него заявление. На тази база комисията е определила и необходимата му съгласно чл. 37и ал. 4 от ЗСПЗЗ площ, като е предложила правоимащото лице да получи след разпределението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ, определените имоти по т. 13 от обжалвания протокол. На пръв поглед, при съпоставка между предоставените имоти на заявителите по т. 10 и т. 13, съществува голяма разлика между предоставените на единия заявител, притежаващ 19 коне – имоти общо в размер на 78.527 дка, а на другия заявител, притежаващ 35 коне – имоти в размер на 12.677 дка. Извършвайки пълна проверка на представените доказателства по делото обаче, настоящият състав на съда счита извършеното разпределние за справедливо. Самият процесуален представител на жалбоподателя в с.з. е посочил, че законът е регламентирал площ за една животинска единица, само в горната й граница – до 10 дка, като крайната преценка е на назначената комисия. Този критерий е спазен от същата. Спазено е и изискването да се предоставят имоти по възможност в землището на с. Бистрица. Самият жалбоподател в жалбата си сочи, че е наемател, а и е приложен по делото Договор за наем на земеделски земи № VІІ-5/04.08.2015 г. между Община Дупница, представлявана от Зам. кмет – К.М. и жалбоподателя С.М.К. , от който е видно, че на същия се предоставя за временно възмездно ползване собствена земеделска земя на Община Дупница, общо в размер на 109.415 дка, изцяло в землището на с. Бистрица, община Дупница. Горните имоти са предоставени на жалбоподателя К. за притежавани по това време от него 15 бр. животински единици /ЖЕ/. Видно е, че при сравнителен анализ и жалбоподателят К. и заявителя С. са получили почти по – равен брой дка пасища и ливади в землището на с. Бистрица, с оглед на притежаваните от тях животински единици.  Да твърдиш с жалба от 31.05.2016 г. /само  година/, след като ти е предоставена толкова земеделска земя, че е несправедливо разпределението на пасищата, мерите и ливадите в оспорения протокол, касаещ същото землище, в което си получил посочените и подробно описани в договора съответни пасища, мери и ливади, е меко казано несъобразено с никакви морални норми на поведение, което сочи на злоупотреба с право. Що се касае за посочените в експертизата необходими площи за изхранване на наличните пасищни животни в животновъдните обекти, същите би трябвало да се имат в предвид при бъдещо предоставяне на такива площи в съответствие с възможностите на наличните такива площи в ОПФ на Община Дупница при стриктно спазване на заложените в закона параметри.  

      От всички събрани по делото доказателства – писмени и устни и приложената преписка е видно, че подадената жалба е неоснователна и съдът постановява решение за отхвърлянето й, в оспорената част на протокола.        

      С оглед изхода на делото съдебни разноски не следва да се присъждат.

  

      Водим от горното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК,  Кюстендилският административен съд

 

                                Р  Е  Ш  И:

  

      ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, обшина Дупница, против Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от 30 април 2016 г., публикуван на 14 май 2016 г., в частта срещу т. 10 и т. 13, на Комисия, назначена със Заповед № 792/22.04.2016 г. на Кмета на Община Дупница.

      Решението може да се обжалва и протестира пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

      Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

      

                                                                         Административен съдия: