Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер           103           Година  2017, 26.06., град  Кюстендил

 

Административен съд Кюстендил                                                        

 

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ЮНИ                                                 Година       2017

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря Л.С.

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 38/2017г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл. 172, ал. 5 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/, е образувано по жалба на А.Б.Н. *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1139-000022/26.01.2017г., издадена от началник група при сектор „Пътна полиция“, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Кюстендил. Навеждат се основания за незаконосъобразност на оспорената заповед, като се счита несправедливо дълъг срока, за който е наложена оспорената ПАМ. Иска се изменението с определяне на по-къс срок за това. Жалбоподателят се представлява от адв. В. П., която развива съображения в гореизложения смисъл.

Ответникът – началник група при сектор „Пътна полиция“, Областна дирекция на МВР Кюстендил, не изразява становище по жалбата.

В хода на производството са събрани писмени доказателства.

При анализа и оценката на доказателствата съдът прие за установено следното:

С оспорената заповед № 17-1139-000022/26.01.2017г. ответникът – началник група при сектор „Пътна полиция“, ОД на МВР Кюстендил, на основание чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ е наложил на жалбоподателя – А.Б.Н. ***,  принудителна административна мярка - "прекратяване на регистрацията на ППС" за срок от 1 година. Мярката е наложена чрез изземване на 2 броя регистрационни табели с ДКН 4646ВК и свидетелство за регистрация на МПС № 006662242. Заповедта е мотивирана с изложение на следните обстоятелства: А.Б.Н., при подробно посочени време и място в гр. Кюстендил, управлява собствения си лек автомобил /описан/. Извършена е проба за употреба на алкохол с алкотест дрегер, която е отрицателна. Извършена е и проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, при която е отчетена употреба на канабис. Посочено е, че резултатът на екрана е показан на водача, както и че са спазени всички изисквания за работа с техническото средство. Посочено е, че е издаден талон за медицинско изследване. Прието е, че лицето управлява пътното превозно средство под въздействието на наркотици или други упойващи вещества. Посочено е, че е съставен АУАН Г828826/26.01.2017г. Съставеният АУАН е представен и приет като доказателство. В него по аналогичен начин са изложени наведените в оспорената заповед обстоятелства.

Обстоятелствата по оспорената заповед и съставения АУАН се установяват въз основа приетите като доказателства по делото като част от материалите по АНД № 225/2017г. протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества и протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество.

Оспорената заповед е връчена на жалбоподателя на 31.01.2017 г. /л. 4, стр. 2/. Жалбата е подадена на 09.02.2017 г.

По делото е приложено и прието като доказателство АНД № 225/ 2017г. по описа на Кюстендилския районен съд. С решение № 105 от 02.03.2017г. по АНД № 225/2017г. на КРС А.Б.Н. е признат за виновен в това, че на 26.01.2017г. в гр. Кюстендил,  е управлявал лек автомобил /описан/ след употреба на наркотични вещества – канабис, установено по надлежния ред с техническо средство, съставляващо престъпление по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс. Изложените фактически обстоятелства са идентични с тези по оспорената заповед и съставения АУАН. На основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1 000 лева. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 3, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на А.Б.Н. е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест месеца.

Със Заповед № 277з-91/23.01.2015г. директорът на ОД на МВР Кюстендил е оправомощил длъжностни лица от структурни звена на ОД на МВР Кюстендил, в това число началници на групи в сектор „Пътна полиция“ /т. 1. 3 от заповедта/, да издават заповеди по чл. 171, т. 1, 2, 4, 5, б."а" и т. 6 от ЗДП /л. 10/. Тази заповед е издадена на основание т. 2 от заповед с рег. № 8121з-48/16.01.2015г. на министъра на вътрешните работи.

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след като прецени доводите и възраженията на страните от една страна, а от друга извърши служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 и 2 от АПК на всички основания по чл. 146, счита следното:

Жалбата е редовна и допустима – отговаря на изискванията на АПК за съдържанието й, подадена е в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК от адресата на индвидуалния административен акт, който е утежняващ за него. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на съдебното оспорване.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, но поради различни от наведените в нея основания за незаконосъобразност на оспорения акт.

Съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 1 ЗДП принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4 и т. 5, б. "а", т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. За да издаде оспорената принудителна административна мярка, издателят й се е позовал на заповед № 277з-91823.01.2015г. на директора на ОД на МВР Кюстендил. Видно е, че в същата директорът на ОД на МВР от своя страна се е позовал на т. 2 от заповед рег. № 8121з-48/16.01.2015г. на министъра на вътрешните работи. С последната министърът на вътрешните работи на основание чл. 165, ал. 1 и чл. 170, ал. 1 ЗДвП е определил ОД на МВР като служби за контрол по ЗДП. Въз основа на нея и в качеството си на ръководител на тази служба за контрол по ЗДП директорът на ОД на МВР Кюстендил е издал заповед № 277з-91/23.01.2015г., с която е делегирал правомощия по см. на  чл. 172, ал. 1 ЗДП за прилагане на принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4, 5, б. "а" и т. 6 ЗДП, в редакциите на отделните разпоредби, съответно обн., ДВ, изм., бр. 85 от 2004г., доп. бр. 103 от 2005г, изм. бр. 51/2007г., изм. бр. 54 от 2010г., ., нова - ДВ, бр. 60 от 2012г., изм., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015г. Приложената с оспорената заповед принудителна административна мярка - "прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство", е законодателно уредена с изменението на закона - ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 21.01.2017 г., и за прилагането й, съгласно  чл. 172, ал. 1 ЗДП /в редакцията към момента на издаване на оспорената заповед - ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 21.01.2017г./, началникът на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Кюстендил не е "оправомощено длъжностно лице". Издадената преди последните изменения на закона /ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 27.01.2017г./, с които е законодателно уредена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДП, заповед № 277з-91/23.01.2015г. не делегира правомощие за налагането й. ПАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДП е извън предметния обхват на тази заповед. Т.е. с нея не е деконцентрирана компетентността на ръководителя на съответната служба за контрол по вертикала, каквато е същността на института делегиране на правомощия, по отношение на уредената в чл. 171, т. 2а от ЗДП принудителна административна мярка. По делото не се твърди и доказва наличие на надлежно делегиране на компетентност с друга заповед, която да е била налице преди и към момента на издаване на оспорената заповед № 17-1139-000022/26.01.2017г. за налагане на принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДП. Следва изводът, че при издаването й е нарушено основно изискване за законосъобразност на индивидуалните административни актове - компетентност на издателя. При този порок последицата е незаконосъобразност на индивидуалния административен акт в степен на нищожност, която следва да бъде прогласена от съда и при отсъствието на искане в този смисъл - чл. 168, ал. 2 вр. чл. 146, т. 1 АПК.

За пълнота на настоящите мотиви Съдът ще изложи съображенията си и по останалите критерии за законосъобразност по чл. 146 АПК.

При издаване на оспорената заповед не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 3 от АПК и са спазени изискванията за чл. 59 от АПК. Налице е пълно, ясно и точно изложение на релевантната фактическа обстановка и формулиране на фактическото основание за налагане на принудителната административна мярка. Налице е прецизно цитиране и на приложимото правно основание, както и корелация между него и релевантните факти. В заповедта е налице и изрично препращане към текста на съставения и връчен АУАН, който в разглежданата хипотеза следва да се възприема като съпровождащ издаването й документ.

Доказано е и фактическото основание, на което е наложена оспорената принудителна административна мярка. В тази насока са констатациите по АУАН /чл. 189, ал. 2/, както и материалите по приложеното и прието за доказателство АНД № 225/2017г., включително  обективираните в съответен протокол резултати от извършената проба за употреба на наркотици или други упойващи вещества.

Поради изводите си за опорочаване на оспорената заповед по см. на чл. 146, т. 1 от АПК и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 1 АПК вр. чл. 172, ал. 5 ЗДП,  

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 17-1139-000022 от 26.01.2017г., издадена от началник група при сектор „Пътна полиция“, Областна дирекция на МВР Кюстендил, с която на основание чл. 171, т. 2а от Закона за движението по пътищата на А.Б.Н. *** е наложена принудителна административна мярка - „прекратяване регистрацията на ППС за срок от една година“ чрез изземване на два броя регистрационни табели с № КН4646ВК и на свидетелство за регистрация на МПС № 006662242.          

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

Решението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

 

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ :