Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 6

                                           гр.Кюстендил, 12.01.2018год.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при участието на секретаря Лидия Стоилова, като  разгледа докладваното от съдията  адм. дело №41 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с  чл.42, ал.1 от Наредба №9/21.03.2015г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. /обн. ДВ, бр.22/24.03.2015г., доп./, наричана по-надолу Наредбата.

Производството по делото е образувано по жалба на „М.п.“ ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Красимира Георгиева Николова,  против заповед №03-РД/3451 от 20.12.2016г., издадена  от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта по раздел ІІ, с която е отказано финансиране по заявлението за подпомагане в частта му, надвишаваща одобрените разходи по т.І от заповедта. Излагат се доводи за незаконосъобразност поради неспазване на установената форма, нарушения на административнопроизводствените  правила и противоречие с материалния закон – отменителни основания по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК.  Твърденията са за липса на фактически основания  на оспорения отказ, а по същество  се отрича  наличието на материалноправните предпоставки по чл.33, т.12 и т.15 от Наредбата. Прави се искане за отмяна на административния акт в оспорената му част. Претендира се присъждане на деловодни разноски съгласно представен списък.

            Допълнително, в приложени писмени бележки, пълномощникът на жалбоподателя  адв. Я. Д. поддържа, че заявените активи съответстват на пазарните им цени, а референтните цени на фонда се отнасят за базови модели, като не е отчетена спецификата на проекта, поради което счита, че липсва основание за съпоставяне на разходите и е приложимо правилото на чл.32, ал.12 от Наредбата. По отношение на отказа за финансиране на разхода за цистерната за вода, сочи, че  същата освен за полИ.не има и друго предназначение, което я прави допустим за подпомагане разход. Разходите за посадъчен материал и презасаждане   се  считат за доказани от съдебно-агрономическите експертизи, приети по делото.  Във връзка с релевираното  отменително основание по чл.146, т.3 от АПК, се поддържа, че списъкът с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи е променен след публикуване на заповедта за определяне на съответния период за прием на заявленията за подпомагане, а заповедта, с която са определени референтните цени е издадена след публикуване на заповедта за определяне на периода за прием на документите, което представлява нарушение на чл.32, ал.10 от Наредбата.

            Ответникът – изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, чрез пълномощника си юк И. З., изразява становище за неоснователност на жалбата, като счита заповедта за законосъобразна.  Прави  се искане за отхвърляне на оспорването и за присъждане на деловодни разноски, включително на юрисконсултско възнаграждение.

В представените писмени бележки, юк З. сочи, че  заповедта е мотивирана, а референтните разходи са определени и приложени законосъобразно; че задължението на органа е да съгласува и публикува само списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, но не и размера на референтните разходи; че при определяне на референтните  разходи органът действа в условията на оперативна самостоятелност, създавайки „Информационна система – База данни цени на земеделска техника“, одобрена от изпълнителния директор на ДФЗ по арг. от чл.32, ал.9 от Наредбата. Счита се, че за заявените за финансиране разходи за трактор и тороразпръскващо ремарке, доколкото са включени като актив в списъка по чл.32, ал.10 от Наредбата, правилно е определен за финансиране по-ниския размер между определения референтен разход и предложения за финансиране такъв, а от друга страна фондът е задължен да финансира разходи само за базов модел на актИ., но не и за допълнително оборудване на същия. По отношение на разходите за създаване на трайното насаждение от вишни, се твърди, че е приложен лимитът по заповедта на изп. директор на ДФЗ-РА за определяне на референтни цени за създаване на конвенционални трайни насаждения. По отношение на разхода за актИ. цистерна за вода,  се сочи, че  същата е извън допустимите за подпомагане активи съгласно заповедта на министъра на МЗХ. По отношение на разходите за изготвяне на бизнес план, твърденията са, че същите са определени съобразно правилото по чл.32, ал.2, т.2 от Наредбата, а на разходите за обследване на енергийната ефективност –  че е отказано финансиране  поради непредставяне на три независими оферти  по см. на чл.32, ал.12 вр. с т.23 от ДР на Наредбата.

            Административният съд, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните,  прие за установено следното:       

            Видно от административната преписка във връзка с оспорената заповед,  приложена по адм. дело №1013/2017г. на АССГ, което с определение №793/07.02.2017г.  е  прекратено и делото е изпратено по подсъдност на настоящия съд,       оспорващото  дружество „М.П.“ ЕООД е регистрирано като земеделски производител в ОДЗ – Кюстендил на 09.01.2015г. /л.137/. Същото   е подало  на 08.06.2015г. в ДФЗ заявление за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с проект „Пълно презасаждане на овощна градина с вишневи насаждения с площ 98 дка, находяща се в землището на с.Мурсалево, общ. Кочериново и закупуване на земеделска техника“. Заявлението е получило УИН 1008061555484 и УРН 649744, като касае кандидатстване по т.2.3 от заповед за определяне на прием №РД 09-213/27.03.2015г. на министъра на земеделието и храните.  Съгласно данните в заявлението, общият размер на разходите по проекта  е 314 473,71лв.,  като се кандидатства за финансова помощ в размер на 50% от разходите или 157 236,86лв. Към заявлението са приложени общи и специфични документи, надлежно отбелязани върху същото. Относими към предмета на спора са следните приложения: бизнес план по т. 11 от заявлението, договори за услуги и доставки – обект на инвестицията по т. 31, една независима оферта за заявени активи по т. 32, най-малко три съпоставими независими оферти  за активи по т.34, решение за избор на доставчик /изпълнител по т.35/; резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване по т.3.3.  

Кандидатът е заявил разходи за закупуване на земеделска техника по чл.32, ал.1, т.2 от Наредбата; разходи за закупуване на посадъчен материал и  за презасаждане на трайни насаждения по чл.32, ал.1, т.3 от Наредбата, както и  разходи, свързани с проекта -  за бизнес план  и за извършване на обследване за енергийна ефективност, двете по чл.32, ал.1, т.13 от Наредбата, както следва:

            Разходи за земеделска техника по чл.32, ал.1, т.2 от Наредбата:

            1.Трактор KUBOTA М8560 с единична цена 98 550,00 лв. без ДДС с №121 486 по списъка с разходите, за които РА има определени референти цени;

            2. Тороразпръскващо ремарке SIP Orion 50 Alp  с единична цена 55 000,00 лв. без ДДС; 

            3. Цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  Farmix FW3 с единична цена 31 000,00 лв. без ДДС.  

            Разходи за закупуване на посадъчен материал по чл.32, ал.1, т.3 от Наредбата – за облачинска вишня по договор с „У.А.“ ЕООД – за 7916 броя с единична цена 5,00лв. и обща сума 39 580,00лв. без ДДС.

            Разходи  за  презасаждане на вишни по чл.32, ал.1, т.3 от Наредбата – по договор с „Р.“ ЕООД на цена 72 511,63лв. без ДДС.

Разходи, свързани с проекта по чл.32, ал.1, т.13 от Наредбата:

1.      За бизнес план  в размер на 14 832,08лв. без ДДС;

2.      За извършване на обследване за енергийна ефективност в размер на 3 000,00лв. без ДДС.

Или общият размер на заявените разходи е 314 473,71лв. без ДДС /вж. таблицата към заявлението на л.62 от адм.д. №1013/2017г. на АССГ/.

Във връзка с начина на определяне на разходите дружеството е представило следните документи: 

За разходите за земеделска техника  са представени по три независими оферти за всеки разход, а именно:  искани  са и са депозирани оферти от „И.М.“ ЕООД – гр.София,  „А.ЕООД – гр.Добрич  и „Г.“ ЕООД – гр.Нова Загора /л. 173-188/.  С  протокол от 01.06.2015г. управителят на дружеството, след разглеждане на офертите от трите фирми, приема решение за избор за доставчик на земеделската техника „И.М.“ ЕООД поради предложените най-ниски цени в размер на 98 550,00 лв. без ДДС за трактор KUBOTA М8560;  в размер на 55 000,00 лв. без ДДС за   тороразпръскващо ремарке SIP Orion 50 Alp  и в размер на 31 000,00 лв. без ДДС за прикачна цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  Farmix FW3. За тези цени е сключен  предварителен договор №269 от 01.06.2015г. с  „И.М.“ ЕООД – гр.София   и същите са заложени в заявлението за финансова помощ.

За разходите  за закупуване на посадъчен материал за облачинска вишня са искани и депозирани оферти от „У.А.“ ЕООД – гр.Борово , ЗП Е.А.С. – с.Ястребово, община Русе и ЗП З.В.П.– гр.Кюстендил /л.192-203/. С протокол от 08.06.2015г. управителят  на дружеството, след разглеждане на трите оферти, приема решение за избор на доставчик на посадъчния материал „У.А.“ ЕООД поради предложената най-ниска цена в размер на 39 580,00лв. без ДДС /л.191/.  За теза цена е сключен  договор от 08.06.2015г. с „ “ ЕООД  и същата е  заложена в заявлението за финансова помощ.

За разходите за пресаждане на овощните насаждения от вишни  са искани и представени оферти от „Р.“ ЕООД – гр.Русе , „Д.“ ЕООД – гр.София и „Д.“ ЕООД –гр.София /л.209-221/.  С протокол от 06.06.2015г. управителят на  дружеството след разглеждане на офертите от трите фирми, приема решение за избор на изпълнител  „Р.“ ЕООД поради предложена най-ниска цена  в размер на 72 511,63лв. без ДДС /л.208/.  За теза цена е сключен  договор от 08.06.2015г. с „Р.“ ЕООД и същата е  заложена в заявлението за финансова помощ.

За разходите по предоставяне на консултански услуги, свързани с подготовка и управление на проекта и изготвяне на бизнес план за кандидатстване по подмярката са искани и депозирани оферти от  „Д.“ АД – гр.София, „Ч.“ ЕООД - с.Триград, община Девин  и „М.“ ЕООД – с.Сатовча, община Благоевград  /л.207-241/. С протокол от 20.04.2015г.,  управителят на  дружеството след разглеждане на офертите от трите фирми, приема решение за избор на консултант „Д.“ АД поради предложената най-ниска цена в размер на 14 832,08лв. без ДДС  /л.226/. За теза цена е сключен  договор от 22.04.2015г.  с  „Д.“ АД  и същата е  заложена в заявлението за финансова помощ.

За разходите за обследване на енергийната ефективност на енергийната система и анализ на енергийни спестявания по проекта са искани и депозирани оферти от „Е.С.“ ЕООД – гр.Стара Загора , „Г.Ф.К.“ АД – гр.Варна  и „Х.Е.“ ЕООД – гр.София /л.236-241/. С протокол от 25.05.2015г., управителят на  дружеството след разглеждане на офертите от трите фирми, приема решение за избор на консултант „Е.С.“ ЕООД поради предложената най-ниска цена в размер на 3 000,00лв. без ДДС  /л.235/. За теза цена е сключен  договор №26 от 26.05.2015г.   с  „Е.С.“ ЕООД  и същата е  заложена в заявлението за финансова помощ.

Към заявлението е приложен Бизнес план по подмярка 4.1 с наименование „Изкореняване и презасаждане на овощна градина с вишневи насаждения, находяща се в землището на с.Мурсалево, общ. Кочериново“ /л.85-135/. Проектът е относно създаване на овощна градина с вишневи насаждения с площ от 98 дка  в землището на с.Мурсалево, общ. Кочериново, като е планирано завършване на инвестицията до 31.12.2016г. В бизнес плана е посочено, че земеделската техника е необходима за създаването на градината и поддържане на дръвчетата, като с оглед предмета на спора следва да се отразят данните за това,  че тракторът е необходим за всички  предвидени операции по торене, полИ.не, оран, дисковане, култивиране, косене на вътрередовото пространство и пръскане срещу болести, ведно с допълнително наета техника; тороразпръскващото ремарке е необходимо за операцията  торене, а прикачната цистерна за вода – за операцията полИ.не, за която се сочи, че ще се извършва 6 пъти годишно /вж. л119 от делото/. Бизнес плана съдържа Обща информация, Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност, финансов план, показатели за оценка на ефективността на инвестицията и финансови показатели със съответните приложения и графични части.

            Към заявлението са приложени договор за аренда на земеделска земя от 20.04.2015г. и технологична карта за създаване на вишнева овощна градина  /л.162-172/.

            Заявлението е прието за разглеждане в деня на неговото постъпване при органа /л.280-284/ и е получило идентификационен номер 1004100309. Изготвен е Контролен лист за посещение на място от 16.06.2015г. за съответствие /л.285-289/.

            При извършена административна проверка на заявлението, с уведомително писмо изх. №01-2600/6501 от 25.10.2015г. /л.430 и сл./,   ДФЗ  е уведомило заявителя за нередовности по заявлението, сред които относими за предмета на спора са констатациите за това, че  във връзка с предоставените три оферти за разходите за извършване на обследване за енергийна ефективност, дружествата   „Е.С.“ ЕООД и „Г.Ф.К.“ АД   са  съдружници в няколко дружества, създадени по ЗЗД, а именно: ДЗЗД „Б.Е.“ , „Г.Ф.К. консорциум“ и „Е.К.“. Предвид горните данни е указано на заявителя, че следва да уточни дали е налице съответствие с изискванията по чл.32, ал.12 от Наредбата и да представи договорите за учредяване на дружествата ведно с анексите към тях. 

Следва  отговор с писмо вх.№01-2600/6501 от 08.11.2016г. от дружеството, като във връзка с описаната по-горе нередовност е посочено, че между двете дружества не съществува свързаност по смисъла на Търговския закон, тъй като същите участват в дружества, създадени по ЗЗД, които не са вписани в търговския регистър. Към писмото са приложени: договор за учредяване на консорциум  от 22.05.2006г., съобразно който  дружествата   „Е.С.“ ЕООД и „Г.Ф.К.“ АД, както и още едно дружество,  създават Консорциум  „Е.К.“ на осн. чл.275 от ТЗ и чл.357-364 от Закона за задълженията и договорите дружествата; договор от 19.03.2010г. , съобразно който  „Е.С.“ ЕООД и „Г.Ф.К.“ АД, заедно с още  десет  търговски дружества създават Консорциум ДЗЗД „Б.Е.“ на осн. чл.275 от ТЗ и чл.357-364 от Закона за задълженията и договорите дружествата; договор от 27.06.2006г., съобразно който  „Е.С.“ ЕООД и „Г.Ф.К.“ АД, заедно с още  осем търговски дружества  създават Консорциум „Г.Ф.К. к.“  на осн. чл.275 от ТЗ и чл.357-364 от Закона за задълженията и договорите  /л. 444-466/.  

            На 15.12.2016г. е изготвен Отчет за съответствието на заявлението за подпомагане, което е прието за окомплектовано, отговарящо на критериите за допустимост на проекта, с окончателна оценка на проекта от 38 точки и с наличен бюджет за финансиране. Прието е, че заявлението е допустимо за подпомагане, като сумата на финансовата помощ възлиза на 95 545,70лв. /л.472/.

            Към административната преписка е приложена заповед № РД 09-213 от 27.03.2015г. на министъра на земеделието и храните, с която на  осн. чл.35, ал.1, 2 и 3 и §3 от ПЗР на Наредбата№9/2015г. , е определен период за прием на заявления за подпомагане по реда на Наредбата, който за заявления от вида на процесното е от 14.04.2015г. до 08.06.2015г., като в т.6 от заповедта е посочено, че не са допустими за подпомагане  разходи, свързани с инвестиции за напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

            При изложените обстоятелства, е издадена оспорената заповед №03-РД/3451 от 20.12.2016г.  от изпълнителния директор на ДФЗ, с която на основание чл.20а, ал.2, т.2 от ЗПЗП и чл.42, ал.1 от  Наредба №9/2015г.  са одобрени за финансиране разходи в размер на 191 091,71лв.,  от които 70 956,00лв. за трактор; 15 724,80лв. за тороразпръскващо ремарке; 33 654,70лв. за закупуване на посадъчен материал облачинска вишна;  61 656,32лв.  за презасаждане на вишни и 9 099,59лв. за бизнес план.

С т.ІІ от същата заповед  е отказано финансиране на заявлението за подпомагане в частта му, която надвишава одобрените разходи по т.І, както следва:

- за трактор KUBOTA М8560  с обща стойност по проекта 98 550,00лв., е отказано финансиране в размер на 27 594,00лв.  на основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.д от Регламент ЕС №809/2014г. поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи;

            - за  тороразпръскващо ремарке  SIP Orion 50 Alp   с обща стойност по проекта 55 000,00лв.,  е отказано финансиране в размер на 39 275,20лв.   на основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.д от Регламент ЕС №809/2014г. поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи;

            - за цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  Farmix FW3 с обща стойност по проекта 31 000,00лв.,  е отказано финансиране в пълен размер поради това, че същата е актив, недопустим съгласно заповед №РД 09-213/27.03.2015г., точка 6;          - за разходи за закупуване на посадъчен материал  облачинска вишня  по договор с „У.А.“ ЕООД  на обща стойност по проекта в размер на 39 580,00лв., е отказано финансиране в размер на 5 925,30лв. на основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.д от Регламент ЕС №809/2014г. поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи;

            - за разходи  за  презасаждане на вишни по договор с „Р.“ ЕООД  на обща стойност по проекта в размер на 72 511,63лв., е отказано финансиране в размер на 10 855,31лв.  на основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.д от Регламент ЕС №809/2014г. поради прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи;

- за разходи за  бизнес план  на обща стойност по проекта в размер на в размер на 14 832,08лв.,  е отказано финансиране в размер на 5 732,49лв. поради това, че  се надвишава  допустимата стойност съгласно чл.32, ал.2, т.2 от Наредбата;

- за разходите  за извършване на обследване за енергийна ефективност на обща стойност по проекта в размер на 3 000,00лв., е отказано финансиране изцяло в пълен размер поради това, че не отговаря на разпоредбите на чл.32, ал.12 от Наредбата, според която се изисква  представяне най-малко на три съпоставими независими оферти. 

 Издадената заповед е връчена на адресата на 29.12.2016г. /л.15/, а жалбата е подадена на 12.01.2017г., т.е. в срока по чл.149, ал.1 АПК вр. с чл.42, ал.1 от Наредбата.

В съдебното производство допълнително са събрани следните писмени доказателствени средства:

            - писмо №13-1803/27.03.2015г. на министъра на земеделието и храните до изп. директор на ДФЗ за съгласуване на осн. чл.32, ал.10 от Наредбата на списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи /л.18 от делото/;

            - писмо №13-2113/17.04.2015г. на  министъра на земеделието и храните до изп. директор на ДФЗ за съгласуване на осн. чл.32, ал.10 от Наредбата на списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи  с цел отстраняване на допуснати технически грешки във връзка с писмо вх.№13-2113/07.04.2015г. на изп. директор на ДФЗ /л.19 и л.21 от делото/;

            - списък на референтни разходи при създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин, утвърден от министъра на МЗХ /без подпис/ във връзка с  писмо изх.№01-0400/533 от 26.03.2015г. на изп. директор на ДФЗ, в който с реф. №А.Т9  фигурира вишна  /л.49 и -51/;

            - писма  изх.№№01-0400/533 и 01-0400/534 от 26.03.2015г. на изп. директор на ДФЗ до министъра на земеделието и храните ведно с доклади №№93-3743 и 93-3744 от 27.03.2015г. на зам. министъра на земеделието и храните, за утвърждаване на списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи /л.44-л.51/;

            - заповед №03-РД/1635/27.08.2015г. на изп. директор на ДФЗ за определяне на референтни цени в лева на декар без ДДС като пределни разходи за създаване на конвенционални трайни насаждения, в т.І.9 от която е посочено трайно насаждение       „вишна“, технологична схема – 80бр./дка /5,0х2,5м/; пределна цена за 1 дка без ДДС-963,23лв.; брой фиданки на дка при стандартна технологична схема – 80бр. и пределна цена за 1 бр. без ДСС – 12,0403лв. /л.22 и сл./;

            - удостоверение от директор Дирекция „Информационни технологии“ в ДФЗ с данни за това, че  списъците  на активите, дейностите и услугите с референтни цени по подмярка 4.1 са публикувани на 27.03.2015г., а на 21.04.2017г. има замяна на файла със списъка за земеделска техника /л.34/;

            - съобщение от 06.03.2015г. на ДФЗ до производителите, вносителите, дистрибуторите, доставчиците и други търговци на земеделска техника за РБ, за представяне на актуални цени на цялата предлагана гама от земеделска техника с указания за посочване на единична цена в лева, без ДДС за базов модел, който включва всички технически характеристики, необходими за оптимално функциониране, безпрепятствено и по предназначение /л.92/;

            -  извлечения от „Информационна система – База данни цени на земеделска техника“ на ДФЗ  за цени на:  трактор KUBOTA М8560 с номер в списъка на активите 121486,  с доставчик „****“ ЕООД в размер на 88 695лв.  за периода 29.04.2015г.- 27.08.2015г. и в размер на 70 956лв. за периода 28.08.2015г.-31.12.2015г.;  на тороразпръскващо ремарке SIP Orion 50 с номер в списъка на активите  141403,  с доставчик  „ Агро страс“ ООД в размер на 19 656лв.  за периода 29.04.2015г.- 27.08.2015г. и в размер на 15 724,80лв. за периода 28.08.2015г.-31.12.2015г. и с доставчик „****“ ООД  - в размер на 19 656лв.  за периода 29.04.2015г.- 27.08.2015г. и в размер на 15 724,80лв. за периода 28.08.2015г.-31.12.2015г.  /л. 98-103/;

            - писмо от 16.11.2016г. на „****“ ООД до ДФЗ с данни за това, че  тороразпръскващо ремарке Orion 50 съществува само във версия ALP /л.152/;         

            - писмо изх.№334/23.06.2017г. на „И.М.“ ЕООД – гр.София до „М.п.“ ЕООД с данни за това, че земеделската техника, предложена на „М.п.“ ЕООД се различава от базовите модели като има допълнително оборудване, съобразено с спецификата на проекта, местонахождението, терена, климатичните услови и вида на културата /л.119/;

            - писмо изх.№583/12.12.2017г.  от „****“ ЕООД - София, съгласно което тракторът по заявлението се използва за механизирани технологични мероприятия, с възможности за  допълнително оборудване; че цената на  базовия през 2015г. е 98 550лв. без ДДС; че дружеството не е предоставяло оферта за актИ.  на ДФЗ /л.239/;

            - писмо от 08.12.2017г. на „А.“ ООД с данни за това, че тороразпръскващо ремарке Orion 50 се използва  за разхвърляне на суха оборска тор и

и към базовия модел могат да се добавят и други опции; че цената за 2015г. на актИ. е 21 840,00лв. и такава цена е предоставена на ДФЗ /л.238/;

            - писмо изх. №346/07.12.2017г. на  „И.М.“ ЕООД – гр.София с данни за това, че тороразпръскващо ремарке Orion 50 се използва  за превоз  и разхвърляне на тор  и към базовия модел могат да се добавят и други опции; че цената за 2015г. на актИ. е 66 000,00лв. с ДДС; че   дружеството не е предоставяло оферта за актИ.  на ДФЗ /л.240/;

            - писмо изх.№1292/08.12.2017г. на  „****“ ООД с данни за това, че  тороразпръскващо ремарке Orion 50 се използва  за  разхвърляне на тор и към базовия модел могат да се добавят и други опции; че цената за 2015г. на актИ. е 21 840,00лв. и такава цена е предоставена на ДФЗ /л.241/;

            -  Приложение №113 „Процедура за обработка на заявления за подпомагане по подмярка 4.1“ – работен лист 5 „Оценка основателността на разходите“ по заявлението на жалбоподателя , в който е посочен начинът на прилагане на референтн ите цени по отношение на „М.п.“ ЕООД. Видно от работния лист, броя фиданки, за които кандидатства дружеството- 7916бр., се умножава по единичната референтна цена  за един брой вишна / включваща разходи за закупуване и създаване на насаждението/ - 12,04лв.  и  получената сума  от 95 311,01лв. съставлява максимално допустимия разход, който ДФЗ финансира  /л.244/;

- договор №10/04/1/03039 от 06.01.2017г., сключен между ДФЗ и „М.п.“ ЕООД за отпускане на безвъзмездна финансово помощ по подмярка 4.1.

            В съдебното производство са приети експертни заключения по назначени съдебни експертизи, както следва:

Експертно заключение вх.№ 3347/05.09.2017г. на  вещото лице М.К.В., видно от което на сайта на ДФЗ е публикуван и обществено достъпен само Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референти стойности, а референтните цени не са публикувани на сайта на ДФЗ, като същите са достъпни само за оторизирани служители от ДФЗ. Въз основа на проверка на Списъка  с активите и  База данни ПРСР „Цени на земеделска техника“ за 2015г., вещото лице установява, че  процесния трактор фигурира в списъка с референтен №121 486 без обявена цена, като в ДФЗ фигурират две оферти от „****“ ЕООД с различни цени – 88 695лв. с валидност до 27.08.2015г. и 70 956лв. с валидност до 31.12.2015г., а за финансиране е избрана по ниската цена; че процесното ремарке  фигурира в списъка с референтен №141 403 без обявена цена, като в ДФЗ фигурират четири оферти  - по две от „****“ООД и от „****“ ООД, които предлагат еднакви цени  за съответния период – 19 656лв. с валидност до 27.08.2015г. и 15 724,80лв. с валидност до 31.12.2015г., а за финансиране е избрана по - ниската цена. Горното заключение съдът счита  за обективно и достоверно,  съответстващо  на писмените доказателства по делото, а страните не го оспорват. Първото заключение на същото вещо лице съдът не обсъжда поради неотносимост на констатациите към процесния период.

Експертно заключение вх. № 4184/31.10.2017г. по комплексна агротехническа експертиза на вещите лица С.М.М. и Д.В.Н., видно от което и от обясненията в съдебното заседание, активите, съставляващи земеделска техника – трактор и тороразпръскващо ремарке, които  са заявени от жалбоподателя с проекта са еднакви /идентични/  като модел, технически характеристики и оборудване с  включените в списъка  от ДФЗ и с тях може да се реализира  проекта по заявлението по видове дейности, описани в приложения №№1 и 2 към заключението. Горните изводи са изградени от вещите лица въз основа на сравнителен анализ на техническата спецификация към договорите сключени между „М.П.“ и доставчиците на процесната техника, от една страна, и техническата информация за същата в сайта на доставчиците, като разликата в цената е поради това, че ДФЗ приема тази на официалния вносител, а дружеството – на дилър на техниката, какъвто е „И.М.“ ЕООД.  По отношение на цистерната за вода, заявена с проекта на дружеството, в.л. Н. пояснява в съд. заседание, че същата може да се използва както за полИ.не, така и за пренасяне на води и  при пръскане на насажденията за приготвяне на разтвора.

Експертно заключение вх. № 4773/05.12.2017г. на вещото лице Д.В.Н.,   видно от което и от обясненията в съдебното заседание, е извършена съпоставка на мероприятията за изпълнение на проекта, заложени от заявителя и от ДФЗ съобразно двете технологични карти за създаване на насаждението. Посочено е, че проекта на жалбоподателя е за създаване на нова вишнева градина на площ от 98 дка след изкореняване на съществуващо старо вишнево насаждение, а според технологичната карта към проекта  се предвижда засаждане на  дърветата при разстояние  4,0м х 3,1м  или  общо на 7916 броя дървета с единична цена за брой 5,00лв. / за сравнение в технологичната карта на ДФЗ е предвидено засаждане на  дърветата при разстояние 5,0м х 2,5м или общо на 7840 броя дървета с единична цена за брой 6,00лв./. В съдебното заседание вещото лице пояснява, че ДФЗ правилно е определил допустимите за финансиране разходи за създаване на трайното насаждение, като е финансирал изцяло броя на  фиданките по проекта на дружеството - 7916бр., които  като се умножат  по референтната цена  за един брой вишна  - 12,04лв. , в която са включени  разходи за закупуване фиданките, за обработка на площта / механизация и труд/ и за третиране на  насаждението, се получава сумата  95 311,01лв., която е одобрена. По отношение на технологичните мероприятия за реализиране на проекта, експерта сочи, че в базовата карта на ДФЗ са предвидени мероприятията третиране с хербицид и превоз и полИ.не с вода, които не съществуват в проектната карта на жалбоподателя. Прави се констатация за това, че цената в списъка с референтните стойности за процесната дейност е определена на база технологичната карта, която е одобрена от МЗХ и която отразява средните типични условия за страната за този вид дейност, както и средните обществено необходими средства за изграждане на трайно вишнево насаждение.  

  Горната фактическа обстановка се доказва от посочените по-горе доказателствени средства.

При  така  установената  факти, съдът  намира  от правна страна следното:

  Жалбата е допустима, като подадена от активно легитимирано лице с правен интерес, в предвидения от закона срок по чл.149, ал.1 АПК и отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК.  Издадената заповед, представлява индивидуален административен акт, който в оспорената част, обективираща отказ от финансиране,  пряко засяга права и закони интереси на жалбоподателя.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

Проверката на оспорената заповед  по реда на чл.168, ал.1 от АПК и  съобразно критериите по чл.146 от АПК, сочи на следното:

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган  -изпълнителният директор на ДФЗ, в кръга на неговите правомощия, поради което е валиден. Според разпоредбата на  чл.42, ал.1 от Наредбата, която е приета по   делегация от чл.9а от ЗПЗП /вж. §2 от ПЗР на Наредбата/, изпълнителният  директор на РА се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане. Съгласно  чл.11, ал.1, т.4 от ЗПЗП, ДФЗ изпълнява функциите на РА от датата на неговата акредитация, а правомощие на РА по чл.11а, ал.1, т.1, пр.1 от ЗПЗП е да приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика.  Съгласно чл.20а, ал.1 от закона изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на РА. Страните не спорят относно компетентността.

Преценката  на  оспорения акт в контекста на отменителното основание по чл.146, т.2 от АПК,  сочи на изводи за това, че заповедта в частта  обективираща отказ за финансиране на разходите за трактор,  за  тороразпръскващо ремарке, за закупуване на посадъчен материал  облачинска вишня и за  презасаждане на вишни,  е  издадена в нарушение на изискванията за  форма и съдържание  по чл.59, ал.2 от АПК. Посочената част от акта съдържа само правно основание, но не и фактическо основание за постановяване на отказа, с което е нарушено правилото на чл.59, ал.2, т. 4 от АПК.  Финансирането на разходите за описаните активи е отказано от органа на основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.“д“ от Регламент ЕС №809/2014г. поради „…прилагане на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи.“ /цитат/. От анализа на горното  следва констатация за липса на мотиви на оспорената заповед. Изискването за мотивиране на акта е гаранция за неговата законосъобразност, тъй като обезпечава правото на защита на страните при неговото оспорване и дава възможност за упражняване на ефективен контрол от  съда. Съгласно ТР №16/31.03.1976г. на ОСГК на ВС, необходима и задължителна част от съдържанието на индивидуалния административен акт е излагането на фактическите и правни основания за неговото издаване. Съгласно приложимата тълкувателна практика, възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт, но е необходимо  последният изрично да препраща към тях. Ако административния акт е издаден на основание на такИ. подготвителни документи, изложените в тях съображения са такИ. и за издаването на самия акт.  В случая обаче в съдържанието на заповедта липсват цитирани подготвителни или придружаващи документи, съдържащи подробна обосновка за решението на органа. ТакИ. документи не са приложени  и към административната преписка. Отказите по посочените  активи, мотивирани с правно основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.“д“ от Регламент ЕС №809/2014г., задължават органа да изложи фактически обстоятелства  относно: начина на извършване на оценката за основателност на предложените за финансиране разходи по една от възможностите по чл.32, ал.9 от Наредбата -  чрез съпоставяне с определени от РА референтни разходи или сравняване на представени оферти; датата на съгласуване на списъка с активите, дейностите и услугите с определените референтни разходи от министъра на земеделието и храните; начина на формиране на одобрените разходи; датата на публикуване на списъка на електронната страница на РА; датата на публикуване на заповедта на министъра за определяне на съответния период за прием на заявленията за подпомагане като чрез сравняване на двете ще се направи извод за спазване на принципа по чл.13 от АПК  за последователност и предвидимост; посочване с марка, модел и заложени уточнения в списъка на референтните цени на предложените за подпомагане активи по заявлението на кандидата по отделни активи и сравняване с предложените цени за обосноваване на извода на органа за най-ниски цени на посочените в отказа по заповедта, включително  и  към кой период. Само наличието на подобни фактически обстоятелства може да обоснове извода на органа за несъответствие на размерите на предложените от кандидата допустими разходи с нормативните изисквания по чл.32 от Наредбата и заменянето им от органа с редуцираните  размери на разходите по заповедта, респ.  отсъствието им е пречка да се провери законосъобразност на формираните изводи по същество.

Във връзка с горното съдът счита за неоснователно възражението на ответника за надлежно мотивиране на оспорения акт. Действително, към административната преписка  има два списъка - първоначален, публикуван на сайта на ДФЗ на 27.03.2015г., когато е издадена и  заповед №РД 09-213 от 27.03.2015г. на министъра на земеделието и храните за определяне на съответния период за прием на заявленията за подпомагане, и коригиран относно земеделската техника, публикуван на сайта на ДФЗ на 21.04.2017г. / вж. удостоверение от директор Дирекция „Информационни технологии“ в ДФЗ  на  л.34/.  Приложен е и Списък на референтни разходи при създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин, утвърден от министъра на МЗХ, в който с реф. №А.Т9  фигурира вишна. И трите списъка обаче са неподписани, което ги прави негодни писмени доказателства, респ. съдържащите се в тях обстоятелства  се считат за недоказани. От друга страна, в оспорената заповед липсва изрично препращане към визираните заповеди, което е пречка изложените в тях съображения да  се ценят като такИ. и за издаването на самия акт. Със същите доводи следва да се отрече надлежното мотивиране на отказа  и чрез съдържанието на  заповед №03-РД/1635/27.08.2015г.  на изп. директор на ДФЗ за определяне на референтни цени за създаване на конвенционални трайни насаждения. Макар и подписана заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ не е приобщена чрез изрично препращане като част от съдържанието на оспорената заповед.

Предвид изложеното съдът счита за доказано отменителното основание по чл.146, т.2 от АПК. Оспореният отказ в посочената му част  е лишен от фактически основания, с което е допуснато нарушение на изискванията по чл.59, ал.2,т.4 от АПК – неясни са съображенията на органа за приетата редуцирана цена на разходите, за методиката за съпоставимост по см. на чл.32, ал.9 от Наредбата, а оттам и на отказа за финансиране на пълния размер на визираните разходи по проекта. А липсата на посочени конкретни фактически и правни основания възпрепятства възможността на съда да провери правилността на отказа, тъй като не става ясно доколко същия почИ. на конкретна норма и дали издаването му е следвало целта на закона.  Изложеното налага извод за незаконосъобразност на заповедта на изп. директор на ДФЗ, обективираща отказ за финансиране на разходите за трактор, за  тороразпръскващо ремарке, за закупуване на посадъчен материал  облачинска вишня и за  презасаждане на вишни.        

 В останалата част, оспореният отказ съдът счита за надлежно мотивиран и издаден при спазване на изискването за форма. Горните изводи касаят отказа за финансиране на разходите за  цистерна за вода,  за  бизнес план  и за извършване на обследване за енергийна ефективност.  За да откаже финансиране на разхода за   цистерна за вода, органът е посочил, че същата е актив, недопустим съгласно Заповед за прием на заявления №РД 09-213/27.03.2015г., точка 6.  Последната е  известна на заявителя, включително и съдържанието и. За да откаже финансиране на разходите за  бизнес план, органът е посочил, че същите надвишават максимално допустимата стойност съгласно чл.32, ал.2, т.2 от Наредбата. Нормата регламентира начина на формиране на допустимите разходи за визираната услуга, а сумата по заповедта е резултат на просто аритметично пресмятане. За да откаже  разхода за  извършване на обследване за енергийна ефективност, органът е посочил, че същия не отговаря на разпоредбите на чл.32, ал.12 от Наредбата за представяне най-малко на три съпоставими независими оферти.  Налице е яснота относно фактическото основание за отказа в посечените му части и съответстващото му нормативно правило.

Заповедта е издадена при спазване на административнопроизводствените правила по Глава трета „Ред за кандидатстване“ от Наредбата. От приетите по делото доказателства се установи, че дружеството е подало заявление за подпомагане по образец Пр. №10, съгласно чл.36, ал.1 от Наредбата, придружено с указаните в Приложението документи. Документите отговарят на изискванията на чл.34 от Наредбата – чрез упълномощено лице, представени на български език и в оригинали. Заявлението е прието в крайната дата от срока по заповедта на министъра по чл.35, ал.1 от Наредбата. След административните проверки  заявлението е оценено по критериите за оценка в Пр.№7 от Наредбата /чл.41, ал.1/ и е изготвен отчет за съответствието. Отчетът за съответствие е съответен на резултатите от извършените от длъжностните лица в ДФЗ справки в списъка с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи /списък на земеделската техника/ и в Информационната система с референтни стойности на активите. Списъкът е съгласуван с министъра на земеделието и храните на датата на публикуване на заповедта за определяне на периода за прием на заявленията за подпомагане по подмярката – 27.03.2015г. Правилно е становището на представителя на ответника, че нормативните правила на чл.32, ал.9 и 10 от Наредбата определят наличието на двата списъка, като само единият от тях по отношение броя и вида на активите, дейностите и услугите без определените за тях референтни цени се съгласува с министъра на земеделието и храните. По силата на чл.48, §2 от Регламент за изпълнение /ЕС/ №809/2014г. на Комисията от 17.07.2014г. за определяне на правила за прилагането на Регламент /ЕС/ №1306/2013г. на ЕП и Съвета по отношение ИСАК, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие,  административната проверка по отношение на допустимите разходи се извършва по ред и процедура, определена от националните законодателства на държавите-членки на ЕС. В изпълнение на регламента са приети правилата на чл.32, ал.9-18 от Наредбата за оценяване на разходите посредством система за оценка с референтни цени и сравняване на различни оферти. Налице е съответствие на националните с общностните норми относно реда за оценка на разходите на заявителя. Неоснователно е възражението на жалбоподателя за съществен порок на процедурата във връзка с изменението на файла „списък със земеделска техника“ в информационната система на РА. Публикуването на трите списъци /списък активи, списък активи трайни насаждения и списък активи земеделска техника/ е осъществено на датата на публикуване на заповедта на министъра за прием на заявленията, а замяна на файла „списък за земеделска техника“ на 21.04.2015г. е извършена преди крайния срок по заповедта, т.е. преди подаването на заявлението от жалбоподателя. Основателно ответникът поддържа, че  за изменение на списъка няма нормативна забрана и по арг. от чл.32, ал.11 и ал.12 от Наредбата следва да се приеме, че  е допустима  последваща корекция в списъка, но меродавно би било съдържанието на същия към момента на подаване на заявлението за подпомагане.  Следователно, нарушението на процедурата не е съществено - не е повлияло върху крайния извод на органа по оспорената заповед, жалбоподателят е бил запознат с него преди започване на административното производство и не са нарушени принципите на чл.12 и чл.13 от АПК за откритост, достъпност и пълнота на информацията, за последователност и предвидимост при упражняване на правомощията на органа.

Проверката на оспорената заповед за съответствие с материалния закон сочи на следното:

Заповедта в частта  обективираща отказ за финансиране на разходите за трактор,  за  тороразпръскващо ремарке, за закупуване на посадъчен материал облачинска вишня и за  презасаждане на вишни,  е  материалноправно законосъобразна. Съгласно сочената в заповедта норма на  чл.33, т.15 от Наредбата, не са допустими за подпомагане разходите за инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи. Оценката за основателност на предложените за финансиране разходи  се извършва по реда на чл.32, ал.9, ал.12 и ал.14 от Наредбата. Съгласно разпоредбата на чл.32, ал.9 от Наредбата, РА извършва оценка на основателността на предложените за финансиране разходи  по чл.32, ал.1 чрез съпоставяне на предложените разходи с определените от РА референтни разходи и/или сравняване на представени оферти.  В случая по отношение на посочените активи, органът прави съпоставка с определени референтни разходи, доколкото е безспорно по делото, че същите са включени в списъка с референтни цени по чл.32, ал.10 от Наредбата, т.е. органът следва да съпостави предложените разходи с определените от РА референтни разходи за допустими за финансиране активи по правилото на чл.32, ал.11 от Наредбата, като одобрява за финансиране разхода до по-ниския му размер.

В случая за  трактор KUBOTA М8560  и  тороразпръскващо ремарке SIP Orion 50 Alp, управителят на дружеството – жалбоподател е избрал офертата на „И.М.“ ЕООД.  От друга страна, видно от информацията в База данни ПРСР „Цени на земеделска техника“ за 2015г. и в заключението на вещото лице В., за процесния трактор в ДФЗ фигурират две оферти от „****“ ЕООД с различни цени – 88 695лв. с валидност до 27.08.2015г. и 70 956лв. с валидност до 31.12.2015г., а за процесното ремарке  в ДФЗ фигурират четири оферти  - по две от „****“ООД и от „****“ ООД, които предлагат еднакви цени  за съответния период – 19 656лв. с валидност до 27.08.2015г. и 15 724,80лв. с валидност до 31.12.2015г.  Следва, че са налице материалноправните предпоставки  за оценка на основателността на разхода по реда на чл.32, ал.11 от Наредбата, чрез съпоставка на проектните цени на заявителя с утвърдените референтни цени. От друга страна, с издадената заповед органът е одобрил финансиране на разхода за земеделска техника на жалбоподателя в най-ниския размер по  референтните цени – съотв. в размер на 70 956,00лв. за трактора и в размер на 15 724,80лв. за ремаркето, като е отказал финансиране за разликата до проектната цена. Горната редукция е законосъобразна.   Като е приложил методиката по чл.32, ал.11 вр. с ал.10 от Наредбата и е одобрил за финансиране разхода на посочените активи на дружеството до по-ниския му размер, органът е приложил правилно закона. Налице е основанието за недопустимост на разхода по чл.33, т.15 от Наредбата.  

В тази връзка съдът счита за неоснователно възражението на жалбоподателя, че    липсва основание за съпоставяне на разходите, тъй като посочените активи са базови модели и не могат да изпълняват всички необходими земеделски операции по проекта, докато моделите по заявлението представляват модификация с допълнително оборудване, необходимо за обработка на овощна градина.  Видно от заключението на вещите лица по комплексната агротехническа експертиза, активите, съставляващи земеделска техника – трактор и тороразпръскващо ремарке, които  са заявени от жалбоподателя с проекта са еднакви /идентични/  като модел, технически характеристики и оборудване с  включените в списъка  от ДФЗ и с тях може да се реализира  проекта по заявлението.

Идентични на горните за правните изводи на съда по отношение на оспореният отказ в частта относно  разхода  за  закупуване на посадъчен материал  облачинска вишня  и за презасаждане на вишни. Органът е посочил  правно основание чл.33, т.15 от Наредбата във вр. с чл.48, §2, б.“д“ от Регламент ЕС №809/2014г. и прилагането на референтни разходи с оглед определяне обосноваността на предложените разходи. Визираните разходи са включени в Списък на референтни разходи при създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин, утвърден от министъра на МЗХ, в който с реф. №А.Т9  фигурира вишна. Със  заповед №03-РД/1635/27.08.2015г.  на изп. директор на ДФЗ са  определени  референтните цени в лева на декар без ДДС като пределни разходи за създаване на конвенционални трайни насаждения,  като в т.І.9 е посочено трайно насаждение  „вишна“; технологична схема – 80бр./дка /5,0х2,5м/; пределна цена за 1 дка без ДДС-963,23лв.; брой фиданки на дка при стандартна технологична схема – 80бр. и пределна цена за 1 бр. без ДСС – 12,0403лв. / вж.л.22 и сл. от делото/. От друга страна, жалбоподателят е представил  за визираните  разходи с договор от 08.06.2015г. с „У.А.“ ЕООД  за закупуване на посадъчния материал  на цена в размер на 39 580,00лв. без ДДС и договор с „Р.“ ЕООД за пресаждане на овощните насаждения от вишни на цена  в размер на 72 511,63лв. без ДДС. Налице са предпоставките за приложение на методиката по чл.32, ал.11 от Наредбата и като е одобрил финансиране на посочените разходи до пределните цени, утвърдени със заповедта на  изп. директор на ДФЗ, респ. като е извършил редукция на проектните  разходи на жалбоподателя, органът е приложил правилно материалния закон.

В тази връзка съдът счита за неоснователни доводите на оспорващия за липса на основания за съпоставяне на разходите. Видно от  заключението на вещото лице Д.Н.,   ДФЗ е финансирал изцяло броя на  фиданките по проекта на дружеството - 7916бр., които  като се умножат  по референтната цена  за един брой вишна  - 12,04лв. , в която са включени  разходи за закупуване фиданките, за обработка на площта / механизация и труд/ и за третиране на  насаждението, се получава сумата  95 311,01лв., която е одобрена, а цената в списъка с референтните стойности за процесната дейност е определена на база технологичната карта, която е одобрена от МЗХ и която отразява средните типични условия за страната за този вид дейност, както и средните обществено необходими средства за изграждане на трайно вишнево насаждение.

Независимо от изводите за съответствие с материалния закон, предвид констатациите за допуснати нарушения на изискванията за форма и съдържание по чл.59, ал.2, т.4 от АПК  като отменително основание по чл.146, т.2 от АПК,  съдът ще отмени отказа на органа за финансиране на разходите за земеделска техника –трактор и ремарке и за създаване на трайно насаждение.

Отказът по заповедта  за финансиране на разходите за  цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  марка Farmix, модел FW3 е материалноправно законосъобразен. Правилен е изводът на органа, че разходът е недопустим за финансиране, тъй като не попада в обхвата на допустимите разходи по заповед №РД 09-213/27.03.2015г. на министъра на земеделието и храните за определяне на прием по подмярка 4.1. Заповедта е издадена на основание чл.35 от Наредбата. Съгласно чл.35, ал.2 от Наредбата в заповедта могат да се определят и допълнителни ограничения относно допустимите за финансова помощ разходи, инвестиции, кандидати и интегрирани проекти.  В т.6 от заповедта министърът е ограничил допустимите разходи, като е изключил разходите, свързани с инвестиции за напояване. Такава инвестиция представлява цистерната за вода с оглед на нейното предназначение, а последното се установява от приложения от жалбоподателя бизнес план.   Видно от същия, прикачната цистерна за вода ще се ползва за операцията полИ.не. В този смисъл дружеството неоснователно възразява, че актИ. има по-широко предназначение. Относимото за спора, е това посочено в заявлението за подпомагане. Изключването на разхода от подпомагане е в резултат на упражнена оперативна самостоятелност на органа, предоставена му по силата на закона. Оспореният отказ за финансиране на разходите за  цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  Farmix FW3 в размер на 31 000,00лв.,  е законосъобразен  и  жалбата на дружеството в тази част следва да се отхвърли.

Оспорената заповед в частта обективираща  отказ за финансиране на разходи за  бизнес план  в размер на 5 732,49лв. е  материалноправно  незаконосъобразна. Заявените разходи за бизнес плана по проекта са на обща стойност 14 832,08лв.  Същите се формират по правилото на чл.32, ал.2, т.2 от Наредбата, т.е. следва да са до 5%  от допустимите разходи  по  ал.1, т.2 и т.3. Поради незаконосъобразност на отказите по заповедта  по отношение на разходите за земеделската техника и за създаване на овощната градина,   сумата на разходите по бизнес плата по проекта също е незаконосъобразно изчислена. Същата подлежи на преизчисляване по посоченото нормативно правило.

Отказът по заповедта  за финансиране на разходите за  извършване на обследване за енергийна ефективност в размер на 3 000,00лв., е материалноправно законосъобразен.  Представените от жалбоподателя три оферти за заявения разход  не са независими оферти по смисъла на чл.32, ал.12 вр. с т.23 от ДР от Наредбата. Налице е съответствие между фактическото и правно основание за оспорения отказ. Видно от административната преписка, за разходите за обследване на енергийната ефективност на енергийната система и анализ на енергийни спестявания по проекта са представени  оферти от „Е.С.“ ЕООД – гр.Стара Загора , „Г.Ф.К.“ АД – гр.Варна  и „Х.Е.“ ЕООД – гр.София.  Във връзка с извършената административна проверка от ответника, допълнително кандидата е  приложил  договори за  учредяване на консорциуми  „Е.К.“,  ДЗЗД „Б.Е.“ и „Г.Ф.К. к.“.  Същите са създадени като граждански дружества по чл.357-364 от Закона за задълженията и договорите и в тях участват като съдружници  търговските дружества, които са предоставили оферти на жалбоподателя за процесния разход. Доказва се свързаност на лицата подали офертите на кандидата, което ги дисквалифицира като независими оферти по смисъла на дефиницията съдържаща се в разпоредбата на т.23 от ДР на Наредбата. Обратно на поддържаното от жалбоподателя, приложима по казуса е дефиницията по Наредбата, която е установена със специална нормативна разпоредба, изключваща приложението на общата дефиниция за свързани лица в Търговския закон. Следват изводи за неизпълнение на изискването от жалбоподателя за представяне на  три съпоставими независими оферти във връзка с горния разход, поради което законосъобразно органът е отказал финансирането на същия. Оспореният отказ по отношение  на разходите за  извършване на обследване за енергийна ефективност в размер на 3 000,00лв. е законосъобразен  и  жалбата на дружеството в тази част следва да се отхвърли.

С оглед на изложеното, съдът отменя оспорения отказ по заповедта в частта относно разходите за финансиране на трактор KUBOTA М8560  в размер на 27 594,00лв.;   на тороразпръскващо ремарке  SIP Orion 50 Alp   в размер на 39 275,20лв.; за закупуване на посадъчен материал  облачинска вишня в размер на 5 925,30лв.;  за презасаждане на вишни в размер на 10 855,31лв. и за   бизнес план  в размер на 5 732,49лв. , като на осн. чл. 173, ал.2 от АПК   връща преписката на органа за ново произнасяне в посочената част по заявлението на жалбоподателя. 

В  останалата част оспореният отказ за финансиране  е законосъобразен, а именно по отношение на разходите за  цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  Farmix FW3 в размер на 31 000,00лв. и за извършване на обследване за енергийна ефективност в размер на 3 000,00лв., поради което съдът ще отхвърли жалбата като неоснователна.

   На основание чл.143, ал.1 от АПК ответникът дължи заплащане на жалбоподателя на деловодни разноски в размер на 3 076лв., определени по компенсация. В общата сума за изчисляване на разноските съдът включва адвокатското възнаграждение в доказания размер, като счита възражението на ответника за прекомерност на същото за неоснователно. Размерът на същото съответства на фактическата и правна сложност на делото.    

Независимо от изхода по делото, на основание чл.4б от ЗДТ във вр. с чл.27, ал.6, §4, ал.3 от ДР и §10, ал.2 от ПЗР на ЗУСЕСИФ съдът осъжда оспорващото дружество да заплати допълнително държавна такса в размер на 1183,82лв. Общият размер на дължимата държавна такса е 1233,82лв. - 1% от материалния интерес, представляващ общата сума по отказа в заповедта 123 382,30лв., от която се приспада внесената държавна такса в размер на 50,00лв. при образуване на делото.

С оглед изхода от спора ответникът няма право на деловодни разноски. Правилото на чл.143, ал.4 от АПК е специално спрямо правилата на чл.78 от ГПК.

            Мотивиран от горното  и  на  основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК във вр. с чл.42, ал.1 от Наредба №9/2015г., съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

 

 

 

ОТМЕНЯ  заповед №03-РД/3451 от 20.12.2016г., издадена  от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“  в частта по раздел ІІ,  с която е отказано финансиране на заявлението на „М.П.“ ЕООД  в частта му,  надвишаваща одобрените разходи по т.I от заповедта,  а именно в частта за:

- разходите за трактор KUBOTA М8560  в размер на 27 594,00лв.;

- разходите за тороразпръскващо ремарке  SIP Orion 50 Alp   в размер на 39 275,20лв.;

- разходите за закупуване на посадъчен материал  облачинска вишня в размер на 5 925,30лв.; 

- разходите  за презасаждане на вишни в размер на 10 855,31лв. и

- разходите за   бизнес план  в размер на 5 732,49лв.

ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за постановяване на административен акт в отменената част на заповедта при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението.

ОХВЪРЛЯ оспорването в жалбата на „М.П.“ ЕООД срещу заповед №03-РД/3451 от 20.12.2016г., издадена  от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“  в частта по раздел ІІ,  с която е отказано финансиране на заявлението на „М.П.“ ЕООД  в частта му,  надвишаваща одобрените разходи по т.I от заповедта,  а именно в частта за разходите за  цистерна за вода с помпа за зареждане/разреждане  Farmix FW3 в размер на 31 000,00лв. и за извършване на обследване за енергийна ефективност в размер на 3 000,00лв.

            ОСЪЖДА  Държавен фонд  „Земеделие“ – гр.София, бул. „Ц.Б.“ № ***,  да заплати на „М.п.“  ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление *** деловодни разноски в размер на  3 076лв.

            ОСЪЖДА     „М.п.“  ЕООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление ***, да заплати държавна такса по сметката на Административен съд – Кюстендил в размер на 1183,82лв.

Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: