П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 23.03.2017 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети  март две хиляди и седемнадесета година в състав:

        

                  СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА               

            

с участието на секретар: С.К.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 52/2017 г.

докладвано от: съдия ПЕТРОВА

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

Жалбоподателят, редовно призован, приведен от затвора Бобов дол.

Ответникът – началникът на затвора Бобов дол, редовно призован,  явява се лично.

Свидетелите се явяват.

Жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

Ответникът: Да се даде ход на делото.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Докладва жалбата:  Обжалва се заповед на н-ка на затвора Бобов дол, с която е наложено дисциплинарно наказание “изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия” на ЛС Р.С.Ш.. Заповедта е № 107 от 17.02.2017 г.

Ответникът: Запознат е със заповедта и тогава е изпълнено наказанието.

Жалбоподателят: В момента, в който влязох в наказателната килия ми беше връчена и заповедта.  Две минути преди да бъда задържан в наказателната килия ми беше дадена заповедта, с която ми е наложено наказанието.

Ответникът: Заповедта е изготвена на 17.02.2017 г., а  е връчена на 7.03.2017 г. и в същия ден, след връчване на заповедта, е започнало изпълнението на наложеното наказание “изолиране в наказателна килия”

Жалбоподателят: Поддържам жалбата.  Няма какво да добавя.

Ответникът: Поддържам заповедта. Считам, че правомерно  е наложено наказанието. Съобразил съм се с извършеното нарушение, взел съм предвид характера и тежестта на нарушението, цялостното поведение на лишения от свобода, изслушан е пред комисията по чл. 35 от ППЗИНЗС. Изслушал съм го, спазил съм всички законови разпоредби, така че считам, че заповедта е правомерно наложена на лишения от свобода.  В  заповедта за наказанието са изброени всички  нарушения, които е извършил и наказанията, които са му наложени. Една седмица преди това му е открита също забранена вещ мобилен телефон, за което нарушение  е наказан със Заповед № 108 от 17.02.2017 г.

Жалбоподателят: Аз  имам тази заповед и мога да я представя.

Жалбоподателят представя заповедта.

Ответникът: Да се приеме.

Съдът пристъпва към разпит на допуснатите свидетели.

А.Д.А. - 39 г, женен, неосъждан, българин, българско гражданство,  командир на отделение в затвора Бобов дол.

В.В.П.  - 28 г., разведен, надзирател в затвора Бобов дол, българин, български гражданин, неосъждан.

В.И.Ц. – 41 г., женен, неосъждан, българин, български гражданин, служител в затвора Бобов дол.

И.В.Г. - 52 г., женен, неосъждан, българин, българско гражданство,  служител- главен надзирател в затвора Бобов дол.

Съдът предупреди свидетелите за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, същите обещаха да кажат истината.

Свидетелите напуснаха залата.

Свидетелят А.:  Аз участвах в обиск, който се извърши в помещението в затвора Бобов дол, в което е настанен лишеният от свобода  Ш.. По разпореждане на главния надзирател организирахме още двама колеги и в присъствие на гл.  надзирател и лишеният от свобода Ш. като отговорник на помещението, в което е настанен, т.е. в негово присъствие беше извършено претърсване и обиск, при което в личните му вещи, дрехи, бе открит мобилен телефон “Нокия” от колегата В.Ц..  Дрехите, между които се намери мобилния телефон, се намираха на легло над неговото, което не се ползва.

Жалбоподателят: Когато тръгнахме на вечеря аз и останалите от помещението, килията не беше заключена. Когато се върнахме тя беше заключена. Въпросът ми към свидетеля е Вие ли заключихте  килията.

Свидетелят А.: Съгласно установения ред в затвора, когато лишените от свобода отиват на вечеря колегата на поста минава в помещенията, огледа дали някой  не е останал, след което килиите се затварят.  Имахме информация, че лишеният от свобода  Ш. е заплашвал друг лишен от свобода  Тефит Каравелиев със саморъчно направено шило. В резултат  на тази информация, целта на претърсването и обиска беше да се намери такава вещ, поради информацията за заплахи към друг лишен от свобода. Ние не очаквахме да намерим този мобилен телефон.  Същата вечер, след като лишените от свобода от килия № 4 са отишли на вечеря постовият е минал, огледал е и е заключил помещението.  След вечерята се извърши обиска. Преди пристъпване към претърсването помещението беше заключено. 

Ответникът: Нямам въпроси. Това е установения ред в затвора, колегите са действали законосъобразно.

Жалбоподателят: Нямам въпроси към свидетеля.

Свидетелят остана в залата.

Свидетелят П.:  Надзирател съм в затвора Бобов дол. Участвах в извършените претърсване и обиск на 07.02.2017 г. в помещението в затвора Бобов дол, в което е настанен жалбоподателя Ш.. Това е килия № 4. По време на обиска Ш. присъстваше. Намерихме един брой джиесем в личния багаж на лишения от свобода. Намираше се над леглото му. Преди да пристъпим към обиска помещението беше заключено.  Това беше, след като беше вече минала вечерята на съответната група.

Страните: Нямаме въпроси към свидетеля.

Свидетелят остана в залата.

Свидетелят И.Г.:  Аз съм главен надзирател в затвора Бобов дол и в това си качество аз организира  претърсването и обиска в килия № 4, в която е настанен Ш.. По време на обиска Ш. присъстваше. Не присъстваха други лишени от свобода.  Намерихме забранена вещ – джиесем, над неговото легло, което  не се ползва и той си беше там наредил дрехите. Джиесемът беше между дрехите.  Преди да започнем претърсването в помещението нямаше хора - лишени от свобода и служители.  Те бяха на вечеря и се качваха от вечеря. Килията беше отворена в присъствие на всички лишени от свобода, които са настанени в нея.  Жалбоподателят поиска да бъде рестартиран джиесема, но аз нямам право това нещо да го направя. Аз имам право само да иззема забранената вещ. Има други органи, които се занимават и те имат право да отворят, да доказват, каква информация има вътре в него. Аз нямам право да рестартирам вещта или да внасям каквито и да било промени в нея. Аз имам право само да я иззема.  Телефонът е показан, видял го е, не оспорва, че го е видял. Аз нямам право да дам достъп на жалбоподателя до тази вещ.  От съображения за сигурност нямам право да я давам.

Страните: Нямаме въпроси към свидетеля.

Свидетелят остана в залата.

Свидетелят Ц.: Участвах в претърсване и обиск, извършени на 7.02.2017 г. в помещение № 4 в затвора  Бобов дол, в което е настанен жалбоподателя Ш.. Преди обиска в помещението нямаше хора.  Неговите обитатели бяха на вечеря. Помещението беше заключено преди обиска. При отключване на помещението присъстваха всички лишени от свобода, настанени в килията. Те дойдоха от вечеря. Присъстваше и Ш.. Той каза, че е отговорник на килията и  присъства на целия обиск. Намерихме джиесем “Нокия”. Леглата са две,  едно върху друго. Намерихме телефона между дрехите. Преди започване на обиска Ш. каза, че дрехите са негови. Между тях намерихме джиесема. Дрехите бяха на второто легло, над леглото на Ш..

Страните: Нямаме други въпроси към свидетеля.

Свидетелят остана в залата.

Съдът сне самоличността на свидетеля:

В.К.К. - 39 г, осъден, неженен, българин, българско гражданство, изтърпява наказание “лишаване от свобода” в затвора Бобов дол.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

 

Свидетелят К.:  Аз съм настанен в затвора Бобов дол в ІІІ група,  4-та килия. С Ш. сме в една килия.  Преди извършване на претърсването и обиска на 7.02.2017 г. в килия № 4, в която сме настанени, килията беше заключена. Когато я отключиха аз не присъствах. Идвайки от вечеря  аз видях, че килията  е заключена. След това извършиха обиска. Настанените  в групата имаме лични шкафчета. Моето шкафче е № 188. Ш. също има лично шкафче.

Страните: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът снема  самоличност на свидетеля.

Г.М.К. - 38 г., неженен, осъден,  българин, българско гражданство.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

Свидетелят К.: Изтърпявам наказанието в затвора Бобов дол. Настанен съм в килия № 4, в която е настанен и Ш.. Вътре в килията на претърсването не съм присъствал на 7.02.2017 г.. Преди да започне претърсването бяхме на вечеря,   като ни качиха от вечеря килията беше заключена и нас ни въведоха в клуба, за да се извърши претърсване. Освен конкретния случай има и други случаи, в които са намирани забранени вещи в килията. На 31.01.2017 г. при претърсване  беше намерен мобилен телефон и джибре за алкохол. Освен тези случаи във времето преди това, са намирани в тази килия забранени вещи, но аз не съм бил в тази килия, бях в друга килия.

Страните: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът сне самоличността на свидетеля.

Е.В.М. - 31 г., неженен, осъден, български гражданин, изтърпява  наказание лишаване от свобода в затвора Бобов дол.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

Свидетелят М.: Изтърпявам наказание  в затвора Бобов дол в ІІІ-та група, 4-та килия. Аз съм отговорник сега в 4-та килия. Ш. също е настанен в тази килия.  На 7.02.2017 г. е извършено претърсване в килията. Преди да започне претърсването Р.Ш. играеше комар с едно друго момче преди вечеря и ни каза да слизаме на вечеря, той ще слезе последен. Ние слязохме на вечеря, той дойде на края. Старшината го изкара да слиза на вечеря. Когато се върнахме от вечеря килията беше заключена и тогава започна претърсването. Нас ни вкараха в клуба. На 31.1 2017 г. в нашата килия бяха намерени телефон и 2 бутилки джибре.  Телефонът беше открит в Р.Ш..

Страните: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът снема самоличността на свидетеля:

С.Н.С. - 35 г, неженен, осъден, българин, български гражданин.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

Свидетелят С.: Настанен съм в килия № 4 в затвора. Ш. също е настанен в тази килия. На 7.02.2017 г. беше извършено претърсване в килията. Преди да започне претърсването килията беше заключена.  Ние отидохме на вечеря, когато се върнахме килията беше заключена. Когато отиваме на вечеря ние си я заключваме с кендрата, но тогава килията беше заключена с ключа.   Личните си вещи аз държа в шкафчето. Всички лишени от свобода в килията имат лични шкафчета. Ш. също има лично шкафче.

Страните нямаме други въпроси към свидетеля.

Съдът сне самоличността на свидетеля.

Д.С.Й. - 23 г, женен, осъден, български гражданин, изтърпява  наказание лишаване от свобода в затвора Бобов дол.

Съдът предупреди свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

Свидетелят Й.: Настанен съм в килия № 4 в затвора Бобов дол. Ш. също е настанен в тази килия. На 7.02.2017 г. беше извършено  претърсване. Преди претърсването на 7.02.2017 г.,  като тръгнахме на  вечеря в килията останаха Ш. и едно друго момче и играеха карти.  После ги свалиха и тях на вечеря. Като се качихме от вечеря килията беше заключена. По принцип килията не се заключва, когато слизаме на вечеря. Тя се затваря с кентра. Отвън може да се влезе при това заключване. При претърсване на килията на 31.01.2017 г. намериха телефон и джибри, които са на Ш..  След това между нас в килията имаше проблеми. Ш. ни заплашваше, че ако разбере кой го е натопил за телефона и другите неща ще му счупи краката. Цялата килия знае, че ни заплашваше, че ще ни пребие. Казваше, че не го страх. Като го свалиха в карцера,  ние цялата килия отидохме при началника да  искахме да го преместят в друго помещение, защото цялата килия, всички ни е страх от него.  Р.Ш. е бил и на други места в затвора и е местен. Знае се, че е местен заради такива неща.

Страните: нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът счита, че следва да приеме представените със съпроводителното писмо изх. № 264 от 9.03.2017 г. от н-ка на затвора Бобов дол писмени доказателствени средства, представляващи цялата преписка по налагане на дисциплинарното наказание, подробно описани в приложеното  към горното писмо изх. № 406 от 8.3.2017 г.

Воден от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства по делото представените с докладваните по-ре писма писмени доказателствени средства,  както и представената в днешно съдебно заседание Заповед 108 от 17.02.2017 г.,с която на Ш. е наложено наказание “Лишаване от хранителна  пратка за срок от 3 месеца” за това, че на 31.01.2017 г. при извършване на обиск и претърсване в спално помещение № 4, между дюшека и металната  рамка е  открит телефон “Нокия” в режим на работа.  Заповедта е връчена на Ш. на 18.03.2017 г.

Ответникът: Представям и моля да приемете преписка, изпратена на ДРП, която регламентира необходимостта от извършеното претърсване и обиск на килията на Ш., а именно: конкретни жалби от лишен от свобода за извършени заплахи, че ще бъде намушкан със шило. Също така представям цялата преписка във връзка с предишното наказание за притежание на мобилен телефон, където лишеният от свобода Ш. представи заповедта за наказание. Представям протокола за иззети вещи при личен обиск; протокол за претърсване и обиск,  нося оригинала да Ви запозная с него. Не сме направили копие от този протокол, тъй като е на индигирана хартия и няма да излезе четливо копие. Индигираното копие от протокола се предоставя на лишения от свобода, а първият екземпляр остава при нас. Именно него Ви представям за извършване на констатация.

Жалбоподателят: Да се приемат доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема като доказателства на осн. чл. 171, ал.2 от АПК  представените в днешно с. з. от н-ка на затвора Бобов дол преписка изх. № 224 от 24.02.2017 г., съдържаща описаните в същата писмени доказателствени средства, жалби и обяснения, както и преписка по издаване на Заповед № 108 от 17.02.2017 г. на н-ка на затвора Бобов дол;  Протокол № 001302  от 7.02.2017 г. за иззети вещи при личен обиск и претърсване, както и Заповед № 13 от 8.02.2017 г. на н-ка на затвора Бобов дол.

Съдът констатира въз основа на протокол за претърсване и обиск  от 7.2.2017 г.  (в оригинал), че на същата дата в 18:15 часа служителите В.И.Ц., И.Г., А.А.,  в присъствието на Р.Ш. са извършили претърсване на килия № 4 на ІІІ-та група на затвора и обиск на Ш.. В протокола е констатирано, че при претърсването и обиска са намерени следните вещи: джиесем “Нокия”,  сив на цвят - 1 брой, батерия “Нокия” - 1 брой. Към протокола са приложени писмени обяснения. Вещите са иззети с протокол № 001302 от 7.02.2017 г. Препис от протокола е връчен на обискираното лице,  за което същият лично се е подписал в протокола. Поставени са и подписите на извършилите претърсването и обиска служители на затвора Бобов дол, чиито имена се цитираха по-горе.

След извършената констатация съдът връща представения протокол за претърсване и обиск (в оригинал) на н-ка на затвора Бобов дол.

Жалбоподателят: Искам да представя Постановление на районна прокуратура и на окръжна прокуратура във връзка с  наложени несправедливи и отменени наказания. Също така от 2013 г. това постановление е на районна прокуратура,  за което също бях наказан. Наказанието ми беше отменено поради липса на доказателства, но след това прокуратурата доказа и вече има друг извършител, за който това производство вече е в съда. Издирва се извършителят за налагане на присъда.  Наказан бях пак несправедливо и невинно през 2013 г., ето още едно наказание, което беше отменено.  Искам да кажа, че това е трето наказание, за което съм наказан без да съм виновен. За всички  останали наказания искам да кажа, че съм бил виновен, лош затворник, но има наказания от 2013 година до сега н-кът на затвора ми е  наказания точно 3  на брой, за които не съм виновен.

Ответникът:  Уважаема г-жо Председател, да не се приемат доказателствата, считам, че не са относими към спора.  Неговите твърдения са голословни в момента.

Съдът, като взе предвид представените от жалбоподателя доказателства и след преценка, при която констатира  неотносимост към предмета на спора

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за приемане като доказателства по делото на представените  постановления по досъдебно производство вх. № 2285 от 2014 г.,  писмо № 2512 от 2016 г. на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура Кюстендил и определение от 13.03.2017 г. на  Районен съд Дупница.

Връща представените доказателства на жалбоподателя. Същите са неотносими, тъй като не касаят както обстоятелства във връзка с  които е наложено дисциплинарно наказание, така и изброените в заповедта за налагане на същото заповеди за налагане на други дисциплинарни наказания.

 Страните: Няма да сочим други доказателства.

Съдът счита делото за изяснено от правна и фактическа страна и

 

О П Р Е Д  Е Л И:

 

ДАВА ХОД П ОСЪЩЕСТВО

 

Жалбоподателят:  Уважаема г-жо административен съдия, моля да се отмени оспорената заповед, тъй като  към момента на заключване на килията аз не съм знаел какво става там, след като е заключена. Има 20 минути време, през които ние се храним и може да влезе всеки и да подвърли този телефон. Когато аз слязох на вечеря и всички бяха слезли на вечеря, не е била заключена килията. Тя се заключва само, когато има претърсване. Единствената килия, която се заключи, това беше нашата и не е присъствал нито един от лишените от свобода при заключването. Заключена беше некоректно. Ако беше заключена, когато аз съм присъствал или някой друг от лишените от свобода, тогава имаме сигурност,  че  не е влизал някой друг да подхвърли телефона. Имало е време, през което някой е можело да влезе и да постави телефона. Телефонът не бил скрит, той е бил на явно място поставен. Аз цял ден съм играл карти, не може  телефон, скъпа вещ, която е забранена във затвора да не се крие. Тя е била поставена между един чаршаф.

Ответникът: Уважаема г-жо съдия, моля съдът да потвърди  наложената заповед за дисциплинарно наказание на  лишения от свобода Р.Ш., с оглед а това, че нещата са изяснени от фактическа страна. Спазен е законът, жалбоподателят е изслушан от н-ка на затвора пред комисия по разпределение. Дадена му е възможност да даде устни обяснения, във връзка с намерената забранена вещ. Това не е първият случая, в който се откриват забранени вещи в лишения от свобода. Считам, че съвсем съставомерно и правилно е наказан лишеният от свобода с наказанието “ изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия”. 

Съдът, след като се оттегли на съвещание обяви решението с мотивите си, а именно:

Производството е по реда на чл. 111, ал.1 от ЗИНЗС в редакцията на правната норма, обнародвано, ДВ, брой 13,  в сила от 7.02.2017 г.

Въз основа на писмените доказателствени средства събрани по делото, съдът извърши проверка за законосъобразно осъществяване на производството по налагане на дисциплинарно наказание.

Съдът приема за установено, че е изпълнено изискването на чл. 105, ал.1 от ЗИНЗС, а именно: преди налагане на наказанието нарушителят задължително да се изслуша. Това е сторено, като двукратно са снети обясненията на нарушителя. Същият е написал обясненията си саморъчно и ги е представил и тези обяснения са приобщени към преписката.

Наказанието е наложено в рамките на сроковете по чл. 106, ал.1 от същия закон за нарушение, което е констатирано за извършено на 07.02.2017 г.  Наказанието е наложено с връчване на заповедта за налагането на 7.3.2017 г.

Наложеното наказание е такова по чл. 101, т. 7 от цитирани закон, а именно: “ изолиране в наказателна килия за срок от 14 денонощия”.

Съгласно чл. 102, ал.1 от ЗИНЗС при определяне на дисциплинарно наказание се взема предвид характерът и тежестта на извършеното нарушение, отношението на лишения от свобода към него, поведението му преди това и неговото здравословно състояние.

В оспорената заповед, н-кът на затвора Бобов дол, който е нейн издател, е изложил мотиви по всяко едно от тези обстоятелства. Във връзка с поведението на лишения от свобода и преценката за тежестта на  нарушението, н-кът на затвора Бобов дол е  изброил заповеди за налагане на дисциплинарни наказания на Ш., които са влезли в сила и  по отношение на които не е приложим чл. 109 от ЗИНЗС, както в хипотезата по ал. 1, така и тази по ал. 2 на цитираната разпоредба.

От друга страна, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗИНЗС, дисциплинарните наказания като разглежданото в случая, а именно: по чл. 101, т. 7 от същия закон, могат да се налагат само при нарушения изрично изброени в разпоредбата, а именно такива по чл. 100, ал.2, т. 4, 6, 7 или 8.

Това наказание може да се налага и в случаите на нарушения по чл. 100, ал.2, т. 1, 2, 3 или 5, но когато е налице системност.

В разглежданата хипотеза наказанието е наложено за нарушение по чл. 100,  ал. 2, т. 5, а именно -  неизпълнение на задължение или неспазване на ограниченията, предвидени в този закон, изразяващи е се в  случая  в държане на непозволена вещ.

Като фактическо основание за налагане на това дисциплинарно наказание  органът издал заповедта е посочил само едно единствено обстоятелство, в което се изразява едно единствено нарушение.  Не е посочил други нарушения по чл. 100, ал.2, т. 1, 2, 3 или 5, които да се намират в отношение на системност с релевираното нарушение.

При това положение органът  издал заповедта - ответник в настоящото производство, не е следвало да наложи наказанието по чл. 101, т.7 от ЗИНЗС. Н е е обоснована системност  с други нарушения, която е налице тогава, когато всички те в система  осъществяват онази дейност, за която се предвижда налагане на това наказание.

 В случая се доказва по делото, че лицето е извършвало и други дисциплинарни  нарушения от характера и вида на това, за което е наказано с оспорената заповед. Но на първо място, те не са посочени в отношение на системност с релевираното в мотивите на заповедта. Т. е. не е ясно, че и за тях се налага това наказание, ако такава е била волята на началника на затвора Бобов дол. Второ - за същите вече са наложени други различни наказания и последните дисквалифицират проявите на Ш. извън описаната в заповедта, като прояви, които в условията  на системност,  биха обосновали налагане именно на това наказание по чл. 101, т. 7 от ЗИНС.

Изводът е, че компетентният по смисъла на чл. 104, ал.1 от ЗИНЗС административен орган  е наложил наказание, което не е предвидено за посоченото в заповедта дисциплинарно нарушение и същото е незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон.

Воден от изложеното съдът

 

Р Е Ш И:

 

Отменя Заповед № 107 от 17.02.2017 г. на началника  на затвора Бобов дол, с която на Р.С.Ш.  е наложено наказание “Изолиране в наказателна килия за срок от 14  денонощия”.

Решението е окончателно.

Да се изпрати препис от решението  на страните.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в   11.30 ч.

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

      СЕКРЕТАР: