Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 86

                                    гр.Кюстендил, 22.05.2017год.

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и първи април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                       НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря А.М.  и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия  Стойчева  адм. дело №62 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК и е образувано по протест на Марияна Сиракова – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил,  срещу разпоредбите на: чл.7 в частта относно израза „отглеждане на пчелини /пчелни семейства/ - до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството“;  чл.8 в частта относно израза  „отглеждане на пчелини /пчелни семейства/ - до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството“ и чл.10 от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница, приета с решение №144/19.07.2013г. на Общински съвет – Дупница.  Оспорващият прокурор поддържа, че оспорените правни норми противоречат  на  материалноправни  норми на Закона за пчеларството, като излага конкретни възражения по отношение на предвидените   със същите ограничения. Допълнителни аргументи се извеждат от създадения с разпоредбата на чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството благоприятен режим за устройване на постоянни пчелини, който не е съобразен при приемане на подзаконовия нормативен акт.  Прави се искане за отмяна на оспорените разпоредби. Претендират се сторените разноски за обявяване на оспорването в „Държавен вестник“.

             Ответникът – Общински съвет Дупница, не изразява становище по протеста.        В съдебното производство, представителят на  Окръжна прокуратура-Кюстендил изразява становище за поддържане на подадения протест, като счита, че оспорените норми на Наредбата противоречат на разпоредби на Закона за пчеларството. 

В изпълнение на задължението по чл.188 от АПК съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК чрез обявление, обнародвано в ДВ бр.31/18.04.2017г.,  като копие от обявлението е поставил на определеното за това място в съда и го е публикувал в Интернет страницата на ВАС. По делото няма присъединили се или встъпили лица съгласно чл.189, ал.2 от АПК.

Съдът, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните, приема за установено следното:

Предмет на оспорване са разпоредбите на: чл.7 в частта относно израза „отглеждане на пчелини /пчелни семейства/ - до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството“;  чл.8 в частта относно израза  „отглеждане на пчелини /пчелни семейства/ - до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството“ и чл.10 от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница, приета с решение №144/19.07.2013г. на Общински съвет – Дупница /наричана в настоящото изложение Наредбата/. 

Оспорените разпоредби имат следното съдържание:

Чл.7: В районите извън централната градска част се разрешава отглеждането в поземлени имоти на следните видове и брой животни: 

-         отглеждане на пчелини /пчелни семейства/ - до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството.

Чл.8: В селските райони се разрешава отглеждане на всички видове селскостопански животни, както следва:

-         отглеждане на пчелини /пчелни семейства/ - до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството.

Чл.10: Всеки стопанин, който отглежда повече от допустимия брой животни, определени за съответния район е задължен да представи нотариално заверена декларация за съгласие от всички собственици на съседни урегулирани поземлени имоти. Когато съседен имот е общинска собственост /без улица/ е необходимо писмено съгласия на кмета на населеното място.

Наредбата е приета с Решение №144/19.07.2013г. по Протокол №7/19.07.2013год. на Общински съвет – Дупница.  Процедурата по приемане на оспорените норми включва: докладна записка на кмета на Община Дупница №414/08.07.2013г.  с  проект на Наредбата и мотивите на вносителя, които имат съдържанието, предвидено в чл.26, ал.2 от ЗНА; Решение по Протокол №7/17.07.2013г. от заседание на ПК по териториално устройство, строителство, комунални дейности, земеделие, екология, европейска интеграция, ред и сигурност към ОбС – Дупница; Решение №144 по Протокол №7 от заседание на 19.07.2013г. на ОбС – Дупница, с което се приема предложения проект  на Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница, като на заседанието са присъствали 26 общински съветници от общ брой – 33 общински съветници, и  всички присъствали  26 общински съветници са гласували  „за“ ; публикуване  на приетия проект на нормативния акт  на официалния сайт на Общината на 18.08.2015год., видно от приложената на л.11 от делото извадка.

Във връзка с указанията на съда за представяне на доказателства за изпълнение на процедурата по чл.26 ал.2 от ЗНА за публикуване на проекта на оспорения нормативен акт,  такива на се приложени от Общински съвет – Дупница.

По делото е представен Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, действал към момента на приема на оспорения подзаконов нормативен акт.

Изложените фактически обстоятелства се установяват от приетите по делото писмени доказателствени средства и не се оспорват от страните.

Съдът, преценявайки допустимостта на оспорването при усл. на чл.186, ал.2 от АПК, счита протеста  за процесуално допустим. Наредбата е подзаконов нормативен акт, който съдържа административноправни норми, относими за неопределен и неограничен брой адресати с многократно правно действие съгласно легалната дефиниция на чл.75, ал.1 от АПК. Изложените характеристики определят Наредбата като нормативен административен акт, а прокурорът може да подаде протест срещу него, респ. срещу отделни негови разпоредби /арг. чл.186, ал.2 вр. с чл.185, ал.2 от АПК/.

Съдът в посочения състав притежава териториална и материална компетентност за постановяване на валиден съдебен акт по реда на чл.191, ал.2  във вр. с чл.133,  ал.1 от АПК.

Разгледано по същество, оспорването с протеста на прокурора е основателно поради следните съображения:

Съгласно препращането от чл.196 от АПК, на основание чл.168, ал.1 от АПК съдът извършва служебна проверка за законосъобразност на оспорените текстове от Наредбата на основанията по чл.146 от АПК. Изводите от горната проверка, проведена въз основа на събраните по делото доказателства, са за незаконосъобразност на  оспорените разпоредби  поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените  правила и противоречие с правни  норми на Закона за пчеларството, поради следното:

Съгласно чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от ЗНА  и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинските съвети имат нормотворческа компетентност,  ограничена  по териториален  и предметен обхват. Общинските съвети приемат  нормативни актове - правилници и наредби, с които уреждат обществени отношения с местно значение. В случая предмет на регламентация са реда и условията за притежание и отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница, а адресати са физическите  и юридически лица, които отглеждат селскостопански животни, птици и пчелни семейства на визираната територия.  Констатира се наличие на  материална и териториална компетентност на Общински съвет – Дупница като издател на нормативния акт.

Спазена е формата на оспорените текстове от Наредбата - мястото и номерацията им съответстват на предвидения строеж на нормативните актове по чл.26-29 и чл.31 от Указ №883/24.04.1974г. за прилагане на ЗНА във вр. с §7 от ПЗР на ЗНА. Обжалваните разпоредби са приети с решение на Общинския съвет, с което се приема проекта  на Наредбата, поради което съответства на предвидената в чл.21, ал.2 във вр. с чл.27 от ЗМСМА във вр. с чл.11, ал.3 от ЗНА, форма.

Съдът констатира съществено нарушение на административнопроизводствените правила.  Въпреки указанията  за установяване изпълнението на процедурата по чл.26, ал.2 от ЗНА, ответната страна Общински съвет - Дупница не е представила доказателства за публикуване на проекта на оспорения нормативен акт на интернет страницата на ОбС заедно с мотивите на вносителя. Оспорените разпоредби на Наредбата, както и същата в нейната цялост, са приети без предварително публикуване на изготвения проект. Спазването на визираното правило съставлява гаранция  за това, че проекта е изработен  при зачитане  на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, закрепени в чл.26, ал.1 от ЗНА. Същото е създадено за осигуряване на правната възможност на заинтересованите лица да изразят становища и да отправят предложения по проекта на акта. Съгласно чл.77 от АПК, нормативният административен акт  се приема от компетентния орган след обсъждане на проекта  заедно с представените становища, предложения и възражения. Следователно, процедурата по съобщаване на проекта за нормативен акт е разписана императивно в защита на публичния интерес и нарушението на същата съставлява  съществено нарушение на административнопроизводствените правила по смисъла на чл.146, т. 3 от АПК,  респ. основание за незаконосъобразност и отмяна на обжалваните норми на подзаконовия административен акт.    

Оспорените разпоредби на Наредбата  противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно на Закона за пчеларството.  Както се посочи, с нормите на чл.7 и чл.8  в атакуваните им части, са въведени ограничения на броя на разрешените за отглеждане пчелини /пчелни семейства/ съотв. в райони, извън централната градска част и в селски райони, а с нормата на чл.10 е предвидено изискване за съгласие, заявено с нотариално заверена декларация,  от собствениците на съседни урегулирани имоти , вкл. от кмета на населеното място, за отглеждане на повече от допустимия брой животни за съответния район.  Приетата регулация за допустими норми относно броя на разрешените за отглеждане пчелни семейства, както и за необходимост от  съгласие на трети лица, е в нарушение на правни норми на Закона за пчеларството, като заявените в този смисъл  доводи в протеста са основателни. Налице е несъответствие с  разпоредбите Глава трета от закона „Регистриране и настаняване на пчелните семейства“.  Законодателят е създал регистрационен режим за пчелините, включително  за пчелните семейства, като е предвидил задължения за собствениците на същите за подаване на заявления за регистрация  в кметствата /арг. чл.8, ал.1 и ал.2 от закона/.  Сред подлежащите на регистрация данни, съгласно чл.9, ал.2 от ЗПчел., са тези относно броя на отглежданите пчелни семейства. Анализът на законовите норми сочи на отсъствие на въведени ограничения относно броя на пчелните семейства, които са разрешени за отглеждане от физическите и юридически лица. В закона липсват и изисквания за съгласие от собствениците на съседни урегулирани поземлени имоти за отглеждане на пчелни семейства, независимо от техния брой. Нещо повече, с нормата на чл.11, ал.2 от закона е предвидена възможност за учредяване право на ползване върху земеделски земи и горски територии, държавна и общинска собственост, за  устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства. Изводите са за съществуваща законодателна регламентация за улесняване и насърчаване отглеждането на пчели, поради което ограниченията на същото, чрез изискването за съгласие на собствениците на съседни УПИ, както и на разрешените за отглеждане пчелни семейства до 10 броя, не са съобразени с нормативната регламентация  с цитирания акт от по-висока степен. Същият единствено е установил изисквания за минимални разстояния  за устройване на  постоянни и временни пчелини и забрани за разполагането им  на територии на обекти със специално предназначение / арг. чл.15 от ЗПчел./. Налице е противоречие с материалноправни  разпоредби  на акт от по-висш порядък като отменително основание по чл.146, т.4 от АПК. Условие за материална законосъобразност на подзаконовия нормативен акт е дадената с него правна уредба да е в рамките на законовата делегация и да доразвие, съответно да конкретизира законовата уредба на регламентираните обществени отношения. В случая с оспорените норми се въвеждат задължения и ограничения, които не съществуват в нормативния акт от по-висок ранг, поради което  същите подлежат на отмяна. Подаденият протест е основателен и съдът го уважава.

Предвид изхода на спора и изричната претенция на прокурора, съдът присъжда заплащане на  деловодните  разноски в размер на 20,00 лв. за обявяване на оспорването в „Държавен вестник“, платими от ответника.

По изложените съображения и на осн. чл.193, ал.1 от АПК, съдът

                                               Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразни разпоредбите на: чл.7 в частта  „отглеждане на пчелини /пчелни семейства/“ относно израза  „до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството“;  чл.8  в частта „отглеждане на пчелини /пчелни семейства/“  относно израза  „до 10 броя, съобразено със Закона за пчеларството“  и чл.10 от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на Община Дупница, приета с решение №144/19.07.2013г. на Общински съвет – Дупница. 

ОСЪЖДА Общински съвет – Дупница да заплати на  Окръжна прокуратура – Кюстендил  деловодни разноски в размер на 20,00лв. за обявяване на оспорването в „Държавен вестник“.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

В случай на неподаване на касационна жалба или ако тя бъде отхвърлена, решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.194 от АПК.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                2.