Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 94

                                           гр.Кюстендил, 02.06.2017год.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

                                                

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на трети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                 

                                                                  Административен  съдия: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при участието на секретаря Л.С., като  разгледа докладваното от   съдията  адм. дело №66 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.44, ал.2 от Закона за лечебните заведения  вр. с чл.145 и сл.  от АПК.           

Производството по делото е образувано по жалба на  Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология  „К.“  ЕООД  със седалище и адрес на управление ***, р-н И., ж.к. „С.Т.“, ул. „М.В.“ бл.***, вх.*, ап.**, представлявано от управителя В.Н., срещу Мотивиран отказ от 20.02.2017г. на директора на Регионална здравна инспекция - Кюстендил към З-АУ-258/02.12.2016г. за регистриране на лечебно заведение. Излагат се доводи за незаконосъобразност на оспорения отказ поради нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон - отменителни основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК.  Прави се искане за отмяна на оспорения акт.

В съдебно заседание, процесуалните представители на оспорващото дружество адв. И. и адв. М. допълват релевираните основания за незаконосъобразност на обжалвания отказ, във връзка с отмяната на Наредба №27/30.06.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“, постановена с решение №12547 от 21.11.2016г. на ВАС по адм. дело №4271/2016г.  в сила от 02.05.2017г.  Счита се, че с отмяната на подзаконовия нормативен акт отпадат изискванията, въведени със същия за осъществяване на предмета на  дейност на лабораторията, с каквито съображения е мотивиран оспорения отказ. Пълномощниците на жалбоподателя  в съдебното заседание признават, че не са отстранени непълнотите на представените във връзка с регистрацията на лечебното заведение документи. Претендира се присъждане на деловодни разноски. 

            Ответникът – директорът на Регионална здравна инспекция - Кюстендил, чрез процесуалния си представител адв. Е., изразява  становище за неоснователност на жалбата, като счита оспорения административен акт за законосъобразен – постановен при спазване на процесуалните правила, в съответствие с доказателствата по преписката и приложимите разпоредби на Закона за лечебните заведения и Наредба №27/30.06.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“. Оспорва се възражението на жалбоподателя във връзка с отмяната на Наредба №27/2010г., настъпило в хода на съдебното производство,  с доводи основаващи се на действието за бъдеще на отмяната на нормативния административен акт съобразно чл.195, ал.1 от АПК.  Претендира се заплащане на деловодни разноски.

  Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

          Административното производство, приключило с издаване на оспорения административен акт, е започнало по заявление вх.№3-АУ-258/02.12.2016г. на В.Н. в качеството му на представляващ „Медико-диагностична лаборатория по инвазивна кардиология  - К.“ ЕООД с адресат директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил и с искане на основание чл.40, ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ да бъде регистрирана „Медико-диагностична лаборатория по инвазивна кардиология  - К.“ ЕООД. Видно от заявлението, предметът на дейност на лечебното заведение е предоставяне на специализирана извънболнична помощ съгласно ЗЛЗ в областта на инвазивната кардиология, извършване на специализирана диагностика и специализирани медицински изследвания на сърдечно-съдови заболявания, консултации, манипулации и прегледи, а за адрес на практиката е посочен МБАЛ „Д-р Н.В.“ АД – гр.Кюстендил. Към заявлението са приложени доказателства за ЕИК на дружеството, ведно с данни от търговския регистър за вписване на същото с посочения предмет на дейност, Правилник за устройството, дейността и работата на МДЛ „К.“ ЕООД, видно от който МДЛ е структурно и териториално обособено звено на Отделението по кардиология на МБАЛ „Д-р Н.В.“АД – Кюстендил. Заявителят е приложил и дипломи за образование и свидетелства за съдимост  на  лицата в МДЛ.

            С писмо изх.№3-АУ-258/04.01.2017г.  и на осн. чл.40, ал.9 от ЗЛЗ, директорът на РЗИ – Кюстендил уведомява заявителя за констатирани непълноти  на  представените документи, като дава указания за отстраняването им както следва: привеждане предмета на дейност на лечебното заведение в съответствие с изискванията на чл.36, ал.3 от ЗЛБ със задължително вписване на осъществяване  само на извънболнична помощ, като се съобразят и относимите  медицински стандарти, вкл.  Наредба №2/2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“, който  не предвижда дейността по инвазивна кардиология да се изпълнява в извънболнични условия;  изготвяне на нов правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, съответстващ на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЛЗ и медицински стандарт „Кардиология“, както и с нормативната регламентация, недопускаща създаване на МДЛ като структурно и териториално звено на отделение по кардиология към МБАЛ; предоставяне на актуално свидетелство за съдимост на  С.Б. като едноличен собственик на капитала на „МДЛ по инвазивна кардиология – К.“ ЕООД.  Предоставен е 30-дневен срок за отстраняване на установените непълноти на документите към заявлението.

            Издаденото писмо е съобщено  на  представител на заявителя на 12.01.2017г., като с писмо изх.№1/01.02.2017г., получено в РЗИ с рег. №3-АУ-258/14.02.2017г.,  на управителя на дружеството са представени следните документи: документ от търговския регистър за вписана промяна в наименованието и  предмета на дейност на търговското дружество, а именно:  Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология  „К.“  ЕООД   с предмет на дейност - предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология, сключване на търговски сделки, необходими за осъществяване на медицинските дейности и за обслужване на пациентите; Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ, утвърден от управителя, в който е посочен като предмет на дейност: предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология и адрес на осъществяване на практиката гр.Кюстендил, пл. „С.Ф.“ , а във връзка с структурата на СМДЛ  е посочено, че включва процедурна зала с ангиографски апарат – рентгенов апарат за ангиография със скопия и графия /вж. чл.5, ал., и ал.2/, както и  свидетелство за съдимост на С.Б. като едноличен собственик на капитала на СМДЛ, актуално към датата на заявлението.

            След получаване на приложените допълнително от заявителя документи, директорът на РЗИ – Кюстендил издава оспорения Мотивиран отказ от 20.02.2017г. към заявление №3-АУ-258/02.12.2016г., за регистрация на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология  „К.“  ЕООД     като лечебно заведение за извънболнична помощ в публичния регистър на РЗИ – Кюстендил. Административният орган приема, че заявителят не е отстранил непълнотите на представените документи, тъй като в  документа за  търговска регистрация  и в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ,  не е вписан предмет на дейност, отговарящ на ЗЛЗ и на медицинския стандарт за образна диагностика, утвърден с Наредба №27 от 30.06.2010г.,  като е конкретизирал, че  съобразно глава В „Изследвания и апаратура по образна диагностика“, раздел І, точка 2 от медицинския стандарт,  лечебните заведения за извънболнична помощ осъществяват рентгенологични, ултразвукови, мамографски, компютър-томографски и магнитно-резонансни изследвания, а вписания в търговския регистър и в Правилника за  устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ  предмет на дейност, включващ съдови диагностични изследвания -  ангиографски изследвания /ангиографии/  и интервенционална рентгенология /интервенционални процедури/, съгласно цитираната Наредба се осъществява в структури по образна диагностика от трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ. По горните съображения и на основание чл.44, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения е издаден оспорения отказ.       

            Постановеният акт е съобщен на жалбоподателя на 24.02.2017г., видно от писмо на ръководителя на ОПС – Кюстендил /л.65 от делото/, а жалбата е подадена на 08.03.2017г., т.е. в срока по чл.149, ал.1 от АПК вр. с чл. 44, ал.2 от ЗЛЗ.

Преценката на събраните доказателствени средства, обосновава следните правни изводи:

            Жалбата е процесуално допустима - депозирана е в преклузивния срок по  чл.149, ал.1 АПК вр. с чл.44, ал.2 от ЗЛЗ и от страна в административното производство, чийто права и интереси се засягат пряко от  оспорения административен акт.  Същата е редовна, като изпълняваща изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК. 

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, както и валидността и законосъобразността на оспорения административен акт с оглед критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, отхвърля оспорването. Съображенията са следните:   

            Предмет на обжалване е Мотивиран отказ от 20.02.2017г. към заявление №3-АУ-258/02.12.2016г.,  на директора на РЗИ – Кюстендил  за регистрация на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология  „К.“  ЕООД  като лечебно заведение за извънболнична помощ в публичния регистър на РЗИ – Кюстендил. Оспореното решение е издадено от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по   чл. 59, ал.1  от АПК вр. с чл.44, ал.1 от ЗЛЗ,  при спазване на  административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби  и в съответствие  с  целта на закона.

Издателят на оспорения административен отказ притежава  материална и териториална компетентност съгласно чл.44, ал.1  във вр. с чл.40, ал.1 от ЗЛЗ - видно от подаденото заявление за регистрация, лечебното заведение се намира на територията на РЗИ – Кюстендил, поради което директорът на същата е органът с правомощия да откаже  неговата регистрация при наличие на основанията по чл.44,ал.1 от ЗЛЗ.   

Атакуваният административен акт е постановен въз основа на проверка на документите към заявлението за регистрация, вкл. на представените документи  в срока по чл.40, ал.9 от ЗЛЗ и съдържа изложение на фактическите и правни основания, относими към разпоредения отказ. Доводите в обратния смисъл, поддържани от жалбоподателя са неоснователни.  Производството по регистрация на лечебно заведение е формално, като в кръга на предоставените на компетентния орган правомощия се включва преценка относно наличието на документите, предвидени подробно в чл.40, ал.1 от ЗЛЗ, както и относно спазването на здравните изисквания от лечебното заведение съгл. чл.40, ал.4 от ЗЛЗ. В случая е безспорно, че при проверката на приложените към заявлението документи са констатирани непълноти по см. на чл.40, ал.1, т.1, 2 и 7 от закона, във връзка с които са дадени указания и срок  на заявителя за отстраняването им, т.е.  проведена е процедурата по чл.40, ал.9 от закона. Следва повторна проверка от административния орган, който приема, че не са изпълнени изискванията на материалния закон за пълнота на предоставените документи, и на основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗЛЗ издава отказ за регистрация на лечебното заведение. Същият се явява надлежно мотивиран, доколкото съдържа конкретни съображения относно  вида на   установените непълноти на документите, които заявителят не е отстранил в предоставения срок.

Преценката по същество  на оспорения административен отказ обосновава  изводи за съответствие на същия с  приложимите материалноправни разпоредби  и  целта на Закона за лечебните заведения. За да откаже регистрация на СМДЛ  директорът на РЗИ – Кюстендил е приел,  че заявителят не е отстранил непълнотите на представените документи, тъй като в  документа за  търговска регистрация  и в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ,  не е вписан предмет на дейност, отговарящ на ЗЛЗ и на медицинския стандарт за образна диагностика, утвърден с Наредба №27 от 30.06.2010г. Горните фактически констатации са обосновали прилагането на хипотезата на чл.44, ал.1,т.1 от ЗЛЗ   като правно основание на издадения акт. Органът е конкретизирал съображенията си като е съпоставил документите за регистрацията на СМДЛ в частта касаеща предмета на дейност на същата,  с  изискванията на приложимия медицински стандарт. В резултат  на  сравнителния анализ  директорът  на РЗИ е отказал регистрация на оспорващото дружество като лечебно заведение. Постановеният отказ е материалноправно законосъобразен и подадената жалба като неоснователна следва да се отхвърли.

От материалите към административната преписка е видно, че  заявителят е поискал регистрация на самостоятелна медико-диагностична лаборатория – лечебно заведение за извънболнична помощ по чл.8, ал.1, т.3 от ЗЛЗ,  в което съгласно чл.18,ал.1 и ал.5 от закона, лекар/лекари с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности, като изискванията за осъществяването на дейността на лабораторията се определят със съответните медицински  стандарти.   От своя страна дейността на оспорващата лаборатория се определя с предмета на дейност на същата, вписан при регистрацията в търговския регистър и в правилника за дейността по чл.18,ал.6 от ЗЛЗ. Констатираните от органа непълноти на документите, послужили като фактическо и правно основание за издадения отказ за регистрация на лечебното заведение, са във връзка именно с предмета на дейност на СМДЛ, който не отговаря на утвърдения медицински стандарт.

 Следва да се посочи, че заявителят е заменил първоначално посочените в заявлението наименование и предмет на дейност на лабораторията от Медико-диагностична лаборатория по инвазивна кардиология, на Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология. С горното заявителят  е поискал  регистрация  на  лечебно заведение  с  различен предмет, което съдът счита за недопустимо в процедурата  по отстраняване непълноти на документи   по реда на чл.40, ал.9 от ЗЛЗ.

От друга страна и  извън  изложеното,  с  повторно представените документи към заявлението не е отстранена  установената от органа  непълнота, доколкото в акта за търговска регистрация и в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СМДЛ не е вписан предмет на дейност, отговарящ на ЗЛЗ и на медицинския стандарт за образна диагностика, утвърден с Наредба №27 от 30.06.2010г.  Заявеният  от жалбоподателя предмет на дейност включва образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология,  които съставляват основни диагностични методи по смисъла на  глава А, р. ІІ, т.7 и т.8 от Медицински стандарт „Образна диагностика“, утвърден съгласно чл.6, ал.1 от ЗЛЗ с Наредба №27 от 30.06.2010г. на министъра на здравеопазването. Визираните диагностични методи, съобразно императивните изисквания на приложимия медицински стандарт,  се осъществяват  в структури по образна диагностика от трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ   /арг. глава В,  раздел ІV, точки 2.1 и 2.2 от Наредбата/. Следователно в лечебно заведение за извънболнична помощ, каквото заявителят е поискал да регистрира, съществува нормативна забрана за  образна диагностика чрез съдови диагностични изследвания – ангиографии и  интервенционални процедури.  В подкрепа на горния извод   са цитираните от административния орган разпоредби на глава В „Изследвания и апаратура по образна диагностика“, раздел І, точка 2 от Наредбата, видно от които лечебните заведения за извънболнична помощ осъществяват рентгенологични, ултразвукови, мамографски, компютър-томографски и магнитнорезонансни изследвания. Изброяването е изчерпателно и  сочи на отсъствие на  посочените от заявителя  като предмет на дейност на СДМЛ, ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология. Налице е непълнота на документите към заявлението относно предмета на дейност на лабораторията, който да отговаря на ЗЛЗ и медицинския стандарт, поради което отказът на административния орган  за регистрация на дружеството като лечебно заведение, е материалноправно законосъобразен.

Неоснователен е  наведеният довод от пълномощниците на жалбоподателя в проведеното съдебно заседание,  за незаконосъобразност на обжалвания отказ, във връзка с отмяната на Наредба №27/30.06.2010г. за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“, постановена с решение №12547 от 21.11.2016г. на ВАС по адм. дело №4271/2016г.  в сила от 02.05.2017г. Обратно на поддържаното от оспорващия, съдът счита, че  административният орган правилно е съобразил изискванията на  визираната  Наредбата при извършената  проверка на заявлението за регистрация на оспорващото дружество. Съобразно нормата на чл. 142, ал.1 от АПК, съответствието на административния акт с материални закон се преценява към момента на издаването му, а към датата на оспорения отказ - 20.02.2017г.,  Наредба №27/2010г.  е действащо право.  Съгласно чл.195, ал.1 от АПК, подзаконовият нормативен акт се смята  за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение, или в случая от 02.05.2017г. Съдебният акт няма обратно действие  и  до момента на влизане в сила на съдебното решение  разпоредбите  на  Наредбата продължават да се прилагат. Изводите на съда, мотивирани с горните съображения, са за законосъобразно      приложение на медицинския стандарт  от административния орган  като основание за постановяване на  оспорения отказ. Оспорването е неоснователно и съдът го отхвърля.

 С оглед изхода по делото, както и на осн. чл. 143, ал.4 АПК, съдът осъжда жалбоподателя да заплати  на ответната страна адвокатско  възнаграждение в размер на 200,00лв.  за процесуално представителство по делото на адв. Е..

Водим от гореизложеното и на осн.чл.172, ал.2 АПК  вр. с чл.44, ал.2 от Закона за лечебните заведения,  Административният съд

                                                               

 Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на  Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология  „К.“  ЕООД,   със седалище и адрес на управление ***,    р-н И., ж.к. „С.Т.“, ул. „М.В.“ бл.***, вх.*, ап.**, срещу Мотивиран отказ от 20.02.2017г. на директора на Регионална здравна инспекция - Кюстендил към З-АУ-258/02.12.2016г.  за  регистриране на лечебно заведение.

 ОСЪЖДА  Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за предоставяне на специализирана извънболнична помощ по образна диагностика – ангиографски изследвания и интервенционална рентгенология  „К.“  ЕООД,   със седалище и адрес на управление ***,    р-н И., ж.к. „С.Т.“, ул. „М.В.“ бл.***, вх.*, ап.**, да  заплати  на Регионална здравна инспекция - Кюстендил, кв.“Р.Б.“, ул. „Т.“,   адвокатско  възнаграждение в размер на 200,00лв.

Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                          

                                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: