Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 106

гр.Кюстендил, 28.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар А.М. и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№77/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Йордан Георгиев – прокурор при Кюстендилска окръжна прокуратура е депозирал протест срещу Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол, приета с решение №197 по Протокол №13/29.12.2014г. и изменена с решение №14 по Протокол №3/28.12.2015г., решение №96 по Протокол №5/30.05.2016г. и решение №241 по Протокол №12/29.12.2016г. в частта по чл.58 и чл.58а. Иска се отмяната на сочените разпоредби в цялост, като се претендира материалната им незаконосъобразност.

             Ответникът не изразява становище по жалбата.        

             Във връзка с императивните изисквания на АПК, раздел ІІІ, гл.Х, съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181, ал.1 и 2 във вр.с чл.188 от АПК чрез обявление в ДВ бр.38/2017г., чрез поставяне на копие от него на определеното място в КАС и публикуване на интернет страницата на ВАС. Няма присъединили се лица към оспорването, нито встъпили като страни при условията на чл.189, ал.2 от АПК.

                Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

   На 29.12.2014г. след проведено заседание на Общински съвет Бобов дол, обективирано в Протокол №13/27.12.2014г., на което е извършено обсъждане на проекта и предложенията за измененията му, е взето решение №197 за приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол. Процедурата, предхождаща разглеждането и приемането на Наредбата включва изготвянето на проект на подзаконовия нормативен акт, докладна записка на кмета №08.00.294/13.12.2014г. за проект на решение, мотиви, публикуване на същата, ведно с проекта на акта на интернет страницата на институцията на 13.12.2014г., обсъждане на проекта от ПК по икономическа дейност и европейска политика /18.12.2014г./, ПК по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване /18.12.2014г./. Приетата Наредба е разгласена на официалния сайт на Община Бобов дол на 28.01.2015г. Изложената процедура е спазена и при приемане на решение №14 по Протокол №3/28.12.2015г., решение №96 по Протокол №5/30.05.2016г. и решение №241 по Протокол №12/29.12.2016г., с които е изменена Наредбата.

 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира протеста за допустим, като подаден срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред-гл.Х, раздел ІІІ от АПК, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да го разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения подзаконов нормативен акт, съдът счита следното:

   Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 от АПК правото на оспорване на подзаконов нормативен акт принадлежи на гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. А съгласно ал.2 на същата разпоредба прокурорът може да подаде протест срещу акта. В този аспект прокурорът при КОП притежава процесуалната легитимация за оспорване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол, тъй като съгласно чл.16, ал.1, т.1 от АПК във вр.с чл.127, т.5 от Конституцията на РБългария прокурорът следи за спазване законността в административния процес, като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни и съдебни актове; започва или встъпва във вече образувани производства когато прецени, че това се налага от важен държавен или обществен интерес.

   Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол е подзаконов нормативен акт, приемането на който е от компетентността на Общинския съвет като орган на местната власт и местното самоуправление. С него се уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение при условия и граници, определени от закона, като детайлизира приложението му. Редът за издаване на нормативни административни актове е регламентиран в чл.75-80 от АПК, а за неуредените въпроси се прилага субсидиарно ЗНА /арг. чл.80 от АПК/.

   Наредбата е издадена от компетентен орган – Общински съвет Бобов дол, който е овластен за това от Конституцията /чл.141, ал.4/, ЗМСМА /чл.21, ал.2 във вр.с ал.1, т.7/ и ЗМДТ /чл.9/. Върховният закон въвежда като правомощие на Общинския съвет като орган на местното самоуправление да определя размера на местните такси по ред, установен в закон - ЗМСМА, а ЗМДТ изрично сочи, че Общинския съвет приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Видовете такси, които могат да се събират са предвидени в закона – чл.6, ал.1 от ЗМДТ, а принципите относно определяне размерите им – в чл.7 и чл.8 от ЗМДТ. Наредбата е издадена на основание чл.6, 7 и 8 от ЗМДТ /§5 от ПЗР/ и е приета на заседанието от 29.12.2014г., при условията на явно поименно гласуване и с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници /9 от 13/, което се явява в съответствие с изискванията на чл.27, ал.4 и ал.5 във вр.с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА. Спазени са и законовите изисквания и при изменението на Наредбата.

   При изпълнение на приложимите по арг. от чл.80 от АПК норми от ЗНА /глави ІІІ и ІV/ съдът счита, че Общински съвет Бобов дол не е допуснал нарушения във връзка със спазване на административнопроизводствените правила по издаване и изменение на нормативния акт. Установява се от представените писмени доказателства, че е спазена процедурата по изработване на проект; по публикуване на интернет страницата на Общински съвет Бобов дол на проекта, ведно с мотиви и докладна записка на кмета на Общината; спазен е 14 дневния срок; налице е съгласуваност със съответните постоянни комисии; разглеждането, обсъждането и гласуването е извършено при спазване правилата по ЗМСМА. Към проекта за подзаконовия нормативен акт са налични и мотиви, които се съдържат отделно и са изготвени при спазване чл.28, ал.2 от ЗНА. От същите може ясно да се изведе волята на компетентния орган за необходимостта от приемането на акта, респ. по изменянето му.

  След анализ на оспорените конкретни текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол, съдът приема следното:

  Съпоставката на разпоредбата на чл.58 от Наредбата с чл.127, ал.1 от ЗМДТ води до извода за незаконосъобразност на същата. Наредбата е издадена по делегация от чл.6, 7, 8 и 9 от ЗМДТ, поради което трябва да съдържа правен режим за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Същевременно с нормата на чл.22, ал.4 от ЗМСМА законодателят е дал възможност на общинските съвети с приеманите от тях наредби, за нарушаването им, да предвиждат налагането на глоби и имуществени санкции на нарушителите. Законовата норма на чл.127, ал.1 от ЗМДТ е администравинонаказателна по своя характер и предвижда санкции при неспазване на разпоредбите на закона извън случаите на чл.123, 124 и 125. Оспорената норма на чл.58 от Наредбата отново е санкционна, но с нея се предвижда налагането на наказания при неспазване на разпоредби на подзаконовия акт. Сравнителният анализ на подзаконовата и законовата норма сочи, че в подзаконовата е предвиден по-голям обхват на санкционирането при установени нарушения, без съобразяване с вече съществуващата норма на чл.57 от Наредбата и със законовата конструкция на чл.127, ал.1 от ЗМДТ. Уреденото приложно поле на административнонаказателната отговорност с чл.127, ал.1 от ЗМДТ при даден вид нарушения, изключая нарушенията по чл.123, 124 и 125 от закона, е преуредено по различен начин в подзаконовия нормативен акт. Приложението на делегацията от чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.22, ал.4 от ЗМСМА не дава възможност за утежняване правното положение на санкционираните субекти, доколкото бланкетността на чл.58 от Наредбата дава възможност именно за двойно ангажиране на административнонаказателната им отговорност – веднъж по чл.57, веднъж по чл.58 от Наредбата. В този смисъл съдът приема, че с нормата на чл.58 от Наредбата се нарушава правилото на чл.15, ал.1 от ЗНА за съответствие на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Това обуславя отмяната й като незаконосъобразна.

   Оспорената разпоредба на чл.58а от Наредбата съдът намира за нищожна по следните съображения: Съгласно нормата на чл.7, ал.2 от ЗНА Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. С оглед това правило Общинските съвети следва да приемат наредбите съобразно нормативния акт от по-висока степен и да уреждат с тях отношения с местно значение. Процесната Наредба е издадена на основание чл.6, 7 и 8 от ЗМДТ, поради което следва да урежда обществените отношения, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Анализът на чл.58а /в цялост/ от Наредбата сочи на липса на компетентност на издателя на подзаконовия акт, доколкото с нормата се уреждат отношения с местно значение в областта на опазването на земеделските земи и условията и редът за промяна на тяхното предназначение – обществени отношения, предмет на правна регламентация от ЗОЗЗ. Нарушен е чл.12 от ЗНА, според който актът по прилагането на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден. С разпоредбата на чл.58а от Наредбата Общински съвет Бобов дол е излязъл извън обхвата на делегацията на чл.6, 7 и 8 от ЗМДТ, поради което и същата се явява нищожна.

   Предвид изхода на спора и с оглед разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, съдът присъжда разноски в полза на оспорващата страна Кюстендилска окръжна прокуратура в размер на 20 лв. /такса за обявление в ДВ/, платими от ответника.

              Воден от горното и на основание чл.193 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

              ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.58 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол, приета с решение №197 по Протокол №13/29.12.2014г. и изменена с решение №14 по Протокол №3/28.12.2015г., решение №96 по Протокол №5/30.05.2016г. и решение №241 по Протокол №12/29.12.2016г.

             ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.58а /в цялост/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Бобов дол, приета с решение №197 по Протокол №13/29.12.2014г. и изменена с решение №14 по Протокол №3/28.12.2015г., решение №96 по Протокол №5/30.05.2016г. и решение №241 по Протокол №12/29.12.2016г.

             ОСЪЖДА Общински съвет Бобов дол да заплати на Окръжна прокуратура - Кюстендил разноски по делото в размер на 20 лв. /двадесет/.

             Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

             

                                                    

          

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

                                                           

                                                 ЧЛЕНОВЕ: