Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    № 19

гр.Кюстендил, 05.02.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на първи февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№80/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  А.С.Б., ЕГН ********** ***, съдебен адрес *** чрез адвокат А.В. оспорва заповед №1192/14.11.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ - София, с която е отписан от публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика и е обявено за невалидно удостоверение №960-І/26.03.2012г., ведно с всички произтичащи от него права. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на процесуалните правила и материалния закон – основания по чл.146, т.3 и т.4 от АПК.

                 Ответникът, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на А.С.Б. в качеството му на лице, упражняващо лесовъдска практика /съгласно у-ние №960-І/26.03.2012г./ са съставени три наказателни постановления през 2016г. за нарушения по чл.257, ал.1 от ЗГ, а именно: НП №16/18.02.2016г. на директора на РДГ – Кюстендил, с което жалбоподателят е санкциониран за това, че на 20-21.01.2016г.  в отдел 98, подотдел „з“ в землището на с.Боснек, общ.Перник, не е упражнил контрол, като е допуснал сеч на немаркирани с КГМ дървета от бук; НП №34/13.07.2016г. на директора на РДГ – Кюстендил, с което жалбоподателят е санкциониран за това, че на 25.01.2016г. в отдел 35, подотдел „н“ в землището на с.Големо Бучино, общ.Перник, не е упражнил контрол, като е допуснал сеч на немаркирани с КГМ дървета бял бор; НП №70/05.08.2016г. на директора на РДГ – Кюстендил, с което жалбоподателят е санкциониран за това, че в периода 16.01.2016г. – 26.02.2016г.  в подотдел 16„г“ в землището на с.Кладница, общ.Перник, не е упражнил контрол, като е допуснал сеч на немаркирани с КГМ дървета  черен бор. Всички НП е прието, че са влезли в сила на основание чл.58, ал.2 от ЗАНН. При така установената фактическа обстановка административният орган е приел, че е налице хипотезата на чл.239, ал.1, т.5 от ЗГ - в рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване с влезли в сила три или повече акта на компетентен орган са установени нарушения на този закон или подзаконовите актове по неговото прилагане, извършени при упражняване на дейността, за която е регистрирано лицето и е издал процесната заповед №1192/14.11.2016г.

                 В хода на съдебното производство са приети като писмени доказателства решение №221/15.05.2017г. на Пернишки районен съд, постановено по АНД №2349/2016г., №222/16.05.2017г. на Пернишки районен съд, постановено по АНД №2362/2016г. и решение №49/23.02.2017г. на Пернишки районен съд, постановено по АНД №2350/2016г., с предмет на оспорване горепосочените три НП. С първите две жалбите на А.С.Б. срещу НП №16/18.02.2016г. и НП №70/05.08.2016г. са оставени без разглеждане, а с третото - НП №34/13.07.2016г. на директора на РДГ – Кюстендил е отменено.

                С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

                 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                Оспорената заповед №1192/14.11.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ - София представлява индивидуален административен акт, издаден от компетентен орган, с предписаната от закона форма и при спазване на административнопроизводствените правила. Същата съдържа изложение на фактически обстоятелства, изпълняващи изискването за мотивираност по чл.240, ал.1 от ЗГ, които и в съвкупност са отнесени към хипотезата на чл.239, ал.1, т.3 от ЗГ. Т.е. налице е корелация между фактическо и правно съдържание на заповедта.

                  С оглед преценка законосъобразността на акта по реда на чл.168 от АПК и във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че материалния закон не е приложен правилно. Анализът на писмените доказателства по делото показва липса на предпоставките по чл.239, ал.1, т.5 от ЗГ – не се доказва, че в рамките на 12 месеца преди датата на вземане на решението за отписване, с влезли в сила три или повече акта на компетентен орган, са установени нарушения на ЗГ, извършени от А.Б. при упражняване на лесовъдска практика. Решение №221/15.05.2017г. на ПРС, постановено по АНД №2349/2016г., №222/16.05.2017г. на ПРС, постановено по АНД №2362/2016г. и решение №49/23.02.2017г. на ПРС, постановено по АНД №2350/2016г. опровергават констатациите на административния орган за влезли в сила най-малко три НП, установяващи извършени нарушения на ЗГ от жалбоподателя в качеството му на лице, упражняващо лесовъдска практика. НП №34/13.07.2016г. на директора на РДГ – Кюстендил е отменено като незаконосъобразно, което обстоятелство изключва приложението на чл.239, ал.1, т.5 от ЗГ. Налице е основанието по чл.146, т.4 от АПК, поради което заповед №1192/14.11.2016г. на изпълнителния директор на ИАГ – София ще бъде отменена като незаконосъобразна.

Във връзка с изхода от правния спор съдът присъжда разноски в полза на жалбоподателя, платими от ответника, на основание чл.143, ал.1 от АПК, а именно съдебни разноски в размер на 410 лв. /10 лв. държавна такса и 400 лв. адвокатско възнаграждение/.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОТМЕНЯ заповед №1192/14.11.2016г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите - София, с която А.С.Б., ЕГН ********** *** е отписан от публичния регистър на физическите лица за упражняване на лесовъдска практика и е обявено за невалидно удостоверение №960-І/26.03.2012г., ведно с всички произтичащи от него права.

ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по горите – София, бул. „Христо Ботев“ №55 да заплати на А.С.Б., ЕГН ********** *** съдебни разноски в размер на 410 лв. /четиристотин и десет/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: