Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                      гр.Кюстендил, 17.10.2017год.

                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Кюстендилският административен съд в закрито заседание на седемнадесети октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №104 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

           

            Производството е по реда на 294 и сл. от АПК и е образувано по жалба на А.К.С. и В.К.С.,***, чрез пълномощника им адв. Д.М.С., против бездействие на началника на ДНСК като орган по изпълнението, да се произнесе  по Заявление вх. №ПР-850/24.03.2017 г. по описа на ДНСК за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнение на Заповед №ДК-02-13/23.07.2007 г. на Началника на РДНСК – Кюстендил на основание чл.282 от АПК, или алтернативно  -  за спиране на изпълнителното производство по изпълнение на същата заповед на основание чл.280 от АПК /вж.  задължителните указания в определение №11655 от 04.10.2017г. на ВАС по адм. дело №10278/2017г., ІІ отделение/. Релевирани са доводи за незаконосъобразност на оспореното бездействие на сезирания орган по изпълнението, който  има   законово регламентирано задължение за произнасяне. Сочи се приложимост на хипотезите на чл.282, ал.1,т.2, т.7, т.8 и т.9 от АПК. Прави се искане за отмяна на оспореното бездействие  на органа по изпълнението. 

С писмо вх. №1845/11.05.2017 г. ответникът по жалбата ДНСК – София, чрез пълномощника си юк К.,  е представил преписката по изпълнителното производство и е изразил становище за неоснователност на жалбата на А.К.С. и В.К.С.. Счита се, че за административния орган не е съществувало задължение да се произнесе по  подаденото заявление, а по същество - че не са налице основанията за прекратяване, респ. за спиране на изпълнителното производство.

Административният съд, след като разгледа жалбата и изложените в нея доводи, становището на органа по изпълнението, приложените доказателства и съобразявайки указанията на ВАС в отменителното определение,  намира следното:

Изпълнителното основание  е  Заповед №ДК-02-КН-13/23.07.2007г. на началника на РДНСК Кюстендил, с която е наредено премахване на незаконен строеж „Масивен гараж“ в УПИ XXV-5958 и XXVI-1940 в кв.72 по плана на гр.*** с административен адрес: гр. ***, ул.“***“ от наследниците на К.П. С. – В.К.С., А.К.С. и Е.К.Д., като попадащ частично в чужд имот, без съгласие на собственика, в отклонение  от одобрен архитектурен проект, със загубили действие строителни книжа и без подадена декларация по реда на §183 и §184 от ПЗР ЗИД ЗУТ. Заповедта е влязла в законна сила на 02.02.2009г. във връзка с решение на ВАС по адм.д.№10929/2008г., с което е оставено в сила решение от 08.05.2008г. на АдмС - Кюстендил по адм.д. №207/2007г., образувано по оспорване на заповедта от нейните адресати, между които и жалбоподателите  по настоящето дело. С писмо №Д-118-00-370/01.04.2009г. началникът на РДНСК Кюстендил е изпратил на жалбоподателите покана за доброволно изпълнение на влязлата в сила заповед. С Протокол №56/16.10.2009г., служители от РДНСК Кюстендил са установили, че заповедта не е изпълнена в дадения срок, а строежът е в установения от органа  вид, а с  Протокол №57/03.11.2009г. - служителите са посочили, че строежът е разположен на уличната регулация и е възможно използването на механизация за неговото премахване.

 Следва заповед №РД-13-713/01.12.2009г.  на зам. началникът на ДНСК, с която   на началника на РДНСК Кюстендил са предоставени правомощия по определяне на изпълнителя за принудителното премахване на строежа. С Констативен протокол №7/30.01.2014г. служители от РО „НСК“ Кюстендил са установили, че незаконният строеж не е премахнат доброволно и е във вида по заповедта за премахване, поради което на 26.05.2014г. са изпратени  покани до фирми за провеждане на принудителното изпълнение. С писмо изх.№КН-1173-02-970/24.04.2015г.  началникът на ДНСК е възложил изпълнението на фирма „Цецо-Види“ ЕООД по договор №ФО-13-119/05.02.2015г., като е насрочил  изпълнение в периода 12-15.05.2015г.  Издаденото писмо е повод за образуване на  адм.д. №118/2015г. по описа на АдмС – Кюстендил,  по иск на  собствениците  на  строежа с правно основание чл.292 от АПК, който е отхвърлен с решение №62/18.03.2016г., оставено в сила с решение №2787/07.03.2017г. на ВАС по адм.д.№6604/2016г.  С  писмо изх. №КН-1173-04-883/14.07.2015г., началникът на ДНСК е указал, че с оглед образуваното адм.д.№118/2015г. на КАС срокът за принудително изпълнение на заповедта се удължава до 20 работни дни от произнасянето на съда с влязъл в сила съдебен акт.

Видно от изпратената преписка, жалбоподателите са подали жалба срещу постановление / действие на органа по изпълнението, а именно  писмо изх.№КН-1173-04-883/14.07.2015г. на началника на ДНСК, с което се разпореждат фактически действия в рамките на изпълнителното производство, касаещи принудителното изпълнение на заповедта на 04.04.2017г. /20 работни дни след влизане в сила на решението по адм.д.№118/2015г. на КАС на 07.03.2017г./.  По жалбата е образувано адм. дело №86/2017г. по описа на Административен съд – Кюстендил, като с определение №156 от 03.04.2017г., съдът е спрял изпълнението на заповед №ДК-02-КН-13/23.07.2007г. на началника  на РДНСК Кюстендил, насрочено с писмо изх.№КН-1173-04-883/14.07.2015г. на началника на ДНСК за 04.04.2017г.,  до постановяване на окончателен съдебен акт по делото.

Оспореното бездействие е във връзка с подадено от жалбоподателите заявление вх. №Пр-850/24.03.2017г. по описа на РО „НСК“ Кюстендил, съотв. с вх .№КН-1173-03528/30.03.2017г. по описа на ДНСК, с искане за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл.282 от АПК или алтернативно – с искане за спиране на изпълнителното производство на основание чл. 280 от АПК. Жалбата, въз основа на която е образувано настоящото  производство е депозирана на 11.04.2017год.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна по чл.295 от АПК вр. с чл.274, ал.2 от АПК – длъжник в изпълнителното производство, срещу подлежащ на оспорване акт – бездействие на органа по изпълнението по заявление от 30.03.2017год. и след изтичане на 7- дневния срок за произнасяне по чл.296, ал.2 от АПК, пред компетентен да я разгледа съд, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество – жалбата е  основателна.

Оспорващите са страни във висящо изпълнително производство, започнало служебно от административния орган  при наличие на валидно изпълнително основание  - влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж. В упражняване на процесуалните си права на длъжници, същите са сезирали органа по изпълнението с искане за прекратяване или алтернативно за спиране на изпълнителното производство, като релевират  основанията по чл.282, ал.1, т.2, т.7, т.8 и т.9 от АПК.  Видно от административната преписка, искането се съдържа в заявление вх. №Пр-850/24.03.2017г. по описа на РО „НСК“ Кюстендил, съотв. с вх .№КН-1173-03528/30.03.2017г. по описа на ДНСК. Доказва се надлежно сезиране на органа по изпълнението, което поражда за същия задължение да се произнесе с акта, предвиден в чл.271, ал.6 от АПК. Безспорно е по делото, че произнасяне по заявлението на длъжниците  липсва, което съставлява бездействие на изпълнителния орган по повод изпълнение на процесуални правомощия в производството по принудително изпълнение.  Неиздаването на постановление за прекратяване или спиране на изпълнителното производство, респ. на постановление  за отказ за прекратяване или спиране на изпълнителното производство е незаконосъобразно бездействие на органа по изпълнението, защитата срещу което е по реда на чл.294 и сл. от АПК. Следва отмяна на същото, като на основание чл. 298, ал.1, предл.2 от АПК съдът задължава началника на ДНСК да се произнесе по заявлението на жалбоподателите за прекратяване или алтернативно за спиране на изпълнителното производство, проверявайки релевираните  от оспорващите фактически и правни основания. По аргумент от чл.296, ал.2 от АПК съдът определя 7- дневен срок за произнасяне от органа.  

             Водим от горното, съдът

 

                                                           Р   Е   Ш   И:

 

 ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно бездействие на началника на ДНСК  да се произнесе  по заявление на А.К.С. и В.К.С.,***№КН-1173-03528/30.03.2017г. по описа на ДНСК за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнение на Заповед №ДК-02-13/23.07.2007 г. на Началника на РДНСК – Кюстендил на основание чл.282 от АПК, или алтернативно  -  за спиране на изпълнителното производство по изпълнение на същата заповед на основание чл.280 от АПК. 

ЗАДЪЛЖАВА     началника на ДНСК - София  да се произнесе по заявление на А.К.С. и В.К.С.,***№КН-1173-03528/30.03.2017г., като определя 7-дневен срок, считано от получаване на препис от настоящото решение.

Решението  е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

                                 

                                                       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: