Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                  18.07.2017 г.

 

 

Номер   127                                   2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                             В      И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилският административен съд

на двадесет и седми юни                                                         2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                      Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Ирена Симеонова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 119 по описа за 2017 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

     Производството е по реда на чл. 145 - 178 от АПК, във връзка с чл. 121 - 126 от Закона за държавния служител /ЗДСл./.

     Образувано е по жалба на Р.Д.Н. *** против Заповед № РД09-1753/06.03.2017 г. на Главния секретар на Министерство на образованието и науката, с която й е наложено дисциплинарно наказание “забележка”, на основание чл. 90 ал. 1 т. 1 от ЗДСл. за извършено нарушение по чл. 89 ал. 1 и ал. 2 т. 1 и т. 3 от Закона за държавния служител /ЗДСл./. В жалбата се излагат твърдения, относно незаконосъобразността на заповедта. Посочва се, че заповедта е издадена в противоречие с материалния закон и съществени нарушения на административно процесуалните правила, тъй като не е извършила дисциплинарно нарушение, както и че са нарушени чл. 93, чл. 94 ал. 1, както и чл. 97 от ЗДсЛ. Твърди се, че жалбоподателката не е запозната с доклада от извършената проверка, изискването за обяснения е изпълнено формално, не е спазен законовия 2 – месечен срок от откриване на нарушението за налагане на дисциплинарното наказание, както и че липсва описание на извършените нарушения. Моли, съдът да постанови решение, с което да отмени оспорената заповед, като претендира разноски по делото. Представени са и писмени бележки.

     Ответникът – Гл. секретар на Министерство на образованието, чрез процесуалния си представител, моли жалбата да се отхвърли. Представено е и писмено становище  

     По делото са представени и приети като доказателства писмени такива – 2 броя класьори с вх. № 2443/20.06.2017 г.

     Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспореният административен акт на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна. Съображенията за това са следните:

     Не се спори между страните, че жалбоподателката Р.Д.Н.  е изпълнявала длъжността – Началник на Регионалното управление на образованието – Кюстендил към Министерството на образованието и науката, към датата на наложеното дисциплинарно наказание.

1.      В хода на извършена проверка, съгласно Заповед № РД 09-1412/21.09.2016 г. на МОН, относно организацията и контрола на дейностите в РУО – Кюстендил и училищата на територията на областта, е установено, че в годишния план за дейността на РУО – Кюстендил за учелната 2015/2016 г., утвърден със Заповед № РД 09-1353/28.09.2015 г. на МОН, са предвидени 10 тематични проверки, една от които /“Усъвършенстване на формите и методите на оценяване на учениците от VІІ клас. Мерки за повишаване на резултатите от НВО по БЕЛ“/ е планирана да бъде извършена през м. март 2016 г. в 3 училища на територията на областта: ОУ „Христаки Павлович“ гр. Дупница, СОУ „Христо Ботев“ гр. Бобов дол и ОУ „Христо Ботев“ с. Невестино. Конкретната тематична проверка е извършена през м. февруари, като резултатите са отразени в констативни протоколи. Липсва обобщен доклад с анализ на извършената тематична проверка. Тематичната проверка е осъществена извън определения срок, като г-жа Н. твърди, че разместването във времето за извършване на тематичната проверка се дължи на техническа грешка и несъответствие във времето, посочено в годишния план на РУО  и годишния план на контролно – методическата дейност. АНО приема, че от доказателствата е установено, че Н. е нарушила разпоредбата на чл. 8 ал. 1 т. 1 от Правилника за устройството и дейността на РИО /ПУДРИО/, във вр. с чл. 10 ал. 1 т. 1 от Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.

2.      В плана за учебната 2015/2016 г. е планирана проверка за установяване на посещаемостта в полуинтернатни групи /ПИГ/ в 10 училища на територията на областта. От избраната за проверка такава в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница, се установява, че има издадена заповед, констативен протокол и доклад, подробно описани. Посочената в констативния протокол цел на проверката „Контрол на организацията и провеждането на обучението в ПИГ“ не съответства на темата и плана на РУО, формулирана като „Контрол за установяване на посещаемостта в ПИГ“. В писмените си обяснения Н. сочи несъгласие като твърди, че няма несъответствие с темата, включена в заповедта на началника на РУО – Кюстендил и в годишния план. АНО приема, че несъгласието не се подкрепя от писмени доказателства, като приема за установено неизпълнение на определените задължения, съгласно чл. 8 ал. 1 т. 1 от ПУДРИО, във вр. с чл. 10 ал. 1 т. 1 от Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета и Заповед № 09-1353/28.09.2015 г. на МОН.

3.      При извършената проверка на документацията на ОУ „ Св. Климент Охридски“ гр. Дупница, относно контрола за установяване на посещаемостта в ПИГ е установено, че административния акт липсва в документалния комплект на проверката. От доклад с вх. № 0862-В/29.01.2016 г. е видно, че назначената проверка обхваща дейности извън темата, посочена в годишния план на РУО – Кюстендил, като за констатираните несъответствия на темите на извършените от РУО – Кюстендил проверки с темите заложени в годишния план, не са представени доказателства за предприети мерки за отстраняване на нарушенията. АНО приема, че Н. е нарушила разпоредбата на чл. 8 ал. 1 т. 1 от ПУДРИО, във вр. с чл. 10 ал. 1 т. 1 от Инструкция № 1от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, като е следвало да прилага ефективен контрпол върху извършваните действия на контролираното от нея РУО.

4.      В годишния план на РУО – Кюстендил са включени темите на текущи проверки, както следва „Текущ контрол на учители от културно – образователни области“ и „Изкуства, бит и технологии“. При проверката се установява, че както в издадените от Н. заповеди, така и в констативните протоколи от извършените текущи проверки, като цел на проверката е посочено“ Състоянието и обезпеченост на обучението“ по съответните предмети, като това не съответства на заложените в годишния план на РУО – Кюстендил теми на проверки. АНО приема, че Н. е не е изпълнила определени задължения, съгласно чл. 8 ал. 1 т. 1 от ПУДРИО, във вр. с с чл. 10 ал. 1 т. 1 от Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.

5.      Във връзка със Заповед № УД-127/17.02.2016 г на Началника на РУО – Кюстендил за задължителни предписания на директора на ПГТ – гр. Кюстендил е установено, че Н. не е извършвала последващ контрол относно дадените предписания, като липсва връчване на констативен протокол, съдържащ резултатите от осъществения контрол. АНО приема, че Н. с бездействието си е нарушила разпоредбите на чл. 8 ал. 1 т. 1 и чл. 18 ал. 1 от ПУДРИО, във вр. с чл. 10 ал. 1 т. 1 от Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета.       

     Горните нарушения са описани в Доклад № 8089403-37/21.10.2016 г. за извършената от комисия работа, назначена със Заповед № РД 09-1412/21.09.2016 г на МОН, които са класифицирани като дисциплинарни нарушения и основание за образуване на дисциплинарна процедура с цел налагане на дисциплинарно наказание.   

     Със Заповед № РД09-1869/17.11.2016 г. Министъра на образованието и науката е образувал дисциплинарно производство по реда на Гл. пета, Раздел ІІ от Закона за държавния служител за разглеждане на нарушенията установени с горецитирания доклад.

     С писмо изх. № 0510-191/18.11.2016 г. МОН е отправила 20 /двадесет/ въпроса, подробно описани, към г - жа Н., уведомила я е, че е образувала дисциплинарно производство спрямо нея и на основание чл. 93 ал. 1 от ЗДСл. й е дала 3 – дневен срок от получаване на писмото да представи писмени обяснения и да приложи доказателства относно изложеното в писмото. Уведомила я, че съгласно чл. 93 ал. 1 от ЗДСл. ще бъде изслушана на 23.11.2016 г. от 14.30 ч. в кабинета на министъра в МОН.

     Р.Н. уведомила с писмо Минстъра на образованието и науката, че за периода от 23.11.2016 г. до 27.11.2016 г. е в болничен отпуск, за което представила и болничен лист № Е20165803045/23.11.2016 г., като помолила да бъде изслушана в удобно за двете страни време. С писмо  изх. №  № 0510-191/06.12.2016 г. Н. била уведомена за нова дата за изслушване – 08.12.2016 г. от 09.30 ч. С писмо Н. уведомила МОН, че от 07.12.2016 г. ще бъде в отпуск по болест за 10 дни, като представила болничен лист № Е20166335066/07.12.2016 г. С писмо изх. № 0510-191/16.12.2016 г. Н. била уведомена за нова дата за изслушване – 19.12.2016 г. от 15.00 ч. С писмо изх. № 9278-В/19.12.2016 г. Н. уведомила МОН, че на 17.12.2016 г. е постъпила на болнично лечение, като представила болничен лист Е20167629195/22.12.2016 г. и Е20166213116/24.01.2017 г.

     Със Заповед № РД09-1641/14.02.2017 г. Министърът на образованието и науката възлага на Гл. секретар на МОН своите правомощия по реализиране на дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарни наказания на служителите по трудово правоотношение от администрацията на МОН и по служебно правоотношение с държавните служители в администрацията на МОН и РУО.

    С писмо изх. № 94-703/20.02.2017 г. Гл. секретар на МОН уведомил Н., че я кани за изслушване на 23.02.2017 г. в 14.30 ч. в МОН.

    С изх. № 0222-И/22.02.2017 г. Р.Н. дала своите писмени обяснения, относно писмо № 94-703/20.02.2017 г. на МОН, със съответните приложения 65 на брой.

    Със Заповед № РД09-1753/06.03.2017 г. на Гл. секретар на МОН и на основание чл. 90 ал. 1 т. 1 за извършени нарушения по чл. 89 ал. 2 т. 1 и т. 3 от ЗДсЛ, на Р.Д.Н. – началник на Регионално управление на образованието – Кюстендил, с ранг ІІІ старши, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“.

    При така установената фактическа обстановка, Кюстендилският административен съд обосновава следните правни изводи:

    Оспорената заповед е връчена на 08.03.2017 г., а жалбата е подадена пред административния съд на 22.03.2016 г., съгласно приложени доказателства за това, т.е. същата е подадена в срок от надлежна страна, при наличие на превен интерес, поради което е процесуално допустима.

    Разгледана по същество, жалбата е основателна.

    При съблюдаване последователността на законовите критерии се установява, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в писмена форма, но извън сроковете предвидени в чл. 94 ал. 1 от ЗДСл, при спазване на процедурата по чл. 93 ал. 1 от закона /наказанието е наложено след като е дадена възможност на служителя да даде устни обяснения и са приети писмени такива от дисциплинарнонаказващия орган/.

    Редовността от формална страна на процесната заповед се оспорва с доводи за допуснати съществени нарушения – неспазване на срока за налагане на наказанието по чл. 94 ал. 1 от ЗДСл., формално извършена процедура по чл. 93 ал. 1 от ЗдСл. Липса на извършено виновно деяние, което да представлява административно нарушение по посочените разпоредби на ЗДСл. В същата не е посочено какво конкретно е нарушението, т.е. с какви действия са осъществени вменените нарушения, тъй като същите не са конкретизирани по време и начин на извършване. Формулировките са твърде общи и неясни. Не са обсъдени дадените от жалбоподателката обяснения. Не е установено, че виновно са извършени нарушенията, за които е наказана Н., служебните задължения, които са нарушени – задължителни реквизити по чл. 97 ал. 1 т. 4, т. 5, т. 7 от ЗДСл.

    На първо място, основателно е възражението на жалбоподателката, относно неспазването на срока по чл. 94 ал. 1 от ЗДсЛ за налагане на наказанието. Изрично в разпоредбата на закона е посочено, че дисциплинарните наказания, включително и забележката се налагат не по – късно от два месеца от откриване на нарушението и не по – късно от една година от извършването му. Видно от заповедта е , че нарушенията са открити при проверка, за резултатите от която е съставен Доклад № 8089403-37/21.10.2016 г. от извършилите провелката служители на МОН. След входирането на този доклад, месец по – късно са поискани обясненията на Н. – писмо изх. № 0510-191/18.11.2016 г. и определена дата за изслушване – 23.11.2016 г. От прлиложените по делото болнични листове е видно, че от 23.11.2016 г. Н. е започнала да ползва отпуск за временна нетрудоспособност. След изтичането на този отпуск се явила на работа на 05.02.2017 г. и е работила до датата на връчване на обжалваната заповед. Съгласно чл. 94 ал. 3 от ЗДСл. по време на ползването на законовоустановения отпуск, какъвто е отпускът за временна нетрудоспособност, сроковете за налагане на дисциплинарно наказание не текат. От датата на входиране на доклада от проверката до датата на болничният отпуск е изтекъл един месец и един ден. От момента на завръщането на работа – 05.02.2017 г. да датата на налагане на дисциплинарното наказание - 06.03.2017 г. е изтекъл още един месец и един ден /самата заповед пък е връчена на 08.03.2017 г./. Наложеното наказание „забележка“ се явява извън срока по чл. 94 ал. 1 от ЗДСл., макар и само с два дни. Спазването на сроковете за налагане на дисциплинарно наказание е задължително, с императивен характер и само на това основание оспорената заповед следва да бъде отменена. С оглед обаче на пълнота на изложението, съдът ще изложи и мотиви по същество.  

     Възраженията на жалбоподателката се явяват основателни и оспорената заповед следва да бъде отменена, тъй като е постановена при отсъствие на материалноправните предпоставки за това. Разпоредбата на чл. 89 ал. 2 от ЗДСл. изброява основанията за възникване на дисциплинарна отговорност. За да се реализира такава отговорност следва да се установи осъществяването на някое от посочените в текста нарушения или в конкретния случай с оглед мотивите на издадената заповед, наказващият орган следва да установи неизпълнение на служебните задължения за поведение на служителите в държавната администрация – нарушение по смисъла на чл. 89 ал. 2 т. 1 и т. 3 от закона.

В случая съдът приема, че дисциплинарното наказание е наложено, без да се установяват по безспорен начин допуснати нарушения на служебните задължения от страна на служителя. От доказателствата по делото се установява, че жалбоподателката заема длъжността Началник на РУО - Кюстендил.

     Съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗДСл държавният служител е длъжен да изпълнява задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законите на страната. В случая не са налице доказателства, които да сочат, че Н. не е изпълнила служебните си задължения и то виновно.

     В обжалваната заповед извършените нарушения се позовават на Доклад № 808940337/21.10.2016 г. Доказателства за връчването на този доклад на жалбоподателката не се прилагат по делото. Вярно е, че законът позволява позоваване в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание на документи, които са извън заповедта, но тези документи следва да са връчени на жалбоподателката, за да се запознае с тях и да даде писмени обяснения, включително и да бъде изслушана. Твърдението от процесуалния представител на ответника, че всички факти и обстоятелства изложени в доклада, са препотвърдени в писмото до Н. за искане на обяснения № 0510-191/18.11.2016 г., в случая се явяват ирелевантни и не отменят горното изискване. Още повече, че в писмените си обяснения жалбоподателката подробно и за всеки един въпрос поотделно е дала отговор на зададените й въпроси, прилагайки и 65 приложения към тях /лист 127 – лист 163 по делото/. На практика по всяко от описаните нарушения в обжалваната заповед, жалбоподателката е изложила своите обяснения, придружени със съответните писмени доказателства. В искането за даване на обяснения, докладът, обобщаваш извършените нарушения не е коментиран и на практика жалбоподателката не е давала обяснения по него, а по зададените й въпроси. Начинът на изискване на писмените обяснения чрез поставяне на въпроси, а не чрез посочване на точно място, дата и описание на конкретно извършеното нарушение от страна на Н., сочи на формално изпълнение на задължението на АНО по чл. 93 ал. 1 от ЗДСл. да вземе писмените обяснения на служителката, съответно да я изслуша и да прецени извършено ли е или не нарушение. Съдържанието на искането за обяснения не съвпада с описаните в обжалваната заповед нарушения. АНО не е обсъдил обясненията и приложените писмени доказателства поотделно, посочвайки конкретно коя контролна дейност не е извършена. Например твърдението за извършено нарушение по т. 1, а именно извършване на тематична проверка „Усъвършенстване на формите и методите на оценяване на учениците от VІІ клас. Мерки за повишаване на резултатите от НВО по БЕЛ“ е извършена през м.  февруари, а не през м. март и това да е повод за извод, че проверката е осъществена извън определения срок, звучи меко казано алогично. Видно е, че проверката е извършена, което е отразено в съответните констативни протоколи и срокът не е пропуснат, а напротив проверката е извършена на по – ранен етап, но няма просрочие. В този смисъл е нарушен и чл. 97 от ЗДСл., който изисква дисциплинарните нарушения да са конкретизирани по време и начин на извършване. В описанието на цитираните нарушения липсва такава кокретизация, а е посочено че Н. не е извършила „ефективен контрол върху извършваните действия на контролираното от нея РУО“, като не става ясно кое точно не е контролирала. Формулировките са общи и непълни, без ясна конкретизация за време и място на извършване и не дават въможност за защита в пълен обем от страна на жалбоподателката, съответно на съдебен контрол върху извършените действия.  

     При липсата на ясно изложени мотиви за конкретни действия или бездействия на служителя, насочени към нарушаване или неизпълнение на служебните задължения, не може да се направи извод, че Н. не е изпълнила служебните си задължения виновно.

     Не на последно място, цитираните в заповедта за наказание, нарушени членове от Правилника за устройство и дейността на регионалните инспекторати по образованието /ПУДРИО/, към датата на издаване на заповедта – 06.03.2017 г. са били отменени. Същият е отменен и не е в сила от 07.02.2017 г., като е заменен с Правилник за устройството и функциите на регионалните управления по образованието /ПУФРУО/, ДВ, бр. 13/07.02.2017 г., в сила от 07.02.2017 г. 

     Въпреки, че по делото не са установени по несъмнен начин извършени нарушения на служебната дисциплина, дори да се приеме, че е налице нарушение от страна на дисциплинарнонаказания служител при изпълнение на служебно задължение, доколкото по делото не е установено настъпване на вредни последици, то наложеното наказание е в нарушение  и на чл. 91 ал. 1 т. 1 от ЗДСл.  

     Изложеното налага извод, че не са налице основания за ангажиране на дисциплинарната отговорност на служителката и правомощията на дисциплинарно наказващия орган по налагане на санкция са упражнени в противоречие с нормативните изисквания.

     С оглед изхода на спора, съдът ще присъди на жалбоподателката направените разноски по делото, в размер на адвокатското възнаграждение, съгласно приложен договор за правна защита и съдействие с. А, № 727595/01.06.2017 г.

     Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК във вр. с чл. 124 от ЗДСл., Кюстендилският административен съд

 

                                   Р  Е  Ш  И:

 

     ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД09-1753/06.03.2017 г. на Главния секретар на МОН, с която на основание чл. 90 ал. 1 т. 1 от ЗДСл във вр. с чл. 89 ал. 2 т. 1 и т. 1 от ЗДСл, на Р.Д.Н. – началник на Регионално управление на образованието – Кюстендил, с ранг ІІІ старши, е наложено дисциплинарно наказание „забележка“.

     ОСЪЖДА Министерство на образованието и науката гр. София да заплати на Р.Д.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, направени разноски по делото.

     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: