Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                27.11.2017 г.

 

Номер         201                            2 0 1 7 година                                  гр. Кюстендил

 

                             В       И М Е Т О      Н А     Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на четиринадесети ноември                                                           2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                                 Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Ирена Симеонова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 128 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

      Е.О.Н. ***, ЕГН **********, обжалва Решение за отнемане правото на съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУ гр. Кюстендил. Иска се отмяна на обжалвания административен акт като незаконосъобразен, издаден в противоречие с материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения. В жалбата се твърди, че заповедта е назаконосъобразна, като не е била налице причината дадена в нормата на чл. 58 ал. 1 т. 10 от ЗОБВВПИ /Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/.  

      Ответникът по жалбата - Началник на РУ гр. Кюстендил не взема участие в съдебното производство. Прилага писмено становище по делото /лист 23/, в което твърди, че е пропуснат срокът за обжалване на оспореното решение.

      Кюстендилският административен съд, след преценка на доводите и съображенията на страните, както и на събраните писмени доказателства, намери за установено следното:

      Административното производство е започнало по заявление с вх. № 2727/09.03.2017 г. на Е.О.Н. *** с искане за разрешение за продължаване на срока за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, подробно описано. На Н. е отнето правото за носене, съхранение и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него и разрешенията за тях, подробно описани, с Решение № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУ  гр. Кюстендил, на основание чл. 155 ал. 1, във връзка с чл. 58 ал. 1 т. 2 от ЗОБВПИ, поради това че срещу Н. е заведено ДП 1104/2015 г. по описа на на РУ гр. Кюстендил и преписка на РП – Кюстендил с вх. № 1511/2015 г., за започнало наказателно преследване за престъпление от общ характер по чл. 227б ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.  

      В административното производство са изготвени и представени пред съда: Постановление от 17.03.2016 г. по пр. вх. № 1511/2015 г. на Прокурор при РП – Кюстендил Г. Стоймирова; предавателно – приемателен протокол вх. № УРИ – 3209/21.03.2017 г. на ОД на МВР Кюстендил; заявление от Е.Н. от 08.03.2017 г.; свидетелство за съдимост рег. № 1490/06.03.2017 г. на Е. Огнянон Н.; удостоверение № 744/06.03.2017 г., издадено от Окръжна прокуратура - гр. Кюстендил; медицинско удостоверение изх. № 781/06.03.2017 г., издадено от МЦ ”Медисити 21” ООД – гр. Кюстендал; декларация - 1 и 2 по чл. 76 ал. 4  т. 2 от ЗОБВВПИ от 08.03.2017 г.; декларация - 3 по чл. 58 ал. 1 т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗОБВВПИ от 08.03.2017 г.; удостоверение за годност на оръжието № 004989/06.03.2017 г.; копия от ловен билет, удостоверение за посборен обстрел и разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие; документ за платена ДТ.

      Жалбоподателят е субект на правото на съдебно оспорване, жалбата е постъпила в срока по чл. 149 ал. 1 от АПК и в този смисъл е допустима.

      Извършвайки проверката по чл. 168 ал. 1 от АПК, съдът не установи основания за отмяна на административния акт.

      Решението е издадено от компетентен орган в изпълнение на правомощията му по чл. 83 ал. 5, във връзка с чл. 76 ал. 1 от ЗОБВВПИ. Административният акт притежава необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК.     

      Разпоредбата на чл. 58 ал. 1 т. 2 от ЗОБВВПИ регламентира, че разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях  не се издават на лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу него е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

      Е.О.Н. е притежавал разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси № 279483. По делото е установено, че на 02.02.2016 г. Е.Н. е привлечен в качеството си на обвиняем за престъпление по чл. 227б ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и  е образувано досъдебно производство № 1104/2015 г. по описа на РУ гр. Кюстендил.

     Наличието на вече издадено разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпасите за него с изтекъл срок, не обвързва административния орган със задължение да издаде исканото разрешение.

     Съгласно разпоредбата на чл. 155 ал. 1 от ЗОБВВПИ при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 58 ал. 1 т. 2 – 8, издаденото разрешение се отнема с решение на органа издал разрешението. При така установените законови предпоставки – наличие на образувано срещу жалбоподателя наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, административният орган е длъжен да приложи разпоредбата на чл. 155 и да издаде решение, с което да отнеме разрешението за носене и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Издателят на акта, в случаите по чл. 155 ал. 1 вр. с чл. 58 ал. 1 т. 2 от ЗОБВВПИ действа в условията на обвързана компетентност и установено по надлежния ред обстоятелство за наличие на образувано срещу жалбоподателя наказателно производство за извършени престъпления от общ характер. Горното е абсолютна предпоставка за отнемане на издаденото разрешение за носене и съхранение на огнестрелно ловно оръжие. Приложеното по делото Постановление от 17.03.2017 г. на прокурор при РП – Кюстендил е официален документ, който не е оспорен по реда на чл. 193 от ГПК. Обстоятелството, че жалбоподателят Н. е предложено да бъде освободен от наказателна отговорност е ирелевантно за законосъобразността на оспорения административен акт. Това е така, защото законодателят е обвързал отнемането на разрешението за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, с факта на образуване на досъдебно производство срещу титуляра на разрешението. По делото е установено безспорно, че срещу Н. е образувано и водено досъдебно производство за престъпление от общ характер, който факт е достатъчен да обоснове наличието на материалните предпоставки на чл. 58 ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 155 ал. 1 от ЗОБВВПИ за отнемане на разрешението за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси. 

     При това положение изводите на административния орган за наличие на предпоставката по чл. 58 ал. 1 т. 2 от ЗОБВВПИ, са верни и правно обосновани. Жалбоподателят не е доказал успешно материалноправната предпоставка за наличието на условията за продължаване на срока за съхранение, носене и употреба на личното му оръжие и боеприпаси и след като е обосновал постановеното от него отнемане на разрешението, на това именно фактическо основание, административният орган е постановил законосъобразен административен акт в условията на своята оперативна самостоятелност. Липсват основания за отмяна на обжалваното решение, поради което съдът ще отхвърли жалбата като неоснователна.

   

     Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                              Р  Е  Ш  И:

 

     ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.О.Н. ***, ЕГН ********** срещу Решение за отнемане правото за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие № 1910з-689/03.04.2017 г. на Началника на РУ - гр. Кюстендил, като неоснователна.

     Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

     Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него.

 

                                                                     Административен съдия: