Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 109

гр.Кюстендил, 30.06.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар И.С., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№132/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                 Даниел П.Л., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-1139-000176/12.04.2017г. на началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 1 година, отнети са 2бр. регистрационни табели ***** и СРМПС №007273387. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради липса на материална компетентност на издателя, допуснати нарушения на административно производствените правила и противоречие с материалния закон.

                 Ответникът не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №508325/12.04.2017г. за това, че на същата, около 18.50ч., в гр.Кюстендил по ул.“Цар Освободител“ срещу дом №74 в посока пазара управлява собствения си лек автомобил М *****с рег.№****** след употреба на наркотично вещество /кокаин и амфетамин/, установено с тестова система Drager Drugtest 5000 с идент.№ARHJ0059. Изготвен е протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества от 12.04.2017г. и е издаден на водача ТИМИ.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 18.04.2017г., а жалбата е депозирана на 02.05.2017г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                  Оспорената ЗППАМ №17-1139-000176/12.04.2017г. представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП, издаден в предписаната форма. Същата обаче е издадена от некомпетентен орган с оглед анализ разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-91/23.01.2015г. Компетентността на органа винаги е определена в закона и е пряка последица от конституционната норма на чл.4, ал.1. Тя представлява правосубектността на държавния орган, неговата призната от закона способност на бъде носител на права и задължения, да бъде субект на властнически правомощия. В този смисъл чл.172, ал.1 от ЗДвП определя, че ПАМ по чл.171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, б."а", т.6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. В случая органът, издал оспорената ЗППАМ – началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил е некомпетентен по материя, тъй като се явява длъжностно лице, което не е изрично оправомощено от ръководителя на службата по контрол. В представената по делото заповед №277з-91/23.01.2015г. на директора на ОДМВР – Кюстендил липсва оправомощаване за издаване на мотивирани заповеди при хипотезата от нормата на чл.171 от ЗДвП, която е приложена в случая /чл.171, т.2а от ЗДвП/. Следователно  началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил няма право да издава ИАА с този предмет и ЗППАМ №17-1139-000176/12.04.2017г. се явява нищожна. Административният орган е упражнил права по издаване на ИАА без да му е предоставена валидно власт за това, поради което и създадените задължения за жалбоподателя с ПАМ не са валидни. Некомпетентността по материя е порок, който влече след себе си винаги нищожност на акта, поради което съдът приема, че е налице основанието по чл.146, т.1 от АПК.

С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че не са допуснати нарушения на процесуалните правила и материалния закон е приложен правилно. Безспорно се установят предпоставките на чл.171, т.2а от ЗДвП – управление на МПС под въздействието на наркотични вещества /срав. АУАН №508325/12.04.2017г., протокол за извършване на проверка за употреба на наркотични вещества и докладна записка №1910ЗМ-408/12.04.2017г./. Но визирания порок по чл.146, т.1 от АПК представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на акта, поради което съдът ще го обяви за нищожен.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ №17-1139-000176/12.04.2017г. на началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил, с която на Д П.Л., ЕГН ********** *** е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 1 година, отнети са 2бр. регистрационни табели **** и СРМПС №007273387.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: