Р  Е  Ш  Е  Н   И   Е

                                              02.10.2017 г.

 

Номер               148                   2 0 1 7 година                        гр. Кюстендил

 

                              В    И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд

на деветнадесети септември                                             2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                          Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Антоанета Масларска

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 144 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 215 ал. 1 и сл. от Закона за устройство на територията.

         С.К.А. ***, е подала жалба срещу Заповед № 664/03.04.2017 г. на Кмета на Община Дупница, с която при констатациите за незаконен строеж по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ и на основание чл. 225а ал. 1 от ЗУТ и правомощията му по чл. 223 ал. 1 т. 8 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат строеж “Масивна постройка”, намираща се в поземлен  имот с ид. № 65245.3.469 по КК на землището на с. Самораново, община Дупница, с извършител К.К.А./починал/. Изложени са доводи за незаконосъобразност и необоснованост на административния акт. Прави се искане за отмяна на обжалваната заповед.

         Ответната страна – Кметът на Община Дупница, чрез процесуалния си представител адв. В. оспорва жалбата, като счита същата за неоснователна.

         Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните, както и след проверка за допустимостта на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за неоснователна, поради което и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК ще я отхвърли. Съображенията за това са следните:

         По постъпило уведомление от Б.В.Г./вх. № 18/08.09.2016 г. на Кметство с. Самораново, община Дупница/ срещу извършено незаконно строителство от страна на К.К.А., служители на отдел „Устройство на територията“ при Община Дупница извършили проверка на място и съставили Констативен акт № 1/16.02.2017 г.,  връчен лично на С.К.А. /наследник на извършителя на страежа – удостоверение за наследници № 34/11.07.2000 г./, на 16.02.2017 г., в който е установено следното:

         Поземлен имот № 65245.3.469 по КК на землището на с. Самораново, община Дупница е публична общинска собственост, съгласно Акт № 714/04.02.2002 г., вписано от съдия по вписванията като Акт № 75, том V, вх. регистър 1245/25.02.2002 г, дело № 248/2002 г. Видно от констативния акт е, че незаконният строеж е с размери 16.40 м. на 5.50 м. и височина 3.90 м. Ограждащите стени са изпълнени с тухлена зидария до височина 2.00 м. Над зидарията е направена дъсчена и ламаринена обшивка с височина 1.90 м. Покрива представлява двускатна дървена конструкция с покритие от керемиди. Монтирана е дървена дограма – врати и прозорци.

         Изграденият строеж е в завършен вид.

         Съгласно представена нотариална декларация  от 29.12..2016 г. от С.К.А., строителството е извършено през 1981 г. от починалия й баща К.К.А.с лични средства.

         Установен е строеж, незаконен по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ и е започнало административното производство по реда на чл. 225а ал. 2 от ЗУТ. При проверката е присъствала С.А., която е подписала констативния акт и същият е оформен по надлежния ред. Срещу същият не е постъпило възражение в законоустановения 7 – дневен срок.

         Въз основа на съставеният констативен акт и образуваното административно производство по реда на чл. 225а ал. 2 от ЗУТ, както и във връзка с обстоятелствата, установени при извършената проверка, инж. М. Ч.- Кмет на Община Дупница, издава Заповед № 664/03.04.2017 г., в която по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 е констатиран незаконен строеж и на основание чл. 225а ал. 1 от ЗУТ и правомощията му по чл. 223 ал. 1 т. 8 от ЗУТ е наредил да се премахне незаконен строеж “Масивна постройка”, находящ се в поземлен  имот № 65245 по КК на землището на  с. Самораново, община Дупница.                

         Издаденият административен акт е връчен на жалбоподателката на 18.04.2017 г. Жалбата е подадена с вх. № 94-С-347-1/28.04.2017 г., т.е. в срока по чл. 215 ал. 4 от ЗУТ, поради което се явява процесуално допустима.            

         По делото са представени и приети писмени доказателства: вх. № 1808/11.05.2017 г.; вх. № 1972/22.05.2017 г.; вх. № 2396/16.06.2017 г.; вх. № 2449/20.06.2017 г. и писмо изх. № 94-Р-264/02.06.2017 г., ведно с две обратни разписки до наследничките Р.Д.А. и Ц.К.К., съгласно текста.

         Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в писмена форма и с необходимото съдържание по чл. 59 ал. 2 от АПК. По отношение компетентността на издателя на акта, която е предпоставка за неговата валидност, констатациите са за наличие на териториална и материална компетентност на органа в лицето на кмета  на община Дупница.

         По съществото на спора, съдът счита за установено, че са налице основанията за незаконен строеж по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ . По делото се установява, че изграденият  строеж, съгласно представеният по делото констативен акт, е извършен без необходимите строителни книжа и документи, в нарушение на чл. 137 ал. 3, чл. 148 ал. 1 и чл. 169 ал. 1 от ЗУТ.

         Жалбоподателката не е представила изисканите й строителни  документи за извършеният строеж. Не са издавани разрешение за строеж, както и други строителни книжа и документи,  за процесната масивна постройка, като такива не бяха представени по делото, въпреки дадената възможност от съда за това.

         Независимо от времето на изграждане на строежа  - 1981 г. /по данни на самата  С.А. на лист 19 по делото/, същият се явява недопустим както по правилата и нормите действали по време на извършването му, така и по действащите към момента норми, доколкото същият е изграден без необходимите строителни книжа и документи.    

        Не се представят доказателства в Община Дупница да е подавано заявление от жалбоподателката за узаконяване в срока, съгласно изискванията на § 27 от ПЗР на ЗИД ЗТСУ - 31.12.1998 г., нито по реда и в сроковете на §184 от ПЗР на ЗИД ЗУТ и съответно няма произнасяне на Гл. архитект на общината в тази връзка. В този смисъл, процесният строеж не може да се приеме за “търпим”, съгласно разпоредбите на § 16 ал. 1 от ПР на ЗУТ.  Напротив, по делото е представено Становище на арх. С.П.– Гл. архитект на Община Дупница от 20.01.2017 г., в което изрично се сочи, че изградения строеж е изграден в имот публична общинска собственост, без за него да са проведени необходимите законови процедури по Закона за общинската собственост, ЗСПЗЗ и правилника към него и ЗУТ. За посочения строеж не може да се издаде удостоверение за търпимост и по реда на §16 ал. 1 от ПР на ЗУТ и § 127 ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ.

         Съгласно § 5 т. 36 от ДР на ЗУТ, ”строителни книжа” са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строеж, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво. В случая, за процесната масивна постройка, изискващите се документи не са налице. Горното квалифицира процесният строеж като незаконен по смисъла на чл. 225 ал. 2 т.  2 от ЗУТ.              

        С оглед на изложеното е налице цитираната хипотеза от ЗУТ и атакуваният административен акт се явява законосъобразен и правилен, съобразен с целта на закона.

           

        Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                              Р  Е  Ш  И:

 

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.К.А. ***, срещу Заповед № 664/03.04.2017 г. на Кмета на Община Дупница.    

        Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: