Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     07.08.2017 г.

 

 

Номер         140                                2 0 1 7 година                           гр. Кюстендил

 

 

                              В     И М Е Т О          Н А           Н А Р О Д А

 

Кюстендилски административен съд,

на четиринадесети юли                                                               2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                               Председател: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                      Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                      НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Лидия Стоилова и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

адм. дело № 149/2017 г. по описа на АдмС - Кюстендил за 2017  г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 185 чл. 196 от Административно - процесуалния кодекс.

       Делото е образувано по протест на Йордан Георгиев – Прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил срещу разпоредбите в чл. 1 ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на Община Дупница /Наредбата/, в противоречие с чл. 1 ал. 2 от Закона за пътищата /ЗП/;  в чл. 19 ал. 1 по аргумент на чл. 6 ал. 1 т. 5 от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/;в чл. 21 ал. 3 по аргумент на чл. 8 ал. 3 от НСПП; в чл. 22 по аргумент на чл. 9 от НСПП; в чл. 24 ал. 1 и ал. 2;  чл. 26 ал. 2 по аргумент на чл. 13 ал. 2 от НСПП; в чл. 27 по аргумент на чл. 14 от НСПП; в чл. 28 ал. 1 т. 4 и ал. 2 по аргумент на чл. 15 ал. 1 т. 4 и т. 6, чл. 15 ал. 2 т. 8 от НСПП; в чл. 29 ал. 2 по аргумент чл. 16 ал. 2 от НСПП; на съответните разрешения на чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34 от Наредбата по аргумент на чл. 18 и сл. от НСПП и разпоредбите на чл. 66, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата по аргумент на чл. 52, чл. 53 и чл. 54 от Закона за пътищата, приета с Решение №. 104/14.09.2006 г. от Протокол № 16/14.09.2006 г. Протестиращият прокурор навежда доводи за незаконосъобразност  поради противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, съгласно който общинската наредба трябва да съответства на нормативните разпоредби от по – висока степен. С така оспорените разпоредби ОС – Дупница е преуредил обществени отношения, регламентирани в Закона за пътищата, вместо да уреди неуредени отношения с местно значение за управление на общинските пътища. Намира, че в случая се касае за противоречие с нормите на материален закон, какъвто е ЗП и специалната НСПП. Иска се цитираните разпоредби от Наредбата за управление на общинските пътища на Община Дупница да се отменят като незаконосъобразни.

       Ответникът - Общински съвет - Дупница не се представлява по делото и не изразява становище по протеста.

       Представителят на прокуратурата счита, че жалбата е основателна, оспорените текстове от Наредбата се явяват незаконосъобразен и следва да бъдат отменени.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

       Предмет на оспорване по настоящето дело са чл. 1 ал. 2; чл. 19 ал. 1; чл. 21 ал. 3; чл. 22; чл. 24 ал. 2; чл. 26 ал. 2; чл. 27; чл. 28 ал. 1 т. 4 и ал. 2; чл. 29 ал. 2, съответните разрешения на чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 34; както и разпоредбите на чл. 66, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на Община Дупница, приета от ОС - Дупница с Решение № 104/14.09.2006 г. Наредбата е подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е регламентирано в Дял трети, Раздел ІІІ, чл. 185 - 194 от АПК. Съгласно чл. 187 ал. 1 от АПК, упражняването на това процесуално право не е обвързано с преклузивен срок. Съгласно чл. 186 ал. 1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат  гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Касае се за неопределен и неограничен брой адресати,спрямо които нормативната разпоредба има многократно правно действие /арг. чл. 75 ал. 1 от АПК/. Съгласно ал. 2 прокурорът също може да подаде протест срещу акта и в този аспект протестът на прокурор Георгиев се явява процесуално допустим.

      Общинските съвети като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. По силата на чл. 76 ал. 3 от АПК, вр. с чл. 8 от ЗНА и с чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на предоставените им правомощия, те са овластени да издават административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби. Предвид изложеното, съдът намира, че Наредбата за управление на общинските пътища на Община Дупница е издадена от компетентен  орган - Дупнишкия общински съвет, в изпълнение на конституционно закрепеното негово правомощие да издава наредби на територията на Община Дупница. При приемането на Наредбата е спазена и изискуемата от закона специална форма. Спазени са  изискванията на чл. 75 ал. 3 и 4 от АПК - посочен е вида на акта /Наредба/, органът, който го е приел /ОС/ и е определен главният му предмет /управление на общинските пътища на Община Дупница/. Като структура, форма и обозначение на съдържанието Наредбата отговаря на изискванията на ЗНА и Указа за неговото прилагане.

       Правото на общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, е регламентирано в чл. 8 от Закона за нормативните актове. Подзаконовите нормативни актове приемани от общинските съвети, се основават на нормативните актове от по - висока степен. Те могат да уреждат обществени отношения от местно значение, само и единствено при условията и границите, определени от по - високия по степен нормативен акт, като детайлизират неговото приложение. Общинските съвети, като органи на местното самоуправление на територията на съответната община, решават самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност. С оглед на горецитираното, съдът ще обсъди обжалваните разпоредби от  Наредбата за управление на общинските пътища на Община Дупница, в аспекта на материалната й законосъобразност. Обжалваните разпоредби, в частта, в които са протестирани, имат следното съдържание:

 

      Глава първа: Общи положения:

 

-         чл. 1 ал. 2 „Наредбата не се прилага за: т. 1 селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи; т. 2 горските пътища; 3. Частните пътища, неотворени за обществено ползване“;

 

Глава трета:

-         чл. 19 ал. 1 „Кметът на общината отказава издаване на разрешение за специално  ползване на пътя, когато: т. 1 не са налице условията по чл. 26 ал. 7 от Закона за пътищата; т. 2 специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лицае или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществени интерес; т. 3 специалното ползване изисква трайна промяна напредназначението и характеристиките на пътя; т. 4 предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила ПУП“;

-         чл. 21 ал. 3 „Разрешението за срециално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ“;

-         чл. 22 „Към искането за издавен на разрешение за специално ползане заинтересуваното лице прилага: 1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; 3. копие от скицата /визата/ за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти; 4. подробен комуникационно – транспортен план за пътните връзки и разположението на обекта, към който са приложени“;

-         а/ схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка“;

-         б/ напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя“;

-         чл. 24 ал. 2 „Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация“;

-         чл. 26 ал. 2 „Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година“;

-         чл. 27 „Към искането за специално ползване по чл. 26 заинтересуваното лице прилага: т. 1 удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; т. 2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; технически или работен проект за конкретното съоръжение“;

-         чл. 28 ал. 1 т. 4 „Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най – малко на 3 м. от ръба на пътната настилка“;

-         чл. 28 ал. 2 „Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения: т. 1 в зони с ограничена видимост; т. 2 в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети; 3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези; т. 4 в тунели и на разстояние по – малко от 200 м.; т. 5 в средната разделителна ивица; т. 6 изградени като премостващи конструкции над общинските пътища; т. 7 наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи“;

-         чл. 29 ал. 2 „Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация“;

-         чл. 31 „Разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и наземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ“;

-         чл. 32 „Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при: т. 1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното платно до края на ограничителната строителна линия; т. 2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения; т. 3. реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя“;

-         чл. 33 „Към искането по чл. 31 заинтересуваното лице прилага: т. 1 удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация; т. 2 копие от документа за платена такса за издаване на разрешението; т. 3 технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя;“

-         чл. 34 ал. 1 „Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при условие, че проводът или съоръжението са проектирани така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и безопасността на движението“; ал. 2 „Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя“;

ал. 3 „В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл. 26 ал. 4 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на техническата служба на общината се заплаща съответната такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се  прилага проект /схема/ за временна организация на движението при извършване на ремонт“;

 

Глава шеста: Административно наказателни разпоредби:

 

-         чл. 66 ал. 1 „Налагат се с глоба от 50 до 100 лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя: т. 1 изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя; т. 2 паша на добитък и опожаряване на растителност; т. 3 превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване; т. 4 поставяне и складиране на материали, които не са свързани и експлоатация на пътя; т. 5 влачене на дървета и други предмети“;

ал. 2 „ При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 100 до 250 лв.“;

-         чл. 67 ал. 1 „Наказават се с глоба от 100 до 1000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности: т. 1 нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежности на пътя; т. 2 движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрация; т. 3 разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършвани в обхвата на пътя; т.  4. извършване в обхвата на пътя: а/ дейности застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение; б/ дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението; т. 5 извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията управляваща пътя: а/ строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на населените места и в населените места без регулационен план; б/ прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, напоителни и други канали; в/ откриване на нов и лемонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти; г/ изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали; т. 6 разкриване на кариери на разстояние, по – малко от 300 м. от оста на пътя и на по – малко от 1000 м. от мостовете, без разрешение на общинската администрация“;

ал. 2 „При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 150 до 1 500 лв“;

ал. 3 „При нарушения по ал. 1 т. 4 и 5 кметът на общината уведомява писмено РДНСК с искане за незабно спиране на строителните работи“;

-         чл. 68 „В случаите, когато нарушенията по чл. 66 и чл. 67 са извършени от ЮЛ и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от 150 до 1500 лв., а при повторно нарушение от 250 до 2 500 лв“;

 

      На основание чл. 76 ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен,обществени отношения с местно значение. Идентично е правилото на чл. 8 от Закона за нормативните актове. В този смисъл следва да се съпоставят атакуваните разпоредби от Наредбата със съществуващи законови разпоредби в специалните закони и наредби.

        Протестът се явява основателен, като за всяка оспорена разпоредба касационният състав ще изложи съобръжения.

        І. Оспорената норма на чл. 1 ал. 2 от Наредбата, противоречи на чл. 1 ал. 2 от Закона за пътищата, където изрично е записано от законодателя, че законът не се прилага за селскостопанските пътища, горските пътища и частните пътища неотворени за обществено ползване. В Наредбата обаче  ОС – Дупница е преписал цитираните по – горе норми от закона. По този начин ОС е преуредил обществени отношения, регламентирани в специален закон, без да притежава нормотворческа компетентност педоставена му от ЗП, в противоречие с НСПП. 

        ІІ. Оспорената норма на чл. 19 ал. 1 от Наредбата е в противоречие с разпоредбата на чл. 6 ал. 1 т. 5 от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/. С тази наредба се определят условията и редът за специално ползване на пътищата по смисъла на § 1 т. 8 от Закона за пътищата и с нея се уреждата обществени отношения на територията на цялата страна. ОС отново е преуредил обществени отношения, регламентирани в специална разпоредба, което се явява в противоречие на материалния закон.

        ІІІ. Оспорената норма на чл. 21 ал. 3 от Наредбата е в противоречие с чл. 8 ал. 3 от НСПП. В приетата от ОС Наредба е регламентирано, че разрешение за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от 2 години, докато в специалната НСПП, това разрешение е валидно за срок от две години се издава по образец съгласно приложение № 1. Налице е противоречие с нормите на специалната разпоредба, издадена по силата на специален закон, което противоречие е в нарушение на материалния закон.

        ІV. Оспорената норма на чл. 22 от Наредбата е в противоречие с чл. 9 от НСПП. В приетата от ОС Наредба е регламентирано, че към искането за издаване на разрешение за специално ползване, заинтересуваното лице прилага: удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация, изисква се подробен комуникционен – транспортен план, докато в чл. 9 на специалната НСПП се изисква удостоверение за наличие на публични задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК, съответно становище от органите на МВР. Налице е противоречие с нормите на специалната разпоредба, издадена по силата на специален закон, което противоречие е в нарушение на материалния закон.

        V. Оспорените разпоредби на чл. 24 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата са в противоречие с чл. 9 и чл. 11 от НСПП. Преуредени са обществени отношения, касаещи  разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, което се издава по искане на заинтересувано лице и т.н., като този вид отношения са уредени изрично в чл. 11 от специалната НСПП и то по различен начин, което противоречие се явява в нарушение на материалния закон.

        VІ. Оспорената норма на чл. 26 ал. 2 от Наредбата е в противоречие с чл. 13 ал. 2 от НСПП, като разликата е в срока за валидност на разрешението за специално ползване, съответно – една година и 6 месеца. Това противоречие се явява също в нарушение на материалния закон, доколкото разпоредбата в наредбата на ОС противоречи на такава от специалната наредба.

       VІІ. Оспорената разпоредба на чл. 27 т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата е в противоречие с чл. 14 от НСПП. Различно е съдържанието на изискуемите се документи към искането за специално ползване на пътищата, което е отново в противоречие със специалната НСПП и е в нарушение на материалния закон.

       VІІІ. Оспорените разпоредби на чл. 28 ал. 1 т. 4 и ал. 2 от Наредбата е в противоречие с чл. 15 ал. 1 т. 4 и т. 6 и чл. 15 ал. 2 т. 8 от НСПП. Отново е налице противоречие в изискванията по двете наредби, относно издаване на разрешение за изграждане на рекламно съоръжение, съответните отстояния и т.н. Това противоречие между регламентираното в наредбата на ОС и специалната НСПП отново се явява в нарушение на материалния закон.

       ІХ. Оспорената разпоредба на чл. 29 ал. 2 е в противоречие с регламентацията в чл. 16 ал. 2 от НСПП. Отново е налице противоречие с изискванията по двете наредби, касаещи представянето на различни по вид документи за издаване на разрешението за специално ползване на пътя. Това противоречие между регламентирането в наредбата на ОС и специалната НСПП отново се явява в нарушение на материалния закон.

       Х. Оспорените разпоредби на чл. 31 ал. 1, чл. 32 т. 1, т. 2 и т. 3, чл. 33 т. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 34 от Наредбата са в противоречие с чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НСПП. В раздел ІV на общинската наредба са регламентирани разрешителните режими по прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхват ана пътя на територията на община Дупница, като са посочени какви документи се прилагат, съответно таксите за издаване на разрешението за специално ползване на пътя, чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения от техническата инфраструктура. В глава ІV, раздел І на НСПП от чл. 18 до чл. 22 от НСПП са регламентирани изграждането на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона, с всички изискуеми срокове и документи, които следва да се представят към искането за издаване на разрешение от заинтересуваното лице. /ДВ, бр. 90/2016 г., в сила от 15.11.2016 г./. Отново е налице противоречие в изискванията по двете наредби, както и преуреждане на обществени отношения от общинската наредба, след като тези отношения са уредени в специалната НСПП. Това противоречие отново се явява в нарушение на материалния закон.

       ХІ. В оспорените чл. 66, чл. 67 и чл. 68 от Наредбата на ОС – Дупница са уредени административно наказателните разпоредби, касаещи ФЛ, ЮЛ и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон. В чл. 66 ал. 1 т. 1 до т. 6 и ал. 2 са определени наказателни санкции от 50 – 100 лв.; от 100 – 250 лв., като същите се явяват в пъти по – малки от аналогичните санкции уредени в Закона за пътищата, които са съответно от 200 до 500 лв. и от 500 до 1000 лв. В чл. 67 от т. 1 до т. 6 наказателната санкция е от 100 до  1000 лв., а при повторно нарушение от 150 до 1 500 лв. В чл. 68 от Наредбата при нарушения по чл. 66 и чл. 67 от страна на ЮЛ и търговци, регистрирани по ТЗ, имуществената санкция е в размер на 150 – 1 500 лв., а при повторно нарушение – от 250 до 2 500 лв. В аналогичния чл. 53 от Закона за пътищата, съответните глаби при повторност са от 2 000 до 7 000 лв. В чл. 54 от ЗП санкциите за ЮЛ и ЕТ са от 1 000 до 5 000 лв., а при нарушения по чл. 53 за повторност, същите са вече от 3 000 до 5 000 лв. В конкретният случай отново е налице разпоредба в специален закон, какъвто е Законът за пътищата, който въвежда императивни изисквания и разпоредби, поради което е извън правомощията на общинския съвет да регламентира същите обществени отношения по различен начин. Размерите на глобите и имуществените санкции предвидени в наредбата не съответстват на размерите на глобите предвидени в закона /същите са многократно намалени/ и са в явно противоречие с нормативна регламентация от по – висок ранг /закон/.

      Изложеното по - горе прави оспорените разпоредби от Наредбата изцяло незаконосъобразни и като такива съдът ще ги отмени.           

      В аспекта на проверката за спазване на административнопроизводствените правила за приемането на оспорената разпоредба съдът счита, че е спазена процедурата по приемане на Наредбата Проектът за същата е внесен в ОС - Дупница от Кмета на  общината с докладна записка вх. № 201 от 08.05.2006 г., която отговаря на изискванията за съдържание в чл. 28 ал. 2 от ЗНА - посочени са причините, които налагат приемането й и целите, които се поставят. Проведено е заседание на 14.09.2006 г. на ОС - Дупница при необходимия, съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗМСМА кворум и след дискусия в съответствие с разпоредбата на чл. 77 от АПК, на която са обсъдени предложението на вносителя, становищата от общинските съветници, наредбата е приета с мнозинство от 24 гласа “за”, 0 гласа “против”, 0 гласа “въздържал се”, което е повече от половината от броя на присъствалите общински съветници – 32, при общо 33 съветници и обуславя редовно взето решение по реда на чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА. Текстът на приетата наредба е удостоверен от Председателя на ОС - Дупница, съобразно изискването на чл. 78 ал. 1 т. 2 от АПК и чл. 34 т. 3 от ЗНА.

     Не са спазени обаче императивните изисквания на  чл. 26 ал. 4 от ЗНА. Изработването на проект за нормативен акт, вкл. подзаконов нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност /чл. 26 ал. 1 от ЗНА/. Гаранция за спазването им е именно задължението за публикуване на проекта за нормативен акт, както и законодателно регламентираният най – малко 14 - дневен срок за заинтересованите лица за предложения и становища, което в случая не е спазено или поне не се представят доказателства за това. Посочените нарушения в процедурата са съществени и на самостоятелно основание водят до незаконосъобразност на оспорените текстове.  

      Предвид всички гореизложени съображения, съдът счита подаденият протест за  основателен и постановява решение, съгласно изложените по – горе мотиви.

      На основание чл. 143 ал. 1 от АПК, Общински съвет – Дупница дължи заплащане на Окръжна прокуратура – Кюстендил на деловодни разноски в размер на 20 лева такса за публикуване на оспорването в Държавен вестник.

 

      Водим от горното и на основание чл. 193 ал. 1 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                Р  Е  Ш  И:

 

      

     ОТМЕНЯ като незаконосъобразни чл. 1 ал. 2; чл. 19 ал. 1; чл. 21 ал. 3 чл. 22; чл. 24 ал. 1 и ал. 2; чл. 26 ал. 2; чл. 27; чл. 28 ал. 1 и ал. 2; чл. 29 ал. 2; чл. 31; чл. 32; чл. 33; чл. 34; чл. 66; чл. 67 и чл. 68 от Наредбата за управление на общинските пътища на Община Дупница, приета с Решение № 104/14.09.2006 г. по Протокол № 16 от 14.09.2006 г. на Общински съвет – Дупница.

     ОСЪЖДА Общински съвет – Дупница да заплати на Окръжна прокуратура – Кюстендил деловодни разноски в размер на 20 /двадесет/ лева.

      Решението може да се обжалва и протестира пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

      Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.      

      След влизане на решението в сила, същото да се обяви от Председателя на ОС -Дупница, по начина, по който е обявена оспорената Наредба.

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

    

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: