Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 110

гр.Кюстендил, 30.06.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар И.С., като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№163/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                 И.Й.С., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-1139-000171/10.04.2017г. на началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, отнети са 2бр. регистрационни табели КН9289АМ и СРМПС №000630799. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на материалния закон. Не се претендират разноски.

                 Ответникът не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №828973/10.04.2017г. за това, че на същата, в гр.Кюстендил по ул.“Петър Ников“ в посока ул.“Цар Освободител“ управлява собствения си лек автомобил Фон Г с рег.№******без да е поставил обезопасителен колан, с какъвто е оборудван автомобила и със СУМПС с изтекъл срок на валидност – до 06.03.2017г.

Представена е справка за нарушител/водач, от която се установява, че жалбоподателят е правоспобен водач на ППС  за категории АВАВ ТКТ; че към датата на проверката е притежавал СУМПС №226304286, валидно до 06.03.2017г.; както и че на 18.04.2017г. му е издадено ново СУМПС №283220630, валидно до 18.04.2027г.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 20.04.2017г., а жалбата е депозирана на 24.04.2017г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                  Оспорената ЗППАМ №17-1139-000171/10.04.2017г. представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП, издаден в предписаната форма. Същата обаче е издадена от некомпетентен орган с оглед анализ разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-91/23.01.2015г. Компетентността на органа винаги е определена в закона и е пряка последица от конституционната норма на чл.4, ал.1. Тя представлява правосубектността на държавния орган, неговата призната от закона способност на бъде носител на права и задължения, да бъде субект на властнически правомощия. В този смисъл чл.172, ал.1 от ЗДвП определя, че ПАМ по чл.171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, б."а", т.6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. В случая органът, издал оспорената ЗППАМ – началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил е некомпетентен по материя, тъй като се явява длъжностно лице, което не е изрично оправомощено от ръководителя на службата по контрол. В представената по делото заповед №277з-91/23.01.2015г. на директора на ОДМВР – Кюстендил липсва оправомощаване за издаване на мотивирани заповеди при хипотезата от нормата на чл.171 от ЗДвП, която е приложена в случая /чл.171, т.2а от ЗДвП/. Следователно  началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил няма право да издава ИАА с този предмет и ЗППАМ №17-1139-000171/12.04.2017г. се явява нищожна. Административният орган е упражнил права по издаване на ИАА без да му е предоставена валидно власт за това, поради което и създадените задължения за жалбоподателя с ПАМ не са валидни. Некомпетентността по материя е порок, който влече след себе си винаги нищожност на акта, поради което съдът приема, че е налице основанието по чл.146, т.1 от АПК.

С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че и материалния закон не е приложен правилно. Анализът на писмените доказателства по делото показва липса на  предпоставките на чл.171, т.2а от ЗДвП – управление на МПС от водач, който не притежава съответното свидетелство за управление. От АУАН и от справката за нарушител/водач се установява безспорно, че И.С. е правоспособен водач, но че към 10.04.2017г. е управлявал МПС със СУМПС с изтекъл срок на валидност. Същевременно разпоредбата на чл.150а, ал.1 от ЗДвП определя, че за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. Няма спор по делото, че жалбоподателят е придобил съответната правоспособност за управление на лек автомобил, поради което и не може да се твърди, че същия управлява МПС, без да притежава СУМПС, валидно за категорията, към която спада лек автомобил Ф Г с рег.№******. Административният орган смесва понятието неправоспособен водач от съответната категория и с понятието водач, управляващ МПС със СУМПС с изтекъл срок на валидност. Изложеното обуславя извода на съда, че изложената фактическа обстановка в ЗППАМ не се доказва по безспорен начин, поради което актът е материално незаконосъобразен. Налице е и основанието по чл.146, т.4 от АПК.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ №17-1139-000171/10.04.2017г. на началник група към ОДМВР – Кюстендил, сектор ПП Кюстендил, с която на И.Й.С., ЕГН ********** *** е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, отнети са 2бр. регистрационни табели **** и СРМПС №000630799.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: