Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер 2                          Година  2018, 03.01., град  Кюстендил

 

Административен съд – Кюстендил                                                     

 

НА петнадесети ноември                                                 Година       2017

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря Антоанета Масларска  

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 178/2017г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:        

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/.

А.Г. ***, представляван от пълномощника адв. Е.Й., е подал жалба срещу уведомително писмо с изх. № 01-6500/2404 от 20.04.2017г. за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с което не е одобрен за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните /пасторализъм/ от мярка 10 „Агроекология и климат”.

Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт, като е релевирано основание  по чл. 146, т. 4 от АПК. Отрича наличието на материалноправните предпоставки за издаване на оспорения отказ. Прави се искане за отмяна на уведомителното писмо.

            Ответникът – заместник изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие”, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Д. Г., оспорва жалбата и иска нейното отхвърляне. Счита, че не са налице основания за отмяната на оспорения акт, доколкото са спазени административнопроизводствените правила при издаването му, предписаната от закона форма и съответства на материалния закон. Развива съображения в хода на устните състезания и в писмени бележки. Претендира присъждане на възнаграждение за осъществена защита от юрисконсулт.

            Административният съд, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните,  прие за установено следното от фактическа страна:        

С оспореното уведомително писмо изх. № 01-6500/2404 от 20.04.2017г., издадено от заместник изпълнителен директор на „Държавен фонд „Земеделие” – Гея Георгиева, жалбоподателят не е одобрен за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните /пасторализъм/ от мярка 10 „Агроекология и климат”. Посочени са мотиви, че съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 38, т. 2 от Наредба № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2014 – 2020г. земеделските стопани трябва да разполагат с годишно разрешително за паша на територията на националните паркове „Рила”, „Пирин” и „Централен Балкан” на Република България, издадено съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии и са длъжни да спазват нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове, като поддържат гъстота ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк. Посочено е, че съгласно нормите на чл. 17, ал. 2, т. 2 и във връзка с чл. 38, т. 2 от цитираната наредба не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията по чл. 8, ал. 2, когато декларираният брой животни от даден вид със съответния агроекологичен код е по-голям от разрешените в разрешителното за паша за същия вид. Взето е предвид, че Г. е заявил парцели с агроекологичен код АК11 и животни от вида „говеда” – 34 броя, а съгласно разрешителното за паша той има право да извежда на паша в рамките на парка само 26 броя животни от вида „говеда”. Посочено е, че съгласно задълженията му като ползвател на пасища, Г. следва да не пуска по-голям брой или друг вид добитък от посочения в разрешителното. Прието е, че са нарушени разпоредбите на чл. 17, ал. 2, т. 2 и чл. 38, т. 2 от цитираната наредба, поради което Г. е недопустим кандидат за подпомагане за кампания 2016г. Поради тези съображения Г. не е одобрен за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните /пасторализъм/ от мярка 10 „Агроекология и климат”.

Уведомителното писмо е връчено на жалбоподателя чрез писмо с обратна разписка на 11.05.2017г. /вж. известие за доставяне на л. 7от делото/. Жалбата е подадена по пощата на 25.05.2017г. /вж. клеймо върху пощенски плик на л. 5, стр. 2 от делото/.

Оспорващият А.Г.Г. е подал заявление за подпомагане за 2016г. с УИН 10/080716/59398 от 20.06.2016г., като е кандидатствал по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, по Схемата за преразпределително плащане /СПП/, по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда-зелени директни плащания /ЗДП/, по Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници /СКЮ/, по Схема за обвързано подпомагане на млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол /ЕЖСК/ и по мярка „Агроекология и климат” /мярка 10/. С таблица, наименована „Таблица за отглежданите животни 2016” към подаденото заявление, Г. е заявил в т. 1 – т. 34 /колона 1/ - 34 броя животни, описани като „вид” /колона 2/ - „говеда”, „порода” /колона 3/, „ушна марка”/ЕИД /колона 4/, „собственик/наемател” и „собствено животно” /колони 5 и 6/, „пол” /колона 7/, „селекционен контрол” /колона 8/, „предназначение” /колона 9/ - месо, кандидатстваната схема, по която се заявяват – СКЮ /колона 10/ и „мярка 10” – агроекологичен код – АК11. Съгласно „Таблица на използваните парцели 2016 година” по „Агроекология  и климат – мярка 10, агроекологичен код АК11, Г. е заявил три парцела с площ, съответно – 4, 14 ха в землището на с. Бистрица, 18, 96 ха в землището на с. Бистрица и 31, 20 ха в землището на с. Самораново. А.Г.Г. е подписал подаденото заявление, ведно с всички таблици и декларации към него, на всяка отделна страница. Подписът на всяка страница е придружен с изписване на датата на подаване на заявлението – 20.06.2016г. Към подаденото заявление е приложено Разрешително за паша № 001926 от 25.05.2016г., издадено на Г. от главен инспектор при дирекция „Национален парк Рила” при Министерство на околната среда и водите за парков участък № 9, пасищен регион „Пазар дере”, отдел 1009, пасище № 3. Разрешителното за паша е издадено въз основа цитирана заповед на директора на дирекция „Национален парк Рила” на основание чл. 50, т. 5 от ЗЗТ за ползване правото на паша на 26 броя едър рогат добитък върху 312 дка и 21 броя коне, магарета, катъри, мулета върху 252 дка площ.

При извършените автоматични проверки при подаване на заявлението за подпомагане на 20.06.2016г., 09, 35 часа са открити несъответствия, едно от които съставлява заявени недопустими животни по схеми, обвързани с производство – 16 броя. Цитирани са номерата на ушни марки. Всички фигурират и в таблицата към заявлението за подпомагане, в частта от т. 1 до т. 34. Жалбоподателят е запознат с резултатите от извършените автоматични проверки, което е удостоверено с подписа му под декларация със съответно удостоверяващо запознаването съдържание.

По делото е представена и приета като доказателство заповед № 326111/10.11.2016г. за извършване на проверка на място на кандидат с УРН 624273 относно заявление с УИН 10/080716/59398 на началник на отдел РТИ Благоевград при държавен фонд „Земеделие”. Определен е служителя, който да извърши проверката и периода на същата - от 11.11.2016г. до 14.112016г. Съставен е контролен лист за резултатите от осъществената проверка, в който на първа страница са посочени общи данни за кандидата, следват начални и крайни дати и часове на проверката и място на извършването й. Налице е изрично отбелязване за предварително уведомяване на кандидата за предстоящата проверка, както и кога е осъществено това, респективно изявлението „нямам” в графа „Забележки” и подписа на Г. след него. Следват списъци на отглежданите животни по видове, възраст и схеми, като в тях са описани отглежданите на мястото на проверката животни, както следва: от т. 1 до т. 34 включително са посочени констатираните 34 броя животни от вида – говеда, с цитирани номера на ушни марки, съвпадащи с номерата на ушни марки на животните по т. 1 - т. 34 от таблицата към заявлението за подпомагане и с отбелязвания за всички, че са с налична идентификация, с предоставени паспорти и налично регистриране в регистъра на животновъдните обекти /ЖО/. След всяка една от констатациите от т. 1 до т. 34, включително, е отбелязано участие по мярка 10 с агроекологичен код АК11. Следва таблица с обобщени резултати от проверката на място, в която по мярка 10, агроекологичен код АК11, е констатирано, че декларираният брой говеда е 34, установеният при проверката на място брой говеда също е 34. Следва подписът на жалбоподателя Г., придружен с изписване на датата, на която е запознат с резултатите по контролния лист – 14.11.2016г. и трите му имена. Следва и подпис на експерта, извършил проверката и съставил контролния лист. Като доказателство по делото е представен и приет Работен лист от проверката, в който обобщено е констатирано, че вписваните в паспортите на животните и в регистъра на животновъдните обекти за порода, пол и възраст отговарят на констатираните при проверката на място и няма описани несъответствия. Приет е като част от преписката и контролния лист от извършената процедурна проверка, съставен 18.11.2016г. от главен експерт при ТИ Благоевград, ДФ „Земеделие”. В него е констатирано, че всички полета на контролния лист за извършената проверка на място са правилно попълнени, експертът е поставил дата и е описал контролния лист, уведомил е кандидата за проверката на място, кандидатът се е запознал с контролния лист и се е подписал, експертът е приложил доказателствен материал за данните в контролния лист, сканирал е и е качил на електронен носител всички документи, получени по време на проверката на място, както и че е използван актуален образец на контролния лист за проверката на място.

Съгласно констативен протокол № 002100 от 23.11.2016г., съставен от Ц. Д. К. – главен експерт в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Кюстендил и А. С. Р. – старши експерт в Регионален технически инспекторат /РТИ/ – Благоевград при извършената съвместна проверка на обекта – земеделско стопанство на А.Г.Г. по мярка 10 – „Агроекология и климат” земеделският стопанин отглежда само пасищно 34 броя коне и ползва постоянно затревени площи – 543 дка. Констатирано е, че земеделският стопанин не употребява оборски тор и минерални торове.

Съгласно съставени от служители на дирекция „Национален парк Рила” констативни протоколи от 28.10.2016г., 13.07.2016г., 23.07.2016г., 13.08.2016г. и 27.09.2016г., при извършените на тези дати проверки на определеното с разрешителното място за паша са се намирали 26 броя едър рогат добитък – говеда, собственост на А.Г.Г..

Към административната преписка е приложен Протокол № 111 от заседание на УС на ДФ „Земеделие“ от 10.03.2017г.., видно от който за заместник изпълнителен директор с ресори „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“ е избрана Гея Георгиева, подписала оспореното уведомително писмо.

            При  така  установената  фактическа  обстановка, съдът  намира  от правна страна следното:

            Жалбата е редовна и допустима. Подадена е от страна с правен интерес, в предвидения от закона срок по чл. 149,  ал. 1 АПК, отговаря на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от АПК.

            Налице са и останалите предпоставки за допустимостта й.

Разгледана по същество, жалбата е  неоснователна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие”, комуто са делегирани правомощия при законово разрешена делегация чл. 20а, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Оспореното уведомително писмо не е опорочен по своята форма индивидуален административен акт.

Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаването му.

Оспореното уведомително писмо е материалнонезаконосъобразно.

По делото въз основа на анализираните писмени доказателствени средства и съобразно приложимите правни разпоредби следва да се приеме, че земеделският стопанин е декларирал брой животни от вида „говеда” със съответния агроекологичен код по-голям от разрешените в разрешителното за паша за същия вид. Това следва от приложимостта на чл. 3, ал. 1, т. 6, б. „в”, чл. 8, ал. 1 и 4, чл. 10, ал. 1, 2, 4 от НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Изводът следва и от установените по делото факти за извършените автоматични проверки при подаване на заявлението за подпомагане, респективно проверки на място, резултатите от тях, начина по който са констатирани и материализирани в контролен и работен лист, запознаване на кандидата със съответните резултати, удостоверяване на запознаването и т.н.

При тези установени по предвидения в приложимите разпоредби ред и по несъмнен начин факти, заместник изпълнителният директор на „Държавен фонд „Земеделие” е приел, че е налице предвиденото в чл. 17, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. /наричана по-долу НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г./ фактическо основание и е издал оспореното уведомително писмо.        Съгласно чл. 17, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г., не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявленията по чл. 8, ал. 2 за прилагането на агроекологични дейности по съответното направление, когато декларираният брой животни от даден вид със съответния агроекологичен код е по-голям от разрешените в разрешителното за паша за същия вид.

Намирайки, че е налице предвиденото в материалноправната норма на чл. 17, ал. 2, т. 2 фактическо основание, административният орган, издател на оспорения акт, не е разпоредил предвидените в диспозицията й последици. При установеното по несъмнен начин фактическо основание предвидената в разпоредбата последица е неотпускане на финансова помощ за годината на подаване на заявлението по чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г. Вместо това, органът е формирал властническа воля и е разпоредил непредвидена в приложимата разпоредба последица - не е одобрил кандидата за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните /пасторализъм/ от мярка 10 „Агроекология и климат”. В разпоредбата на чл. 26 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г. са уредени предпоставките, при които кандидатите не се одобряват за участие по мярка 10 „Агроекология и климат”. Съгласно чл. 26, т. 4 в приложимата към случая редакция на разпоредбата (Обн. - ДВ, бр. 16 от 2015 г., в сила от 27.02.2015 г.) не се одобряват за участие в мярка 10 "Агроекология и климат” животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените в чл. 38, т. 1. Разпоредбата в цитираната редакция е приложима към разглежданата хипотеза на подадено заявление за кандидатстване по мярка 10 на 20.06.2016г. и деклариране на данни, относими именно към този период и календарна година. Т.е. приложимото съдържание на относимите към случая  правни разпоредби не предвижда като последица неодобряване на кандидат за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните /пасторализъм/ от мярка 10 „Агроекология  и климат” при наличие на деклариране на животни от съответния вид по посочения агроекологичен код по-голям от разрешените в разрешителното за паша за същия вид. Тази предпоставка за неодобряване на кандидата за участие по посоченото направление е предвидена с редакцията на чл. 26, т. 4 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г. с доп. – ДВ, бр. 19 от 2017г. Разпоредбата е в сила от 28.02.2017г., материалноправна е и е приложима занапред. Същата, в относимата й редакция, не предвижда взетото предвид от органа фактическо основание за неодобряване участието на кандидата.

Следва изводът, че оспореното уведомително писмо е издадено в противоречие с чл. 17, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г. – при наличие на предвиденото в нея фактическо основание, е разпоредена последица, непредвидена в тази материалноправна разпоредба. Налице е противоречие и с чл. 26, т. 4 от наредбата, тъй като същият е приложен, като е съобразено наличието на фактическо основание, непредвидено в приложимата към случая редакция.

Позоваването в оспореното уведомително писмо на чл. 38, т. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г. не води до формиране на различни от изложените решаващи мотиви. По делото е установено по несъмнен начин деклариране на брой животни от съответния вид по-голям от предвидения в разрешителното за паша. Не е установено обаче неизпълнение от страна на земеделския стопанин на задължението по чл. 38, т. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г.  да спазва нормите на натоварване на пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове, и поддържа гъстота на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на съответния парк. Напротив, въз основа на приетите като доказателства констативни протоколи, подробно цитирани по-горе, съставени от служители на дирекция „Национален парк Рила”, съответно от 28.10.2016г., 13.07.2016г., 23.07.2016г., 13.08.2016г. и 27.09.2016г. /л. 177, 181, 183, 184 и 185/, се установява, че въпреки декларирания по-голям брой животни от вида „говеда”, земеделският стопанин е извеждал на паша в съответните участъци от Национален парк Рила брой животни, съответстващ на посочения в разрешителното за паша – 26.

Вън от гореизложеното е необходимо да се подчертае и следното: неизпълнение на задължението по чл. 38, т. 2 от НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015г., е ирелевантно по отношение възможността на компетентния административен орган да разпореди неодобряване на кандидата за участие по съответната мярка и направление за подпомагане. При неизпълнение на това задължение приложимата правна уредба не предвижда като последица неодобряване на съответния кандидат. Следователно позоваването на чл. 38, т. 2 от наредбата само по себе и въпреки установените по делото факти не сочи наличие на основание за органа да издаде оспорения отказ.

            Поради изхода от разрешения правен спор следва неоснователност на искането на ответника за присъждане възнаграждение за защита от юрисконсулт на основание чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс по препр. от чл. 144 от Административно-процесуалния кодекс.

 

ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНОТО, СЪДЪТ РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ, уведомително писмо с изх. № 01-6500/2404 от 20.04.2017г. за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., издадено от заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с което А.Г. ***, представляван от пълномощника адв. Е.Й., не е одобрен за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните /пасторализъм/ от мярка 10 „Агроекология и климат” по заявление за подпомагане с УИН 10/080716/59398.

ОТХВЪРЛЯ искането на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд ”Земеделие”, представляван от юрисконсулт Д. Г., за присъждане на възнаграждение за защита от юрисконсулт на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК.

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

 

СЪДИЯ: