Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 179

                                              гр.Кюстендил, 30.10.2017год.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на  тринадесети октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                   НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА                     

при секретаря Ирена Симеонова и с участието на прокурора Йордан Г., като разгледа докладваното от  съдия  Стойчева  кас. адм. дело  198 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Общинска служба по земеделие – Невестино, представлявана от главен юрисконсулт  Д Д,  оспорва с  касационна жалба  решението на КРС от  25.04.2016год.  по адм. дело №697/2016год., с което е отменено Решение №05999/26.01.2015г.  на ОСЗ – Невестино  и е върната преписката на административния орган за произнасяне. Изложени са доводи за неправилност  на съдебния акт   касационно отменително основание по чл.209, т.3, предл.1 от АПК.  Възразява се срещу изводите на районния съд за наличие на доказателства за съществуващи и възстановими  стари реални граници на процесните земеделски имоти, като се оспорват констатациите на вещото лице по назначената експертиза. Твърденията са за надлежно определяне на границите на земеделските имоти с участието на заинтересования собственик в процедурата по чл. 18д, ал.5 от ЗСПЗЗ  и Наредба №49/2004г., с  което се  обосновава и законосъобразността на оспорения административен акт. Прави се искане за отмяна на решението и  за постановяване на друго по съществото на спора с отхвърляне на жалбата.

            Ответникът Н.Г.С. ***, чрез пълномощника си адв. З.Г., изразява становище за неоснователност на жалбата, като счита оспореното  решение  на КРС за правилно.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.        

      Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на  доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

             Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за основателна.

            Предмет на обжалване е решение на районния съд, с което е отменено Решение №05999/26.01.2015г.  на ОСЗ – Невестино  и е върната преписката на административния орган  за  произнасяне.  С оспорения пред КРС административен акт е възстановено  правото на собственост на Иванка Стоянова Ковачева  в съществуващи /възстановими/ стари реални граници по отношение на: нива от 4,959 дка, четвърта категория в местността Бързати дол, землището на с.Друмохар, имот №007158 по картата на землището  и  на нива от 7,184 дка, четвърта категория в местността Бързати дол, землището на с.Друмохар, имот №007160 по картата на землището.  

За да отмени оспореното решение на ОСЗ, районният съд  приема  за доказано от експертното заключение на вещото лице, че съществуват стари реални  граници на процесните имоти по см.  на чл.18а и чл.18б от ППЗСПЗЗ, поради  което  адм. акт е постановен  в нарушение на разпоредбата на чл.10а, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Съдът е върнал преписката на административния орган с указания за продължаване на производството за възстановяване правото на собственост върху процесните имоти съобразно скиците – приложение №№2 и 3 към заключението на вещото лице.  Оспореният съдебен акт е постановен при следните фактически установявания:

Н.Г. Спасова е наследник на И С К /К/, бивш жител ***, по чието заявление с вх.03290/27.02.1992г. е започнало  реституционното административно производство. Сред заявените имоти е мера от 50,0 дка в местността  Б д  на с.Друмохар, чиито граници са посочени в декларация №106/18.10.1994г. на заявителката И К. Последната  установява  правото на собственост върху земеделските имоти с декларация по чл.12, ал.3 от ЗСПЗЗ.  По заявлението е издадено  решение №05107 от 18.10.1994г. на Поземлена комисия – Кюстендил, с което е признато и възстановено правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници  върху земеделски земи, вкл. върху пасище от 50,00дка, девета категория, в местността Б д в землището на с.Друмохар.

Впоследствие, по заявление вх.№40/27.02.2012г. на Н.С.,  съдържащо искане за заснемане границите на земеделските имоти, сред които и на процесния, с  възлагателно писмо от ОСЗ-Невестино по реда на чл.19 от Наредба №49/2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост, изпълнителят на техническите дейности «Консултантска агенция Модекс» ЕООД съвместно със заявителката извършва идентифициране на границите. Данните от дейността са обективирани в Протокол от 13.03.2012год.,  към който е приложена скица - цифров модел, начертана на ръка с отбелязани координатни точки, вкл. на имота от 50,00 дка в м. Б д. Върху протокола и скицата е положен подпис на заявителката Н.С..  Следва уведомително  писмо от 25.03.2012год. от «К аМ» ЕООД с адресат ОСЗ-Невестино, в който е посочено, че заснетия имот в местността Б д попада  върху  ПИ №№ 007080, 500128, 007101, 000027 и 007102, които са земи по чл.19 от ЗСПЗЗ или са собственост на МЗГ-ДЛ. Във връзка с горните констатации, началникът на ОСЗ изпраща писмо – мотивирано искане изх.№РД-05-139/27.04.2012г. до Общински съвет – Невестино, за предоставяне на осн. §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ на посочените имоти – собственост на Община Невестино за удовлетворяване на реституционните претенции на Н.С.. Повторно писмо със същото искане е изпратено до ОбС – Невестино и на 30.07.2012г., но по делото липсват данни за произнасяне от страна на общинския съвет.

С решение №05999 от 02.07.2012г. на ОСЗ-Кюстендил е възстановено правото на собственост на И С К в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху широколистна гора от 28,547 дка в м. Б д на с.Друмохар, имот №000049 по картата на землището. 

Същевременно, вещото лице сочи, че при изработване на КВС на землището, заявения имот от 50,00дка в  м.Б д не е бил заснет; че имотите по оспореното решение на ОСЗ с №№ 007158 и 007160 са част от посочения имот; че за землището съществува топографска карта, изработена през 1970год. по  карти от 1960г.-1961г.; че във връзка с искането на началника на ОСЗ, общинският съвет се е произнесъл с решение,  което е било обжалвано,  като е образувано  адм. дело №1684/2012г. на КРС, в производството по което е извършена експертиза от в.л. инж. Б Г, съдържаща данни за съществуващи граници на имота. Вещото лице инж.В  отразява върху скица – приложение №2 и 3  границите на двата имота, показани от жалбоподателката Н.С., а върху скица-приложение №4 - е отразен имот №007156, възстановен на насл. на Т К С и продаден на Д Г, който е разположен върху имота от 50 дка.  Съдебният експерт сочи, че имота  от 50,00  дка в м.Бързати дол попада върху имоти №№ 007153, 007156, 007157, 007159 и 007161, които са възстановени на други лица или са земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Проверено въз основа на горните фактически установявания и служебно, съобразно  изискванията на чл.218 ал.2 от АПК, оспореното решение на КРС се счита за неправилно. Същото е постановено  в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Изложените в касационната жалба възражения са за наличие на визираните пороци на съдебния акт и в този аспект са основателни.

В случая основният спор по делото е относно границите на възстановените земеделски имоти, като претенцията на ответницата по касация е, че определените от административния орган граници не съответстват на съществуващите стари реални граници,  вследствие на което и площта на имотите е по-малка. В рамките на така очертания правен спор, решаващите изводи на районния съд  за незаконосъобразност на оспорения административен акт, настоящата инстанция счита за необосновани. Същите  са  изградени без да са събрани всички необходими  и относими към предмета на делото  доказателствени средства.  За да приложи относимата  материалноправна норма на чл.10а, ал.1 от ЗСПЗЗ, регламентираща приоритетния способ за земеделска реституция, по делото е необходимо да се  докажат  по безспорен начин  предвидените в нормата предпоставки за възстановяване на собствеността върху спорните  земеделски земи в реални граници - ако  такива съществуват , респ.   ако е възможно да бъдат установени от наличен картен материал. В този аспект, следва да бъдат извършени  служебно  процесуални действия по събиране на допълнителни доказателства, както следва:  

На първо място, към административната преписка е необходимо да се приложат: решение № 05999 от 16.08.1996г. на ОСЗ / цитирано в оспореното решение/; скица с цифров модел на процесния имот в м. Б дкъм протокола от 13.03.2012г., съставен по  реда на чл.19 от Наредба №49/2004г. от изпълнителя на техническите дейности «К а М ЕООД съвместно със заявителката                / приложената към преписката скица е неясна - начертана е на ръка/; доказателства  за постановено решение по реда и на осн. §27, ал.2, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ на Общински съвет – Невестино  във връзка с писмо – мотивирано искане изх.№РД-05-139/27.04.2012г. на началника на ОСЗ-Невестино  /вещото лице сочи  образувано в тази връзка адм. дело №1684/2012г. на КРС/.

На второ място, за установяване наличието на стари реални граници на имотите по оспореното решение, са  необходими специални знания на вещо лице, което следва  да идентифицира  заявения имот от 50 дка в местността  Б д, съобразно декларираните граници от заявителката и съществуващата топографска карта, изработена през 1970год.;  да разположи  върху  така установения имот, възстановените имоти, вкл. възстановената на И К широколистна гора от 28,547 дка с решение №05999 от 02.07.2012г. на ОСЗ-Кюстендил и всички  имоти, възстановени на заявителката и на други лица, както и  земите по чл.19 от ЗСПЗЗ; да посочи  дали са предоставени земи  от Общинския съвет по реда на §27, ал.2,т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за удовлетворяване реституционните претенции на жалбоподателката С.. Едва след горните проверки и уточнения, следва да се идентифицират имотите по оспореното решение  с площ и граници, като се посочат  ако съществуват  граници  по см. на чл.18а и чл.18б от ППЗСПЗЗ.   

            Касационната инстанция счита, че събирането на посочените писмени доказателства, както и установяването на границите на земеделските  имоти    чрез експертно заключение на вещо лице, е от съществено значение за правилното решаване на основния спор по делото, вкл. за да се проверят възраженията на административния орган в касационната жалба.  Като се е произнасъл по  законосъобразността на оспорения административен акт, без да  установи  всички  факти и обстоятелства, относими по делото, районният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е довело и до необоснованост и неправилност на постановеното решение. Налице е  отменителното   основание по чл.209, т.3 от АПК.  На осн. чл.222, ал.2 вр. с чл.221 ал.2 от АПК, оспореният съдебен акт подлежи на отмяна и доколкото се явява неизяснена фактическата обстановка по спора, поради което е необходимо събиране на писмени доказателства и назначаване на техническа експертиза, делото следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на КРС.

            При новото разглеждане, съдът следва да се произнесе по разноските за водене на делото и пред настоящата инстанция, съгласно чл. 226, ал.3 от АПК.

            Водим  от гореизложеното и на осн.чл.222, ал.2 от АПК във вр. с чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ,  Административният съд

                                                           

                                                            Р   Е   Ш   И:

           

            ОТМЕНЯ  решението на Кюстендилския   районен  съд от 25.04.2017год. по адм. дело №697/2016год. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

                                                                  Председател:

 

                                                                         Членове: 1.                            2.