Р Е Ш Е Н И Е

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Номер  194                    Година  2017, 15.11., град  Кюстендил

 

Административен съд Кюстендил                                                        

 

НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ОКТОМВРИ                                           Година       2017

В открито съдебно заседание в следния състав:                                                                                                                                        СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

при секретаря Ирена Симеонова

като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА адм. дело № 208/2017г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

А.Й.А. ***, представляван по пълномощие от адв. В С, е предявил жалба срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0348-000345 от 10.06.2017г., издадена от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР /ОД на МВР/ Кюстендил, с която на основание чл. 171, т. 2а от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ е разпоредено прекратяване регистрацията на ППС за срок от една година. Развиват се съображения за липса на компетентност на издателя на заповедта, за липса на мотиви, включително недостатъчно ясна и конкретна обстоятелствена част на заповедта и недостатъчно индивидуализиране на разпоредените с нея права и задължения. Иска се отмяната й. Изрично се заявява, че не се претендират разноски.

Ответникът – началникът на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил не се явява и представлява в съдебното производство и не изразява становище по жалбата.

Кюстендилският административен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, счита следното от фактическа страна :

Със заповед № 17-0348-000345 от 10.06.2017г., издадена от началника на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил на оспорващия А.Й.А. на основание чл. 171, т. 2а от ЗДП е наложена на принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС за една година“, като са отнети свидетелството за регистрация на МПС № 005235339 и 2 броя регистрационни табели с № ****. Посочено е, че е съставен акт за установяване на административно нарушение № Г888416/10.06.2017г. срещу същото лице. Изложени са обстоятелствата, че А. на 10.06.2017г., 21, 37 часа, при описани факти за място в с. Яхиново, община Дупница, е управлявал описаното МПС с цитиран регистрационен номер, след употреба на алкохол, установена с техническо средство /описано/, чиято индикация е отчела 1, 00 промила алкохол в издишания от водача въздух. Посочено е, че на водача е показана отчетената индикация на техническото средство, както и че му е издаден талон за медицинско изследване. Прието е, че при тези обстоятелства, водачът е управлявал процесното МПС под въздействието на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 8 промила до 1, 2 промила, което е установено по надлежния ред. Съставеният акт за установяване на административно нарушение като част от преписката по издаване на оспорената заповед е представен и приет като доказателство по делото. В АУАН са изложени обстоятелствата, че лицето управлява при същите факти за време и място процесното МПС след употреба на алкохол, установена с техническо средство. Цитирани са показанията на последното, както и издаването на талон за медицинско изследване.

Оспорената заповед е връчена на жалбоподателя на 28.06.2017 г. /л. 7/. Жалбата е подадена на 04.07.2017 г.

Със Заповед № 277з-91/23.01.2015г. директорът на ОД на МВР Кюстендил е оправомощил длъжностни лица от структурни звена на ОД на МВР Кюстендил, в това число началници РУ /т. 1. 4 от заповедта/, да издават заповеди по чл. 171, т. 1, 2, 4, 5, б. "а" и т. 6 от ЗДП /л. 10/. Тази заповед е издадена на основание т. 2 от заповед с рег. № 8121з-48/16.01.2015г. на министъра на вътрешните работи.

Кюстендилският административен съд, въз основа на приетите за установени факти и след като прецени доводите и възраженията на страните от една страна, а от друга извърши служебна проверка на оспорения акт съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК на всички основания по чл. 146, счита следното:

Жалбата е редовна и допустима – отговаря на изискванията на АПК за съдържанието й, подадена е в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК от адресата на индвидуалния административен акт, който е утежняващ за него. Налице са и останалите предпоставки за редовност и допустимост на съдебното оспорване.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 172, ал. 1 ЗДП принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 2а, 4 и т. 5, б. "а", т. 6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. За да издаде оспорената принудителна административна мярка, издателят й се е позовал на заповед № 277з-91823.01.2015г. на директора на ОД на МВР Кюстендил. Видно е, че в същата директорът на ОД на МВР от своя страна се е позовал на т. 2 от заповед рег. № 8121з-48/16.01.2015г. на министъра на вътрешните работи. С последната министърът на вътрешните работи на основание чл. 165, ал. 1 и чл. 170, ал. 1 ЗДП е определил ОД на МВР като служби за контрол по ЗДП. Въз основа на нея и в качеството си на ръководител на тази служба за контрол по ЗДП директорът на ОД на МВР Кюстендил е издал заповед № 277з-91/23.01.2015г., с която е делегирал правомощия по см. на  чл. 172, ал. 1 ЗДП за прилагане на принудителните административни мерки по чл. 171, т. 1, 2, 4, 5, б. "а" и т. 6 ЗДП, в редакциите на отделните разпоредби, съответно обн., ДВ, изм., бр. 85 от 2004г., доп. бр. 103 от 2005г, изм. бр. 51/2007г., изм. бр. 54 от 2010г., ., нова - ДВ, бр. 60 от 2012г., изм., бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015г. Приложената с оспорената заповед принудителна административна мярка - "прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство", е законодателно уредена с изменението на закона - ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 21.01.2017 г. и за прилагането й, съгласно  чл. 172, ал. 1 ЗДП /в редакцията към момента на издаване на оспорената заповед - ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 21.01.2017г./, началникът на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил не е "оправомощено длъжностно лице". Издадена преди последните изменения на закона /ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 27.01.2017г./, с които е законодателно уредена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДП, заповед № 277з-91/23.01.2015г. не делегира правомощие за налагането й. ПАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДП е извън предметния обхват на тази заповед. Т.е. с нея не е деконцентрирана компетентността на ръководителя на съответната служба за контрол по вертикала, каквато е същността на института делегиране на правомощия, по отношение на уредената в чл. 171, т. 2а от ЗДП принудителна административна мярка. По делото не се твърди и доказва наличие на надлежно делегиране на компетентност с друга заповед, която да е била налице преди и към момента на издаване на оспорената заповед № 17-0348-000345/10.06.2017г. за налагане на принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДП. Следва изводът, че при издаването й е нарушено основно изискване за законосъобразност на индивидуалните административни актове - компетентност на издателя. При този порок последицата е незаконосъобразност на индивидуалния административен акт в степен на нищожност, която следва да бъде прогласена от съда.

За пълнота на настоящите мотиви Съдът ще изложи съображенията си и по останалите критерии за законосъобразност по чл. 146 АПК.

При издаване на оспорената заповед не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК и са спазени изискванията за чл. 59 от АПК. Налице е изложение на фактическа обстановка и формулиране на фактическо основание, счетено от издателя на заповедта като материалноправна предпоставка за налагане на принудителната административна мярка.

Следва да се считат за установени въз основа приетия като доказателство по делото АУАН, цитиран в оспорената заповед, и обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаването й.

Воден от изложените съображения и в резултат на извършената съдебна проверка по чл. 168, ал. 1 АПК , на основание чл. 172, ал. 1 и 2 АПК

 

КЮСТЕНДИЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Р Е Ш И :

           

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0348-000345 от 10.06.2017г., издадена от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил, с която на основание чл. 171, т. 2а от Закона за движението по пътищата е разпоредено по отношение на А.Й.А. *** „прекратяване регистрацията на ППС за срок от една година“ чрез отнемане на свидетелство за регистрация на МПС № 005235339 и на два броя регистрационни табели с № КН 1774 ВВ.       

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд  в 14 дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

 

Решението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

 

 

 

                                                                                                          СЪДИЯ :