Р  Е  Ш  Е   Н  И  Е

                                              11.10.2017 г.

 

Номер     155                               2 0 1 7 г.                                  гр. Кюстендил

   

                              В   И М Е Т О      Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилски административен съд

на трети октомври                                                                 2 0 1 7 г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                              Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Ирена Симеонова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 213 по описа за 2017 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

       

          Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

          К.В. *** е обжалвал Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0348-000317/11.06.2017 г. на Началник РУП Дупница към ОД на МВР гр. Кюстендил, с която е прекратена регистрацията на ППС за срок от 1 година, на основание чл. 171 т. 2а, във вр. с чл. 5 ал. 3 т. 1 пр. 2 от Закона за движение по пътищата. Наведени са доводи за незаконосъобразност и необоснованост на административния акт, постановен при допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди се, че посочените обстоятелства не съответстват на обективната истина, съответно заповедта за наложената административна мярка е неправилна и незаконосъобразна, излагат се и доводи за нищожност на издадената заповед.  Представено е и писмено становище от адв. В. Стефанов – пълномощник на жалбоподателя, в което се поддържа жалбата. Иска да се прогласи нищожност на административния акт, поради липса на компетентност на издателя му.

          Ответната страна не изразява становище по жалбата.

          Кюстендилският административен съд, след преценка на доказателствата по делото и становището на страните, както и след проверка за допустимостта и основателността на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, подадена в срок, а разгледана по същество - за основателна, поради което и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК ще я уважи. Съображенията за това са следните:

          Съгласно чл. 172 ал. 1 от ЗДвП, принудителните административни мерки по чл. 171 т. 1 от ЗДвП се прилагат от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност. Заповедта е издадена от Началник на РУП Дупница към ОД на МВР гр. Кюстендил, съгласно приложена заповед от директора на ОД на МВР гр. Кюстендил /рег. № 277з-91/23.01.2015 г. Волеизявлението за налагане на принудителна административно мярка се обективира в заповед, която има характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 1 от АПК и се издава по реда на гл. V, раздел ІІ от АПК. Предпоставките за издаването на заповед на основание чл.171 т. 2а от ЗДвП за временно спиране от движение на пътно превозно средство, в конкретния случай не са налице. Тя се прилага в следните хипотези:  1/ когато собственик управлява МПС, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или 2/ е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0.5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, 3/ или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му 4/ и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година. Спирането от движение на такова ППС има преди всичко превантивна цел – да предотврати пътнотранспортни произшествия, опасността от които е непосредствена и реална, тъй като съответното пътно превозно средство, може да представлява опасност за водача, пътниците или другите участници в движението. Поради това и спирането от движение на ППС е временно – до отстраняване на нередовностите довели до прекратяване на регистрацията.

         Нарушението на водача се установява с акт за административно нарушение №  888434/11.06.2017 г., съставен от компетентно длъжностно лице, съобразно чл. 189 ал. 2 от ЗДвП. Описаните в акта за установяване на административното нарушение фактически обстоятелства за извършено административно нарушение по ЗДвП, в частта им относно употреба на наркотични вещества, установени с техническо средство, съставляват едновременно и фактически обстоятелства за издаване на обжалваната заповед. В този смисъл АУАН е част от административната преписка по издаване на заповедта за прилагане на ПАМ и последната следва да съдържа фактическите обстоятелства на акта, по смисъла на чл. 59 ал. 2 т. 4 пр. 1 от АПК. Издадената заповед е на база съставения при проверката акт № 888434/11.06.2017 г., като възпроизвежда направените в него констатации.

         Приложената принудителна административна мярка има превантивен характер, както беше посочено по – горе, като цели да осуети възможността на дееца да извърши други противоправни деяния, като тази мярка не съставлява административно наказание /арг. от чл. 12 и чл. 13 от ЗАНН/. По смисъла на чл. 171 ал. 1 от ЗДвП, ПАМ се налагат за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по този закон, поради което те са от вида на преустановяващите ПАМ.

         Приложената с оспорената заповед принудителна административна мярка  - „прекратяване на регистрацията на ППС“ е законодателно уредена с изменението на закона /ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 21.01.2017 г. и за прилагането й, съгласно чл. 172 ал. 1 от ЗДП /в редакцията към момента на издаване на оспорената заповед/, началникът на РУ Дупница при ОД на МВР Кюстендил не е бил „оправомощено длъжностно лице“. Издадена преди измененията на закона /ДВ, бр. 101/2016 г., в сила от 27.01.2017 г./, с които законодателно е уредена ПАМ по чл. 171 т. 2а от ЗДвП, Заповед № 277з-91/23.01.2015 г. не делегира правомощия за налагането й. Принудителната административна мярка по чл. 171 т. 2а от ЗДвП е извън предметния обхват на заповедта. По делото не се представя друга заповед, с която да се доказва наличието на надлежно делегиране на компетентност, която да е била налице преди и към момента на издаване на оспорената заповед № 17-0348-000317/11.06.2017 г. за налагане на принудителната административна мярка по чл. 171 т. 2а от ЗДвП. В този смисъл е налице нарушение на основно изискване за законосъобразност на издадения индивидуален административен акт – наличие на компетентност на издателя. Горното води до нищожност на оспорения акт и съдът няма да изследва материалноправната законосъобразност на същия.

         В допълнение на изложеното, съдът ще отбележи, че АУАН и заповедта за налагане на принудителна административна мярка са издадени в един и същи ден, като не е спазен 3 – дневния срок за даване на възражение, съгласно чл. 44 ал. 1 от ЗАНН.

         Въз основа на преценката на събраните доказателства и относимите правни разпоредби, съдът намира за неустановено фактическото и материално основание  за прилагане на ПАМ по чл. 171 т. 2а от ЗДвП - управление от страна на  жалбоподателя на МПС, под въздействието на наркотични вищества или техни аналози.  Оспорената заповед следва да се обяви за нищожна, с оглед липсата на ковпетентност на лицето издало акта, с произтичащите от това правни последици по отмяна на наложената принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № КН 4847 АН, както и свидетелство за регистрация на МПС № 007644926 и 2 бр. регистрационни табели към същия.        

        

         Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

 

         ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0348-000317/11.06.2017 г. на Началник РУП Дупница към ОД на МВР гр. Кюстендил, с която на К.В. ***, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № КН 4847 АН за срок от 1 година, като и отнемане на свидетелство за регистрация на МПС № 007644926 и 2 броя рег. табели към същия.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: