Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 08.11.2017 г.

 

Номер               185                      2 0 1 7 година                                 гр. Кюстендил

 

                             В     И  М  Е  Т  О     Н А      Н  А  Р  О  Д  А

 

Кюстендилски административен съд

на седемнадесети октомври                                                          2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                         Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Лидия Стоилова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 246 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК, във връзка с чл. 46 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/.

       Д.К., гражданин на Р. Македония, чрез процесуалния си представител адв. П., обжалва Заповед № 4077 ПАМ-7/18.07.2017 г. на Директора на РДГП  Кюстендил за налагане на принудителна административна мярка “Забрана за влизане и пребиваване в Република България” за срок от 5 /пет/ години, считано от 19.07.2017 г. до 19.07.2022 г. на чужденеца Д.К., гражданин на Р. Македония, паспорт С0128927. Навеждат се доводи за незаконосъобразност и необоснованост на заповедта, издадена от некомпетентен орган, правните основания не кореспондират с установената фактическа обстановка и целта на закона, постановена е в нарушение на материалните и процесуалните правни норми и се иска отмяната й, алтернативно да се измени същата като се намали срока на наложената ПАМ.

       Ответната страна, чрез юр. М., изразява становище за отхвърляне на жалбата. Представя и писмени бележки. Претендира разноски в размер на юрисконсултско възнаграждение.

       Приети са и писмените доказателства по преписката, приложени в писмо вх. № 3053/04.08.2017 г.; вх. № 3177/15.08.2017 г.; вх. № 3430/14.09.2017 г., както и писмени такива приети в с.з. от 17.10.2017 г., съгласно текста.

       Кюстендилският административен съд, след преценка на доказателствата по делото и становището на страните, както и след проверка за допустимостта и основателността на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт и на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, подадена в срок, а разгледана по същество – за неоснователна, поради което и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК ще я отхвърли. Съображенията за това са следните:

       В атакуваната заповед е посочено, че на 04.07.2017 г. около 20.10 часа е забелязан лек автомобил „Мерцедес“, с македонски рег. № КР 3233 АВ, който се придвижва по черен път, водещ в посока от главен път, свързващ ГКПП Гюешево – гр. Кюстендил за махала „Везенска“ на с. Жиленци. След навлизане на автомобила в път без изход, водещ към адрес: м. „Везенска“ № 3, са предприети мерки по локализиране на лицата пътуващи в автомобила и проверка за наличие на акцизни стоки – цигари. От незабавните ОИМ се установява, че засечения автомобил с македонски рег. № КР 3233 АВ е скрит в гараж, като в страни от автомобила са подготвени инструменти за демонтиране на части от същия. В гаражното помещение са локализирани македонските граждани Д.К., роден на *** г., гр. Крива Паланка, паспорт № С 0277397, собственик на автомобила и Д.К., роден на *** г., гр. Крива Паланка, паспорт № С 0128927. От извършените допълнителни процесуално – следствени действия претърсване, оглед и изземване от разследващ полицай, са открити укрити акцизни стоки в автомобила, както следва: 600 къса /30 кутии по 20 къса/ цигари от марката „ЕВА“ с македонски акцизен бандерол и 900 къса / 45 кутии по 20 къса/ цигари от марка „TROKADERO“ с македонски акцизен бандерол. За случая е уведомен прокурор Г. Димитрова от РП Кюстендил. Срещу македонския гражданин Д.К., роден на 02.09.2990 г. в гр. Крива Паланка, Р. Македония, с паспорт № С 0277397 е образувано бързо производство № 10/04.07.2017 г. по описа на РДГП Кюстендил, за престъпление по чл. 234 ал. 1 от НК.

      От извършени  допълнителни проверки на македонският гражданин Д.К., роден на *** г. в гр. Крива Паланка, Р. Македония, с паспорт № С 0128927 е установено, че с Протоколно определение № 64 от 31.03.2017 г. на КнРС по НОХД № 605/2017 г. македонският гражданин Д.К. се е признал за виновен и е осъден  за това, че на 11.01.2017 г. на ГКПП „Гюешево“ на трасе входящи автомобили, противозаконно е пречил на надлежните органи на властта, а именно на ст. полицай Г.Р.В.да изпълни служебните си задължения – да извърши гранична проверка на управлявания от Д.К. лек автомобил „Ф.“ с ДКН КР **** АВ, като не се е подчинил на устното му разпореждане да му бъде извършена проверка, потеглил е на заден ход и се е върнал в Р. Македония, както и е осъден за това, че на 11.01.2017 г. е излязъл през границите на страната за Р. Македония, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпления по чл. 270 ал. 1 от НК и чл. 279 ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 ал. 1 от НК.

     Установено е също така, че македонският гражданин Д.К. през последните две години е нарушил, както граничния, така и митническия режим на Р. България, за което има съставени: АУАН № 4485а-201/23.12.2015 г. по описа на ГПУ – Гюешево при РДГП – Кюстендил по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС, с влязло в сила на 20.07.2016 г. НП № 17/2016 г. на Началника на Митница Югозападна и АУАН № 4485а-176/07.09.2016 г. по описа на ГПУ – Гюешево при РДГП – Кюстендил, с влязло в сила на 07.03.2017 г. НП № 447/2016 г. на Началника на Митница Югозападна.

     Атакуваната заповед е издадена по реда на чл. 44 ал. 1 и ал. 3 и на основание чл. 42з ал. 1 т. 1  и ал. 3 във вр. с чл. 10 ал. 1 т. 6 и т. 10 от Закона за ужденците в Р.България, поради това, че чужденецът Д.К. през последните две години е нарушил граничния и митническия режим на Р. България, като същият е осъден с присъда на РС - Кюстендил по НОХД № 605/2017 г. Този факт е констатиран с изготвеното и представено по делото предложение рег. № 4077р-5972/17.07.2017 г. по описа на РДГП Кюстендил, което е отразено в обстоятелствената част на оспорената заповед, както и с всички приети писмени доказателства по делото. Горното е обосновало и издаването на принудителната административна мярка по чл. 42з ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 10 ал. 1 т. 6 и т. 10 и чл. 44 ал. 1 и ал. 3 от ЗЧРБ. АНО притежава оперативна самостоятелност относно преценката за срока на наложената ПАМ, съгласно ТР № 4 на ОСС на ВАС.                         

      Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на установените от закона правомощия на Директора на РДГП – Кюстендил, при спазване на административнопроизводствените правила. Заповедта е била връчена на жалбоподателя на 19.07.2017 г., като в същата изрично е записано, че лицето разбира български език и не се нуждае от преводач, който факт е документиран с подписа му.    Горното потвърждава, че не са били нарушени законовите права на Д.К.

      Административният акт е съобразен и със законовите изисквания – налице са визираните в хипотезиса на правната норма предпоставки, в предвидената от закона форма, при правилно приложение на материалния закон и в съответствие  с целите му.

      Съгласно чл. 42 ал. 1 от ЗЧРБ забрана за влизане в Р. България се налага, когато са налице основанията по чл. 10 ал. 1 от закона. С нормата на чл. 10 ал. 1 от ЗЧРБ са предвидени основанията за отказ за издаване на виза или влизане в страната на чужденец, като предвиденото в т. 6 основание е: чужденецът да е осъден за извършено умишлено престъпление на територията на Р. България, което съгласно българския закон се наказва с не по – малко от една година лишаване от свобода, а в т. 10 основанието е, ако има данни, че през последните две години е нарушил граничния, паспортно-визовия, валутния или митническия режим на Р. България.

      Съгласно чл. 270 ал. 1 от НК, който противозаконно пречи на орган на властта, частен съдебен изпълнител или помощник-частен съдебен изпълнител да изпълни задълженията си, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева.

      Съгласно чл. 279 ал. 1 от НК, който влезе или излезе през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева. Разпоредбата на чл. 279 ал. 2 от НК предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и „глоба“ от сто до триста лева, ако деянието по ал. 1 е извършено повторно. Нормата на чл. 10 ал. 1 е императивна и при установяване на юридическия факт – осъждане за извършено умишлено престъпление на територията на Р. България, което съгласно българския закон се наказва с не по – малко от една година лишаване от свобода, органът в условията на обвързана компетентност задължително прилага ПАМ.

      В конкретният случай е доказано безспорно, че са налице основанията за прилагане на ПАМ, посочени в чл. 42з ал. 1 т. 1 и ал. 3 във вр. с чл. 10 ал. 1 т. 6  и т. 10 от Закона за чужденците в Р. България, съгласно приложените по делото доказателства за това. Поведението на македонския гражданин Д.К. демонстрира грубо нарушаване на законите и правовия ред на Р. България, като наказващият орган правилно е приложил закона, тъй като К. е осъден за извършено умишлено престъпление на територията на Р. България, което съгласно закона се наказва с не по- малко от една година лишаване от свобода, както и е нарушил граничния режим, предвид на легалната дефиниция на понятието „Граничен режим“, дадена в § 1 т. 4 от ДР на ЗМВР, а именно: това е „нормативно установеният ред за преминаване на държавната граница от лица, стоки, превозни средства, транспортни, съобщителни и други комуникации и съоръжения, редът за пребиваване и извършване на дейности в установените гранични ивици и зони…и митническия режим“. Умишлените нарушения на граничния и митническия режим от страна на К. са извършени за период по – малко от две години, считано от 23.12.2015 г.

      Подробни мотиви за налагане на забрана за влизане в Р. България на чуждия гражданини се съдържат и в предложение № 4077р-5972/17.07.2017 г. по описа на РДГП – Кюстендил от инспектор Кр. Георгиев, отразено в мотивите на оспорената заповед. Изложеното в същото кореспондира изцяло с останалите доказателства по делото.

      Предвид всичко изложено, настоящият съдебен състав счита, че атакуваната заповед е законосъобразна, издадена от компетентен орган, при спазване на процесуалните правила и в установената писмена форма, а подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.    

      Съгласно изхода на спора по делото и на основание чл. 143 ал. 3 от АПК, съдът ще присъди на ответника дължимо юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство.

      Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                             Р  Е  Ш  И:

 

      ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.К., гражданин на Р. Македония, роден на *** г. в гр. Крива Паланка, Р. Македония, чрез процесуалния му представител адв. В.П.,***, срещу  Заповед рег. № 4077 ПАМ-7/18.07.2017 г. на Директора на РДГП Кюстендил за налагане на принудителна административна мярка “Забрана за влизане и пребиваване в Р. България” за срок от 5 /пет/ години, считано от 19.07.2017 г. до 19.07.2022 г. на чужденеца Д.К. /DEJAN KRSTEVSKI/, гражданин на Р. Македония.

      ОСЪЖДА Д.К., гражданин на Р. Македония, роден на *** г. в гр. Крива Паланка, Р. Македония, притежаващ паспорт № С 0128927, да заплати на РДГП – Кюстендил сумата от 500 /петстотин/ лева дължимо  юрисконсултско възнаграждение.

      Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р. България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

      Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: