П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 07.08.2017 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седми август две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ        

      

            

с участието на секретар: Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 247/2017 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 13.37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, понастоящем  в затвора  гр. Бобов дол, явява се лично в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован чрез Весела Конакчийска, не се явява и не се представлява в днешното съдебно заседание.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че с вх. №  3100 от 07.08.2017 г. е постъпило становище от  В К за началник на затвора гр. Бобов дол, с което уведомява съда, че при налагане на дисциплинарното наказание на лишения от свобода Е.Е.Е. със Заповед №547 от 06.07.2017 г. на началника на затвора Бобов дол, са спазени всички законови изисквания,  визирани в чл. 102 и чл. 105 от ЗИНЗС, включително е взето предвид и неговото здравословно състояние. Не възразява да се гледа делото в нейно отсъствие.  Моли при постановяване на решението да се вземат предвид събраните гласни доказателства, подробно описани в Протокол № 27 от 06.07.2017 г. от Комисия по разпределение. Оставя на преценка на съда изслушването на лишения от свобода И Р.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Е.Е.Е., понастоящем в Затвора в гр.Бобов дол, обжалва Заповед № 547/06.07.2017г. на началника на затвора, с която на основание чл. 101 т. 7 от ЗИНЗС е наказан с дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия“ за срок от 7 денонощия. Моли за отмяна на заповедта.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам изцяло написаното от мен в жалбата, която съм изпратил до съда.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че с Определение № 346 от 04.08.2017 г. е приел и приложил като доказателства по делото намиращите се писмени такива в административната преписка по издаване на оспорената заповед.

С оглед изразеното в днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателя, че поддържа жалбата, няма искания за нови доказателства и становището за началника на затвора гр. Бобов дол, че не възразява в нейно отсъствие да се даде ход на делото, съответно да се вземат предвид при постановяване на решението всички събрани доказателства по делото, отразените в Протокол № 27 от 06.07.2017 г. на Комисия по разпределение,  приложен по преписката, съдът счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаеми г-н съдия, поддържам жалбата така, както съм я написал и искам да ми се отмени заповедта.

СЪДЪТ ОБЯВЯВА на страната, че ще се оттегли  на съвещание, след което ще се произнесе с решение в съдебна зала.

СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ СЪДЪТ ОБЯВИ РЕШЕНИЕТО СИ:

Производството е по реда на чл. 111, ал.1 от ЗИНЗС, с редакцията му, обнародвана в Държавен вестник, брой 13, в сила от 07.02.2017 г.

Въз основа на всички доказателства по делото съдът извърши проверка за законосъобразното осъществяване на производството по налагане на дисциплинарното наказание. Съдът намира за установено, че е изпълнено изискването на чл.105, ал. 1 от ЗИНЗС, а именно  преди налагане на   наказанието нарушителят задължително следва да бъде изслушан, което е видно и от отразеното на лист 23-24 по делото - Протокол № 27 06.07.2017 г. на Комисията по разпределение на лишените от свобода. Такова изслушване е извършено с оглед представените по делото доказателства. Съответното наказание е наложено в рамките на сроковете по чл. 106, ал.1 от ЗИНЗС, като е констатирано за извършено на 24.06.2017 г., около 08:00 часа сутринта. Наказанието е наложено с връчване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание на жалбоподателя Е.Е. на 28.07.2017 г. Наложеното наказание е на основание чл.107, ал.1 от ЗИНЗС за извършено такова  по чл. 101, т.7 от ЗИНЗС, а именно “изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия”

Съдът констатира, че съгласно чл. 102, ал.1 от ЗИНЗС при налагане на дисциплинарното наказание следва да се вземе предвид характера и тежестта на извършеното нарушение, отношението на лишения от свобода, поведението му преди това и неговото здравословно състояние. При извършване цялостна проверка на издадената Заповед №  547 от 06.07.2017 г. на началника на затвора гр. Бобов дол на осн. чл. 146 и чл.168 от АПК съдът намира  като краен резултат, че същата е законосъобразна. Същата е издадена от компетентно лице по смисъла на чл.  104, ал.2 от ЗИНЗС предвид наложеното наказание “изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия”.

Относно спазването на установената форма съдът намира, че заповедта отговаря на реквизитите на чл. 59, ал.2, т. 4 връзка с чл. 146, т.2 от АПК, като изложените в заповедта правни и фактически основания се явяват законосъобразни и пълни. Съгласно нормата на чл. 102, ал.2 от ЗИНЗС дисциплинарните наказания по чл.101, т. 7 и т. 8 могат да се налагат при извършено дисциплинарно нарушение по чл. 100, ал.2, т. 4, 6, 7 и 8, както и при системни нарушения на чл.100, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5, каквато се явява и конкретната заповед, а именно за дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 100, ал.2, т. 7 вр. ал.1 от ЗИНЗС. Изложените в заповедта фактически основания се явяват доказващи извършеното нарушение от страна на лишения от свобода Е.Е.. Наложеното със заповедта дисциплинарно наказание е в хипотезата на чл. 100, ал.2, т. 7 във връзка с чл. 101, т. 7 от ЗИНЗС. Законовата норма задължава административният орган  да наложи дисциплинарно наказание “изолиране в наказателна килия” при установена физическа саморазправа с лишени от свобода и служители, както и закана за такава. По всички приложени по делото писмени доказателства безспорно се установява, че на посочената дата и час лишеният от свобода Е.Е. е влязъл  във физическа саморазправа с лишения от свобода И Р. Всички дадени по издадената заповед обяснения, отразени в протокола не опровергават тезата на дисциплинарнонаказващия орган и не потвърждават твърденията, изложени от нарушителя в неговата жалба. Тези обяснения съдът преценява  като защитна негова позиция срещу формираното обвинение. Деянието е извършено виновно, като съдът не е длъжен да изследва причините за възниквания конфликт между жалбоподателя и Р. За налагане на дисциплинарното наказание е достатъчно единствено наличието на установена физическа саморазправа с лишени от свобода,  което  в случая се потвърждава изцяло.

Съдът счита, че доказателствената тежест на ответника, която е установена в чл. 170, ал.1 от АПК за установяване съществуването на фактическите основания, посочени в обжалваната заповед, се явяват напълно доказани.  В нормата на чл.102, ал.2 от ЗИНЗС изрично и изчерпателно са посочени предпоставките за налагане на конкретно дисциплинарно наказание “изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия”. И в заповедта и  в административната преписка са посочени и приложени конкретни заповеди, с които на жалбоподателя Е.Е. са налагани и други дисциплинарни наказания, а именно: Заповед № 374/19.05.2017 г., с която същият е наказан с лишаване от хранителна пратка за срок от два месеца;  Заповед № 185 /24.03.2017 г., с която същият е наказан с извънредно дежурство по поддържането на чистотата и хигиената за срок от три дни;  Заповед № 57от  19.01.2017 г., с която същият е наказан с извънредно дежурство по поддържането на чистотата и хигиената за срок от 7 дни;  Заповед №  549 от  03.11.2016 г. с наказание “изолиране в наказателна килия за срок от 10 денонощия”; Заповед № 511 от 13.10.2016 г., с която същият е наказан с писмено предупреждение.  Едновременно с това  по делото е приложен и Протокол № 27 от 06.07.2017 г. на Комисията по предложенията, от който е видно, че по подадена жалба от същия е било направено подробно изследване от страна на административнонаказващия орган. След като са разпитани и отразени в протокола показанията на лишените от свобода  И И Р, Е.Е.Е.,  В К Б А С Д, В Б Х и Б Д И съдът счита, че с оглед всички събрани доказателства по делото писмени и гласни такива, отразени  в цитирания протокол, са налице предпоставките за налагане на дисциплинарното наказание “изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия”

Съдът счита, че административният орган се е съобразил с представените доказателства за здравословното състояние на наказания жалбоподател.

С оглед на всичко изложено, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ЗАПОВЕД № 547/06.07.2017 г. НА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР. БОБОВ ДОЛ, с която на лишения от свобода Е.Е.Е., понастоящем в затвора гр. Бобов дол, е наложено дисциплинарно наказание  “изолиране в наказателна килия за срок от 7 денонощия”.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

Препис от съдебния протокол  и решението  да се изпрати за сведение на наказващия орган.

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14.08 ч.

 

 

 

                                                                                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: