Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  № 156

гр.Кюстендил, 13.10.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№249/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  М.К.С., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-0245-000049/25.06.2017г. на началник РУ Бобов дол към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, отнети са 2бр. регистрационни табели КН1375АТ и СРМПС №006521934. Развиват се съображения за нищожност и незаконосъобразност на акта, поради липса на компетентност на издателя, нарушения на материалния закон и несъответствие с целта на закона. Претендират се разноски.

                 Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №307/25.06.2017г. за това, че на същата дата, по път 2-62 на разклона за с.Паничарево посока гр.Дупница, управлява собствения си лек автомобил М. Е***ТД с рег.№КН****АТ със СУМПС с изтекъл срок на валидност - до 19.06.2017г. Установено е също, че автомобила не е представен на годишен технически преглед, видно от ЗГТП №10483245 с перфорация 16.06.2017г.

Представено е като доказателство по делото копие на СУМПС на жалбоподателя, от което се установява, че същия е правоспособен водач, притежаващ категории АМ, В, В1 от 20.06.1994г.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 05.07.2017г., а жалбата е депозирана на 19.07.2017г. видно от известие за доставяне/, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

                 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                Оспорената ЗППАМ №17-0245-000049/25.06.2017г. на началника на РУ Бобов дол представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП, в предписаната от закона форма. Същата обаче е издадена от некомпетентен орган с оглед анализ разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-91/23.01.2015г. Компетентността на органа винаги е определена в закона и е пряка последица от конституционната норма на чл.4, ал.1. Тя представлява правосубектността на държавния орган, неговата призната от закона способност на бъде носител на права и задължения, да бъде субект на властнически правомощия. В този смисъл чл.172, ал.1 от ЗДвП определя, че ПАМ по чл.171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, б."а", т.6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. В случая органът, издал оспорената ЗППАМ – началник РУ Бобов дол към ОДМВР – Кюстендил, е некомпетентен по материя, тъй като се явява длъжностно лице, което не е изрично оправомощено от ръководителя на службата по контрол. В представената по делото заповед №277з-91/23.01.2015г. на директора на ОДМВР – Кюстендил липсва оправомощаване за издаване на мотивирани заповеди при хипотезата от нормата на чл.171 от ЗДвП, която е приложена в случая, а именно чл.171, т.2а от ЗДвП. Следователно началник РУ Бобов дол към ОДМВР – Кюстендил няма право да издава ИАА с този предмет и ЗППАМ №17-0245-000049/25.06.2017г. се явява нищожна. Административният орган е упражнил права по издаване на ИАА без да му е предоставена валидно власт за това, поради което и създадените задължения за жалбоподателя с ПАМ не са валидни. Некомпетентността по материя е порок, който влече след себе си винаги нищожност на акта, поради което съдът приема, че е налице основанието по чл.146, т.1 от АПК.

                  С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че и материалния закон не е приложен правилно. Анализът на писмените доказателства по делото показва липса на  предпоставките на чл.171, т.2а от ЗДвП – управление на МПС от водач, който не притежава съответното свидетелство за управление. От АУАН №307/25.06.2017г. и от копие на СУМПС на М.С. се установява безспорно, че същия е правоспособен водач от 1994г., но че към 25.06.2017г. е управлявал МПС със СУМПС с изтекъл срок на валидност. Същевременно разпоредбата на чл.150а, ал.1 от ЗДвП определя, че за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. Няма спор по делото, че жалбоподателят е придобил съответната правоспособност за управление на лек автомобил /категория В/, поради което и не може да се твърди, че същия управлява МПС, без да притежава СУМПС, валидно за категорията, към която спада лек автомобил М. Е***ТД рег.№КН****АТ. Административният орган смесва понятието неправоспособен водач от съответната категория с понятието водач, управляващ МПС със СУМПС с изтекъл срок на валидност. Изложеното обуславя извода на съда, че изложената фактическа обстановка в ЗППАМ не се доказва по безспорен начин, поради което актът е и материално незаконосъобразен. Налице е основанието по чл.146, т.4 от АПК.

                 С оглед изхода от правния спор на жалбоподателят се дължат разноски от ОДМВР – Кюстендил, на основание чл.143, ал.1 от АПК, в размер на 510 лв. – 10 лв. държавна такса и 500 лв. адвокатско възнаграждение.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ №17-0245-000049/25.06.2017г. на началник РУ Бобов дол към ОДМВР – Кюстендил, с която на М.К.С., ЕГН ********** ***  е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, отнети са 2бр. регистрационни табели КН****АТ и СРМПС №006521934.

ОСЪЖДА ОДМВР – Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №** да заплати на М.К.С., ЕГН ********** *** съдебни разноски в размер на 510 лв. /петстотин и десет/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: