Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 157

гр.Кюстендил, 13.10.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№267/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                 Б.К.З., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-0332-000078/01.07.2017г. на началник РУ Рила към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 1 година, като е отнето СРМПС №006810162. Развиват се съображения за нищожност и незаконосъобразност на акта, поради липса на материална компетентност на издателя, допуснати нарушения на административно производствените правила и противоречие с материалния закон.

                 Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на жалбоподателя е съставен АУАН №890282/01.07.2017г. за това, че на същата, около 00.03ч., в гр.Кочериново в посока с.Бараково управлява собствения си лек автомобил П.с рег.№КН****ВМ след употреба на алкохол, установено с техническо средство Алкотест дрегер 7510. Скалата на уреда отчела 0.76 промила. Изготвена е химическа експертиза №317/06.07.2017г., според която в иззетите за изследване проби кръв на лицето Б.З. е доказано етилов алкохол в количество 0.87 промила.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 18.07.2017г., а жалбата е депозирана на 31.07.2017г., съгласно щемпел на пощенски плик/, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

                 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                 Оспорената ЗППАМ №17-0332-000078/01.07.2017г. на началник РУ Рила към ОДМВР - Кюстендил представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП, в предписаната от закона форма форма. Същата обаче е издадена от некомпетентен орган с оглед анализ разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-91/23.01.2015г. Компетентността на органа винаги е определена в закона и е пряка последица от конституционната норма на чл.4, ал.1. Тя представлява правосубектността на държавния орган, неговата призната от закона способност на бъде носител на права и задължения, да бъде субект на властнически правомощия. В този смисъл чл.172, ал.1 от ЗДвП определя, че ПАМ по чл.171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, б."а", т.6 и 7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. В случая органът, издал оспорената ЗППАМ – началник РУ Рила към ОДМВР – Кюстендил, е некомпетентен по материя, тъй като се явява длъжностно лице, което не е изрично оправомощено от ръководителя на службата по контрол. В представената по делото заповед №277з-91/23.01.2015г. на директора на ОДМВР – Кюстендил липсва оправомощаване за издаване на мотивирани заповеди при хипотезата от нормата на чл.171 от ЗДвП, която е приложена в случая, а именно чл.171, т.2а от ЗДвП. Следователно  началник РУ Рила към ОДМВР – Кюстендил няма право да издава ИАА с този предмет и ЗППАМ №17-0332-000078/01.07.2017г. се явява нищожна. Административният орган е упражнил права по издаване на ИАА без да му е предоставена валидно власт за това, поради което и създадените задължения за жалбоподателя с ПАМ не са валидни. Некомпетентността по материя е порок, който влече след себе си винаги нищожност на акта, поради което съдът приема, че е налице основанието по чл.146, т.1 от АПК.

С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че е допуснато и нарушение на закона във връзка с установените способи за налагане на ПАМ. Определената принудителна мярка в случая е прекратяване регистрацията на МПС за срок от 1 година, като същата е наложена чрез отнемане на СРМПС. Съгласно обаче разпоредбата на чл.172, ал.4 от ЗДвП освен отнемане на СРМПС, в случаите на чл.171, т.2а от ЗДвП, се извършва и изземване на табелите с регистрационен номер. Това не е сторено от административния орган, поради което е допуснато съществено нарушение на процедурата по налагане на ПАМ в хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП. Органът действа в условията на обвързана компетентност и при установено нарушение, относимо към хипотезата на правната норма /в случая управление на МПС под въздействие на алкохол над 0.5 промила/ следва да спази закона чрез пълно и точно прилагане на способите за налагане на ПАМ, определени в чл.172 от ЗДвП. Установен е порок по чл.146, т.3 от АПК.

С оглед изхода от правния спор на жалбоподателят се дължат разноски от ОДМВР – Кюстендил, на основание чл.143, ал.1 от АПК, в размер на 310 лв. – 10 лв. държавна такса и 300 лв. адвокатско възнаграждение.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на ЗППАМ №17-0332-000078/01.07.2017г. на началник РУ Рила към ОДМВР – Кюстендил,  с която на Б.К.З., ЕГН ********** *** е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 1 година, като е отнето СРМПС №006810162.

ОСЪЖДА ОДМВР – Кюстендил, ул.“Ц.О.“ №** да заплати на Б.К.З., ЕГН ********** ***  съдебни разноски в размер на 310 лв. /триста и десет/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: