Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 20

гр.Кюстендил, 07.02.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на първи февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№289/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                К.Й.С., ЕГН ********** ***, чрез Адвокатско дружество „Антимов и К.“, представлява от адвокатите а.и К. от АК-Кюстендил, съдебен адрес *** оспорва заповед №3994/16.08.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която при спазване разпоредбите на чл.91, ал.1 и чл.93, ал.1 от ЗДСл и на основание чл.92, ал.1 и чл.90, ал.1, т.2 от ЗДСл му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за дисциплинарно нарушение по чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл. Развиват се съображения за  незаконосъобразност на акта, поради издаването й в нарушение на разпоредбите на ЗДСл, административно производствените правила и материалните норми. Претендират се разноски.

                 Ответникът чрез процесуалния представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Безспорно по делото е, че К.С. е държавен служител, заемащ длъжността „митнически инспектор“ в Митница Югозападна. Като доказателства в тази връзка са представени заповеди за възникване и изменение на служебно правоотношение, длъжностна характеристика на жалбоподателя, служебна книжка.

Със заповед №3994/16.08.2017г.  на директора на Агенция „Митници“ му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“, за това че е нарушил разпоредбите на чл.25, ал.1 от ПДУПУЕПСАМ, утвърдени със заповед №ЗАМ-235/32-50034/21.03.2015г., чл.24, ал.1 от ЗДСл, т.т.V.3, VІІ.2 и VІІ.11 от длъжностната характеристика във вр.с чл.21, ал.2 от ЗДСл, което представлява дисциплинарно нарушение по чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл. Прието е, че за времето от 12.05 ч. до 12.50 ч. на 22.02.2017г. на МП Гюешево, в качеството му на държавен служител не е управлявал по сигурен начин частния ключ, съхраняващ се върху смарт карта /оставил е без надзор смарт картата/.

 От писмените доказателства по делото се установява, че до издаването на оспорената заповед се е стигнало след като е получен сигнал от Герт Еберхарт, офицер за връзка по митническите въпроси на Германия, с който уведомява Агенция „Митници“, че има достатъчно обосновано предположение за фиктивно митническо оформяне на цигари по транзитна операция Т1 с MRN 17DE335244460926M1, задействана на 15.02.2017г. и завършена на 22.02.2017г. на МП Гюешево. Със заповед №ЗМ-5700-41/27.02.2017г. на началника на Митница Югозападна са прекратени правата в БИМИС, считано от 27.02.2017г. на митническия служител К.С., на основание чл.33, т.1 и 9 от УП на Агенция „Митници“ с оглед случая. С докладна записка рег.№32-56518/01.03.2017г. директорът на Агенцията е уведомен за извършената проверка във връзка с получената информация. Същият е разпоредил с писмена резолюция върху докладната извършването на допълнителна проверка. Изготвена на базата на събрани писмени доказателствени средства, е докладна записка рег.№32-204226/24.07.2017г. от ръководителя на Инспектората към Агенция “Митници“, от която се установява следното: Във връзка със сигналът за фиктивно митническо оформяне на цигари по транзитна операция Т1 с MRN 17DE335244460926M1, задействана на 15.02.2017г. и завършена на 22.02.2017г. на МП Гюешево е установено чрез справка в модул „ПТРР“ на БИМИС, че за превозно средство с рег.№WI5780Y/WI038AU, на което е била нотоварена стоката по ЕАД липсват записи. Въпросното МПС за периода 01.01.2017г. – 27.02.2017г. няма регистриран „вход“/“изход“ в/от РМакедония през граничните пунктове с РБългария. В МП Гюешево не са открити, чрез проверка, документи за дневна смяна на 22.02.2017г., отговарящи на АЕД с посочен MRN, нито данни за товарен автомобил с визирания номер.

Приключването на транзитната операция е извършено от IP адрес 10.30.57.44 с работно място „изход товарни МПС“ на МП Гюешево. От информацията, предоставена от директора на дирекция ИС, действията по оформянето на ЕАД Т1 с MRN 17DE335244460926M1 в системата БИМИС – 5702 на МП Гюешево, са извършени от потребител, идентифициращ се с id=150, ЛМП 4164, потребителско име kstefanov и УЕП  със SerialNumber /053 cbf8a9cdl5e8c/, което съответства на служителя К.С.. Етапите на обработка на транзитната операция на 22.02.2017г. са  следните: 1/ 12.10ч. - изпратено съобщение с искане за предестинация от МУ BG005702, 2/ 12.12 ч. - отговор на запитване за предестинация, 3/ 12.47 ч. - уведомление за пристигнала пратка, 4/ 12.52 ч. - решение за проверка и 5/ 12.58.00 ч. - освобождаване на стоките.

На 22.02.2017г. от справка от дирекция ИС се установява, че е извършено действие по генериране на квитанция №17BG005702Х22335786 в системата ПТРР от потребител К.С. с посочения по-горе адрес и код от работно място „вход леки МПС“ на МП Гюешево, както следва: вход в системата в 12.56.50 ч., плащане по квитанцията в 12.58.04 ч. от служител с печат №4164, отговарящ на служителя К.С..

От сл.бележка рег.№32-176470/27.06.2017г. на директора на дирекция ИС се установяват потребителските действия в модул NCTS на БИМИС 5702, извършени от Кр.С. на 22.02.2017г., а именно в 09.45 ч., 11.52 ч. и 14.42 ч. Посочено е, че системата няма функционалност, която да отразява изхода на потребителя от нея; логване на IP адрес в одитната таблица се регистрира само при вход, но не и при преминаване в модул NCTS. С оглед на това не може да се удостовери дали Кр.С. е извършил излизане от системата NCTS при напускане на работното му място „изход товарни МПС“.

Със сл.бележка рег.№32-194769/13.07.2017г. на началник „Звено по мрежова и информационна сигурност“ в ЦМУ дисциплинарно наказващият орган е уведомен, че на работните станции, намиращи се към 27.02.2017г. на IP адреси 10.30.57.44 и 10.30.57.24 няма установени събития, показващи неправомерен достъп. Не е изключено обаче двете станции или някоя от тях да е била компрометирана чрез използването на методи за неоторизиран достъп, като напр. „DNS Proxy Attack“, тъй като те дават възможност за отдалечен достъп до съответния компютър и извършване на действия от името на потребителя без негово знание, в момент когато той работи. В случая изследване не е извършено, тъй като двете работни станции са иззети на 27.02.2017г. и предадени на ОСлО при КОП във вр.с образувано наказателно производство.

Докладна записка рег.№32-80303/23.03.2017г. и обяснение рег.№32-81781/24.03.2017г, допълнителни обяснения рег.№32-96969/07.04.2017г., обяснение рег.№32-221947/09.08.2017г. на жалбоподателя, писмените обяснения на останалите служители от смяната на процесния ден, както и гласните доказателствени средства, събрани в хода на съдебното производство /показанията на св.К.П. и св.В.С./ установяват, че на 22.02.2017г. на МП Гюешево жалбоподателят е изпълнявал служебните си задължения като митнически инспектор на трасе „изход товарни МПС“. Към 12.00 ч. К.П. предложила на С. да обядват в служебното помещение, докато няма работа, след което да сменят другите колеги. Обядът на жалбоподателя продължил около тридесет минути, като през цялото време имал визуален контакт към работното си място – през посоченото време никой не е влизал в будката. Св.П. сменила служителя Г.Георгиев, а жалбоподателят – колегата М.Мицов, като застъпил на трасе „изход леки МПС“. Св.В.С. заварила обядващите П. и С.. При работата си на трасе „изход леки МПС“ жалбоподателят установил, че излизащ от страната лек автомобил с черногорска регистрация е без винетен стикер, поради което следвало да продаде такъв. Тъй като в тази будка нямало винетки, С. отишъл в будката на трасе „изход товарни МПС“, за да вземе кутията с винетки, върнал се в будката на трасе „вход леки МПС“ /на „изход леки МПС“ нямало четец на смарт картата с УЕП/  и осъществил вход в модул ПТРР. Към 13.15 ч. след завръщането на М.Мицов от обяд жалбоподателят се върнал на работното си място по разпределение – „изход товарни МПС“.

Образувано е дисциплинарно производство срещу държавния служител К.С. и са изискани обяснения от същия. Такива са дадени на 09.08.2017г. устно и в писмен вид, което обстоятелство е отразено чрез съставяне на протокол №П-89/32-221940/09.08.2017г. В последствие е издадена заповед №3994/16.08.2017г.  за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“.

                  С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка по реда на чл.168 от АПК на законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                  Оспорената заповед за налагане на дисциплинарно наказание е валиден административен акт, тъй като е издадена от компетентен орган по см. на чл.92, ал.1 от ЗДСл, в предвидената от закона писмена форма и съдържа задължителните реквизити по чл.97, ал.1 от ЗДСл. Изложената фактическа обстановка е скрепена и със съответното правно основание на налагане на дисциплинарното наказание. Съдът приема, че в заповедта и останалия доказателствен материал по преписката се съдържат достатъчно по обем данни, които да обусловят обективните елементи на нарушението и обстоятелствата, при които е осъществено. Т.е. в заповедта са посочени както нарушението като описание на факти и обстоятелства, така и служебните задължения, които са виновно нарушени. Същата се явява законосъобразна във връзка с изискването за мотивираност по чл.97, ал.1 от ЗДСл.  Налице е корелация между факти и право.

Спазено е императивното изискване на чл.93, ал.1 от ЗДСл за изслушване на държавния служител /срав. покана рег.№32-219415/08.08.2017г., протокол №П-89/32-221940/09.08.2017г. и обяснение рег.№32-221947/09.08.2017г./.

Съдът намира за неоснователно възражението за нарушаване разпоредбата на чл.94, ал.1 от ЗДСл, според която дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му. Законът не дава дефиниция за това, кога нарушението се явява открито, но по аналогия от правото и с оглед съдебната практика, съдът приема, че дисциплинарното нарушението е открито, когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния ДНО. В конкретния случай твърдяното дисциплинарно нарушение е установено с докладна записка рег.№32-204226/24.07.2017г., изготвена на основата на цялостна проверка чрез събиране на писмени доказателства и обяснения на държавни служители. Не се възприема тезата на защитата за дата на откриване на нарушението 01.03.2017г. с оглед докладна записка рег.№32-56518/01.03.2017г., нито датата 07.03.2017г., на която ДНО е разпоредил допълнителна проверка, тъй като към този момент все още не е изяснена фактическата обстановка и не събрани всички относими доказателства към поведението на К.С.. Приемайки за дата на откриване на нарушението 24.07.2017г. съдът счита, че процесната заповед е издадена при спазване нормата на чл.94, ал.1 от ЗДСл.

Според съдът основателно се явява възражението на нарушаване нормата на чл.91, ал.1 от ЗДСл. При издаване на оспорената заповед е нарушено това императивно изискване на закона, съгласно което при определяне на вида и размера на дисциплинарното наказание се вземат предвид, тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за държавната служба или за гражданите; формата на вината на държавния служител; обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното служебно поведение на държавния служител. В заповедта липсват каквито й да е мотиви в тази насока. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като води до необоснованост на наложеното дисциплинарно наказание по вид и прави заповедта незаконосъобразна във връзка с изискванията за форма.

Настоящият състав намира, че наказващият орган неправилно е приложил и материалния закон, поради което оспорената заповед страда от пороци, касаещи материалната й законосъобразност. Дисциплинарната отговорност на жалбоподателя е ангажирана за неизпълнение на служебните му задължения, свързани с изпълнение на законосъобразните актове и заповеди на по-горестоящите органи и държавни служители /чл.24, ал.1 от ЗДСл/ в частност на чл.25, ал.1 от ПДУПУЕПСАМ, утвърдени със заповед №ЗАМ-235/32-50034/21.03.2015г. на директора на Агенция „Митници“ и на задълженията му по длъжностна характеристика /т.V.3, т.VІІ.2 и VІІ.11/. Сочената разпоредба от Правилата вменява в задължение на служителя, на когото е издаден УЕП, да управлява по сигурен начин частния ключ, съхраняващ се върху смарт картата през целия жизнен цикъл на прилежащото удостоверение за електронния подпис, като го предпазва от загуба, унищожаване на смарт картата, унищожаване или опит за унищожаване на данните, съдържащи се в сертификата, модифициране или друго неоторизирано използване, както и разкриване на информация – като IP код, осигуряващ достъп до частния ключ. Преките задължения, сочени за нарушени от жалбоподателя по длъжностна характеристика са обезпечаване на точното и правилно прилагане на нормативните и други актове /V.3/, носене на персонална отговорност при грешки или нарушения, причинени от незаконосъобразни действия или бездействия в процеса на обработка на документи /VІІ.2/ и спазване на трудовата и технологична дисциплина за правилно използване и съхранение на специализираното техническо оборудване и имущество, поверени му по съответния ред /VІІ.11/. При преценка относимостта на визираните разпоредби на плоскостта на изложената в заповедта фактическа обстановка, съдът счита, че задълженията по длъжностна характеристика по т.V.3 и т.VІІ.2 са неприложими към настоящия казус, тъй като в оспорения акт не се твърди за необезпечеване на точното и правилно прилагане на нормативни и други актове от жалбоподателя, а се излагат съображения за неизпълнение на такива актове, както и за незаконосъобразни действия/бездействия при обработката на документи. Относими съдът намира разпоредбата на чл.25, ал.1 от ПДУПУЕПСАМ и т.VІІ.11 от длъжностната характеристика. Т.е. за да се прецени има ли извършено нарушение по чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл следва да се отговори на въпроса Кр.С. на 22.02.2017г. оставил ли е без надзор предоставената му от Агенция „Митници“ смарт карта и по този начин не е осигурил управление по сигурен начин на частния ключ, съхраняващ се върху нея, с което си противоправно поведение е допуснал фиктивно митническо оформяне на цигари по транзитна операция Т1 с MRN 17DE335244460926M1, задействана на 15.02.2017г. и завършена на 22.02.2017г. на МП Гюешево с неговата смарт карта, съдържаща удостоверението за електронен подпис.

Анализът на писмените доказателства, съпоставени с гласните такива обуславя извода на съда за неосъществено от държавния служител дисциплинарно нарушение по чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл в аспекта, изложен в заповед №3994/16.08.2017г. на директора на Агенция „Митници“. Безспорно от служебните бележки на дирекция ИС и от служебната бележка на началник „Звено по мрежова  и информационна сигурност“ в ЦМУ, обективирани и в докладна записка рег.№32-204226/24.07.2017г. се установяват два факта:

1/приключване на транзитната операция от IP адрес 10.30.57.44 с работно място „изход товарни МПС“ на МП Гюешево от потребител, идентифициращ се с id=150, ЛМП 4164, потребителско име kstefanov и УЕП  със SerialNumber /053 cbf8a9cdl5e8c/, което съответства на служителя К.С., като етапите на обработка на транзитната операция на 22.02.2017г. са в 12.10ч. - изпратено съобщение с искане за предестинация от МУ BG005702, 12.12ч. - отговор на запитване за предестинация, 12.47ч. - уведомление за пристигнала пратка, 12.52ч. - решение за проверка и 12.58.00ч. - освобождаване на стоките;

2/извършено действие по генериране на квитанция №17BG005702Х22335786 в системата ПТРР от потребител Кр. С. с посочения по-горе адрес и код от работно място „вход леки МПС“ на МП Гюешево, с последователност, както следва: вход в системата в 12.56.50ч., плащане по квитанцията в 12.58.04ч. от служител с печат №4164, отговарящ на служителя Кр. С..

Същевременно от показанията на св.П. и св.С., както и от писмените обяснения на останалите служители от смяната на МП Гюешево, кредитирани като обективни и безпротиворечиви при условията на чл.171, ал.1 от АПК, съдът приема за установено, че за периода от 12.05ч. до 12.40 ч. жалбоподателят е обядвал в специално за целта помещение, като на работното му място трасе „изход товарни МПС“ е нямало друг служител. Около 12.50ч. същия е застъпил на трасе „изход леки МПС“, като в 12.56 ч. от трасе „вход леки МПС“ е извършил вход в системата, за да продаде винетен стикер на лек автомобил с черногорска регистрация. Към 13.15ч. се  е завърнал на трасе „изход товарни МПС“. Гласните доказателства в цялост установяват безпротиворечиво местонахождението на Кр.С. от 12.05ч. до 13.15ч., а писмените такива – неговото поведение във връзка с използването на смарт картата му през този период. Съпоставката на двата вида доказателствени средства, между които съдът не намира противоречие и необективност, води до извод за невъзможност в един и същи момент жалбоподателят да се е намирал на трасе „изход товарни МПС“, където е извършена фиктивната транзитна операция Т1 с MRN 17DE335244460926M1 и на трасе „вход леки МПС“, където е извършил  действие по генериране на квитанция №17BG005702Х22335786 в системата ПТРР по продажба на винетка. Последното местонахождение на жалбоподателя и действието е установено по делото по категоричен начин, поради което съдът приема, че в 12.56.50ч. Кр.С. е влязъл в система ПТРР и в 12.58.04ч. е регистрирал плащане по квитанция №17BG005702Х22335786. В този смисъл остава недоказано извършването в 12.58.00ч. освобождаване на стоки по транзитна операция Т1 с MRN 17DE335244460926M1 от жалбоподателя. В подкрепа на изложеното съдът отчита и отразеното в докладна записка рег.№32-204226/24.07.2017г., че не е изключено станциите на трасе „изход товарни МПС“ и на трасе „вход леки МПС“ или някоя от тях да е била компрометирана чрез използването на методи за неоторизиран достъп, като напр. „DNS Proxy Attack“, които дават възможност за отдалечен достъп до съответния компютър и извършване на действия от името на потребителя без негово знание, в момент когато той работи, на основата на изложеното, че системата няма функционалност, която да отразява изхода на потребителя от нея; логване на IP адрес в одитната таблица се регистрира само при вход, но не и при преминаване в модул NCTS, с оглед на което не може да се удостовери дали Кр.С. е извършил излизане от системата NCTS при напускане на работното му място „изход товарни МПС“. В случая изследване не е извършено, тъй като двете работни станции са иззети на 27.02.2017г. и предадени на ОСлО при КОП във вр.с образувано наказателно производство. Следователно не може да се приеме за доказано, че на 22.02.2017г. служителят Кр.С. не е изпълнил служебните си задължения във връзка с чл.25, ал.1 от ПДУПУЕПСАМ и т.VІІ.11 от длъжностната характеристика, а именно че не е осигурил управление по сигурен начин на частния ключ, съхраняващ се върху смарт картата, предоставена му от Агенция „Митници“.

По горните съображения съдът счита, че поведението на жалбоподателя неправилно е квалифицирано като дисциплинарно нарушение по чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл, доколкото такова не е безспорно установено. Налице са основанията по чл.146, т.2 и т.4 от АПК, поради което актът ще бъде отменен като незаконосъобразен.

С оглед изхода от правния спор и на основание чл.143, ал.1 от АПК на жалбоподателя се дължат разноски за адвокатска защита в размер на 460 лв., платими от ответника.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТМЕНЯ заповед №3994/16.08.2017г. на директора на Агенция „Митници“, с която при спазване разпоредбите на чл.91, ал.1 и чл.93, ал.1 от ЗДСл и на основание чл.92, ал.1 и чл.90, ал.1, т.2 от ЗДСл на К.Й.С., ЕГН ********** *** е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за дисциплинарно нарушение по чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл.

                 ОСЪЖДА Агенция „Митници“ с адрес гр.София, бул.“Г.С.Раковски“ №47 да заплати на К.Й.С., ЕГН ********** *** съдебни разноски в размер на 460 лв. /четиристотин и шестдесет/.

                 Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: