Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 09.01.2018 г.                                                

 

 

Номер       4                              2 0 1 8 година                        град Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд

на деветнадесети декември                                                 2 0 1 7 година

в открито заседание в следния състав:

 

                                                     Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Ирена Симеонова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

административно дело № 305 по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Постъпила е жалба от Г.Й.М. ***, с която обжалва Заповед № 18-6470/01.09.2017 г. на Началника на СГКК гр. Кюстендил, с която е одобрено изменението в КК и КР на гр. Кюстендил, за нанасяне на нови обекти в КККР: поземлени имоти с идентификатори 41112.500.2145; 41112.500.2146, находящи се в гр. Кюстендил и на сгради с ид. 41112.500.2146.1; 2 и 3; схема на самостоятелен обект в сграда с ид. 41112.500.2146.1.1; 2 и 3 и заличени обекти от  КККР: поземлен имот с ид. 41112.500.1753 и сгради с ид. 41112.500.1753.1; 2 и 3, на основание чл. 51 ал. 1, чл. 51 ал. 2, чл. 54 ал. 4, във вр. с чл. 54 ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 70 ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. В жалбата се развиват доводи, че е незаконосъобразна в частта, в която с изменението е нанесен нов обект в КККР, а именно сграда с ид. 41112.500.2146.2, площ от 14 кв.м. /постройка на допълващо застрояване/, собственост на Х.Й.Й. с посочен документ за собственост и е заличен обект сграда с ид. 4112.50001753.2, площ 14 кв.м. /постройка на допълващо застрояване/, собственост на А.Й. Н, Г.Й.М., Х.Й.Й. и В Г З, без посочени документи за собственост, като счита, че същата погрешно е вписана на името на Й., а не на негово име, като в този смисъл направеното изменение е неправилно и незаконосъобразно и моли същата да се отмени в тази си част и преписката да се върне за ново произнасяне от административния орган.

         Ответникът – Началникът на СГКК – Кюстендил не изразява становище по делото.

         Заинтересованите страни – Х.Й.Й., Л.В.В., А.В.В. и С.В.Н., чрез пълномощника си адв. З., изразяват становище за недопустимост, алтернативно за отхвърляне на жалбата. Представена е и писмена защита.

         По делото са събрани и приети писмени доказателства с вх. № 3473/18.09.2017 г.; вх. № 3565/25.09.2017 г.; вх. № 4232/02.11.2017 г.; вх. № 4468/16.11.2017 г.; както и решения на КРС по гр. дело № 1791/2006 г.; на КОС по гр. дело № 565/2008 г.; на ВКС по гр. дело № 413/2009 г.; на ВКС по гр. дело № 565/2005 г.; на КнАС по адм. дело № 50/2009 г.; на ВАС по адм. дело № 5769/2009 г.; на КОС по гр. дело № 816/2003 г.; на ВКС по № 644/2005 г., съгласно текста.             

         Кюстендилският административен съд, след като обсъди събраните доказателства по делото и доводите на страните, намира за установено следното:

         Административното производство е инициирано от Х.Й.Й., с подаване на заявлениe вх. № 01-214900/17.07.2017 г. и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 ал. 3 и чл. 75 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на основание на Изпълнителен лист от 21.04.2006 г. на КРС по гр. дело № 816/2003 г. и Протокол за въвод във владение от 20.06.2006 г. на ЧСИ Н С с рег. № 745 по изп. дело № 20067450400027/2006 г., във връзка с възражение с вх. № 02-442/27.07.2017 г.и № 02-434/25.07.2017 г. от Г.Й.М.,*** с искане да бъдат нанесени настъпили промени в кадастралната карта за поземлени имоти и сгради, подробно описани в оспорената заповед, със съответните представени документи. При тази фактическа обстановка административният орган е процедирал в хипотезата на чл. 54 ал. 1 от ЗКИР /ДВ, бр. 49/2014 г./, като е посочил, че се одобрява изменението в КР и КК на гр. Кюстендил, състоящо се в нанасяне на нови обекти и заличаване на обекти, като е записал и данните за собственици и документи, удостоверяващи правото на собственост на Х.Й., Г М., както и на останалите собственици на имоти и сгради, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в одобрената кадастрална карта.       

         С уведомление изх. № 24-14379/20.07.2017 г., на основание чл. 26 ал. 1 от АПК, заинтересованите страни са уведомени, че по повод постъпило заявление от Х.Й.Й. е започната процедура за изменение в КККР за поземлен имот с ид. 41112.500.173, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Драгомир“ № 5, на основание чл. 53 ал. 3 от ЗКИР и е описано в какво се състои изменението – подробно описано. Изменението е с цел отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта, като на основание чл. 53 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от ЗКИР и чл. 70 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КК и КР е изработена скица – проект за изменението.

        С уведомление изх. № 24-17333/01.09.2017 г., на основание чл. 61 ал. 1 от АПК и чл. 70 ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г, заинтересованите страни са уведомени, че по повод постъпила молба вх. № 01-214900/17.07.2017 г., подадена на чл. 58 от Наредбата, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6470/01.09.2017 г., засягащо имот с ид. № 41112.500.1753, 41112.500.1753.1; 2; 3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти, са записани като собственици или носители на друго вещно право.

        След съобщение до заинтересованите страни чрез оспорената заповед, получена от Г.М. на 07.09.2017 г. /чрез съпругата му/, същият е подал жалба на 15.09.2017 г. чрез СГКК – Кюстендил до Административен съд - Кюстендил, като се е обосновал, че е единствен собственик на нанесен нов обект сграда с ид. № 41112.500.2146.2 с площ 14 кв.м. /предназначение Постройка на допълващо застрояване, собственост на Х.Й. и е заличен обект сграда с ид. 41112.500.1753.2 с площ 14 кв. м. предназначение Постройка на допълващо застрояване, собственост на А.Й. Н, Г.Й.М., Х.Й.Й. и Ваня Георгиева Змейкова , въз основа на посочено от него съдебно решение на РС - Кюстендил. Счита, че е допусната грешка и посочената сграда с ид. 41112.500.2146.2 площ 14 кв.м, предназначение Постройка на допълващо застрояване, погрешно е записан на Х.Й.Й., а не на негово име. Моли да се отмени извършеното изменение в КККР в тази част и преписката да се върне на СГКК за ново произнасяне.

        При така установената фактическа обстановка, Кюстендилският административен съд, прави следните правни изводи:

        Жалбата е процесуално допустима – подадена в срок от надлежна страна, заинтересовано лице по смисъла на § 1 т. 13 от ДР на ЗКИР, за което е налице правен интерес от оспорването, в предвидения в чл. 149 ал. 1 от АПК, във вр. с чл. 54 ал. 6 от ЗКИР срок. Разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:

       Не е спорно по делото, че жалбоподателят и заинтересованите страни са собственици на имоти и сгради, засегнати с изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри в посочения поземлен имот.

       Предмет на настоящето производство е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, извършено по реда на чл. 51 ал. 1, чл. 51 ал. 2 и чл. 54 ал. 4, във връзка с чл. 54 ал. 1 от ЗКИР. Същото представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 1 от АПК, като волеизявление на овластен административен орган.

       Съгласно чл. 54 ал. 4 от ЗКИР, измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка, се одобряват със заповед на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Процесната заповед, като подписана от Началник на СГКК – гр. Кюстендил, е издадена от компетентен административен орган в предписаната от закона форма. В същата са посочени правните и фактически основания за издаване на административния акт, като са посочени относимите правни разпоредби и подаденото заявление с вх. № 01-214900-17.07.2017 г. на Х.Й.Й. и приложените към него документи и материали. Отразени са и представените Изпълнителен лист от 21.04.2006 г. на РС – Кюстендил по гр. дело № 816/2003 г. и Протокол за въвод във владение от 20.06.2006 г. на ЧСИ Николай Славов с рег. № 745 по изп. дело № 200674504000271, както и направеното възражение с вх. № 02-442/27.07.2017 г. и вх. № 02-434/25.07.2017 г. на Г.Й.М., поради което не са налице основания за отмяна съгласно чл. 146 т. 1 и т. 2 от АПК.

      Съдът счита, че в настоящия случай не са налице и отменителните основания по чл. 146 т. 3, т. 4 и т. 5 от АПК, като съображенията за това са следните:

      Съгласно чл. 51 ал. 1 т. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се изменят при установяване на непълноти и грешки – каквито са несъответствията в данните за недвижимите имоти в кадастралната карта и кадастралните регистри, спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на КККР, според легалната дефиниция на § 1 т. 16 от ДР на ЗКИР.

     Съгласно чл. 54 ал. 1 от ЗКИР непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на КККР, изготвен от правоспособно лице по кадастъра /чл. 51 ал. 5 от ЗКИР/. Когато СГКК установи, че от представените писмени доказателства и скица – проект за изменение е налице обективно несъответствие между отразеното в кадастралната карта и действителното положение на имота към датата на одобряване на кадастралната карта, проектът за изменението се одобрява със заповед на началника на СГКК.

      По делото са приети писмени доказателства, състанляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, както и представените от страните писмени доказателства – решения и  нотариални актове, подробно описани.

     Релевантна за настоящия казус е преценката дали е налице обективно несъответствие между отразеното в кадастралната карта и действителното положение към момента на одобряване на кадастралната карта – 2008 г.

    Доколкото процесната заповед се обжалва единствено в частта за изменението и нанасянето на сграда с идентификатор 41112.500.2146.2., с площ 14 кв.м. /постройка на допълващо застрояване/, собственост на Х.Й.Й., въз основа на Решение по гр. дело № 1884/2000 г. на КРС, съответно заличаване на сграда с идентификатор 41112.500.1753.2, с площ от 14 кв. м. /постройка на допълващото застрояване/, собственост на А.Й. Н, Г.Й.М., Х.Й.Й. и Ваня Георгиева Змейкова, без посочени документи за собственост, то съдът следва да изясни единствено това записване на постройката на допълващо застрояване.

    Видно от обяснителна записка от месец 04.2017 г. за изменение на КККР на гр. Кюстендил за имот с ид. 41112.5000.1753 /чрез отстраняване на непълноти и грешки/, изготвена от правоспособното лице инж. Иван Желявски е, че проектът за изменение на КККР на гр. Кюстендил е изработен с цел попълване на ПУП – ПРЗ. Вследствие на това се наложило ПИ с ид. 41112.500.1753 да бъде разделен на два нови поземлени имота, подробно описани в същата. Тъй като за сграда с ид. 41112.500.2146.1 няма инвестиционен проект, очертанията на самостоятелните обекти на етажите са определени чрез геодезическо измерване /приложена е ръчна скица/ в съответствие с чл. 17 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и са обособени три самостоятелни обекта на собственост в сградата, подробно описани, като са приложени всички описани документи. Изработен е проект за изменение на КК в М:1000 като на него с червен цвят са отразени промените в кадастралната карта. Изработен е цифров модел за изменените имоти, както и кадастрален регистър. В този смисъл отразеното в КККР не съответства на действителното положение, тъй като е налице изменение в данните за обектите на картата и кадастъра след влизане в сила на КККР от 2008 г., по смисъла на чл. 51 ал. 1 от ЗКИР.      

    В конкретният случай е извършено процесното изменение на КККР, на основание чл. 51 ал. 1, чл. 51 ал. 2, чл. 54 ал. 4, във връзка с чл. 54 ал. 1 от ЗКИР, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в одобрената кадастрална карта, взето въз основа на представените Решение  от 17.02.2000 г. по гр. дело № 1884/1995 г. по описа на КнРС и Поправка на нотариален акт № 21, том VІІ, рег. № 7098, дело 1108/2006 г., с който се поправя нотариален акт № 18, том ІІІ, рег. 2676, дело № 381/2006 г., както и изпълнителен лист от 21.04.2006 г. на КнРС по гр. дело № 816/2003 г. и Протокол за въвод във владение от 20.06.2006 г. на ЧСИ Николай Славов по изпълнително дело № 20067450400027/2006 г. Административният орган е записал данни и документи за собственост на процесната постройка на допълващо застрояване  на Х.Й.Й., съгласно представените доказателства и документи за това. В настоящия случай, СГКК – Кюстендил действа единствено и само като регистриращ орган, относно подлежащите на вписване обстоятелства. Същият няма правомощия нито да изследва валидността на представените документи, нито да извършва правен анализ на доказателствата, а единствено и само да ги отрази. Вписването в кадастралния регистър няма конститутивно действие – с него не възникват и не се погасяват вещни права по отношение на вписаните лица, а има само декларативно действие по отношение на трети лица. Предвид факта, че целият процесен имот, в който влиза и постройката от допълващото застрояване, е била предмет на съдебна делба и същият е бил разпределен от съда, с влязло в законна сила решение, то същото е задължително както за страните, така и за съдилищата, учрежденията и общините в Р. България /чл. 297 и чл. 298 от ГПК/. Що се отнася до изразеното в о.с.з. твърдение на процесуалния представител на жалбоподателя, че в случая е налице престъпление по служба от изготвилия поправка в нотариалния акт нотариус, то това е въпрос на друго производство и настоящия състав на съда не дължи произнасяне по него.    

    С вписването на тези данни се осигурява публичност и противопоставимост на заявените права на собственост или други вещни права върху имота. Оповестяването на противопоставимите вещни права улеснява защитата срещу тях, защото дава възможност на заинтересованите лица да се запознаят с документите, които ги удостоверяват и при наличие на правен интерес да ги атакуват пред съда.

        Извън гореизложеното, съдът ще отбележи, че спорове за собственост се решават от компетентните граждански съдилища, като въз основа на постановения съдебен акт, административният орган, в случая – СГКК гр. Кюстендил, извършва служебно изменение на КККР, така както е постъпил в случая. Именно в рамките на спорното съдебно производство могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички засегнати от изменението в КККР лица и спорът да бъде решен със сила на пресъдено нещо. Такъв спор пред СГКК не може да бъде заявен, нито пък тя има право да откаже изменение под предлог, че е налице спор за материално право. До постановяването на такъв акт, влязъл в законна сила и с оглед сигурността на гражданския оборот и сделките с недвижими имоти, административният орган е оторизиран от закона /чл. 53 ал. 2 от ЗКИР/, единствено и само да измени кадастралния регистър на недвижимите имоти чрез вписване на противопоставими права на всички собственици и техните документи, касаещи един и същи имот по КК и да легитимират лицата, на които са издадени те като собственици на същия.

        Според легалната дефиниция на § 1 т. 16 от ДР на ЗКИР „непълноти и грешки“ са несъответствията в данните за недвижимите имоти спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на КККР. Следователно при съдебната проверка дали е налице обективно несъответствие между отразеното в кадастралната карта и кадастралните регистри и действителното положение към момента на одобряването на КК, в случая се установява, че е налице непълнота при одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за процесния недвижим имот.

        Ето защо, като е записал данни за собственик, въз основа на решение на РС - Кюстендил на новопосочената постройка с допълващо застрояване на името на Х.Й.Й., съгласно представените данни и доказателства и е заличил обект със съответния идентификатор, без да съществуват данни и доказателства за останали собственици на тази постройка, така както твърди М. в жалбата си, ответникът по делото е приложил правилно материалния закон като я е поправил по реда на чл. 54 ал. 1 от ЗКИР, а подадената срещу одобреното изменение на КККР жалба в оспорената й част, се явява неоснователна.

        Воден от горното и на основание чл. 172 ал. 2 пр. 4 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                                      Р Е Ш И:

         

        ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата от страна на Г.Й.М. ***, срещу Заповед № 18-6740/01.09.2017 г. на Началника на СГКК гр. Кюстендил, с която на основание чл. 51 ал. 1, чл. 51 ал. 2, чл. 54 ал. 4, във връзка с чл. 54 ал. 1 от ЗКИР, е одобрено изменение в КККР на гр. Кюстендил, одобрена със Заповед № РД-18-96/28.10.2018 г. на ИД на АГКК, в частта, в която е нанесен нов обект, а именно сграда с идентификатор 41112.500.2146.2, площ от 14 кв.м. /постройка на допълващо застрояване/, собственост на Х.Й.Й., въз основа на Решение по гр. дело № 1884/2000 г. на РС – Кюстендил, съответно заличен обект сграда с идентификатор 41112.500.1753.2, площ от 14 кв. м. /постройка на допълващо застрояване/, собственост на А.Й. Н, Г.Й.М., Х.Й.Й. и В Г З, без наличието на документ за собственост, представляващо отстраняване на непълнота и грешка  в одобрената кадастрална карта.

        Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му.

        Решението да се съобщи на страните чрез връчване на препис от него.

 

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: