Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 35

                                           гр.Кюстендил, 23.02.2018год.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти  януари  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                   АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

при участието на секретаря Ирена Симеонова, като  разгледа докладваното от съдията  адм. дело №322 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

    Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 27, ал.4 от Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и чл. 166, ал.2 от ДОПК.

Кметът на Община Сапарева баня оспорва Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №10/313/00075/1/01/04/01 с изх.№01-0800/1234 от 30.08.2017г. на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".  С оспорения акт е  определено задължение на Община Сапарева баня  в общ размер на 212 560,33 лева, от което 178 167,61 лв., представляващо получено авансово плащане и 34 392,72лв., представляващо авансово плащане на данък добавена стойност,  по договор №10/313/00075 от 22.08.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/ за изпълнение на проект 10/313/00075.  Изложени са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт поради допуснати нарушения на изискванията за форма,  на административнопроизводствените правила и на материалния закон – отменителни основания по чл.146, т.2, т.3 и т.4 от АПК. Твърденията на жалбоподателя са за липса на фактически основания в  административния акт поради неясно посочване на неизпълнените договорни задължения, на вида и размера на определените суми. По същество се поддържа, че задълженията по оспорения АУПДВ не са установени по безспорен начин. Прави се искане за отмяна на акта.

    Ответникът – изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, чрез  процесуалния  си представител юк Зарева,  изразява  писмено становище за неоснователност на жалбата. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административният съд, като извърши преценка на доказателствата по делото, както и на доводите и възраженията на страните, прие за установено следното:                 Община Сапарева баня е подала Заявление за подпомагане по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.  с идентификационен №10/313/00075 от 12.12.2011год., с което кандидатства за сума в размер на 365 080,92лв. по проект за изграждане на екопътека „По стъпките на светците“ на територията на с.Сапарево, община Сапарева баня. Въз основа на решение за одобрение на проект 10/313/00075, както и на основание чл.28, ал.2 и 3 от Наредба №32/12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г.,  между ДФ „Земеделие“, представляван от изпълнителния директор и Община Сапарева баня, представлявана от кмета, е сключен договор №10/313/00075 от 22.08.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката. Съгласно т.1.1 и 1.2  от договора, Фондът предоставя на общината като ползвател безвъзмездна финансова помощ за извършването на дейностите посочени в заявлението за подпомагане на проект  за 10/313/00075  за изграждане на екопътека „По стъпките на светците“,  като  размерът на помощта е определен на 100% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 80% се осигуряват от Европейския съюз, а 20%  - от държавния бюджет на Република България. Предвидено е, че ползвателят има право на авансово плащане в размер  до 50% от първоначално одобрената финансова помощ в размер на 356 706,00лв., която авансова сума се изплаща само след представяне от ползвателя  на обезпечение в полза на РА във вид на банкова гаранция  или запис на заповед /вж. т.2.3 и т.2.7 от договора/. Съобразно т.3.1 от договора, ползвателят се задължава да извърши инвестицията в срок от 24 месеца, считано от датата на получаване от ползвателя на финансова помощ на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта.

Следват изменения на сключения договор съответно: с Анекс №І от 10.09.2012г. -  относно предмета на договора; с Анекс №ІІ от 07.03.2014 – относно размера на помощта, която е определена на 356 335,22лв. и Анекс №ІІІ от 08.05.2015г. – относно срока за изпълнение на инвестицията, който е определен до 15.09.2015г.

             Въз основа на подадена заявка за авансово плащане №10/313/00075/1/01 от 19.09.2012г., и изготвен доклад за съответствие №287/19.09.20012г., ползвателят Община Сапарева баня  е получила целева субсидия /авансово плащане/ в размер на 178 167,61лв., като за обезпечаване на задължението  е издадена запис на заповед.  Видно от уведомително писмо за одобрение на зам. изпълнителния директор на ДФЗ №54/313 от 12.10.202г., авансовото плащане е извършено на 03.10.2012г.   

Въз основа на подадена заявка за авансово плащане на ДДС №10/313/00075/1/01 от 02.04.2014г., ползвателят Община Сапарева баня  е получила  целева субсидия за разходи за ДДС в размер на 34 392,72 лв.

При извършване на административни проверки по договора  е установено, че към 15.10.2015г. ползвателят Община Сапарева баня не е изпълнил договорно и нормативно задължение, установено съответно в т.3.1 от договора и в чл.32, ал.2 от Наредба №32/12.09.2008г., изразяващо се в неизпълнение на инвестицията по договора и неподаване на заявка за окончателно плащане  в определения срок, окомплектована с изискуемите документи по Приложение №7 към чл.32, ал.1 от Наредбата.

С писмо изх.№П-215-9/29.10.2015г. на кмета на Община Сапарева баня,  се уведомява  изп. директор на ДФЗ,  че общината е в невъзможност да подаде искане за окончателно плащане по договора, тъй като проекта не е завършен в срок. Сочи се, че неизпълнението на договора се дължи на неспазване на  сроковете за извършване на СМР по проекта от избрания изпълнител ДЗЗД „В.“. 

С уведомително писмо изх. №01-0800/7631 от 06.11.2015г. на зам. изпълнителния директор на ДФЗ,  ползвателят Община Сапарева баня е поканен доброволно да възстанови изплатените средства по заявка за авансово плащане от 19.09.2012г. и заявка за авансово плащане на ДДС от 02.04.2014г. в 10 дневен срок от получаване на писмото. Писмото е получено в общината на 10.11.2015г. видно от приложеното известие за доставяне.

Поради липса на доброволно плащане в предоставения срок, е изготвена докладна записка  вх.№03-0416/6778  от 07.12.2015г. на  зам. изпълнителния директор на ДФЗ за докладване на нередност за община Сапарева баня  по договор №10/313/00075 от 22.08.2012г.

С писмо изх.№01-0800/12134 от 23.06.2017г. на ДФ „Земеделие“, Община Сапарева баня е уведомена  на осн. чл.26, ал.1 от АПК за откриване на производство по издаване на АУПДВ, като й е даден 14 - дневен срок за възстановяване доброволно на сумите или депозиране на писмени възражения по основателността и размера на публичното вземане. Кметът на общината е депозирал възражение с вх.№01-0800/1234  от 07.07.2017г., в което се излагат доводи за това, че неизпълнението на договора се дължи на неспазване на  сроковете за извършване на СМР по проекта от избрания изпълнител ДЗЗД „В.“. Представени са доказателства за наличие на съдебен спор с изпълнителя на обществена поръчка.

При изложените факти и доказателства, изпълнителният директор на ДФЗ издава оспорения Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №10/313/00075/1/01/04/01 с изх.№01-0800/1234 от 30.08.2017г., с който е  определено задължение на Община Сапарева баня  в общ размер на 212 560,33 лева, от което 178 167,61 лв., представляващо получено авансово плащане и 34 392,72лв., представляващо авансово плащане на данък добавена стойност,  по договор №10/313/00075 от 22.08.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/ за изпълнение на проект 10/313/00075.

           Към административната преписка е приложен Доклад за нередност 10/313/00075/1/01/17/02 от 30.08.2017год. на Дирекция  „Оторизация на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони“ до РА, ЦУ, Дирекция „Финансова“, в който е отразено откриване на нередност /нарушение/  по договора с община Сапарева баня с издадения АУПДВ и е наредено регистриране на сумата   по АУПДВ като лошо вземане.

            Издаденият АУПДВ е съобщен на община Сапарева баня на 31.08.2017г., а жалбата е изпратена по пощата на 12.09.2017.  

При  така  установената  фактическа  обстановка, съдът  намира  от правна страна следното:

Жалбата е допустима, като подадена от активно легитимирано лице с правен интерес, в предвидения от закона срок  по чл.149,  ал.1 АПК  вр.  с чл.166, ал.2 от ДОПК и отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК. Оспореният акт съдържа волеизявление на административен орган, с което пряко  се засягат права и законни интереси на жалбоподателя  като адресат на този акт. Следователно жалбата е подадена от лице, притежаващо активна процесуална легитимация и интерес от оспорване, в законовия срок, поради което е процесуално допустима.

 Разгледана по същество, жалбата е неоснователна по следните съображения:

    Проверен  изцяло, съгласно изискванията на чл. 168, ал.1 от АПК и съобразно критериите  по чл.146 от АПК, оспореният АУПДВ е валиден административен акт,  издаден в писмена форма, при спазване на  административнопроизводствените правила, в съответствие с материалния закон и с целта на закона.

 Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган в кръга на неговите правомощия, поради което е валиден. Съгласно  чл. 20а от ЗПЗП,  изпълнителният директор на фонда, който е изпълнителен директор и на Разплащателната агенция, организира и ръководи дейността и я представлява. ДФЗ изпълнява функциите на Разплащателна агенция, съгласно чл. 11, ал.2, т.4 от ЗПЗП, а в чл. 27, ал.3 и ал.5 от ЗПЗП е предвидено, че  РА е длъжна да предприема необходимите действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет. Както се посочи, изпълнителният директор представлява, организира и ръководи дейността на РА ( арг. чл. 20а, ал.2, т.1 и т.2 от ЗПЗП). Следователно, изпълнителният директор на ДФЗ има право да издава АУПДВ по всички схеми и мерки за финансово подпомагане, вкл. по ПРСР.

Актът е издаден в писмена форма, с необходимото  съдържание и при спазване на административнопроизводствените правила.  Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗПЗП, РА е длъжна да предприеме необходимите действия за събиране на недължимо платени и надплатени суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз. Вземанията за недължимо платени и надплатени суми, както и за неправомерно получени и неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от оперативни програми на ЕС, както и лихвите върху тях, са публични държавни вземания съгласно чл.162, ал.2, т.8 и 9 от ДОПК и се събират по реда на ДОПК. Доколкото ЗПЗП не посочва специален ред за издаването на АУПДВ във връзка с прилагането на мерките от ПРСР, то приложим е общият ред по глава пета от АПК, по аргумент от чл. 166, ал.2 от ДОПК.

 Следователно АУПДВ, който е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, следва да има съдържанието по чл. 59, ал.2 от АПК, както и да се спазят всички други процесуални правила при постановяването му.

 Проверката на оспорения акт сочи на изводи за наличие на реквизитите по чл. 59, ал.2 от АПК, а обратните доводи на жалбоподателя са неоснователни.  АУПДВ е надлежно мотивиран. Като фактическо основание за издаване на АУПДВ, органът е посочил, че към 15.10.2015г. ползвателят Община Сапарева баня не е изпълнил договорно и нормативно задължение, установено съответно в т.3.1 от договора и в чл.32, ал.2 от Наредба №32/12.09.2008г., изразяващо се в неизпълнение на инвестицията по договора и неподаване на заявка за окончателно плащане  в определения срок, окомплектована с изискуемите документи по Приложение №7 към чл.32, ал.1 от Наредбата, което е установено въз основа на административна проверка. С оглед горното и на основание чл. 44 от Наредба №32/2008г., т.4.4, буква „а“, „е“ и „з“, т.9.1 от договора,  органът е приел, че ползвателя по договора е длъжен да върне на фонда предоставената му финансова помощ. Видът и размерът на същата са  конкретизирани точно и съобразно данните в подадените от общината  заявления за авансово плащане. Налице е и пълно съответствие с размерите на задълженията в изпратеното до оспорващия писмо за доброволно плащане в хода на административното производство. В АУПДВ се съдържа и обсъждане на депозираното от оспорващата община възражение, което е преценено като неоснователно.

Обжалваният административен акт е издаден при спазване на административнопроизводствените правила по АПК, както и на специалните такива  в глава ІV „Изплащане на финансовата помощ и контрол върху изпълнението на проектите“ от Наредба №32/12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. /наричана Наредбата/.  Неоснователно жалбоподателят възразява, че не е установено по  безспорен  начин авансово плащане в полза на общината по сключения договор с фонда.  Към преписката са приложени писмени доказателства, а именно заявленията на ползвателя Община Сапарева баня за авансови плащания, вкл. на разходите за ДДС, както и изготвените във връзка със заявленията  доклади за съответствие от длъжностни лица при ДФЗ, въз основа на които е разрешено и получено плащането на процесните суми.

                 Оспореният АУПДВ е и материалноправно законосъобразен.  Както се посочи, установените с него задължения са  публични държавни вземания  по чл.162, ал.2, т.8 и т.9 от ДОПК, а именно  платени  суми по проекти, финансирани от оперативни програми на ЕС, както и лихвите върху тях.   В случая, Община Сапарева баня е получила одобрение за финансиране от ДФЗ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., на проект 10/313/00075 за изграждане  на  екопътека.   На основание чл.28, ал.2 и 3 от Наредба №32/12.09.2008г. между ДФ „Земеделие“ и Община Сапарева баня  е сключен договор №10/313/00075 от 22.08.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката. С Анекс №ІІІ от 08.05.2015г. към договора,  срока за изпълнение на инвестицията е определен до 15.09.2015г.  Жалбоподателят се е възползвал от правото си на авансови плащания по чл.30, ал.2  във  вр.с чл.10 от Наредбата, като е получил е целева субсидия /авансово плащане/ по заявка №10/313/00075/1/01 от 19.09.2012г.  в размер на 178 167,61 лв.  и  авансово  плащане  на ДДС по заявка №10/313/00075/7/01 от 02.04.2014г. в размер на 34 392,71 лв. Както се посочи, размерът и извършването на  плащанията на горните суми са безспорно доказани по делото от приложените към административната преписка документи. Видно от съдържанието на АУПДВ, лихвите върху определените задължения   ще се начисляват  само ако общината не изпълни същите доброволно.

Предвид горните фактически установявания и в съответствие с приетото от органа правно основание по чл.44 от Наредбата и т.4.4, буква „а“, „е“ и „з“ от договора, правото на фонда да иска връщане на  платените суми по проекта, възниква при неизпълнение от ползвателя на нормативно и договорно задължение, респ. неизпълнението на задължението е материалноправна  предпоставка за издаване на АУПДВ.  В случая същата се явява доказана. Съгласно  подписания между договарящите страни анекс, срокът за изпълнение на договора е определен до 15.09.2015год., а съгласно императивната норма на чл. 37, ал.2 от Наредбата, крайният срок за изпълнение на проектите е 15.10.2015год. Видно от писмото на кмета на Община Сапарева баня изх.№П-215-9/29.10.2015г. /л.141 от делото/,  както и от констатациите от административните проверки на фонда и докладна записка за нередност от 07.12.2015г, ползвателят не е изпълнил задължението си по договора да реализира проекта в договорения  срок до 15.09.2015г., съотв. в нормативния  срок до 15.10.2015г. и не е подал заявка за плащане в  срок до един месец от изтичане на договорения срок, вкл. до 15.10.2015г.   Доказано  е неизпълнение  на  задълженията по т.4.4, буква „а“, „е“ и „з“ от договора, както и по чл.32, ал.2 от Наредбата. За  РА  възниква правото по чл.44, ал.1 от Наредбата  да поиска връщането на  изплатените суми  заедно със законна лихва върху тях. За установяване на последните е издаден АУПДВ.  

Съдът приема, че са налице фактическите  и правни основания за издаване на оспорения АУПДВ. Осъществен е фактическият състав за реализиране правото на ДФ „Земеделие“   да иска връщане на вече изплатените суми по договор №10/313/00075 от 22.08.2012г.  - неизпълнение на договорни и нормативни задължения и непогасяване в срока за доброволно изпълнение  на вземането, което има характер на публично държавно вземане по см. на чл.162, ал.2, т.8 и 9 от ДОПК.  

Предвид изложеното съдът счита оспорения АУПДВ на изпълнителния директор на ДФЗ за законосъобразен, а подадената жалба  - за  неоснователна, поради което я отхвърля.

            На основание чл.143, ал.4 от АПК, съдът присъжда на ДФЗ  юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., определено  съгл.чл. чл.78, ал.8  от ГПК вр. с чл.25, ал.1 от  Наредбата за правната помощ.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                               Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Община Сапарева баня с адрес гр.Сапарева баня, ул.“Германия“ №1,   срещу Акт за  установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №10/313/00075/1/01/04/01 с изх.№01-0800/1234 от 30.08.2017г. на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с който е  определено задължение на Община Сапарева баня  в общ размер на 212 560,33 лева, от което 178 167,61 лв., представляващо получено авансово плащане и 34 392,72лв., представляващо авансово плащане на данък добавена стойност,  по договор №10/313/00075 от 22.08.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. /ПРСР/ за изпълнение на проект 10/313/00075.  

ОСЪЖДА Община Сапарева баня с адрес гр.Сапарева баня, ул.“Германия“ №1 да заплати  на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“ №136, деловодни  разноски  в размер на 100,00 лв. за юрисконсултско възнаграждение.  

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

                           

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: