Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 199

гр.Кюстендил, 24.11.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№325/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  Д.В.М., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-1139-000428/22.09.2017г. на началник група в сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 1 година, като са отнети са 2бр. регистрационни табели ****** и СРМПС №008411879. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила при издаването му. Прави се алтернативно искане за изменение на акта чрез намаляване срока на наложената ПАМ от 1 година на 6 месеца. Не се претендират разноски.

                 Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на В. М. *** е съставен АУАН №828863/22.09.2017г. за това, че на същата дата, в с.Драговищица по ул.“С.Темкин“ управлява лек автомобил Нисан Терано, собственост на Д.В.М. с рег.№****** с иззето СУМПС със съдебен акт №128/03.07.2017г. за срок от 8 месеца, считано от 11.06.2017г.

Представени са доказателства за собственост на автомобила – справка за собственост на МПС Нисан Терано  рег.№******, както и справка за нарушител, от която се установява, че с протокол №123/03.07.2017г. на КРС на основание чл.343, ал.1, б.“б“ от НК на В. Й. е наложено наказание „лишаване от правоуправление“ за срок от 8 месеца.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 25.09.2017г., а жалбата е депозирана на 06.10.2017г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

                 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира следното от правна и фактическа страна:

                Оспорената ЗППАМ №17-1139-000428/22.09.2017г. на началник група в сектор ПП към ОДМВР - Кюстендил представлява мотивиран административен акт, съдържащ изложение на фактически обстоятелства, които правилно са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП, в предписаната от закона форма. Волята на административния орган е ясна и безпротиворечива, поради което съдът счита, че съдържанието на ЗППАМ е съобразено с изискванията на чл.59, ал.2 от АПК. Същата е издадена от компетентен орган с оглед анализ на разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-1046/30.06.2017г.                          

                С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че и материалния закон, като правно основание, е приложен правилно. Анализът на писмените доказателства по делото показва наличие на предпоставките на чл.171, т.2а от ЗДвП в редакцията, действала към момента на издаването на заповедта /ДВ бр.54/2017г./ – управление на чуждо МПС от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление. От справка за нарушител се установява безспорно, че В. М. Й. към 22.09.2017г. е бил лишен от право да управлява МПС със съдебен акт №12303.07.2017г. на КРС за срок от 8 месеца, поради което се явява лице, непритежаващо СУМПС. Този факт не се оспорва и от жалбоподателя. Противоправното деяние на водача се установява от АУАН №828863/22.09.2017г. Отделно от това се доказа безспорно и че жалбоподателят е собственик на автомобила, управляван от В. Й., съгласно справка за собственост на МПС Нисан Терано  рег.№******. Анализът на доказателствения материал и законовата регламентация сочи на извод, че на 22.09.2017г. автомобилът на жалбоподателя е  управляван от лице, непритежаващо съответното СУМПС. В този смисъл съдът приема, че изложената фактическа обстановка в ЗППАМ се доказва по безспорен начин, поради което актът е издаден на съответното правно основание от ЗДвП.

Съдът обаче счита, че срокът на принудителната мярка е завишен. Действително при определянето му органа действа в условията на оперативна самостоятелност, тъй като законът определя минималния и максималния размер на ПАМ – от 6 месеца до 1 година. Но при упражняване на правомощията си същия следва са съблюдава принципа за законност по чл.4, ал.3 от АПК и принципа за съразмерност по чл.6 от АПК. Т.е. като субект на административния процес по налагане на принудителни мерки и наказания, административният орган трябва да упражнява своите права за постигане целите на закона и така че да не вреди на правата и свободите на другите лица и когато налага принудителни мерки не следва да засяга правата и законните интереси на субектите в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която се издава акта. Във връзка със събраните по делото доказателства за липсата на други извършени административни нарушения по ЗДвП от жалбоподателя и при неизлагането на мотиви за налагане на най-високия размер на принудителната мярка от административния орган, съдът намира за законосъобразна и относима към целите на ЗДвП ПАМ „прекратяване регистрацията на МПС“  за срок от 6 месеца.  Целта на закона с налагането на ПАМ е да се осигури безопасността на движението по пътищата, да се въздейства превантивно и превъзпитателно и да се предотврати извършването на други нарушения. В случая административният орган не е взел предвид смегчаващите вината обстоятелства, а на базата единствено на установеното административно нарушение е направил своите изводи и е определил срока на ПАМ. Липсва анализ на всички относими обстоятелства, касаещи жалбоподателя, поради което липсва обоснованост между доказателствения материал и извода на органа за прилагане на мярката в най-големия срок, а оттук заповедта се явява издадена в нарушение на принципа на чл.6 от АПК. В този смисъл съдът ще измени оспорения административен акт, като ще намали срока на принудителната мярка от 1 година на 6 месеца.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ИЗМЕНЯ ЗППАМ №17-1139-000428/22.09.2017г. на началник група в сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил, с която на Д.В.М., ЕГН ********** *** е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 1 година, като са отнети са 2бр. регистрационни табели ****** и СРМПС №008411879, като намалява срока на принудителната мярка от 1 година на 6 месеца.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: