Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 198

гр.Кюстендил, 24.11.2017г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№342/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  К.И.В., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-0348-000573/21.09.2017г. на началник РУ Дупница към ОДМВР – Кюстендил, с която му е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на  2бр. регистрационни табели КН****АТ и СРМПС част ІІ №003130262. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на процесуалните правила и материалния закон.

                 Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на В.И.В.от с.С., обл.Кюстендил е съставен АУАН №1878/21.09.2017г. за това, че на същата дата, около 14.00 ч. в гр.Дупница по ул.“О.“, управлява МПС БМВ 320 с рег.№КН****АТ, собственост на „К.“ ЕООД с.С. със СУМПС с изтекъл срок на валидност - до 31.07.2017г. – нарушение по чл.150 от ЗДвП.

                 Установява се от у-ние изх.№20170706123140/06.07.2017г. на АВ, че едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е К.И.В..

Представени са като доказателства по делото копие на СУМПС на В.В., от което се установява, че същата е правоспособен водач, притежаващ категории АМ, В, В1 от 18.05.1995г. и справка за нарушител.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 02.10.2017г., а жалбата е депозирана на 11.10.2017г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

                 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                Оспорената ЗППАМ №17-0348-000573/21.09.2017г. на началника на РУ Дупница представлява индивидуален административен акт, издаден от компетентен орган с оглед анализ разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-1046/30.06.2017г. Заповедта съдържа изложение на фактически обстоятелства за извършено нарушение от В.В., които в съвкупност са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП. В нея обаче липсва описание на релевантни обстоятелства относно правната квалификация на нарушението на лицето,  посочване на хипотезата от чл.171, т.2а от ЗДвП към която се отнася противоправното поведение на жалбоподателя, както и в какво качество му се налага принудителната мярка. Тези пропуски определят акта като издаден в нарушение на разпоредбата на чл.59, ал.1, т.4 от АПК и обуславят извод за наличие на основанието по чл.146, т.2 от АПК.

                  С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че материалния закон не е приложен правилно. Анализът на писмените доказателства по делото показва липса на  предпоставките на чл.171, т.2а от ЗДвП – управление на МПС от водач, който не притежава съответното свидетелство за управление. От АУАН №1878/21.09.2017г. и от копие на СУМПС на В.В.се установява безспорно, че същата е правоспособен водач от 1995г., но че към 21.09.2017г. е управлявал МПС, собственост на „К.“ ЕООД с.С. със СУМПС с изтекъл срок на валидност /срав. АУАН и справка за нрушител/. Същевременно разпоредбата на чл.150 от ЗДвП определя, че ППС, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността. Няма спор по делото, че В.В.е придобила съответната правоспособност за управление на лек автомобил /категория В/, поради което и не може да се твърди, че същата е управлявала МПС, без да притежава СУМПС. Административният орган смесва понятията неправоспособен водач от съответната категория и водач, управляващ МПС със СУМПС с изтекъл срок на валидност. Двете понятия не се припокриват, поради което изтеклата валидност на СУМПС не се приравнява на липса на правоспособност. В този смисъл съдът приема, че не е доказано противоправно деяние по чл.150 от ЗДвП, осъществено но В.В., а оттук и липса на хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП – допускане управлението на МПС от собственика на фирма „К.“ ЕООД с.С. от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление.  Изложеното обуславя извода на съда, че изложената фактическа обстановка в ЗППАМ не се доказва по безспорен начин, поради което актът е и материално незаконосъобразен. Налице е основанието по чл.146, т.4 от АПК.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОТМЕНЯ ЗППАМ №17-0348-000573/21.09.2017г. на началник РУ Дупница към ОДМВР – Кюстендил, с която на К.И.В., ЕГН ********** *** е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на  2бр. регистрационни табели КН****АТ и СРМПС част ІІ №003130262..

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: