Р  Е  Ш  Е   Н  И  Е

                                              22.02.2018 г.

 

Номер                    34                  2 0 1 8 г.                                   гр. Кюстендил

   

                              В   И М Е Т О      Н А    Н А Р О Д А

 

 

Кюстендилски административен съд

на шести февруари                                                                  2 0 1 8 г.

в открито заседание в следния състав:

 

                                                              Административен съдия: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

Секретар: Антоанета Масларска

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

Административно дело № 343 по описа за 2017 г.

и за да се произнесе,взе предвид следното:

       

          Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

          Й.К.К. *** е обжалвал Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0245-000073/04.09.2017 г. на Началник група РУ Бобов дол към ОД на МВР гр. Кюстендил, с която се прекратява регистрацията на ППС с рег. № КН **** ВМ за срок от 6 месеца и са отнети документи, подробно описани, на основание чл. 171 т. 2а, във вр. с чл. 5 ал. 3 т. 1 пр. 1 от Закона за движение по пътищата. Наведени са доводи за незаконосъобразност и необоснованост на административния акт, постановен в нарушение на материалния закон. Твърди се, че липсва обосновка на посочените обстоятелства, налагащи прилагането на ПАМ, съответно заповедта за наложената административна мярка е неправилна и незаконосъобразна, тъй като нарушението не е доказано с кръвна проба,а с алкотест.  

          Ответната страна в писмено становище моли жалбата да се отхвърли. По нейно искане са допуснати и разпитани свидетелите Н.Г.Н. и Е.Г. ***.

          Кюстендилският административен съд, след преценка на доказателствата по делото и становището на страните, както и след проверка за допустимостта и основателността на жалбата и за законосъобразността на оспорения административен акт, на основание чл. 168 ал. 1 от АПК и съобразно критериите по чл. 146 от АПК, счита жалбата за процесуално допустима, подадена в срок, а разгледана по същество - за неоснователна, поради което и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК ще я отхвърли. Съображенията за това са следните:

          Съгласно чл. 172 ал. 1 от ЗДвП, принудителните административни мерки по чл. 171 т. 1, 2, 2а, 4, 5 б. а, т. 6 и т. 7 от ЗДвП се прилагат от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност. Заповедта е издадена от компетентен за това орган - Началник на група в РУ при ОД на МВР гр. Кюстендил, съгласно приложена заповед от Директора на ОД на МВР гр. Кюстендил /Заповед № 277з–1046/30.06.2017 г./. Волеизявлението за налагане на принудителна административна мярка се обективира в заповед, която има характер на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 ал. 1 от АПК и се издава по реда на гл. V, раздел ІІ от АПК. Предпоставка за издаването на заповед на основание чл. 171 т. 2а от ЗДвП /ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г./ за прекратяване на регистрацията на ППС е извършено от водача на МПС административно нарушение – да управлява МПС, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алокохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози – за срок от 6 месеца до една година, каквато в конкретния случай е налице.

         Нарушението на водача се установява с акт за административно нарушение №   830595/04.09.2017 г., съставен от компетентно длъжностно лице, съобразно чл. 189 ал. 2 от ЗДвП. Описаните в акта за установяване на административното нарушение фактически обстоятелства за извършено административно нарушение по ЗДвП, в частта им относно  извършена проверка на водача на МПС след употреба на алкохол, установено с техническо средство “АЛКОТЕСТ 7510”, фабр. № 0268, който отчел наличие на 0.68 промила алкохол, съставляват едновременно и фактически обстоятелства за издаване на обжалваната заповед. В този смисъл АУАН е част от административната преписка по издаване на заповедта за прилагане на ПАМ и последната следва да съдържа фактическите обстоятелства на акта, по смисъла на чл. 59 ал. 2 т. 4 пр. 1 от АПК. Издадената заповед е на база съставения при проверката АУАН № 830595/04.09.2017 г., като възпроизвежда направените в него констатации. Актосъставителят Н. и св. Ч. подвърждават изцяло изложената фактическа обстановка в АУАН.

         Приложената принудителна административна мярка има превантивен характер, като цели да осуети възможността на дееца да извърши други противоправни деяния, като тази мярка не съставлява административно наказание /арг. от чл. 12 и чл. 13 от ЗАНН/. По смисъла на чл. 171 ал. 1 от ЗДвП, ПАМ се налагат за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения по този закон, поради което те са от вида на преустановяващите ПАМ. На основанието по чл. 171 т. 2а от ЗДвП, може да се наложи принудителна административна мярка ”прекратяване на регистрацията на управление на пътно превозно средство” на водач, който го управлява с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух – за срок от 6 месеца до 1 година.  Такъв е конкретният случай – управление на МПС лек автомобил „О.З.“ от водача К. след употреба на алкохол, установена с техническо средство “АЛКОТЕСТ 7510”, фабр. № 0268. Издаден е и талон за изпращане на медицинско изследване № 063418 от ФСМП – гр. Бобов дол, с посочване на измерената предварителна проба за концентрация на алкохол 0.68 на хиляда за извършване на проверка за употреба на алкохол от 04.09.2017 г. и връчен в 19.00 ч. на К.. Водача не е дал кръв за изследване. Същият не отрича това, което е видно от подписа му положен под талона и изложеното в жалбата му.

         С оглед на тези обстоятелства, административният акт с посоченото в него фактическо и правно основание, следва да се приеме за законосъобразен.

         В хода на съдебното производство не е оспорена истинността на събраните по административната преписка доказателства по реда на чл. 193 ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, от страна на жалбоподателя. Събраните доказателства по административната преписка, съгласно чл. 171 ал. 1 изр. 1 от АПК имат доказателствена сила в настоящия процес. Доказателствата по административната преписка съдът цени, защото са безспорни и следващите от тях фактически установявания са конкретни и логични, съответстват си и не са опровергани. При съставянето на АУАН са отнети свидетелството за регистрация на автомобила, както и 2 броя регистрационни табели.

         Въз основа на изложеното за преценката на събраните  доказателства и относимите правни разпоредби, съдът намира за установено фактическото и материално основание  за прилагане на ПАМ по чл. 171 т. 2а от ЗДвП - управление от страна на  жалбоподателя на МПС след употреба на наркотични средства, установена с техническо средство, което не се и опровергава от доказателствата по делото. Същият не е изложил конкретни възражения в жалбата си, с изключение на това, че нарушението не било доказано с кръвна проба, но не представя доказателства, които да опровергават фактическата обстановка изложена в административния акт, като не представя такива и в съдебното производство. Напротив, в жалбата си самият К. не отрича, че сам не е използвал дадената му възможност да се яви в болнично заведение до 60 мин. от връчването на талона за изпращане на медицинско изследване. Концентрацията от 0.68 промила алкохол в издишания от водача въздух, е над допустимата от 0.5 промила, което е достатъчна индикация за наложеното наказание – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца.        

         При преценката на формалните изисквания относно съдържанието на обжалвания акт, съдът констатира съответствие с нормата на чл. 59 ал. 2 от АПК. Заповедта съдържа изложение на фактическите и правни основания, поради което е мотивирана и законосъобразна, при спазване на административно - производствените правила и изискванията на материалния закон.

 

         Водим от гореизложеното и на основание чл. 172 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.К.К., ЕГН **********,*** дол, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0245-000073/04.09.2017 г. на Началник група РУ Бобов дол към ОД на МВР гр. Кюстендил.

         Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: