Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 18

                                           гр.Кюстендил, 02.02.2018год.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд в публичното съдебно заседание на десети януари  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

при секретаря  Антоанета Масларска, като разгледа докладваното от съдията  административно  дело  №348  по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.47н от ППЗСПЗЗ  във вр. с чл.145 и сл. от АПК.

„П.е.е.б.“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Петър Д.Пищалов, оспорва  Протокол №1 от 03.10.2017г. на тръжна комисия, назначена със заповед №РД-05-280/29.09.2017г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Кюстендил за стопанската 2017/2018г. в частта,  с която е класиран на първо място и обявен за спечелил търга участникът М.Г.С. за имот №000143 в землището на с. С, община Кюстендил. Излагат се доводи за незаконосъобразност на административния  акт в оспорената му част поради неспазване на изискванията за форма и  нарушение на административно производствените правила – отменителни основания по чл.146, т.2 и т.3 от АПК.  Прави се искане за отмяна на акта в оспорената му част и за връщане на преписката на административния орган с указания за продължаване на тръжната  процедура и ново класиране на участниците. Твърди се, че протокола на  тръжната комисия има противоречиви мотиви относно редовността на документите на  участника М.Г.С., а в административното  производство  са допуснати съществени нарушения като в противоречие с изискванията на чл.47к от ППЗСПЗЗ  е допуснат до участие и класиране в търга  посоченият  участник без да е представил  документ, посочен в разпоредбата на чл.47з, ал.1, т.5 от ППЗСПЗЗ.   Оспорващият отрича възможността за приемане на документа след изтичане на предвидения в заповедта за провеждане на търга, срок.  Претендира се присъждане на  деловодни разноски.

            Ответникът –  тръжна комисия, назначена със заповед №РД-05-280/29.09.2017г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил, представлявана от председателя М.Ш.  и  юк Димитър Димитров,  изразява  становище за неоснователност на жалбата, като счита за законосъобразен оспорения административен акт.

            Заинтересованото лице  М.Г.С. *** чрез пълномощника си адв. Александър Т, изразява становище за неоснователност на жалбата с искане за отхвърлянето и, като и за  присъждане на деловодни разноски.  

            Кюстендилският административен съд, като прецени доказателствата  по делото, доводите и възраженията на страните, приема за установено следното от фактическа страна:  

            Административното производство, приключило с оспорения административен акт, е започнало въз основа на заповед №РД-46-158/30.03.2017г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ бр. 35/02.05.2017г., с която на осн. чл. 24а, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.47б, ал.1 и 2 и чл.47е от ППЗСПЗЗ е открита процедура за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в страната за стопанската 2017/2018 година, като  е предвидено провеждане на търговете от областните дирекции „Земеделие“ с тайно наддаване и са определени началните тръжни цени  за предоставяне на земеделските земи.   Със заповед № РД-46-196/10.05.2017г. министърът на земеделието и храните възлага на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил да организира и проведе търгове за отдаване под наем и аренда  на земи от ДПФ и да подписва договори със спечелилите търга лица.

            В изпълнение на делегираните правомощия, директорът на ОД „Земеделие“ – Кюстендил издава заповед № РД-05-220/28.08.2017г., с която на осн. чл.47ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ открива процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване  за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кюстендил за стопанската 2017/2018 година. Обектите на търга са посочени в Списък, неразделна част от заповедта, в който списък  фигурира и процесния имот №000143 в землището на с.С, община Кюстендил с площ от 3516,572 дка, Х категория, при начална наемна  цена от 7 лв. за кв.м.  В т.7 от заповедта за откриване на процедурата е предвидено, че документите за участие в търга се подават в ОД „Земеделие“ – Кюстендил всеки работен ден в срок от 30 дни, считано от последната публикация на заповедта в местен вестник  - 28.09.2017г., включително, а в т.9 е посочено, че търгът ще се проведе на 03.10.2017г. със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

            Видно от преписката, заповедта на директора на ОДЗ – Кюстендил е публикувана  във вестник „Струма“ на 29.08.2017г., а във входящия дневник на подадените заявления са вписани заявления  от оспорващото дружество и от заинтересованото лице  М.С.,  двете подадени на 28.09.2017г. 

            Към заявлението – оферта на М.Г.С.  за участие в търга за отдаване под наем или аренда на земеделски имот №000143 в землището на с.С  с вх. №31/28.09.2017г., са приложени  документи за установяване на обстоятелствата по чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Във връзка със спорното обстоятелство по делото относно липсата на задължения  по чл.34, ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ, както и относно липсата на неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ, заявителката С. е  представила молба рег. индекс №94-00-3582 от 27.09.2017г. /л.63 от делото/  до кмета на община Кюстендил, съдържаща искане за издаване на удостоверение за горните обстоятелства.  

            Към заявлението – оферта на „П.е.е.б.“ ООД за участие в търга за отдаване под наем или аренда на земеделски имот №000143 в землището на с.С  с вх. №49/28.09.2017г., са приложени  документи за установяване на обстоятелствата по чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, вкл. удостоверение рег. индекс 94-00-3386/18.09.2017г., издадено от кмета на община Кюстендил за липса на задължения по чл.34, ал.6 и ал.8  и по чл.37в, ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ.

            В хронологичен ред в административната процедура следва издаване на заповед №РД-05-280/29.09.2017г. на директора на ОДЗ – Кюстендил за назначаване на тръжна комисия, която да разгледа заявленията, да класира предложенията и да определи спечелилия търга кандидат за всеки имот. В състава на комисията са включени председател, секретар и трима членове, вкл. един правоспособен юрист съгл. изискванията на чл.47ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ.  С  приемо-предавателен протокол от 03.10.2017г. са приети от председателя на  тръжната комисия  входящият дневник на подадените документи и 52 броя запечатани плика за участие в търга.

            На 03.10.2017г. е проведено заседание на тръжната комисия, за което е съставен  Протокол №1 от посочената дата. Видно от съдържанието на съставения протокол, първият етап от дейността на тръжната комисия е проверката на редовността на подадените заявления и придружаващите ги документи. Констатациите по отношение на заявление вх.№31/28.09.2017г. на заинтересованото лице М.С. за участие в търга за процесния  имот №000143 в землището на с.С, са отразени в т. ХХХІ от протокола. След отваряне на плика със заявлението, комисията описва приложените към него документи и посочва, че допълнително е представено удостоверение рег. индекс 94-00-3582/03.10.2017г., издадено от община Кюстендил за липса на парични задължения по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ и на неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. В протокола е отразена предложената от заявителката С. цена за ползване на земеделската земя в размер на 9,00лв. за дка площ или за целия имот  в размер на 31 649,15лв.

            След проверка редовността на документите по подадените заявления, тръжната комисия приема решение, с което допуска до участие в търга кандидатите, вкл. оспорващото дружество „П.е.е.б.“ ООД ***  и заинтересованото лице М.Г.С.. На основание чл.47к, ал.7, т.3 от ППЗСПЗЗ  тръжната комисия класира участниците в проведения търг, като за имот №000143 в землището на с.С, община Кюстендил  на първо място е класиран участника М.Г.С. с предложена цена от 9,00лв. / дка или  за целия имот в размер на 31 649,15лв. , а на второ място е класиран участника „П.е.е.б.“ ООД с предложена цена 8,00лв./ дка или за целия имот в размер на 28 132,68лв.  На основание чл.47к, ал.7, т.5 от ППЗСПЗЗ тръжната комисия определя печелившите участници, като за имот №000143 в землището на с.С е обявен за спечелил търга  участникът  М.Г.С.. 

            Видно от Протокол №2 от 10.10.2017г. на тръжната комисия, Протокол №1 от 03.10.2017г.  от проведения търг е обявен на 10.10.2017г. на информационното табло на ОДЗ – Кюстендил.

            Жалбата на дружеството е подадена на 23.10.2017г. чрез ОДЗ - Кюстендил, т.е. в срока по чл.149, ал.1 от АПК вр. с чл.47н от ППЗСПЗЗ.

            В съдебното производство,  съдът е приел обясненията на председателя на тръжната комисия –  ответник по делото, която признава, че  списък на необходимите документи за участие в обявения търг  е изготвен от тръжната комисия за улеснение на участниците и в този списък  фигурира удостоверение за липса на парични задължения по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ, вкл. и неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, което е издавала общината по местонахождение на имота; че такова удостоверение заинтересованото лице М.С., като участник в търга, е представила в деня на търга при отваряне на нейната оферта; че съществува възможност  такова удостоверение да бъди изискано и служебно. Горните обяснения се потвърждават от приетия за сведение списък с документите за участие в търг.    

Горните фактически обстоятелства се установяват от събраните доказателствени средства, като между страните липсва спор относно фактите.

            Съдът, проверявайки служебно допустимостта на оспорването, приема следното:

            Жалбата е процесуално допустима - същата е постъпила в законоустановения срок по чл.149, ал.1 вр. с чл.47н от ППЗСПЗЗ от участник в проведения търг, срещу административен акт, който е неблагоприятен за него  като засягащ  неговите права и интереси.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Предмет на оспорване е индивидуален административен акт по см. на чл.47н от ППЗСПЗЗ – протокола на тръжната комисия, обективиращ резултатите от проведения търг за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ в област Кюстендил в частта относно имот №000143 в землището на с.С, община Кюстендил. Проверен съобразно критериите  по чл. 146 АПК, същият е валиден административен акт, издаден в писмена форма, но в нарушение на изискванията по чл.59, ал.2, т.4 от АПК  и на административнопроизводствените правила, както в противоречие с материалния закон.

Относно компетентността на издателя на оспорения акт, страните не спорят, а съдът констатира наличие на материална и териториална компетентност на тръжната комисия, назначена със заповед №РД-05-280/29.09.2017г. на директора на ОДЗ – Кюстендил на осн. чл.47ж, ал.3 от ППЗСПЗЗ. Комисията е в състав, съответстващ на изискванията на чл.47ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, което сочи на валидно формирани волеизявления на същата.    

 При издаване на оспорения акт са допуснати нарушения на изискванията  по  чл. 59, ал.2, т.4  от АПК. Горният  порок  произтича от липсата на фактически основания във връзка с решението за допускане до участие в търга на заявителите и конкретно на заявителката М.Г.С.. С оглед разпоредбата на чл.47к, ал.2, т.5 вр. с т.4 от ППЗСПЗЗ, същото  би следвало да се формира на  основата на проверка редовността на документите към заявленията на участниците в търга. В случая формално е отразено в протокола, че проверка на редовността е извършена, но няма фактически констатации за резултатите от същата, поради което решението за допускане на кандидатите, вкл. на М.С., се явява немотивирано.

Оспореният административен акт  е незаконосъобразен и поради  съществено нарушение на административнопроизводствените правила и противоречие с материалния закон. Анализът на правната уредба на тръжната процедура по чл.47б - чл.47о от ППЗСПЗЗ сочи на изводи за строг формализъм и императивни изисквания при провеждането на същата като гаранция за публичност и прозрачност на търговете, както и за равнопоставеност на участниците.  Наред със специфичните правила за участие в тръжна процедура за отдаване под наем на свободни земи от ДПФ, законодателят е предвидил и общоважими такива, визирани в разпоредбата на чл.47в от ППЗСПЗЗ. Посочените нормативни изисквания  са  включени в тръжната документация по делото. В издадената от директора на ОДЗ – Кюстендил, Заповед №РД-05-220/28.08.2017г.  за откриване на тръжната процедура, изрично е предвидено в т.3, че  могат да участват в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на условията по чл.47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Документите, с които се удостоверява  съответствието с горните условия са ясно описани в чл.47в, ал.3 и в чл.47з, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Видно от обясненията на председателя на тръжната комисия, които съставляват допустимо доказателствено средство по см. на чл.171, ал.2  АПК вр. с чл. 175 от ГПК, списък на необходимите документи за участие в търга е изготвен  и предоставян на всички кандидати. Съобразно разпоредбата на чл.47в, ал.1, т.5 от ППЗСПЗЗ в относимата за казуса редакция, обн. ДВ бр.34/2016г., право на участие в търга имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, които нямат парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ. Според чл.47в, ал.3 от ППЗСПЗЗ, обстоятелствата по ал.1, т.1-6,  се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, като в случаите по чл.34, ал.6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областна дирекция „Земеделие“.  От друга страна, документацията за участие в търга е посочена в чл.47з, ал.1 от ППЗСПЗЗ /редакция ДВ бр.50/2012г./, като конкретно за  обстоятелствата по чл.47в, ал.1, т.5 от ППЗСПЗЗ е предвидено представяне на удостоверения от компетентните органи.  В този смисъл са и указанията на органа, който насочва кандидатите  да се снабдят с  удостоверение за липса на парични задължения по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ, вкл. и неизплатени суми по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, от общината по местонахождение на имота /вж. списъка с документи и обясненията на председателя на тръжната комисия/.  Анализът на нормативната уредба сочи на изводи за това, че задължително условие за участие в тръжната процедура е  липсата на парични задължения към държавата, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 и 8 ЗСПЗЗ, неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 ЗСПЗЗ, което обстоятелство следва да се удостовери от кандидата с удостоверение издадено от компетентните органи или да се установи служебно от областната дирекция „Земеделие“. Касае се за императивно изискване на ППЗСПЗЗ, при неспазване на което тръжната комисия е задължена да откаже да разгледа предложението на кандидата съгласно разпоредбата на чл.47к, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ.

В случая е безспорно, че заинтересованото лице М.С. е приложила към документите по заявлението си за участие в процесния търг, молба  до кмета на община Кюстендил за издаване на удостоверение за обстоятелствата по чл.47в, ал.1, т.5 от ППЗСПЗЗ, а удостоверение за същите обстоятелства  е издадено едва  на 03.10.2017г.,  в деня на провеждане на тръжната сесия и е представено  от кандидата   по време на заседанието на тръжната комисия след отваряне на предложението.  Последната го е приела в нарушение на забраната по чл. 47и, ал.4 от ППЗСПЗЗ, вместо да откаже да разгледа предложението на кандидата като нередовно, неотговарящо на изискванията на правилника в хипотезата на чл.47к, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ. Като е допуснала кандидата С. до участие в търга,  тръжната комисия  е  нарушила  принципа за равнопоставеност на участниците в търга, както и административно производствените правила. Нарушението е съществено, доколкото липсата на доказателства за установяване на обстоятелството по чл.47в, ал.1, т.5 от ППЗСПЗЗ  възпрепятства възможността да се извърши проверка дали кандидата има право да участва в тръжната процедура. Заинтересованото лице М.С. не е изпълнила  нормативно установените задължения и тръжни условия, поради което  решението на тръжната комисия за класирането и на първо място, респ.  обявяването и за спечелила търга за процесния имот, е прието в противоречие с материалния закон. Оспореният административен акт е незаконосъобразен и съдът го отменя.

Действително, законодателят е предоставил възможност за служебно събиране на информация за обстоятелството по чл.47в, ал.1,т.5 от ППЗСПЗЗ, вкл. и на доказателства за същото  / арг. чл.47в, ал.3 в ред. ДВ бр.34/2016г. и чл. 47и, ал.5 от ППЗСПЗЗ/. В случая по делото е безспорно, че информация не е събрана от ОДЗ – Кюстендил, съотв. доказателства не са събрани от тръжната комисия. Бездействието на органа и на кандидата С.  съставляват пречка за  установяване  правото на участие на същата в тръжната процедура. Следвало е отстраняване на кандидата от участие в търга на осн. чл.47к, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ поради неспазване на  изискванията на правилника.

Поради изводите си за опорочаване на оспорения акт по см. на чл. 146, т. 2, 3 и 4 от АПК,  на  основание чл. 173, ал. 2   от АПК съдът го отменя и изпраща  преписката на  административния орган  за ново произнасяне по заявленията на оспорващото дружество и на заинтересованото лице М.Г.С. за участие в търга за отдаване под наем на имот №000143 в землището на с.С, община Кюстендил, съобразно изложените по-горе указания по тълкуването и прилагането на закона.  

             Предвид основателността на жалбата и с оглед изричната претенция на оспорващото дружество, както и на осн. чл.143, ал.1 от АПК, в негова полза съдът присъжда деловодни разноски  в размер на 350,00лв., от които 50,00лв. - държавна такса и 300,00лв. - адвокатско възнаграждение, платими от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.173, ал.2 от АПК, съдът

                                                             

                                                            Р   Е   Ш   И:

           

ОТМЕНЯ, по жалба на „П.е.е.б.“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***,  Протокол №1 от 03.10.2017г.  на тръжна комисия, назначена със заповед №РД-05-280/29.09.2017г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Кюстендил за стопанската 2017/2018г. в частта,  с която е класиран на първо място и обявен за спечелил търга участникът М.Г.С. за имот №000143 в землището на с. С, община Кюстендил   и изпраща  преписката на тръжната комисия  за  ново произнасяне, съобразно изложените в решението  указания във връзка с приложението на закона. 

            ОСЪЖДА  Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил да заплати на „П.е.е.б.“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, деловодни разноски в размер на 350,00лв., от които 50,00лв. -  държавна такса и 300,00лв. - адвокатско възнаграждение.

            Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                        

                                                      АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: