Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  26

гр.Кюстендил, 16.02.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Лидия Стоилова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№385/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                  М.Н.Н., ЕГН ********** *** оспорва ЗППАМ №17-5310-000074/15.10.2017г. на началник група КПДГПА Кюстендил към ОДМВР – Кюстендил, с която й е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на  2бр. регистрационни табели СА****МТ и СРМПС №007235161. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на процесуалните правила и материалния закон. Не се претендират разноски.

                 Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 До издаването на оспорената заповед се е стигнало след като на И.А.А.е съставен АУАН №295/15.10.2017г. за това, че на същата дата, около 14.45 ч. на път Е-79 км 322+400 в посока София управлява лек автомобил П.с рег.№СА****МТ, собственост на М.Н. със СУМПС с изтекъл срок на валидност - до 12.10.2015г. Деянието е квалифицирано като нарушение по чл.150 от ЗДвП.

                 Установява се от справка, че собственик на лек автомобил П. с рег.№СА****МТ е М.Н.Н..

                 От справка за нарушител/водач е видно, че И.А.А.има издадено СУМПС на 23.10.2017г. със срок на валидност 23.10.2027г., а от последното се установява, че същия е придобил правоспособност  за категории АМ, В и В1 на 10.09.2005г.

                 С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, в срок /заповедта е връчена на 17.11.2017г., а жалбата е депозирана на 23.11.2017г./, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд.

                 След служебна проверка законосъобразността на оспорения административен акт на основанията по чл.146 от АПК и оплакванията в жалбата, както и по реда на чл.168 от АПК, съдът намира същата за основателна, по следните съображения:

                Оспорената ЗППАМ №17-5310-000074/15.10.2017г. на началник група КПДГПА Кюстендил представлява индивидуален административен акт, издаден от компетентен орган с оглед анализ разпоредбата на чл.172, ал.1 от ЗДвП във вр.с представената заповед №277з-1046/30.06.2017г. и писмо рег.№348000-238/10.01.2018г. Заповедта съдържа изложение на фактически обстоятелства за извършено нарушение от М.Н., които в съвкупност са отнесени към хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП. Налице е и описание на релевантни обстоятелства относно правната квалификация на нарушението на лицето,  посочване на хипотезата от чл.171, т.2а от ЗДвП към която се отнася противоправното поведение на жалбоподателя, както и в какво качество му се налага принудителната мярка. Т.е. акта се явява издаден при спазване разпоредбата на чл.59, ал.1, т.4 от АПК.

Не е налице соченото от жалбоподателката основание за незаконосъобразност на акта, изразяващо се в отнемане на СРМПС в момента на съставяне на АУАН на И.А.. Съгласно разпоредбата на чл.172, ал.4 от ЗДвП в случаите по чл.171, т.2, букви "в", "и", "к", "л", "м", "н" и т.2а СРМПС се изземва със съставянето на АУАН на лицето, управлявало превозното средство, а в случаите на чл. 171, т.2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Следователно правилно и законосъобразно ПАМ е наложена едновременно със съставяне на АУАН №295/15.10.2017г. на И.А.. Не е нарушено правото на защита на жалбоподателката, доколкото е спазен законът чрез спазване на процесуалните правила за изземване на СРМПС и регистрационните табели.

                  С оглед преценка законосъобразността на акта във връзка с останалите основания по чл.146 от АПК съдът приема, че материалния закон не е приложен правилно. Анализът на писмените доказателства по делото показва липса на  предпоставките на чл.171, т.2а от ЗДвП – предоставяне от собственик управлението на МПС на водач, който не притежава съответното свидетелство за управление. От АУАН №295/15.10.2017г. и от копие на СУМПС на И.А. се установява безспорно, че същия е правоспособен водач от 2005г., но че към 15.10.2017г. е управлявал МПС, собственост на М.Н. със СУМПС с изтекъл срок на валидност /срав. АУАН и справка за нарушител/. Същевременно разпоредбата на чл.150 от ЗДвП определя, че ППС, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността. Няма спор по делото, че И.А. е придобил съответната правоспособност за управление на лек автомобил /категория В/, поради което  не може да се твърди, че същия е управлявал МПС П.с рег.№СА****МТ, без да притежава СУМПС. Административният орган смесва понятията неправоспособен водач от съответната категория и водач, управляващ МПС със СУМПС с изтекъл срок на валидност. Двете понятия не се припокриват, поради което изтеклата валидност на СУМПС не се приравнява на липса на правоспособност. В този смисъл съдът приема, че не е доказано противоправно деяние по чл.150 от ЗДвП, осъществено от И.А., а оттук и липса на хипотезата на чл.171, т.2а от ЗДвП – допускане управлението на МПС от собственика М.Н.Н. от лице, непритежаващо съответното свидетелство за управление. Изложеното обуславя извода на съда, че изложената фактическа обстановка в ЗППАМ не се доказва по безспорен начин, поради което актът е материално незаконосъобразен. Налице е основанието по чл.146, т.4 от АПК.

                 Разноски не се присъждат, тъй като не се претендират.

                 Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОТМЕНЯ ЗППАМ №17-5310-000074/15.10.2017г. на началник група КПДГПА Кюстендил към ОДМВР – Кюстендил, с която на М.Н.Н., ЕГН ********** *** е наложена санкция по чл.171, т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца чрез отнемане на  2бр. регистрационни табели СА****МТ и СРМПС №007235161.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: