Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 33

гр.Кюстендил, 22.02.2018г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

                 Кюстендилският административен съд, в открито съдебно заседание на петнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Административен съдия: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

и секретар Лидия Стоилова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова адм.д.№419/2017г. по описа на КАС, за да се произнесе взе предвид:

 

                 К.Г.Г.в качеството му на кмет на Община Сапарева баня оспорва Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №10/313/00078/1/01/04/01 от 17.07.2017г. на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с който е определено задължение на Община Сапарева баня в общ размер на 208 515.65 лв., от която 173 784.28 лв., представляваща получено авансово плащане по договор №10/313/00078 от 06.07.2012г. и 34 731.37 лв., представляваща авансово платен данък добавена стойност по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Изложени са съображения за незаконосъобразност на акта, поради некомпетентност на издателя, неспазване на установената форма и неправилно приложение на материалния закон. Не се претендират се разноски.

                 Ответникът чрез процесуалния представител в молба и писмени бележки изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

                 Кюстендилският административен съд след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

                 Община Сапарева баня е подала заявление за подпомагане по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., като в резултат на изпълнение на предвидената законова процедура, е сключен на основание чл.28, ал.2 и 3 от Наредба №32/12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., договор №10/313/00078 от 06.07.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката. По силата на договора фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за извършването на дейностите посочени в заявлението за подпомагане на проект „Изграждане на екопътека Валявица ІІ“. Размерът на помощта е определен на 100% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 80% се осигуряват от ЕС, а 20% - от държавния бюджет на Р България. С анекс ІІ от 08.05.2015г. към договор №10/313/00078 е определен срокът на договора – ползвателят се задължава да извърши инвестицията до 15.09.2015г.

                 Въз основа на подадена заявка за авансово плащане №10/313/00078/1/01 от 19.09.2012г. Общината е получила целева субсидия /авансово плащане/ в размер на 178 924.84 лв. За обезпечаване на задължението на ползвателя по помощта е издадена запис на заповед. А въз основа на подадена заявка за авансово плащане на ДДС №10/313/00078/7/01 от 02.04.2014г. Общината е получила целева субсидия за разходи за ДДС в размер на 34 731.37 лв.

След извършени административни проверки в ИСАК е установено, че към 15.10.2015г. ползвателят не е изпълнил договорно и нормативно установено задължение, установено съответно в т.3.1 от договора и в чл.32, ал.2 от Наредба №32/12.09.2008г., изразяващо се в неподаване на заявка за плащане по договора в определения срок, окомплектована с изискуемите документи по Приложение №7 към чл.32, ал.1 от Наредбата. В подкрепа на констатацията по преписката се съдържа писмо на Община Сапарева баня изх.№П-214-29/29.10.2015г., от което се установява, че общината не е в състояние да подаде искане за окончателно плащане, тъй като проекта не е завършен в срок.

С уведомително писмо изх.№01-0800/7630 от 06.11.2015г. ползвателят е поканен доброволно да възстанови изплатените средства по заявка за авансово плащане от 19.09.2012г. и заявка за авансово плащане на ДДС от 02.04.2014г. в 10 дневен срок от получаване на писмото. Това не е сторено и е изготвена докладна записка  вх.№03-0416/6777 от 07.12.2015г. за докладване на нередност по договор №10/313/00078 от 06.07.2012г. Постановено е решение за установяване наличие на нередност вх.№03-0416/6777 от 08.12.2015г., ведно с придружително писмо за обявяване на лошо вземане по договора и изчисление на лошо вземане. На основание чл.34, ал.1, т.3 във вр.с чл.32, ал.2 от Наредба №32/12.09.2008г. е издадена заповед №03-РД/3784 от 11.12.2015г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с която е отказано финансиране по договор №10/313/00078 от 06.07.2012г.

С писмо изх.№01-0800/908 от 26.05.2017г. на ДФ „Земеделие“ Община Сапарева баня е уведомена за откриване на производство по издаване на АУПДВ, като й е даден 14 дневен срок за възстановяване доброволно на сумите или депозиране на писмени възражения по основателността и размера на публичното вземане. Жалбоподателят е депозирал възражение с вх.№01-0800/908 от 19.06.2017г., в което се излагат доводи за неизпълнение на задълженията по договора, поради наличие на съдебен спор с изпълнителя на нереализираната обществена поръчка.

                  С оглед така установената фактическа обстановка по делото съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок, срещу акт, подлежащ на оспорване по съдебен ред, от процесуално легитимен субект и пред компетентен да я разгледа съд. След служебна проверка законосъобразността на АУПДВ на основанията по чл.146 от АПК и по реда на чл.168 от АПК, съдът счита следното:

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган с оглед представената заповед №ОЗ-РД/1382/06.07.2017г. във вр.с чл.20а, ал.4 от ЗПЗП, в кръга на предоставените му правомощия съгласно чл.27, ал.3 от ЗПЗП и при спазване административно производствените правила по гл.ІV „Изплащане на финансовата помощ и контрол върху изпълнението на проектите“, раздел I „Изплащане на финансовата помощ“. Спазени са и изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК относно формата на акта, тъй като изложените фактически и правни основания обективират волята на административния орган ясно и безпротиворечиво.

ДФ "Земеделие" е акредитиран за единствена Разплащателна агенция за Р България за прилагане на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС и по силата на §1, т.13 от ДР ЗПЗП е специализирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове. Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.3 и ал.5 от ЗПЗП, РА е длъжна да предприеме необходимите действия за събиране на недължимо платени и надплатени суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз. Вземанията на РА, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания по арг. от чл.162, ал.2, т.8 и 9 от ДОПК и се събират по реда на ДОПК.

                  Видно от доказателствата по делото е, че между Община Сапарева баня и ДФ „Земеделие“ е сключен на основание чл.28, ал.2 и 3 от Наредба №32/12.09.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., договор №10/313/00078 от 06.07.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По силата на договора фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ за извършването на дейностите посочени в заявлението за подпомагане на проект „Изграждане на екопътека Валявица ІІ“. Размерът на помощта е определен на 100% от одобрените и реално извършени разходи, свързани с осъществяването на проекта, от които 80% се осигуряват от ЕС, а 20% - от държавния бюджет на Р България. С анекс ІІ от 08.05.2015г. към договор №10/313/00078 е определен срокът на договора – ползвателят се задължава да извърши инвестицията до 15.09.2015г. Жалбоподателят се е възползвал от правото си по чл.30, ал.2 във вр.с чл.10 от Наредба №32/12.09.2008г., а именно получил е авансово плащане по заявка №10/313/00078/1/01 от 19.09.2012г. в размер на 178 924.84 лв. и по заявка №10/313/00078/7/01 от 02.04.2014г. в размер на 34 731.37 лв. за ДДС.

В договора е предвидено право за фонда да откаже изплащането на цялата или част от финансовата помощ и да претендира възстановяване на цялата и част от изплатената финансова помощ, заедно със законната лихва върху нея, когато ползвателят не изпълни някое от задълженията си по договора, не е спазил договорените срокове, вкл. когато одобрения проект не е осъществен в срока по т.3.1 или е изпълнен неточно и когато заявката за плащане не е подадена в срок от един месец след изтичане на срока по т.3.1 /т.4.4.б.“а“, „е“, „з“ от договора/. Съгласно анекс №ІІ от 08.05.2015г. към договор №10/313/00078 от 06.07.2012г.  е предвидено в т.3.1, че ползвателят се задължава да извърши инвестицията в срок до 15.09.2015г. Това право е регламентирано и в чл.44, ал.1 от Наредба №32/12.09.2008г., а именно че в случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законна лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта. Същевременно съгласно чл.32, ал.2 от Наредба №32/12.09.2008г. заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 октомври 2015г. 

Анализът на писмените доказателства на плоскостта на сочените правни норми обуславя извода на съда за неизпълнение от страна на Община Сапарева баня на

вменените й задължения по договор №10/313/00078 от 06.07.2012г., изразяващи се в неподаване на заявка за окончателно плащане след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15.10.2015г., поради неизпълнение на инвестицията. В този аспект са доказателствата  по констатиране на нередност – докладна записка от 07.12.2015г., решение за установяване наличие на нередност от 08.12.2015г., придружително писмо от 08.12.2015г., изчисление на лошо вземане, заповед за отказ за финансиране №03-РД/3784/11.12.2015г. и писмо на Общината вх.№02-0800/7491/30.10.2015г., които съдът кредитира като обективни и издадени при спазване на административно производствените правила по Наредба №32/12.09.2008г. В този смисъл съдът приема, че са налице както фактическите основания, така и правните такива за издаване на оспорения АУПДВ, доколкото от една страна е осъществен фактическия състав за реализиране правото на ДФ „Земеделие“ за искане връщането на вече изплатените суми по договор №10/313/00078 от 06.07.2012г. /неизпълнение на договорни задължения/ и непогасяване вземането в срока за доброволно изпълнение, а от друга - вземането има характер на публично държавно вземане по см. на чл.162, ал.2, т.8 и 9 от ДОПК.  

Релевираното основание за незаконосъобразност от жалбоподателя, свързано с разминаване на сумите посочени в писмото за доброволно плащане и АУПДВ съдът не счита за основателно. Видно от съдържанието на оспорения акт /таблицата/ и съпоставката с писмените доказателства за изплатени авансови помощи, съдът установява идентичност, но отчитайки обстоятелството на погасената сума до момента на издаване на АУПДВ приема, че разминаване в сочения от жалбоподателя смисъл няма. С претендираните с акта суми не се накърняват права на жалбоподателя, в аспекта на намаляване на имуществото му в обем по-голям от изискуемия. Съдържанието на оспорения акт е ясно, волята на органа по отношение на заявените за изплащане суми е безпротиворечива и не се нарушава правото на защита на адресата по него – жалбоподателя.

Предвид гореизложеното съдът намира оспорения АУПДВ на изпълнителния директор на ДФЗ за правилен, постановен при спазване на материалния и процесуалния закон, обоснован  и съобразен с целта на закона, т.е. при отсъствие на основанията по чл.146 от АПК. Жалбата ще бъде отхвърлена като неоснователна.

                  Съдът присъжда на ответника разноски на основание чл.143, ал.4 от АПК в размер на 500 лв. юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл.8, ал.2, т.7 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

                  Воден от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът

 

                                                               Р   Е   Ш   И:

 

                  ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Община Сапарева баня с адрес гр.Сапарева баня, ул.“Германия“ №1 срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №10/313/00078/1/01/04/01 от 17.07.2017г. на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с който е определено задължение на Община Сапарева баня в общ размер на 208 515.65 лв., от която 173 784.28 лв., представляваща получено авансово плащане по договор №10/313/00078 от 06.07.2012г. и 34 731.37 лв., представляваща авансово платен данък добавена стойност, по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

ОСЪЖДА Община Сапарева баня с адрес гр.Сапарева баня, ул.“Германия“ №1 да заплати на Държавен фонд "Земеделие" с адрес гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ“ №136 съдебни разноски в размер на 500  лв. /петстотин/.

                  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                           

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: