П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 27.02.2018 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и седми февруари  две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ    

          

            

с участието на секретар: Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 425/2017 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 11.17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно приведен от затвора гр. Бобов дол, се явява лично и с адв. М., назначен за негов служебен защитник.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно уведомен при усл. на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не се представлява по делото.

НЕ СЕ ЯВЯВА и вещото лице В.С..

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че в предходно съдебно заседание е допуснал съдебно-графологическа  експертиза, но същата не е изготвена, тъй като не е  внесен депозит и не е било призовано и вещото лице.

АДВ. М.: Уважаеми г-н съдия, отказваме се от така направеното искане за експертиза. Жалбоподателят няма възможност да внесе депозит за изготвянето й.

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя

 СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО СИ от предходно съдебно заседание за назначаване на съдебно-графологическа експертиза.

АДВ. М.: Уважаеми г-н съдия, нямам искания и няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ СЧИТА делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО  СЪЩЕСТВО

 

АДВ. М.: Уважаеми г-н съдия, моля да имате предвид  събраните писмени доказателства, които са приобщени  към делото –досието и снетите обяснения от управата на затвора и да приемете, че жалбата е основателна,  да я уважите и да отмените заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.

 

СЪДЪТ СЕ ОТЕГЛЯ НА СЪВЕЩАНИЕ.

СЪДЪТ, след като се оттегли на съвещание обяви решението с мотиви си в съдебното заседание, а именно: От така установените факти по делото се установяват и се извеждат следните правни изводи:

На първо място, Заповед № 765 от 05.10.2017 г. е издадена от компетентен за това орган, а именно началникът на затвора гр. Бобов дол, съобразно нормата на чл. 102, ал.2 от ЗИНЗС и е в предвидената от закона писмена форма.

На второ място, при произнасянето си органът, а именно началникът на затвора гр. Бобов дол, не е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила, като преди да наложи наказанието същият е изслушал нарушителя, като той е дал обяснения съобразно изискванията на чл.105, ал.1от ЗИНЗС.

На трето място, с оглед  установените по делото релевантни факти заповедта е съобразена с материалните разпоредби и целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 100, ал.1 от ЗИНЗС дисциплинарно нарушение  е деяние (действие или бездействие), извършено виновно от лишените от свобода, с което се нарушава вътрешният ред, уврежда се имуществото или представлява физическо увреждане или обидно отношение към служители или лишени от свобода. Според чл. 100, ал.2, т.7 от ЗИНЗС, а имено правното основание, което е посочено в заповедта за дисциплинарно нарушение, се смята физическа саморазправа с лишени от свобода или служители, както и закана за такава.

Съдът приема, че от приложената по делото преписка и от установената фактическа обстановка, същата е съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в процеса на извършената проверка, като споделя и направените въз основа на нея правни изводи.

По съществото на спора съдът намира факта за извършеното нарушение и неговото авторство за доказани. По същество извършването на дисциплинарното нарушение не се отрича от жалбоподателя, а и не се доказа нещо противно на това, въпреки дадената му възможност за допускане на свидетел и допуснатата съдебно-графологическа експертиза, с оглед изявленията на свидетеля.

Настоящият съдебен състав намира, че в издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание е налице съответствие с описаната фактическа обстановка и посочените за нарушени правни норми, а видът и размерът на наложеното дисциплинарно наказание съответства на характера и тежестта на извършеното нарушение, като е съобразен и чл. 102, ал.1 от ЗИНЗС. Взет е предвид характерът и тежестта на извършеното нарушение, както и цялостното поведение на лишения от свобода, като е приложена и друга заповед за наказание на същия, а именно Заповед №  325 от 11.04.2017 г., с която му е наложено наказание на осн. чл. 101, ал. 5 от ЗИНЗС за срок от три месеца.

С оглед изложено съдът намира, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган при спазване на административнопроизводствените правила, в съответствие с материалните разпоредби и целта на закона, поради което като законосъобразна същата ще бъде оставена в сила.

С оглед гореизложеното и на осн. чл. 111, ал.5 и ал.6, т. 1 от ЗИНЗС Кюстендилският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ЗАПОВЕД №  765 ОТ 05.10.2017 Г. НА НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ГР. БОБОВ ДОЛ, с която на осн. чл.101, т.7 от ЗИНЗС на лишения от свобода Е.И.Р. е наложено дисциплинарно наказание „ изолиране в наказателна килия за срок от 14 - денонощия“.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.41  ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: