О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                             гр.Кюстендил, 02.03.2016год.

                                               В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в закрито заседание на втори март през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                                 

                                                  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ:  ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело №15 по описа за 2016год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.45 ал.3 вр. с ал.12 от ЗМСМА вр. с чл.145 и сл. от АПК.

Производството по делото е образувано по жалба на С. с о. д. с наименование “С. на п. и. от н. на О. К. /СПИНОК/”, представлявано от А. И. А., срещу Решение №33 по протокол №4 от заседание от 29.12.2015год. на О. с. – К.. Прави се искане за отмяна на оспорения акт.

С разпореждания от 01.02.2016год. и от 09.02.2016г., съдът е оставил жалбата без движение като нередовна и е дал указания на оспорващото сдружение да представи доказателства относно представляващите го лица; да обоснове правния си интерес от оспорване на решението на ОбС – К.; да конкретизира  в коя част оспорва същото и в какво се състои неговата незаконосъобразност, както и да внесе държавна такса.

Със заявление вх.№762/17.02.2016г. М. С. Р.като представляващ сдружението, представя вносна бележка за внесена държавна такса по оспорването.

С писмена молба, постъпила на електронната поща на съда,  подписалият жалбата А. А.  сочи, че прекият и непосредствен интерес на сдружението от оспорването на акта на Об. С. произтича от целите, които си е поставило и от предмета на дейност. На електронната поща на съда е получено и решение №24/18.03.2013г. на КОС по  ф.д. №4/2013год.

Съдът, въз основа на изложеното и като извърши дължимата служебна проверка за допустимост на жалбата, приема следното:

Жалбоподателя не е отстранил нередовностите на жалбата в указания от съда срок и по надлежния начин. Съобщенията за разпорежданията на съда, с които оспорването е оставено без движение са получени от подписалия жалбата  А. А. на 01.02.2016г. и на 10.02.2016г., като удълженият срок за отстраняване на констатираните нередовности изтича на 17.02.2016год. По електронен път е подадена молба от А., входирана с №768/18.02.2016г., с която се уточнява само правния интерес от обжалване на решението на ОбС – Кюстендил и се доказва представителната власт на подписалия жалбата А. А. по отношение на сдружението /вж. решение на КОС по ф.д.№4/2013г./. Останалите нередовности на жалбата по см. на чл.150 ал.1 т.5 и т.6 от АПК не са отстранени -  не е конкретизирано  в коя част  се оспорва решението на ОбС-Кюстендил и в какво се състои неговата незаконосъобразност. От друга страна процесуалното действие по частично отстраняване нередовностите на жалбата е извършено от жалбоподателя по електронен път – с молба, постъпила на електронната поща на съда. Съгласно чл.100 от ГПК,  субсидиарно приложим по препращане с чл.144 АПК, процесуалните действия извън съдебно заседание се извършват от страните в писмена форма, т.е. процесуалния закон не допуска извършване на процесуални действия по електронен път. Изводите са, че нередовностите на жалбата не са отстранени в срока по чл.158 ал.1 от АПК и същата следва да се остави без разглеждане като недопустима, а съдебното производство – да се прекрати.

Допълнително основание за процесуална недопустимост  на  жалбата е липсата на правен интерес от оспорването на административния акт за сдружението. С оспореното  Решение №33 по протокол №4 от заседание от 29.12.2015год.  на Общински съвет - Кюстендил, на осн. чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.29 от Наредбата за условията и реда за съставянето на годишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, е приет актуализиран годишен план на бюджета за 2015год.  по приходната и разходна част, по функции и дейности, по предварителни данни и съобразно касовото му изпълнение по пълна бюджетна класификация към 31.12.2015год. по Част Приходи и по Част Разходи, като е Одобрен окончателен поименен списък за капиталовите разходи за 2015год. по обекти и източници на финансиране.

             Оспореният акт на Общински съвет-Кюстендил съставлява решение по смисъла на чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА във връзка с  изпълнението на общинския бюджет по реда и на основание на чл.124 от Закона за публичните финанси. Съгласно Тълкувателно решение №2/16.04.2013год. на ВАС по т.д.№4/2011год., решенията на общинските съвети, с които се приемат годишните бюджети на съответната община, съставляват общи административни актове и като такива подлежат на оспорване от всеки, за когото решението създава права или задължения или непосредствено засяга негови права, свободи и законни интереси. Следователно за да възникне правото на съдебно оспорване,  оспорващият следва да е снабден с правен интерес, т.е. негово субективно право, свобода или законен интерес да са нарушени или застрашени от акта. Това засягане   следва да е пряко и непосредствено, включително за членуващите в сдружението лица. Доводи  за такова засягане оспорващият  не прави, а  сочи, че прекият и непосредствен интерес от  оспорването на акта на Общинския съвет произтича от целите, които си е поставило и от предмета на дейност. Съгласно Тълкувателно решение №2 от 12.02.2010г. на ВАС по т.д.№4/2009г.,  с правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целите, за които са създадени, юридическите лица с нестопанска цел могат да оспорват подзаконови нормативни актове. Доколкото оспореният акт на Об. С. – К. е общ административен акт,  с целите и предмета на дейност на СПИНОК, не се  установява  правен интерес от оспорването му,  а обжалване в обществен интерес е недопустимо, освен в изрично предвидените в специални материални закони случаи за това / в този смисъл вж. Определение №15133/15.12.2014 г. по адм. дело №14673/2014г. на І Отделение на ВАС; Определение  №6464/02.06.2015 г. по адм. дело № 60009/2015 г.  на І Отд. на ВАС., Определение №11189/27.10.2015 г. по адм. дело № 11058/2015 г.  на  ІІІ Отд. на ВАС/.

            Следователно,  за оспорващото дружество не е възникнал правен интерес от оспорване на решението на ОбС - Кюстендил  и депозираната жалба се явява процесуално недопустима. Съдът я оставя без разглеждане жалбата и прекратява образуваното съдебно производство.

            Водим от гореизложеното и на осн. чл. 158 ал.3 вр. с ал.1 и чл.159 т.4 от АПК,  съдът

 

                                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ОСТАВЯ   БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата на С. с об.д. с наименование “С. на п. и. от н. на О. К. /СПИНОК/” с адрес на управление гр.К., ул. **** и съдебен адрес гр.К., ул.**** представлявано от А. И. А., срещу Решение №33 по Протокол №4 от 29.12.2015год. на Об. С. – К. и прекратява производството по делото.

            Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: